Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter En sammanfattning av Boverkets rapport av bygg- regelöversyn för ungdom- och studentbostäder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter En sammanfattning av Boverkets rapport av bygg- regelöversyn för ungdom- och studentbostäder."— Presentationens avskrift:

1 Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter En sammanfattning av Boverkets rapport av bygg- regelöversyn för ungdom- och studentbostäder INTRODUKTION

2 Syfte: En översyn av de byggregler som styr byggandet av ungdoms- och studentbostäder - förenkla - främja nybyggnation På uppdrag från regeringen Genomförd under våren 2013

3 INTRODUKTION Föreslagna förändringar Ändrade bostadsutformningskrav som innebär möjlighet att bygga mindre rum, hall samt kök Nya allmänna råd om buller utomhus som syftar till att frigöra mer mark för byggande Längden på tidsbegränsade bygglov förlängs Processen kring flytt av enskilda byggnader förenklas Vissa tekniska egenskaper ändras för att ytterligare förenkla processer och regler

4 BOSTADSUTFORMNING Bostadsutformning - idag En bostad ska innehålla separata utrymme för funktioner som hygienrum, plats för vila, plats för daglig samvaro, matlagning etc. Vissa undantag för studentbostäder Reglerna tillåter bostäder på ner mot 20m 2 under förutsättning att bortvalda utrymmen kompenseras med gemensamma utrymmen

5 BOSTADSUTFORMNING Bostadsutformning – föreslagna åtgärder Sammanslagna funktioner som minskar utrymmet för matlagning och förvaring Lika stora sovrum Utflyttade hygienutrymmen Tydlighet i när man kan göra avsteg vid omvandling till studentbostäder

6 BOSTADSUTFORMNING Bostadsutformning – Sammanslagna funktioner Samvaro och vila slås samman Måltider och hemarbete slås samman Ger en i en bostad på 25m 2 en minskning på 25 procent i yta Enligt Boverket en uppskattad besparing på 200 000 kr/lgh Fler bostäder i samma huskropp Minskningen av utrymmen måste fortfarande förhålla sig till kraven på tillgänglighet

7 BOSTADSUTFORMNING Bostadsutformning – Lika stora sovrum I en bostad med två sovrum behöver det ena sovrummet inte längre vara anpassat efter en parsäng, Rummets yta kan sänkas från 11,1m 2 till 4,4m 2

8 BOSTADSUTFORMNING Bostadsutformning – Utflyttat hygienrum Ger tillåtelse att flytta ut bostadens hygienutrymme till ett gemensamt utrymme Ej traditionella korridorer som eftersträvas Snarare tänkt för minikorridorer för fyra-fem personer

9 BOSTADSUTFORMNING Bostadsutformning – Tydlighet i när man kan göra avsteg vid omvandling Större skäl att bevilja avsteg från BBR vid omvandling av byggnad till studentbostäder Till exempel om byggnaden har bärande väggar eller stort djup som gör det svårt att följande rådande regler

10 BULLER Buller – idag Flera olika regelverk som inte stämmer överens med varandra Olika instanser bidrar till omständlig och icketransparent process Gräns i bostaden = 55dBA Gräns för uteplats i anslutning till bostaden = 70dBA Häften av rummen i bostaden mot tyst sida = 45-50 dBA

11 BULLER Buller – föreslagna åtgärder Höja nivån för enkelsidiga bostäder till 60dBA Under förutsättning att gatan har begränsad nattrafik Blir lättare att planlägga denna typ av bostad

12 TIDSBEGRÄNSADE BYGGLOV Tidsbegränsade bygglov - idag Kan användas för att nyttja mark för något som inte avses i detaljplanen under en begränsad tidsperiod Bygglov beviljas i högst tio år – fem år i taget Tidsperioden för kort för att få ekonomi i projekten

13 TIDSBEGRÄNSADE BYGGLOV Tidsbegränsade bygglov - föreslagna åtgärder Direkt bevilja bygglov för tio eller femton år Två olika förslag där maxtiden är olika Kan även ge direkt bygglov om den totala tiden

14 FLYTT AV ENSKILD BYGGNAD Flytt av enskild byggnad - idag Vid flytt måste hela byggprocessen göras om, trots att byggnaden en gång redan blivit godkänd Resurskrävande Kan innebära att byggnaden ej blir godkänd

15 FLYTT AV ENSKILD BYGGNAD Flytt av enskild byggnad - föreslagna åtgärder Ta bort kravet på tekniskt samråd och kontrollansvarig Kommunen kan kräva kontroll om flytten anses vara komplicerad Omfattar endast enstaka och enkel byggnad Innebär stora ekonomiska tidsmässiga vinster Förenkling och förbättring av processen

16 TEKNISKA EGENSKAPSKRAV Tekniska egenskaps krav - idag Ett fåtal undantag för studentbostäder Till exempel vädring och direkt solljus i köket

17 TEKNISKA EGENSKAPSKRAV Tekniska egenskaps krav - föreslagna åtgärder Säkerhet i händelse av brand Skydd med hänsyns till hygien, hälsa och miljön - ljus Energihushåll och värmeisolering Hushållning med vatten och avfall

18 TEKNISKA EGENSKAPSKRAV Tekniska egenskaps krav – Säkerhet i händelse av brand Högre brandsäkerhet generellt, till exempel spisvakter Inkomna krav på att varje bostad inte ska behöva vara en egen brandcell vid byggande av gemensamhetsboenden Boverket föreslår särregler för studentbostäder Utredning kommer

19 TEKNISKA EGENSKAPSKRAV Tekniska egenskaps krav – Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön - ljus Krav på direkt solljus försvårar byggandet av små enkelsidiga lägenheter Slopa kravet på direkt solljus i ungdom- och studentbostäder

20 TEKNISKA EGENSKAPSKRAV Tekniska egenskaps krav – Energihushållning och värmeisolering Dagens regler tar inte hänsyn till byggnader med små lägenheter Två förändringar: Förändring 1 – förenkla energihushållningskraven på värmeisolering av byggnadens klimatskärm Förändring 2 – energihushållningskraven anpassas efter byggnader med små bostäder Inga exakta siffror – troligen kommer utredning

21 TEKNISKA EGENSKAPSKRAV Tekniska egenskaps krav – Hushållning med vatten och avfall Idag krav på avfallshantering i varje lägenhet Istället föreslås utrymmen för avfallshantering utanför bostaden, men på varje våningsplan

22 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING Tillgänglighetsanpassning – Boverkets resonemang Tillgängligheten ett hinder i att bygga mindre och billigare Diskuterat två förslag - 20% av lägenheterna tillgängliga, resten besökstillgängliga - 20% av lägenheterna tillgängliga, resten otillgängliga

23 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING Tillgänglighetsanpassning - Boverkets resonemang Genom förändringen av bostadsutformningen (se tidigare) minskar bostaden med 25 procent En sänkning av av tillgänglighetskraven innebära en ytterligare minskning med max 0,7m 2 Skillnaden i yta och kostnader anses inte vara tillräckligt stor för att motivera en förändring Det norska regelverket anses inte vara överförbart

24 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING Tillgänglighetsanpassning - förslag En generell sänkning av tillgänglighetskraven är inte aktuell Föreslår dock att inredning av vind till student- eller ungdomsbostäder inte behöver vara tillgängliga Även kravet på hiss till vindslägenheter tas bort

25 KOMMENTAR Kommentarer Länge efterfrågad översyn Genomgående positiva förändringar Men kommer det ge förväntade effekter? Bostäder är idag redan så små som Boverket resultatexempel av förändringarna Boverket vill minska köket – den delen av bostaden studenterna själva vill förstora Ökning av bullerkraven med 5dBA – för lite? Fegt agerat gällande tillgänglighetskraven


Ladda ner ppt "Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter En sammanfattning av Boverkets rapport av bygg- regelöversyn för ungdom- och studentbostäder."

Liknande presentationer


Google-annonser