Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samlad Läkemedelslista (NOD/Pascal) Mål i Handlingsplanen 2013 - 2018 Som medarbetare i va ̊ rden har man tillga ̊ ng till samtliga uppgifter som kra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samlad Läkemedelslista (NOD/Pascal) Mål i Handlingsplanen 2013 - 2018 Som medarbetare i va ̊ rden har man tillga ̊ ng till samtliga uppgifter som kra."— Presentationens avskrift:

1

2 Samlad Läkemedelslista (NOD/Pascal)

3 Mål i Handlingsplanen 2013 - 2018 Som medarbetare i va ̊ rden har man tillga ̊ ng till samtliga uppgifter som kra ̈ vs fo ̈ r att kunna ge ho ̈ gkvalitativ va ̊ rd och omsorg. Detta innefattar aktuell kunskap och veten- skapliga ro ̈ n samt tillga ̊ ng till patientens ha ̈ lsodata (fo ̈ rutsatt att patienten ger sitt samtycke).

4 Mål för patientens läkemedelsinformation  Säker och ändamålsenlig läkemedelsterapi (bästa tänkbara läkemedelskombinationer)  En läkemedelslista för patienten  Ingen motstridig information längs patientens läkemedelsprocess (från läkaren till apotekaren)  Endast ordinationer elektroniskt (inga pappersrecept)

5 Samlad läkemedelslista och NOD i strategier/överenskommelser  IT och eHälsostrategi (fanns med redan 2005)  Läkemedelsstrategi  Äldresatsningen (2013)  CeHis/Ineras handlingsplaner

6 Patientens läkemedelsprocess

7 Ordinationer, förskrivningar och expedieringar

8 Ordinationsändringar för dospatienter

9 Vilken information har patienten tillgång till?  Läkemedelslistan – en utskrift av den ordinerade behandlingen från vårdens patientjournal.  ”Mina sparade recept på apoteket” – en utskrift av vilka recept ­ patienten har sparade i receptregistret.  Förpackningarna som expedierats på recepten, med tillhörande bipacksedlar och apoteksetiketter.

10 Vilka ordinationer/förskrivningar ser ordinatören idag?

11 Pascal Dagens informationsflöde

12 Morgondagens informationsflöde eHälsomyndigheten

13 Vad kommer man se efter integration med NOD? 13 Integration med NOD/RR/LF Expedierat läkemedel Ordinerat läkemedel Förskrivet läkemedel (via eRecept)

14 Vad är det vi utvecklar? Applikationer med beslutsstöd Tjänster för att läsa eller skriva i källorna/databaserna Källor/ databaser Pascal Tjänstekontrakt NOD

15 Hur kan patienten, professionen och nationen samverka på bästa sätt? Nationella Processer Staten Professionen Vård- & omsorgssektorns alla aktörer Patienten Medborgare n Nationella beslut Lagar, förordningar och föreskrifter, Nationella format, policyer samt Infrastrukturtjänster Organisatoriska beslut Konkurrensutsatta tjänster anpassade för respektive process/yrkesroll Patientens val Delaktighet, enkelhet, säkerhet och pris (Svar: Genom tydlig ansvarsfördelning)

16 2014 Planering och kravställning 2015 Planering, kravställning, utveckling och test 2016 Leverans, pilot, acceptanstest Breddinförande Landstingens plan för att integrera journalsystemens läkemedelsmoduler med NOD

17 ”Kristallkula”  Förskrivningsrätten fortsatt livslång och kopplad till utbildningsnivå  Majoriteten av ordinationerna skapas i vårdsystemen läkemedelsmoduler  Fler ”fristående” ordinationsappar (för mobilen och plattor)  Staten reglerar informationsflödet  Anpassad lagstiftning för en samlad läkemedelslista (NOD/RR/LF)  Patienten lägger till ”sina” egna ordinationer  Informationen i NOD används för en mängd olika syften: - läkemedelsgenomgång - personliga påminnelser för patienten, omsorgspersonal, anhöriga - ………..

18 Ansvar för samlad läkemedelslista

19 Sveriges läkarförbund anser: 1. Ordination som avser läkemedelsbehandling – läkemedelsordination – innebär förutom beslutet om läkemedelsbehandlingen också ansvar för plan för uppföljning och avslutning av behandlingen. 2. Samtliga ändringar av pågående läkemedelsordinationer innebär att ett nytt beslut om behandling fattas och innebär alltså en ny läkemedelsordination. Detta gäller t. ex. beslut om ändrad dosering eller administrationssätt, ändrad behandlingstid inklusive förnyelse av recept, avslutande av behandling och/eller beslut om en förändrad uppföljning av behandlingen.

20 Sveriges läkarförbund anser: 3. Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har ansvar för att denna ordination är lämplig både utifrån patientens hälsotillstånd och övriga läkemedel samt annan pågående behandling eller utredning. 4. Varje läkare som ordinerar ett läkemedel har ansvar för behandling och uppföljning av detta läkemedel, om ej annat överenskommits med kollega eller regleras i avtal mellan förskrivande vårdenhet och annan vårdenhet där patienten tas omhand.

21 Sveriges läkarförbund anser: 5. Läkaren ska uppmärksamma patientens hälsotillstånd. Om hälsotillståndet leder till att en pågående läkemedels– behandling behöver omvärderas, har läkaren ett ansvar för att hantera detta oavsett vem som ordinerat behandlingen. Detta kan hanteras antingen genom en egen ordination eller genom att säkerställa att annan läkare tar detta ansvar. 6. Under förutsättning att inget särskilt framkommit kring patientens hälsotillstånd (se föregående punkt) så tar den läkare som möter patienten inte över ansvar för läkemedelsbehandlingar som är ordinerade sedan tidigare av andra läkare och ej behöver förändras.

22 Sveriges läkarförbund anser: 7. En bekräftande läkemedelsordination innebär dokumentation av oförändrad behandling, behandlingstid och uppföljning av behandling med läkemedel för vilken annan läkare har ansvar för. En bekräftande läkemedels–ordination innebär inte att behandlingsansvaret tas över men att läkaren, enligt punkt 5, har uppmärksammat patientens hälsotillstånd och bedömt att läkemedels–behandlingen ej behöver förändras utifrån det som är känt. 8. En bekräftande läkemedelsordination innebär inte att läkaren tar över ansvaret för uppföljning av behandlingen, om inte särskilda skäl talar för att nuvarande läkare ska ta över ansvaret, eller själv väljer att göra det.

23 Forskning och utvärdering

24 Pascal för NOD och NOD  En stor förändring har skett genom ordinationsverktyget Pascal för dos Mycket lärdom har dragits Många misstag har begåtts Utnyttja vår lärdom i nästa steg

25 Perspektiv forskningsområden  Utvecklingen av ett nationellt system Användarvänlighet Professionens mottagande-förankring Legaliteten Kommunikation Implementeringen Dubbelförskrivning vid start Ekonomi Patientsäkerhet osv

26 Intressegrupper forskning  Handelshögskolor  E-hälsoforskare  Beteendevetare  Medicinare  Informatik


Ladda ner ppt "Samlad Läkemedelslista (NOD/Pascal) Mål i Handlingsplanen 2013 - 2018 Som medarbetare i va ̊ rden har man tillga ̊ ng till samtliga uppgifter som kra."

Liknande presentationer


Google-annonser