Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KrAft för entreprenörskap i skolan Annica Otterborg & Cristina Robertson Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping Jönköpings kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KrAft för entreprenörskap i skolan Annica Otterborg & Cristina Robertson Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping Jönköpings kommun"— Presentationens avskrift:

1 KrAft för entreprenörskap i skolan Annica Otterborg & Cristina Robertson Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping Jönköpings kommun annica.otterborg@hlk.hj.se cristina.robertson@jonkoping.se Annica Otterborg & Cristina Robertson HSS 2011

2 Ska elever bli entreprenörer? Ingvar Kamprad, Big Bengt Erlandsson, Bert Karlsson, ……? Annica Otterborg & Cristina Robertson

3 Entreprenöriell tillbakablick Lissabonstrategin 2000, där färdigheten entreprenörskap föreslogs ingå i utbildning och livslångt lärande ett möte vid Europeiska rådet i Stockholm 2001, där rådet antog strategiska mål för utbildningssystemet en enhetlig definition av innebörden av undervisning för entreprenörskap 2004 EU:s åtta nyckelkompetenser 2006, med initiativförmåga och företagaranda som en av åtta nyckelkompetenser 2008, då regeringen antog att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom elevens hela utbildning 2009, med en nationell strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet 2010, när entreprenörskap skrivs in i GY 2011 dels som ett eget ämne, dels att ingå i samtliga gymnasieprogram från och med höstterminen 2011 Annica Otterborg & Cristina Robertson

4 Regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Annica Otterborg & Cristina Robertson Mycket av det som utmärker en bra entreprenör – förmågan att lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra – är också egenskaper som studerande på olika nivåer behöver utveckla för att klara sina studier och för att bli framgångsrika i vuxenlivet. Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet och hoppas därför att de som är verksamma inom olika delar av utbildningsväsendet ska känna sig inspirerade att utveckla undervisningen inom detta område. Jan Björklund Lars Leijonborg Maud Olofsson Utbildningsminister Högskole- och forskningsminister Näringsminister Källa: Regeringskansliet (2009)

5 Källa: Skolverket 2010 Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om företagande. Annica Otterborg & Cristina Robertson Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling… Samarbete med omvärlden, verklighetsanknutet, samverkan med arbetslivet Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga

6 Skolans värdegrund och uppdrag ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem”. ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”. Annica Otterborg & Cristina Robertson Lgr 11, kap 1

7 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasieskolan; SKOLFS 2010:88 Annica Otterborg & Cristina Robertson Entreprenörskap Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

8 Annica Otterborg & Cristina Robertson Entreprenörskap i examensmålen Entreprenörskap som eget ämne, finns på alla program Entreprenörskap i andra ämnesplaner Källa: Skolverket 2010

9 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet entreprenörskap i gymnasieskolan; SKOLFS 2010:88 Annica Otterborg & Cristina Robertson Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. 2. Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag. 3. Förmåga att genomföra ett projekt eller driva ett fiktivt företag. 4. Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag. 5. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser. 6. Förmåga att använda företagsekonomiska metoder.

10 Därför behöver elever bli entreprenöriella! Synen på lärande har ändrats Informationsteknologin Samhället har ändrats lokalt och globalt Ekonomiska aspekter Annica Otterborg & Cristina Robertson

11 Forskning inom området Utbildning för entreprenörer Utbildning i entreprenörskap Entreprenöriellt lärande Annica Otterborg & Cristina Robertson

12 Hur bekanta är begreppen för skolan? Entreprenörskap - ca 75% Entreprenöriellt/företagsamt lärande – ca 55% Annica Otterborg & Cristina Robertson

13 Fråga 1: Är entreprenörskap i skolan ett bekant begrepp för skolans personal? Fråga 2: Är entreprenöriellt lärande eller företagsamt lärande bekanta begrepp? Annica Otterborg & Cristina Robertson Grund – och gymnasieskolor är sammanslagna Län 1 Ja 1 Nej 2 Ja 2 Nej Blekinge län78%22%44%56% Dalarnas län74%26%47%53% Gävleborgs län 86%14%57%43% Hallands län100%0% 100% Jämtlands län100%0%100%0% Jönköpings län 83%17%61%39% Kalmar län 95%5%70%30% Kronobergs län 92%8%83%17% Norrbottens län95%5%85%15% Skåne län79%21%65%35% Län 1 Ja 1 Nej 2 Ja 2 Nej Stockholms län81%19%58%42% Södermanlands län83%17%75%25% Uppsala län80%20%60%40% Värmlands län84%16%80%20% Västerbottens län81%19%88%12% Västernorrlands län100%0%100%0% Västmanlands län94%6%56%44% Västra Götalands län85%15%71%30% Örebro län94%6%69%31% Östergötlands län100%0%94%6% Källa: Skolverket 2010

14 Accepterad nordisk definition: ”Entreprenörskap är … … en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang (Tillväxtverket, 2010, s.1) Annica Otterborg & Cristina Robertson

15 Vad är entreprenöriellt lärande? En lärandeform i vilken eleven i samspel mellan skola och näringsliv får arbeta med verklighetsförankrade uppgifter. Annica Otterborg & Cristina Robertson

16 Kompetenser, förmågor, förhållningssätt - ha självkännedom och handla självstyrt - bryta mönster och stå emot kollektivthandlande - ta ansvar - hantera och lösa problem - ta initiativ och vara kreativ - vara flexibel - se möjligheter och göra något av dem - kunna samverka med andra Annica Otterborg & Cristina Robertson

17 Som ett resultat av att eleven utvecklar förmågorna Eleven utvecklar medvetna metoder för sitt lärande. Eleven använder den nyvunna kompetensen i ett förhållningssätt till lärande som skapar förutsättningar för att i första hand vara en god samhällsmedborgare. Annica Otterborg & Cristina Robertson

18 Entreprenöriella lärandeformer i gymnasieungdomars perspektiv Elevers frihetlighet och ansvar Samarbete med omvärld Elevdrivet Nätbaserat Reproduktivt Näringslivs- anpassat Problembaserat Projektorienterat Innovativt Annica Otterborg & Cristina Robertson

19 Studiens resultat 1 förstå, identifiera och avgränsa uppgiften a)ta hjälp av sin handledare b) först diskutera elever emellan och därefter tillsammans med handledare c) elever själva ramar in och tar ansvar för uppgiften med ett avslutande godkännande från handledare extern kontakt och kommunikation a) googla b)söka i böcker på biblioteket och i datorn c) kontakta någon i kretsen runt eleven och hans/hennes kontaktnät teambildning a)vilka egenskaper teamet behöver b)ledaransvar c)arbetsdelning d)tvister som behöver hanteras Annica Otterborg & Cristina Robertson

20 Studiens resultat 2 lära i olika sociala praktiker a) att lära sig hantera skillnader i bedömning och förhandling b) det som kan läras i en social praktik kan komma till användning i en annan praktik se bortom det uppenbara förstår vilken betydelse ett visst resultat kan leda till och hur de då agerar hjälpa sig själva genom att hjälpa andra Annica Otterborg & Cristina Robertson

21 Vad kan vi lära av elevernas erfarenheter? Uppgifterna hämtas ur närsamhället Elevens engagemang och ansvar när uppgiften ska levereras och värdesättas utanför skolan Eleven använder externa kontakter och kommunikation Eleven bildar team med andra individer som har andra kompetenser Eleven lär i olika sociala praktiker Eleven kan se bortom det uppenbara – ta ansvar för resultatet Annica Otterborg & Cristina Robertson

22 Entreprenöriellt lärande Lärandeformen i den postmoderna tidsåldern är sannolikt entreprenöriellt lärande!! Annica Otterborg & Cristina Robertson

23 Höga förväntningar Låga förväntningar YtkunskaperDjupkunskaper Formativ bedömning Summativ bedömning Annica Otterborg & Cristina Robertson

24 SkolkrAft i Jönköpings län Annica Otterborg & Cristina Robertson

25 Bakgrund till genomförandet Under perioden 2000-2006 var högskolan i Jönköping (IHH) drivande i krAft konsortiet. Projektet skolkrAft bildades hösten 2007 inom ramen för Nuteks nationella entreprenörs-program. SkolkrAft är ett långsiktigt projekt. SkolkrAft bygger på krAft-metoden för affärsutveckling i små och medelstora företag. SkolkrAft Annica Otterborg & Cristina Robertson

26 Syftet med SkolkrAft – kunna tillföra projektet nya tankar, dimensioner, samarbetspartners, spridningskanaler och intressenter; regionalt (socialtjänst, Landsting), nationellt, internationellt (östersjöregionen). – att skapa ett partnerskap för entreprenöriell skolutveckling i Jönköpings län, – att sprida det entreprenöriella tänkandet till o övriga skolor i länet, o studenter inom lärarutbildningen vid högskolan i Jönköping o andra tänkbara intressenter – att ge idéer till vidareutveckling av den arbetsplatsförlagda verksamheten och yrkesorienteringen vid skolor i länet – att bli en synlig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan skola, högskola och näringsliv SkolkrAft Annica Otterborg & Cristina Robertson

27 KrAftkonceptets pedagogik Bygger på att deltagarna – är medansvariga i grupprocessen – definierar sina egna problem och därmed önskemål om programmets innehåll – har mycket att lära av varandra Genom att ge stor möjlighet till utbyte mellan deltagarna kommer insikter och kunskaper att utvecklas som troligen inte kommer till stånd i mer traditionellt utvecklingsarbete. SkolkrAft Annica Otterborg & Cristina Robertson

28 Projektets yttersta målsättning Entreprenörskap ska genomsyra hela utbildningssystemet i länet vilket innebär att – det finns en utvecklad samverkan mellan skola, arbetsliv och närsamhälle, – skolan har infört förhållningssätt och arbetsformer, som utvecklar elevernas entreprenöriella kompetens och – strukturer har skapats på olika nivåer i regionen för att stödja och vidmakthålla denna process. – strategiskt utvecklingsarbete skall vara initierat och konsoliderat vid alla de i projektet ingående skolorna SkolkrAft Annica Otterborg & Cristina Robertson

29 Deltagande skolor Arbetslag från skolor i länet ingår i skolkrAft bl a: – Apladalsskolan i Värnamo – Eksjö gymnasium – Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping – Fenix kunskapscentrum och grundskolor i Vaggeryd – Flahultsskolan, Jönköping – Gislaveds gymnasium – Gröndalsskolan i Värnamo – John Bauergymnasiet, Jönköping – Ljungarumsskolan, Jönköping – Vetlanda kommun, grundskolor och gymnasieskola SkolkrAft Annica Otterborg & Cristina Robertson

30 Övriga engagerade i projektet – Fil dr Annica Otterborg, HLK, projektledare – Fil dr Cristina Robertson, forskningsstrateg i Jönköpings kommun – Docent Anders Melander, IHH – Universitetsadjunkt Monica Thiel, HLK – Professor Tomas Kroksmark, HLK SkolkrAft Annica Otterborg & Cristina Robertson

31 Specifikt för skolkrAft – att skolor i hela länet är målgrupp – att deltagarna har en framträdande roll – att finna nya former för arbetsförlagd utbildning och annan samverkan mellan skola, näringsliv och närsamhälle, – att bryta könssegregeringen genom att flickor och pojkar uppmuntras till att göra otraditionella utbildnings- och yrkesval – att öka ungas attraktionskraft på arbetsmarknaden – att presentera delprojektrapporter som utsatts för granskning – att genomföra en regional konferens SkolkrAft Annica Otterborg & Cristina Robertson

32 Företagsorientering Yrkesorientering Yrkesinformation från föräldrar Kartläggning av lokala företag Pedagogerna besöker företag Ansvarstagande Motivation Kreativitet Nyfikenhet Handlingskraft Självkänsla Självförtroende Egen drivkraft Idéutveckling Uthållighet/tålamod Kommunikations- kompetens Nätverks- kompetens Ämneslärare inbjuder yrkesföreträdare Fantasi Entreprenöriellt lärande på 7-9skola i Flahult Annica Otterborg & Cristina Robertson

33 Entreprenöriellt lärande i Flahult År 6 ? År 7 Kartläggning av lokala företag/lokala föreningar År 8 Företagsorientering År 9 Yrkesorientering, yrkesinformation från föräldrar Elevens val (år 7, 8, 9) kunskap om, i och för entreprenörskap: Ung Drive, Finn Upp, Företag, Webbtidning, Skoltidning m.m. Pedagogerna besöker lokala företag Pedagoger besöker gymnasieskola på studiedag (väljer 2 program med efterföljande företagsbesök) Varje ämneslärare inbjuder en gång per läsår en yrkesföreträdare kopplad till utvalt arbetsområde t.ex. biologi: ögat, + optiker Besök på företag i mindre grupper? Annica Otterborg & Cristina Robertson

34 Entreprenörskap på gymnasieskola i Eksjö Skarpa projekt Elever tar egna initiativ till projektarbeten, planerar och sätter egna mål Loggbok Elever utvärderar process- och levererat resultat med lärare efter avslutat projektarbete Projekten involverar flera ämnen/lärare Flexibla företagskontakter Annica Otterborg & Cristina Robertson

35 Tack för visat intresse! Annica Otterborg & Cristina Robertson Högskolan för lärande och kommunikation Jönköpings Kommun annica.otterborg@hlk.hj.se cristina.robertson@jonkoping.se Annica Otterborg & Cristina Robertson


Ladda ner ppt "KrAft för entreprenörskap i skolan Annica Otterborg & Cristina Robertson Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping Jönköpings kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser