Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Efter workshop oktober 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Efter workshop oktober 2006."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Efter workshop oktober 2006

2 2 Förekomst Ca 5 % (punktprevalens) av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha beroende enligt ICD 10 och DSMIV (Minst tre kriterier uppfyllda under samma år)

3 3 ICD 10 ( 1) stark längtan efter alkohol (2) svårighet att kontrollera intaget (3) fortsatt användning trots skadliga effekter (4) prioritering av alkoholanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser (5) ökad tolerans (6) ibland fysiska abstinenssymtom

4 4 DSMIV (kriterium 1–2 av 7) (1) tolerans, definierat som endera av följande: a) ett behov av påtagligt ökad mängd alkohol för att uppnå rus eller annan önskad effekt b) påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd alkohol (2) abstinens, vilket visar sig i något av följande: a) abstinenssymtom som är karaktäristiska för alkohol b) alkohol intas i syfte att lindra eller undvika abstinenssymtom

5 5 DSMIV (kriterier 3–5 av 7) (3) alkohol används ofta i större mängd eller under en längre period än vad som avsågs (4) det finns en varaktig önskan om eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera alkoholbruket (5) mycket tid ägnas åt att försöka få tag på alkohol, använda alkohol eller hämta sig från alkoholets effekter

6 6 DSMIV (kriterier 6–7 av 7) (6) viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av alkoholbruket (7) bruket av alkohol fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som sannolikt orsakats eller förvärrats av alkohol

7 7 ”Läkarbesöket” Patientcentrerad konsultation –Det grundläggande förhållningssättet! Om alkoholrelaterade hälsoproblem framkommer –Motiverande samtal kan leda till minskad alkoholkonsumtion och minskade symtom Om alkoholberoende konstateras –LM-behandling ev. motiverad. Kan genomföras inom primärvården

8 8 Diagnostik Anamnes! –Diagnostiska kriterier Samsjuklighet vanligt –Depression, ångest och sömnstörningar –Hypertoni, dyspepsi, hjärtarytmi, lever- och pancreassjukdomar Hjälpmedel vid bedömningen: t.ex. AUDIT

9 9 AUDIT Självrapporterings- instrument

10 10 Läkemedel, råd och stöd –Disulfiram (Antabus ® ) –Akamprosat (Campral ® ) –Naltrexon (Revia ®, Naltrexon Vitaflo ® ) Akamprosat alt. naltrexon + råd och stöd från läkare  kliniskt relevant effekt

11 11 Behandlingstid Regelbunden uppföljning Utebliven effekt 2-3 mån efter start  omprövning och ev. byte av preparat Vid god effekt: Behandla i minst 6-12 mån. Beroendet kan vara livslångt  Nya behandlingsperioder ev. nödvändiga

12 12 Vilket läkemedel till vem? Kunskap begränsad Patients önskemål + läkares bedömning Betydelse av ålder och kön? –Naltrexon: Ej helt klarlagt –Akamprosat: Påverkar ej

13 13 Effektvariabler Frekvens högkonsumtionstillfällen (kontroll) Begär (”craving”) Alkoholfrihet

14 14 Behandlingsmål Minskade alkoholrelaterade problem, genom: –alkoholfrihet –minskad total konsumtion –färre tillfällen med hög konsumtion Målen ska sättas i samråd med patienten

15 15 Vilket läkemedel till vem? (forts.) Hereditet + starkt begär (craving) –Naltrexon Mål = bättre kontroll, ej alkoholfrihet –Naltrexon Mål = alkoholfrihet –Akamprosat –Disulfiram (oralt)

16 16 Kombinationsbehandling? Begränsad dokumentation Naltrexon + Akamprosat –Säkert och väl tolererat –Osäkert om effektivare än enskilt läkemedel –Kombination förbehålles specialistvården

17 17 Säkerhet och tolerabilitet Akamprosat och naltrexon –God säkerhetsprofil och begränsade biverkningar Disulfiram – Risk för leverbiverkningar

18 18 Disulfiram, effekt Blockering av acetaldehyd-dehydrogenas  ansamling av acetaldehyd i samband med alkoholintag  kraftig ansiktsrodnad, känsla av andnöd, hjärtklappning, pulserande huvudvärk, illamående och uppkastningar Reaktion inom 5-10 minuter Reaktion upp till 14 dagar efter seponering

19 19 Disulfiram, säkerhet Vanligaste biverkningar: dåsighet, huvudvärk och gastrointestinala symtom Försiktighet vid nedsatt leverfunktion –Sällsynta fall av hepatocellulär leverskada Symtom som vid akut hepatit Avsluta behandlingen omedelbart Kontraindikationer: Hjärtsjukdomar, manifesta psykoser, organisk hjärnskada, leversjukdom

20 20 Naltrexon, effekt Specifik opioidantagonist Verkningsmekanism ej fullständigt klarlagd –Endogena opioidsystemet troligen involverat Alkoholinducerad eufori Risken för att liten dos alkohol ska utlösa en alkoholperiod Alkoholbegär (craving)

21 21 Naltrexon, säkerhet Exempel på vanliga biverkningar: –Huvudvärk, trötthet, aptitlöshet, törst, frossa och bröstsmärtor, nervositet, ångest, nedstämdhet, sömnsvårigheter, hudutslag, led- och muskelvärk, försenad ejakulation och minskad potens Kontraindikationer: –Akut hepatit, gravt nedsatt leverfunktion, nedsatt njurfunktion –Opioidmissbruk (provokationstest vid misstanke) eller samtidig användning av opioidläkemedel

22 22 Akamprosat, effekt Specifik effekt –Motverkar hyperexcitation av NMDA- receptorkomplexet –Återställer balansen mellan den hämmande GABA och den exciterande glutamat

23 23 Akamprosat, säkerhet Vanliga biverkningar: diarré (10%), buksmärtor, illamående, kräkningar, minskad libido, impotens och frigiditet, klåda Kontraindikationer: Nedsatt njurfunktion Behandling bör inledas så snart som möjligt efter upphörd alkoholkonsumtion Behandling bör fortsätta även vid återfall

24 24 Huvudbudskap Disulfiram, akamprosat och naltrexon har alla en plats i terapin Alla preparaten kan användas vid behandling av alkoholberoende generellt inom hälso- och sjukvården – i kombination med ett omhändertagande som innefattar medicinska råd och stöd Såväl akamprosat som naltrexon har god säkerhetsprofil, saknar beroendepotential och har begränsade biverkningar


Ladda ner ppt "Läkemedelsbehandling av alkoholberoende Efter workshop oktober 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser