Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB TRYGG LIV PENSIONSTJÄNST AB Jonas Gullberg Vallda 21-11-07 Pensionstjänst är den bästa samarbetspartnern när det gäller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB TRYGG LIV PENSIONSTJÄNST AB Jonas Gullberg Vallda 21-11-07 Pensionstjänst är den bästa samarbetspartnern när det gäller."— Presentationens avskrift:

1 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB TRYGG LIV PENSIONSTJÄNST AB Jonas Gullberg Vallda 21-11-07 Pensionstjänst är den bästa samarbetspartnern när det gäller pensionering i egen regi! - an active partner!

2 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Grundades 1973, SEB - Lång tradition Administrerar 1000 stiftelser, pensions- och vinstandelsstiftelser 15 miljarder förvaltas i stiftelserna Helägt dotterbolag i SEB-koncernen Under tillsyn av Finansinspektionen Ledande inom pensionsstiftelser

3 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Kunder & Klienter Ägarledda fåmansbolag 95 % Ägaren, ej anställda (Vinstandelsstiftelse) Rådgivning Bildning av stiftelser Administration Redovisning, bokslut & deklaration Kapitalförvaltning Medelstora och stora bolag 5 % PRI stiftelser Avtalspensionering Ej avdragsgilla pensioner - 30 Basbelopp Bonusstiftelser Samtliga anställda / Nyckelpersoner Ej kapitalförvaltning (SEB)

4 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB FINANSIERING - OCH TRYGGANDEFORMER ARBETSGIVAREN FÖRSÄKRAD PENSION Premier Pensions- försäkring Försäkrings- bolag DIREKT PENSION Avsättning Pension utbetalas av arbetsgivaren Pension står och faller med arbetsgivaren Arbetsgivaren tar gottgörelse från stiftelsen K-försäkring utfaller till arbetsgivaren Pension står och faller med arbetsgivaren Pension utbetalas av arbetsgivaren Pension utbetalas av arbetsgivaren Pension utbetalas av arbetsgivaren Pension utbetalas av arbetsgivaren Pensionsskuld i BR komb. med kreditförs. hos FPG Pension utbetalas av försäkrings- bolaget Pensionsskuld i balans- räkningen Pensions- stiftelse K-försäkring anställd får förs.brev Pant Säkerhet saknas Pension tryggad enligt TRL Säkerställd pension Otryggad pension Ingen avsättn. TJÄNSTEPENSION

5 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Tryggandelagen (TrL 1967:531) ” Pensionering i egen regi” Innehåll: Avsatt på konto Pensionsstiftelse Personalstiftelse Direktpension Lagens tillkomst: ”Skydda pensionsborgenärerna” OBS! Särskild löneskatt på avsättning i enlighet med TRL!

6 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensionsstiftelse Arbetsgivare Stiftelse= ”Panten” Pensions- utfästelse/r Avsättning Anställd/a Pensionär Gottgörelse Pension

7 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensionsstiftelse Pensions- stiftelse Placering Arbetsgivare/ Bolag Pension Säkerhet

8 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensionsstiftelse ”Eget försäkringsbolag” Självständig juridisk person Egen styrelse Egen skatt Egen redovisning Egen revisor

9 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Intresset för pension/stiftelser ökar Allmänt Försämrade grundförmåner Behov av eget sparande och ökad trygghet Förmånsbestämd – Premiebestämd Hybrid = Premiebestämd med uppräkning Pensioner en finansiell fråga – CFO / HR Försäkringsbolagen Ifrågasatt trovärdighet Tjänstepensionsdirektivet – Trafik ljus SPP-pengar, överskottsfonder – vems är pengarna? Önskemål Kontroll & Flexibilitet Påverkbara kostnader; administration och kapitalförvaltning Anpassad kapitalförvaltning = LDI Skulden och utbetalning styr Redovisningsregler, RR29, IAS 19, IFRS 17

10 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Synpunkter på pensionstryggande i kommunsektorn Sätta av medel till pensionsstiftelse + 100 procentig inlåsning + egen kontroll på tillgångar och placeringar + stiftaren har full insyn i stiftelsens verksamhet + relativt låga administrativa kostnader - avkastningsskatt på pensionsmedlen - administration och kostnader kan bli högre än vid förvaltning i egen regi Svenska Kommunförbundet

11 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Tjänstepensionsdirektivet - Pensionsstiftelse 100 destinatärer Tillsyn Finansinspektionen Informationsplikt arbetsgivare/stiftelse ? Kompetenskrav styrelsen som helhet – Ansvar! Ej skuldtäckning Placeringsregler ” Tillgångarna skall placeras på ett sätt som bäst gagnar de som omfattas av stiftelsens ändamål och i övrigt på ett aktsamt sätt”.

12 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Tjänstepensionsdirektivet - Tryggandelagen § 10 a Placeringsregler 5 % i egna företaget 10 % i företag som har anknytning till egna företaget Optioner och derivat enligt FRL 7 kap § 17 B ”sänka risk och effektivisera förvaltning” b Upprätta Placeringsriktlinjer - Finansinspektionen c Fastställa Placeringsriktlinjer; följas upp och kontrolleras Återlån okej Placeringsriktlinjer och Riskhantering och ”Horse Race”

13 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB ITP-avtal 2006 OBS Nytt avtal - premiebestämt FörmånerFondering ÅlderspensionAlecta FPG/PRI (Konto-stiftelse) Vad väljer företaget? ITP-KAnställdes avtal/val SjukpensionAlecta EfterlevandepensionAlecta

14 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB PRI-skuld - PRI-stiftelse? PRI-företag år 2007 Totalt cirka 1.800 PRI-företag PRI-företagens gemensamma PRI-skuld var 120 miljarder PRI-stiftelse 70 miljarder Företagen hade i genomsnitt MSEK 50 i PRI-skuld

15 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Avsatt till pensioner - Konto Garanti FPG PRI ”Bankpension” Pension Pension Arbetsgivare Pensions-utfästelse Pensions-medel Beräkningar Beräkningar Kreditförsäkringspremie Kreditbedömning

16 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB PRI PRI Pensionstjänst (administrativt bolag) beräknar pensionsskulden åt PRI-företag PRI-skulden beräknas med 3.5 % diskonteringsränta

17 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB FPG FPG (Försäkringsbolaget Pensionsgaranti) är ett Kreditförsäkringsbolag åt PRI-företag FPG gör kreditbedömning av PRI-företagen FPG-premien är 0,3 % av PRI-skulden ( 0.1 % ) PRI-företagen är solidariskt ansvariga - 2 % av PRI-skulden FPG utgör garant för de anställdas pensioner FPG:s risk ökar när den ekonomiska tillväxten avtar

18 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Gardering mot kreditgivare/FPG ”Vi måste möta de ökade riskerna med höjda krav på tilläggssäkerhet samt i en del fall med krav på minskning av pensionsskulden” Peter Lindblad 27 maj 2003…..Ännu mer 2007

19 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Vad kan hända om PRI-företagets kreditvärdighet försämras? FPG kontaktar PRI-företaget med krav: Företaget tvingas ta fram ny säkerhet - bankgaranti Företaget tvingas betala premier till Alecta för –enbart nyintjänad pensionsrätt –nyintjänad pensionsrätt och amortering av PRI-skuld Konsekvens: annan diskonteringsränta (avgiften till Alecta blir högre än minskningen av skulden) ÄGARBYTE!!!!

20 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB ALECTA ömsesidigt försäkringsbolag Diskonteringsränta AlectaFPG/PRI 2-3 % (trafikljus)3.5% ( Stiftelse RR 29) Avtalspensionering via FPG/PRI

21 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Olika diskonteringsräntor

22 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Avsatt till pensioner - PRI-stiftelse Stiftelse Gottgörelse Avsättning Arbetsgivare Panträtt (konkurs mm) Kreditgarant för utbetalning FPG Pension Pension Beräkningar Beräkningar Pensions-medel PRI ”Bankpension” Pensions-utfästelse Kreditförsäkringspremie Kreditbedömning

23 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB ”Worst case” Stiftelsens kapital urholkas => företaget är ansvarigt och betalar ut pension Företaget går i konkurs => FPG tar över åtagandet (köper försäkring i Alecta) FPG kan inte fullgöra sina åtaganden => de pensionsberättigade bär ’slutlig finansiell risk’...

24 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Varför bilda en Pensionsstiftelse Nyckeltal ”Lägre” skatt ”Spara” SLÖP Bygga upp ett överskott = Avtalspensionering Placeringsmöjligheter Stor kassa - Risk för uppköp Kontroll Policy Pensionsskuld – pensionstillgångar, LDI Gardera sig mot FPG - Kreditgivare Kontrollera Intressen ( Investera i Sfärens bolag )

25 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Skatt - SLÖP - Överskott Statslåneräntan 2007 = 3.61 % Skattesats 15 % SLÖP 24.26 % Värdering 80 % IB UB Bra eller Dåligt? Avkastning +/- = x 1.2426 Bolagets beskattning Internränta Likviditet

26 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensionspolicy Förmånsbestämda planer skall var fonderade Kontroll över både skuld och tillgång – ALM/LDI Kontroll över ”ränteantagandet” Finansavdelningen ”styr” och påverkar placeringen = risken

27 SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB PRI (STIFTELSE)-KONCEPT PRI Räknar FPG Försäkrar SEB PensionstjänstAdministration” ”Företaget”Placerar - Försäkrings (FOND)förmedlare RådgivareFörsäkringsförmedlare / Pensionstjänst


Ladda ner ppt "SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB TRYGG LIV PENSIONSTJÄNST AB Jonas Gullberg Vallda 21-11-07 Pensionstjänst är den bästa samarbetspartnern när det gäller."

Liknande presentationer


Google-annonser