Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SEB TRYGG LIV PENSIONSTJÄNST AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SEB TRYGG LIV PENSIONSTJÄNST AB"— Presentationens avskrift:

1 SEB TRYGG LIV PENSIONSTJÄNST AB
Jonas Gullberg Vallda Pensionstjänst är den bästa samarbetspartnern när det gäller pensionering i egen regi! - an active partner! SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

2 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB
Grundades 1973, SEB - Lång tradition Administrerar 1000 stiftelser, pensions- och vinstandelsstiftelser 15 miljarder förvaltas i stiftelserna Helägt dotterbolag i SEB-koncernen Under tillsyn av Finansinspektionen Ledande inom pensionsstiftelser SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

3 Kunder & Klienter Ägarledda fåmansbolag 95 %
Ägaren, ej anställda (Vinstandelsstiftelse) Rådgivning Bildning av stiftelser Administration Redovisning, bokslut & deklaration Kapitalförvaltning Medelstora och stora bolag 5 % PRI stiftelser Avtalspensionering Ej avdragsgilla pensioner - 30 Basbelopp Bonusstiftelser Samtliga anställda / Nyckelpersoner Ej kapitalförvaltning (SEB) SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

4 FINANSIERING - OCH TRYGGANDEFORMER
ARBETSGIVAREN TJÄNSTEPENSION FÖRSÄKRAD PENSION DIREKT PENSION Premier Avsättning Ingen avsättn. Försäkrings- bolag Pension tryggad enligt TRL Säkerställd pension Otryggad pension Pensions- försäkring Pensionsskuld i BR komb. med kreditförs. hos FPG Pensionsskuld i balans- räkningen Pensions- stiftelse K-försäkring anställd får förs.brev Pant Säkerhet saknas Pension utbetalas av försäkrings- bolaget Pension utbetalas av arbetsgivaren Pension utbetalas av arbetsgivaren Pension utbetalas av arbetsgivaren Pension utbetalas av arbetsgivaren Pension utbetalas av arbetsgivaren Pension står och faller med arbetsgivaren Arbetsgivaren tar gottgörelse från stiftelsen K-försäkring utfaller till arbetsgivaren Pension står och faller med arbetsgivaren FINANSIERING - OCH TRYGGANDEFORMER SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

5 Tryggandelagen (TrL 1967:531) ”Pensionering i egen regi”
Innehåll: Avsatt på konto Pensionsstiftelse Personalstiftelse Direktpension Lagens tillkomst: ”Skydda pensionsborgenärerna” OBS! Särskild löneskatt på avsättning i enlighet med TRL! SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

6 Pensionsstiftelse Pensions- utfästelse/r Anställd/a Arbetsgivare
Avsättning Pension Pensionär Gottgörelse Stiftelse= ”Panten” SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

7 Pensionsstiftelse Arbetsgivare/ Bolag Pension Pensions- stiftelse
Säkerhet Placering SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

8 Pensionsstiftelse ”Eget försäkringsbolag” Självständig juridisk person
Egen styrelse Egen skatt Egen redovisning Egen revisor SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

9 Intresset för pension/stiftelser ökar
Allmänt Försämrade grundförmåner Behov av eget sparande och ökad trygghet Förmånsbestämd – Premiebestämd Hybrid = Premiebestämd med uppräkning Pensioner en finansiell fråga – CFO / HR Försäkringsbolagen Ifrågasatt trovärdighet Tjänstepensionsdirektivet – Trafik ljus SPP-pengar, överskottsfonder – vems är pengarna? Önskemål Kontroll & Flexibilitet Påverkbara kostnader; administration och kapitalförvaltning Anpassad kapitalförvaltning = LDI Skulden och utbetalning styr Redovisningsregler, RR29, IAS 19, IFRS 17 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

10 Synpunkter på pensionstryggande i kommunsektorn
Sätta av medel till pensionsstiftelse + 100 procentig inlåsning + egen kontroll på tillgångar och placeringar + stiftaren har full insyn i stiftelsens verksamhet + relativt låga administrativa kostnader - avkastningsskatt på pensionsmedlen - administration och kostnader kan bli högre än vid förvaltning i egen regi Svenska Kommunförbundet SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

11 Tjänstepensionsdirektivet - Pensionsstiftelse
100 destinatärer Tillsyn Finansinspektionen Informationsplikt arbetsgivare/stiftelse ? Kompetenskrav styrelsen som helhet – Ansvar! Ej skuldtäckning Placeringsregler ” Tillgångarna skall placeras på ett sätt som bäst gagnar de som omfattas av stiftelsens ändamål och i övrigt på ett aktsamt sätt”. SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

12 Tjänstepensionsdirektivet - Tryggandelagen
§ 10 a Placeringsregler 5 % i egna företaget 10 % i företag som har anknytning till egna företaget Optioner och derivat enligt FRL 7 kap § 17 B ”sänka risk och effektivisera förvaltning” b Upprätta Placeringsriktlinjer - Finansinspektionen c Fastställa Placeringsriktlinjer; följas upp och kontrolleras Återlån okej Placeringsriktlinjer och Riskhantering och ”Horse Race” SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

13 ITP-avtal 2006 OBS Nytt avtal - premiebestämt Förmåner
ITP-avtal 2006 OBS Nytt avtal - premiebestämt Förmåner Fondering Ålderspension Alecta FPG/PRI (Konto-stiftelse) Vad väljer företaget? ITP-K Anställdes avtal/val Sjukpension Alecta Efterlevandepension Alecta SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

14 PRI-skuld - PRI-stiftelse?
PRI-företag år 2007 Totalt cirka PRI-företag PRI-företagens gemensamma PRI-skuld var 120 miljarder PRI-stiftelse 70 miljarder Företagen hade i genomsnitt MSEK 50 i PRI-skuld SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

15 Avsatt till pensioner - Konto
Garanti Pension Pensions- utfästelse PRI ”Bankpension” Pensions- medel Beräkningar Kreditförsäkringspremie Kreditbedömning Arbetsgivare FPG SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

16 PRI PRI Pensionstjänst (administrativt bolag)
beräknar pensionsskulden åt PRI-företag PRI-skulden beräknas med 3.5 % diskonteringsränta SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

17 FPG FPG (Försäkringsbolaget Pensionsgaranti) är ett Kreditförsäkringsbolag åt PRI-företag FPG gör kreditbedömning av PRI-företagen FPG-premien är 0,3 % av PRI-skulden ( 0.1 % ) PRI-företagen är solidariskt ansvariga - 2 % av PRI-skulden FPG utgör garant för de anställdas pensioner FPG:s risk ökar när den ekonomiska tillväxten avtar SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

18 Gardering mot kreditgivare/FPG
”Vi måste möta de ökade riskerna med höjda krav på tilläggssäkerhet samt i en del fall med krav på minskning av pensionsskulden” Peter Lindblad 27 maj 2003…..Ännu mer 2007 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

19 Vad kan hända om PRI-företagets kreditvärdighet försämras?
FPG kontaktar PRI-företaget med krav: Företaget tvingas ta fram ny säkerhet - bankgaranti Företaget tvingas betala premier till Alecta för enbart nyintjänad pensionsrätt nyintjänad pensionsrätt och amortering av PRI-skuld Konsekvens: annan diskonteringsränta (avgiften till Alecta blir högre än minskningen av skulden) ÄGARBYTE!!!! SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

20 ALECTA ömsesidigt försäkringsbolag Diskonteringsränta Alecta
ALECTA ömsesidigt försäkringsbolag Diskonteringsränta Alecta FPG/PRI % (trafikljus) 3.5% ( Stiftelse RR 29) Avtalspensionering via FPG/PRI SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

21 Olika diskonteringsräntor
SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

22 Avsatt till pensioner - PRI-stiftelse
Panträtt (konkurs mm) Kreditgarant för utbetalning Pension Stiftelse Pensions- medel Pensions- utfästelse PRI ”Bankpension” Beräkningar Kreditförsäkringspremie Kreditbedömning Arbetsgivare FPG Avsättning Gottgörelse SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

23 ”Worst case” Stiftelsens kapital urholkas => företaget är ansvarigt och betalar ut pension Företaget går i konkurs => FPG tar över åtagandet (köper försäkring i Alecta) FPG kan inte fullgöra sina åtaganden => de pensionsberättigade bär ’slutlig finansiell risk’... SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

24 Varför bilda en Pensionsstiftelse
Nyckeltal ”Lägre” skatt ”Spara” SLÖP Bygga upp ett överskott = Avtalspensionering Placeringsmöjligheter Stor kassa - Risk för uppköp Kontroll Policy Pensionsskuld – pensionstillgångar, LDI Gardera sig mot FPG - Kreditgivare Kontrollera Intressen ( Investera i Sfärens bolag ) SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

25 Skatt - SLÖP - Överskott
Statslåneräntan 2007 = 3.61 % Skattesats 15 % SLÖP % Värdering 80 % IB UB Bra eller Dåligt? Avkastning +/- = x Bolagets beskattning Internränta Likviditet SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

26 Pensionspolicy Förmånsbestämda planer skall var fonderade
Kontroll över både skuld och tillgång – ALM/LDI Kontroll över ”ränteantagandet” Finansavdelningen ”styr” och påverkar placeringen = risken SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB

27 PRI (STIFTELSE)-KONCEPT
PRI Räknar FPG Försäkrar SEB Pensionstjänst Administration” ”Företaget” Placerar - Försäkrings (FOND)förmedlare Rådgivare Försäkringsförmedlare / Pensionstjänst SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB


Ladda ner ppt "SEB TRYGG LIV PENSIONSTJÄNST AB"

Liknande presentationer


Google-annonser