Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlig Information för rapportörer 22.5.2014 22.5.2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlig Information för rapportörer 22.5.2014 22.5.2014."— Presentationens avskrift:

1 Offentlig Information för rapportörer

2 Offentlig Ärenden som behandlas Insamlingen av data förnyas i januari – Jyrki Lehtinen Penningmarknadsstatistik – Ellu Hintikka Lånedatabas – Ellu Hintikka, Essi Tamminen, Jyrki Lehtinen, Saija Kuivalainen Övriga ärenden – Ellu Hintikka

3 Offentlig Lånedatabas – bakgrund I och med finanskrisen har behovet av mer detaljerad data om krediter och exponering för kreditrisker ökat inom följande områden: –penningpolitiska analyser och utvärdering av den penningpolitiska transmissionsmekanismen –penningpolitiska operationer –säkerhetshantering i euroområdet –makrotillsyn och makrofinansiell analys –statistik och övriga analyser –forskning –banktillsyn

4 Offentlig Lånedatabas – bakgrund ECB-rådets beslut om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6)/ (http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_104_r_0008_sv_txt.pdf)http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_104_r_0008_sv_txt.pdf –Förutsätter att centralbankerna inleder förberedelser för att inrätta en databas med uppgifter lån för lån. Framstegen avseende förberedelserna ska rapporteras till statistikkommittén/rådet två gånger om året

5 Offentlig Lånedatabas – syfte (1/2) Flexibel och mångsidig databas som innehåller en grundläggande mängd harmoniserade data om lån, åtaganden utanför balansräkningen, kreditderivat, värdepapper Kan också innehålla aggregerade uppgifter Omfattar utöver kreditinstitut även andra kreditgivare Genomförs stegvis (beslut på nationell nivå); den första fasen klar vid utgången av år

6 Offentlig Lånedatabas – syfte (2/2) Kompatibel också med andra databaser, bl.a. –RIAD: ECB:s organisationsdataregister (Register of Institutions and Assets Database) –SHS: databasen om värdepappersinnehav –CSBS: den centrala värdepappersdatabasen Lån för lån vs låntagare för låntagare

7 Offentlig Analytisk lånedatabas – ACDB Analytisk lånedatabas Rapportörsgrupp: BSI RAPPORTÖRER Databasens innehåll: DEFINITION AV KREDIT Databasens struktur: DATAINNEHÅLL Frekvens: KVARTAL

8 Offentlig Analytisk lånedatabas – ACDB Kvartal Rapporteringsfördröjning – öppen Frekvens RATI rapportörer Krav på meningsfull utlåning Rapportörsgrupp Exponering för kreditrisk (credit risk exposure) Omfattande definition Databasens innehåll Lån för lån (inte låntagare för låntagare) Loan-by-loan (inte borrower-by-borrower) Databasens struktur

9 Offentlig Kostnadsbedömning Kostnadsbedömningen utgör en del av ECB:s kostnad-nyttoanalys Kostnaderna uppskattas på nationell nivå för de olika alternativen och sammanställs slutligen för hela euroområdet/EU Nya IT-system och processer utvärderas (Finland har inte haft något kreditregister eller motsvarande lånedatabas) Essi Tamminen 9

10 Offentlig Tabeller för kostnadsbedömningen TABELL A–E Tabell A –Kostnaderna uppskattas "paketvis", innehållande attribut –Låntagare för låntagare, per rapportör, kvartalsvis –Källor Tabell B –Innehåller övriga frågor i anslutning till inrättandet av systemet som hänför sig till bl.a. lönsamhet, tröskelvärden, uppgifter lån för lån, kvalitetskontroll –Tabell B besvaras efter tabell A Tabell C –Redogör för överföringen av data på konsoliderad nivå Tabell D –Redogör för den kommande databasens förbindelser till andra existerande databaser och är endast avsedd att besvaras av centralbankerna Tabell E –Redogör för eventuella fördelar som databasen innebär för rapportörerna på lång sikt Tabell F –Innehåller eventuella kompletterande uppgifter Essi Tamminen 10

11 Offentlig Analytisk lånedatabas – ACDB The type of product as recorded on the internal system of the Significant Bank. To be completed regardless if on or off balance sheet. Examples in EBA/ITS/2013/3 Annex V 2.41 (a)-(l): on demand and short notice, credit card debt, trade receivables, finance leases, reverse repurchase loans, advances that are not loans, project finance loans, loans collateralised by immovable property, other collateralised loans, other debt securities, auto finance (these are examples, other values are possible) etc.

12 Offentlig Den analytiska lånedatabasens uppbyggnad CREDIT DATABASE // LÅNEDATABAS 1. LENDER / BORROWER ATTRIBUTES // UPPGIFTER OM LÅNGIVARE OCH LÅNTAGARE 2. ATTRIBUTES // BASUPPGIFTER OM KREDITEN 3. BALANCE SHEET STATUS // KREDITENS BALANSUPPGIFTER 4. LOSS MEASURES // KREDITFÖRLUSTER 5. RISK MEASURES // RISKMÄTARE 6. VALUATION MEASURES // UPPGIFTER OM VÄRDE 7. REPORTING FEATURES // RAPPORTERINGSFREKVENS OCH -FÖRDRÖJNING

13 Offentlig Basvy för kostnadsbedömningen AttributEtablerings- kostnader Löpande kostnader DatasystemEtablerings- kostnader Löpande kostnader Benchmark (BK) Basuppgifter 2. Basuppgifter om krediten RA% av kostnaderna Valuta Ränta Räntebindningstid Package 1 + additional attributes Kreditens referensränta Räntemarginal Package 2 + additional attributes Modifierad återstående duration Viktad återstående duration

14 Offentlig Definitioner av rad- och kolumndata Etablerings- kostnader Löpande kostnader DatasystemEtablerings- kostnader Löpande kostnader Basuppgifter (BK) Helhetens attribut RAPPORTÖR% av kostnaderna Basuppgifter (BK): minimikrav gällande innehållet i varje helhet Tilläggsuppgifter X: ytterligare upplysningar som eventuellt kompletterar innehållet Tilläggs- uppgift 1 Attribut: Definitionspaket som levererats tillsammans med datainsamlingen Etableringskostnader: Kostnader som följer av kraven före den första rapporteringen. Vid uppskattningen används en skala för skattning av kostnaderna. Tilläggs- uppgift 2 Löpande kostnader: Löpande leverans av data i enlighet med kraven. Vid uppskattningen används en skala för skattning av kostnaderna. Systemkälla för datan: Källsystem, varifrån datan hämtas.

15 Offentlig Skala för skattning av kostnaderna Essi Tamminen 15 EtableringskostnaderUnderhållskostnader 1 Obetydliga (eller inga) förändringar i IT- systemen och obetydlig ökning av arbetsmängden (inkl. utbildning) Obetydlig (eller ingen) ökning av arbetsmängden 2 Vissa/smärre förändringar i IT-systemen och arbetsmängden (inkl. utbildning) Viss/smärre ökning av arbetsmängden 3 Rätt stora förändringar i IT-systemen och en smärre ökning av arbetsmängden (inkl. utbildning) Rätt stor ökning av arbetsmängden 4 Betydande förändringar i IT-systemen och arbetsmängden (inkl. utbildning) Betydande ökning av arbetsmängden 5 Grundläggande förändringar i IT-systemen och arbetsmängden (inkl. utbildning) Grundläggande ökning av arbetsmängden NF Indelningen kan inte produceras (kräver kommentar) Indelningen kan inte produceras (kräver kommentar)

16 Offentlig Källsystem Intern datakälla: –(A) bokföringssystem –(R) riskbaserat system –(O) annat system

17 Offentlig Hur kostnadsbedömningen fylls i AttributEtablerings- kostnader Löpande kostnader DatasystemEtablerings- kostnader Löpande kostnader Benchmark (BK) Basuppgifter 2. Basuppgifter om krediten RAPPORTÖR% av kostnaderna Valuta Ränta Räntebindningstid Package 1 + additional attributes Kreditens referensränta Räntemarginal Package 2 + additional attributes Modifierad återstående duration Viktad återstående duration

18 Offentlig Av etablerings- och rapporteringskostnaderna uppges de kostsammaste kraven skilt för varje helhet AttributEtablerings- kostnader Löpande kostnader DatasystemEtablerings- kostnader Löpande kostnader Benchmark (BK) Basuppgifter 2. Basuppgifter om krediten RAPPORTÖR% av kostnaderna Valuta 42 Ränta Räntebindningstid Package 1 + additional attributes Kreditens referensränta 31 Räntemarginal Package 2 + additional attributes Modifierad återstående duration 32 Viktad återstående duration

19 Offentlig I kolumnen för datasystem uppges datakällan från nuvarande datatillämpning skilt för varje attribut (rekommendation) AttributEtablerings- kostnader Löpande kostnader DatasystemEtablerings- kostnader Löpande kostnader Benchmark (BK) Basuppgifter 2. Basuppgifter om krediten RAPPORTÖR% av kostnaderna Valuta 42 A Ränta A Räntebindningstid A Package 1 + additional attributes Kreditens referensränta 31 R Räntemarginal O Package 2 + additional attributes Modifierad återstående duration 32 R Viktad återstående duration R A: Bokföringssystem, R: Riskbaserat system eller O: Annat system

20 Offentlig TILL UPPGIFTERNA OM % FÖR RESPEKTIVE HELHET FOGAS KOLUMNSUMMAN 100 AttributEtablerings- kostnader Löpande kostnader DatasystemEtablerings- kostnader Löpande kostnader Benchmark (BK) Basuppgifter 2. Basuppgifter om krediten RAPPORTÖR% av kostnaderna Valuta 42 A Ränta A Räntebindningstid A Package 1 + additional attributes Kreditens referensränta 31 R Räntemarginal O Package 2 + additional attributes Modifierad återstående duration 32 R Viktad återstående duration R

21 Offentlig KOSTNADEN FÖRDELAS PÅ VARJE ATTRIBUT I HELHETEN, OCH SUMMAN BLIR 100 PROCENT AttributEtablerings- kostnader Löpande kostnader DatasystemEtablerings- kostnader Löpande kostnader Benchmark (BK) Basuppgifter 2. Basuppgifter om krediten RAPPORTÖR% av kostnaderna Valuta 42 A1015 Ränta A2515 Räntebindningstid A2515 Package 1 + additional attributes Kreditens referensränta 31 R15 Räntemarginal O515 Package 2 + additional attributes Modifierad återstående duration 32 R1215 Viktad återstående duration R

22 Offentlig HUR UPPGIFTERNA FYLLS I, OM NÅGOT ATTRIBUT I HELHETEN ÄR NF (= INDELNINGEN KAN INTE PRODUCERAS) AttributEtablerings- kostnader Löpande kostnader DatasystemEtablerings- kostnader Löpande kostnader Benchmark (BK) Basuppgifte r 2. Basuppgifter om krediten RAPPORTÖR% av kostnaderna Valuta 42 A1015 Ränta A3730 Räntebindningstid A2515 Package 1 + additional attributes Kreditens referensränta 31 R15 Räntemarginal O515 Package 2 + additional attributes Modifierad återstående duration NF Viktad återstående duration R810 SUMMAN AV KOSTNADERNA ÄR FORTFARANDE HUNDRA. DESSUTOM SKA VARJE NF FÖRKLARAS I KOMMENTARFÄLTET SOM FÖLJER EFTER HELHETEN. 100

23 Offentlig Tidtabell Datum för inlämnande av kostnadsbedömningen E-postadress: Essi Tamminen 23

24 Offentlig

25 Offentlig Projektets tidtabell Projektet pågår – (= 24 månader) –Release 1-produktionsöverföring 8/2016 –Release 2-produktionsöverföring 12/

26 Offentlig Övriga frågor (1/2) Begäran om förlängd tidsfrist –Förlängd tidsfrist kan begäras före tjänstetidens utgång den sista inlämningsdagen för rapporten Meddela gärna i förväg om revisioner Stora ändringar i rapporten för föregående månad ska meddelas via e-post Kontakt helst per e-post på adressen

27 Offentlig Övriga frågor (2/2) Uppgifter om gruppstrukturer och nära förbindelser –uppgifterna behövs för ECB:s organisationsdataregister (RIAD), som också används för kontroll av nära förbindelser mellan penningpolitiska motparter → planer på datainsamling tillsammans med bankavdelningen


Ladda ner ppt "Offentlig Information för rapportörer 22.5.2014 22.5.2014."

Liknande presentationer


Google-annonser