Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Kognitiv neuropsykolog Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Division Sund, Psykiatri Lund Oktober.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Kognitiv neuropsykolog Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Division Sund, Psykiatri Lund Oktober."— Presentationens avskrift:

1

2 Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Kognitiv neuropsykolog Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Division Sund, Psykiatri Lund Oktober 2014 www.droginfo.com Cannabis och Spice Endocannabinoider, cannabinoider och Syntetiska cannabinoider/CB1 agonister Likheter och skillnader 1

3  Den vetenskapliga kunskapen om dessa preparat.  Påverkan på den enskilde individen.  Svaren på de vanligaste argumenten som missbrukaren använder för att legitimera sitt eget användande.  Vi har typ 3 timmar på oss, så det finns tid med frågor under presentationen. Innehåll

4 Senaste nytt  Cannabisrökares hjärnor reagerar svagare vid glädje, rädsla, sorg, skam, ilska.  Unga hjärnor skadas mer.  Cannabis hämmar utvecklingen till vuxenhjärna.  Hjärnan är färdigutvecklad vid 23-25 år  Cannabisrökares hjärnor åldras tidigare.  Intellektuella skador kvarstår efter drogfrihet

5 Den som inte kan leva med sig själv under tonåren får det svårare att rätta till ojämnheterna på egen hand när man blir äldre om man använder droger under tonåren

6 Vilken roll har drogen i den unges liv?  Förälskelse?  Självreglering?  Ett sätt att fördriva tid?  …………..?

7 Ungdomar rapporterar att cannabis ger dem: insikt medvetenhet sexuella känslor självförtroende känsla av att vara vuxen kraftfull kreativ en känsla av att kunna tänka fina känslor en hjälp att fly undan en obehaglig situation en hjälp att lösa personliga problem en hjälp att somna

8  Bland ungdomar med missbruk- eller beroendediagnos rapporterar  50 – 90 procent samsjuklighet i psykiatrisk problematik (Bender et al. 2006, Couwenberg et al 2006, Armstrong & Costello 2002).

9 I en studie av svenska ungdomar med missbruksproblem/riskbruk framkom att: 90 procent av flickorna respektive 82 procent av pojkarna någon gång i livet hade uppfyllt kriterierna för en psykiatrisk diagnos (Tengström 2006).

10 9 Psykologiska riskfaktorer ogynnsamma uppväxtvillkor så som förekomst av våld, psykisk ohälsa och missbruk i uppväxtfamiljen svårighet med ”social anpassning”, dvs utanförskap låg självkänsla, dålig impulskontroll instabila relationer med otydlig gräns till själv/andra bristande tillit till sig själv och andra frekventa upplevelser av ensamhet, tomhet och leda psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning © Claudia Fahlke

11 Akut påverkan har två faser Högdos = utåtriktad och aktiv Låg dos = inåtriktad och aktiv Cannabisrusen Kronisk påverkan utvecklas i förhållande till frekvens och tid i missbruk Låg dos = inaktiv

12 Det subjektiva akuta ruset som inträder efter en tids experimenterande har två faser: Fas 1 från ca 15 min och 45 min efter röktillfället karaktäriseras av ökad tankeverksamhet, att personen blir utåtriktad, fnissig och pratsam. att ögonen blir lätt blodsprängda, och överkänsliga för ljus, hjärtklappning, yrsel, hosta, tryck i huvudet, ökad puls, samt torrhet i ögon, mun och svalg.

13 Fas 2 varar i ca tre tim och karakteriseras av att tankeverksamheten är inåtvänd. Man sitter gärna och lyssnar på musik eller tittar på en videofilm, eller bara ligger och "flummar" för sig själv. att färger blir starkare, lukter mer framträdande, att samband som man kanske har anat tidigare nu framträder ganska klart. samt att tankeflykten är mycket utpräglad och associationerna talrika.

14

15 Det karakteriseras av: att den passiva perioden tenderar att bli längre och längre, att när detta passiva och "sega" tillstånd blir för utmärkande så ger det akuta ruset cannabisrökaren en känsla av att bli "normal". är ett tillstånd som växer fram efter ett antal års regelbundet användande av cannabis. Fas 3:

16 När denna nivå har uppnåtts kan man säga att cannabisrökaren har blivit en kronisk cannabismissbrukare. I detta tillstånd försämras individens förmåga att på ett naturligt sätt kvalitativt utnyttja sina tankeprocesser.

17 Kognitiva funktioner Verbal förmåga (språklig förmåga) Logisk-analytisk förmåga (att dra korrekta slutsatser) Psykomotilitet (flexibilitet i tanken) Minnesprocessen Korttids/arbetsminne Långtidsminne- semantiskt, episodiskt 16

18 Gestaltminne (helhetsminne) Psykospatial förmåga (att orientera sig i rummet) Analytisk-syntesisk förmåga (att sätta samman delar till en helhet) Välfungerande Kvalitativ försämring

19 Beståndsdelar i att inte kunna strukturera verkligheten gör att man:  får svårt med nyanser  får svårt att reflektera  ser verkligheten genom ett filter  svårt med abstrakt tänkande  kan inte kritiskt granska  blir känslomässigt avskärmad  blir fånge i sitt eget mönster  får svårt att vara flexibel

20 Ett cannabismönster skapas  Ett cannabismönster är ett filter som uppstår när man rökt under lång tid och kvalitén på tankeförmågan försämras så att ett nytt mönster för att hantera verkligheten uppstår.  Individen har fortfarande den naturliga förmågan att utforska verkligheten men försämrad förmåga att strukturera, processa, granska och minnas informationen som kommer in. Det gör att en ny selektiv förklaringsmodell av verkligheten växer fram som verkar logisk för individen som röker cannabis.

21 Forts. Cannabismönster  Att inte kunna sätta samman delar till en helhet gör att den nya förklaringsmodellen är selektiv och anpassad för att försvara sitt val av att fortsätta röka cannabis.  Cannabismönstret skapar nya värderingar och föreställningar som bildar ett fundament för ny självkännedom. Det är anpassat efter den kognitiva funktionsnedsättningen som cannabis ger.

22 Self Functional imaging has linked the precuneus to the processes involved in self-consciousness, such as reflective self-awareness, that involve rating ones own personality traits compared to those judged of other people. Empathy and forgiveness Together with the superior frontal gyrus and orbitofrontal cortex, the precuneus is activated when people make judgments that requires understanding whether to act out of empathy and forgiveness. Precuneus Episodic memory and visuospatial processing Is involved with episodic memory, visuospatial processing, reflections upon self, and aspects of consciousness. A high CB1 activity decreases the activity in precuneus

23 Mognadsutveckling sker i prefrontala kortex ( en myelinisering av för utveckling av bl a impulskontroll, målformulering, motivation, interpersonell interaktion, resonemangsförmåga samt utvärdering av belöning och bestraffning vid värdering av beteende. Adolescensen innebär en viktig period i hjärnans utveckling (betydelsefulla förändringar av de synaptiska receptorernas densitet) limbiska systemet som inkluderar hippocampus, amygdala, nucleus accumbens, orbitala frontala kortex, fri och obunden kontakt mellan den inre och yttre världen hypothalamus (Den sköter kontrollmekanismer för bland annat blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning och sömn). (Crews et al., 2006).

24 Onödiga kopplingar försvinner. Signalering mellan hjärnans olika delar blir effektivare. Det som inte används försvinner Det är bra om ungdomar exponeras för nya intryck och att de stimuleras att upptäcka. Det viktiga är hur vägen till en fullt utvecklad hjärna sett ut.

25 Padula (2007) Cannabis hindrar den neurologiska omstruktureringen av tonårshjärnan till en vuxenhjärna. I huvudsak består problematiken på en neuropsykologisk nivå av en underutvecklad exekutiv funktion som minskar förmågan till inre vilja och förorsakar därmed en svårighet att stå emot emotionella och stressrelaterade impulsgenombrott och därför måste individen förlita sig på yttre kontroll.

26 Ilan AB, Smith ME, Gevins A. (2004) Gruber et al., Drug and alcohol dependence, (2009) Cannabisrökning påverkar arbetsminnet och försämrar övervakningsfunktionen i det akuta ruset och i den framväxande kroniska påverkan. Det blir oprecist och långsamt. Det blir svårare att identifiera och processa viktig information, dels det som ska lagras i minnet för självkännedom (episodiskt minne) dels det som ska hämtas ut ur minnet så att det styr uppmärksamhets strålen

27 Cannabis minskar möjligheten till att tolka sociala hotsignaler Chan et al (2008). Cannabis minskar möjligheten till att skapa bestående kvalitativa minnen. (Yücel et al 2008)

28 Exekutiva funktioner Sortering, strukturering, impulskontroll, mental flexibilitet och övervakning. Intern kontroll viljestyrd = Social omgivning, regler och principer, anhöriga eller goda vänner = Extern kontroll Emotioner skapade av inre och yttre stress

29 Cannabis och inlärning  Inlärning som kopplas till associationer, försvåras.  Ju svårare associationer ju mer markant är försämringen.  Material som har lärts in i ett drogfritt tillstånd och sedan ska kommas ihåg i påverkat tillstånd påverkas inte i samma grad.  Material som inläres i ett cannabis-påverkat tillstånd blir sämre ihågkommet oavsett i vilket tillstånd man ska minnas.  Cannabis tycks accelerera den interna klockan i förhållande till den verkliga klocktiden.  Förmågan att återberätta en kort historia försämras och uppblandas med nytt material  Den verbala sociala interaktion försämras under cannabis ruset.

30 2009: av 22,6% som testade fortsatte 11,4%, dvs. ca 50% 2012: av 26,3% som testade fortsatte 12,2%, dvs. ca 48% Årskurs 2 gym.

31 Provat narkotika 5 gånger eller mer i procent, Göteborgs stad  2004 Gymn. 2: De som provat 5 gånger eller mer delat med alla som provat narkotika: 496 / 1162 = 42,7 procent har provat 5 gånger eller mer  2007 Gymn 2: 39,6 procent har provat 5 gånger eller mer  2010 Gymn. 2: 44,3 procent har provat 5 gånger eller mer  2013 Gymn. 2: 50,3 procent har använt cannabis 5 gånger eller mer (utsocknes ej inräknade)

32 CB1 - finns till stort antal i hjärnan CB2 -ffa i immunsystemet THC binder till cannabisreceptorer kroppsegna cannabinoider Bromsad aktivitet i nervcellen syntetiska cannabinoider CB1 och CB2 agonister Syntetiska cannabinoider är imitationer av THC

33 Cannabinoiderna minskar GABA systemets hindrande funktion. Vad händer när du använder THC eller CB1 agonister? Belöningssystemet har inga CB1 receptorer så dopamin får där en ökad frisättning. En minskad frisättning av dopamin i frontalloben och en nedreglering de exekutiva funktionerna.

34 Informationsprocessen försämras oavsett hindrande eller förstärkande påverkan, så din personliga prägel tonas ner. Det neuropsykologiska nätverket fragmenteras. Efter en tids regelbunden användning uppstår p roblem med dopamin återupptagningspumpen.

35 Cannabis Use is Quantitatively Associated with Nucleus Accumbens and Amygdala Abnormalities in Young Adult Recreational Users. Jodi M. Gilman et al., The Journal of Neuroscience, April 16, 2014 34(16):5529 –5538 Amygdala utgör en del av limbiska systemet och tros ha en funktion vid uppkomsten av såväl fruktan som njutning och därigenom spela en viktig roll för patologiska tillstånd som aggression, ångest, autism, depression, narkolepsi, paniksyndrom, posttraumatisk stress och olika fobier. Accumbenskärnan ingår i hjärnans belöningssystem och är involverad vid drogberoende och tros även vara inblandad i hur vi med exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk kan förmedla olika känslolägen. These data suggest that marijuana exposure, even in young recreational users, is associated with exposure-dependent alterations of the neural matrix of core reward structures and is consistent with animal studies of changes in dendritic arborization (förgreningar). En dag per vecka

36 Det neuropsykologiska nätverket fragmenteras. Anterior Cingule Input Output förmågan att hantera komplex information, förmåga att planera, att ha ett tidsperspektiv, att vara benägen att tolka andras motiv och åsikter, självkritik och känslomässighet koncentrationen, uppmärksamheten, förmågan att lagra och att bearbeta ny information. Amygdala NA VTA

37 Impact of Prolonged Cannabinoid Excretion in Chronic Daily Cannabis Smokers' Blood on Per Se Drugged Driving Laws Bergamaschi MM et al Clinical Chemistry. 2013 Mar;59(3):519-26.

38  Anandamid är involverad i reglering av sinnesstämning, minne, aptit, smärta, kognition och känslor och att befästa fina ögonblick.  Forskningen har identifierat ytterligare 9 st. endocannabinoider. Endocannabinoider blockeras av cannabinoider och syntetiska cannabinoider

39 The endocannabinoid system in anxiety, fear memory and habituation. Ruehle S, Rey AA, Remmers F, Lutz B. J Psychopharmacol. 2012 Jan;26(1):23-39. Ruehle SRey AARemmers FLutz B J Psychopharmacol. The endocannabinoid system as a possible target to treat both the cognitive and emotional features of post-traumatic stress disorder (PTSD). Trezza V, Campolongo P Trezza VCampolongo P Mol Neurobiol.Mol Neurobiol. 2007 Aug;36(1):92-101. Epub 2007 Aug 17. The endocannabinoid system and extinction learning. Lutz B. Lutz B

40 Spice Kryddat med olika syntetiska cannabinoider/forsknings substanser Spice innehåller inga kompensatoriska substanser GAMMAL INFORMATION 1.Används av ca 0,4 % av de som inte röker cannabis 2.Används av ca 11 % av regelbundna cannabisrökare 3.Spiceanvändarna använder oftare flera olika substanser !!!!!! Används av de som vill fortsätta att droga sig men som måste lämna urinprover.

41 Spice-epidemi – 15 till sjukhus Den farliga nätdrogen Spice sprider sig. Ett 15-tal ungdomar från Oskarshamn har senaste två veckorna akut fått söka sjukvård efter att ha tagit drogen. Två unga personer vårdas sedan tidigt på söndagsmorgonen på Gävle sjukhus efter att ha överdoserat drogen Spice. Tillståndet är allvarligt för båda två, enligt en patientskaderapport från landstinget Gävleborg på måndag morgon.

42 Göteborgs spice siffror för 2013  Åk 9 grundskolan: 53 procent av dem som använt narkotika, vilket var 7 procent (ner 2 procentenheter, var 9 procent 2010)  År 2 gymnasiet: 42 procent av dem som använt narkotika, vilket var 19 procent (också ner 2 procentenheter, var 21 procent 2010)

43  De syntetiska agonisterna är liksom THC fettlösliga.  Antagligen lagras de liksom THC i cellmembranen.

44 CAN drogvaneundersökning 2013: Vad gäller nätdroger svarade ca 3 % av pojkarna och knappt 2 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång provat sådana. Av de som hade testat droger hade 37 % testat Spice. (53 % provat Spice i Göteborg) Motsvarande värden var något högre i gymnasiet – drygt 5 respektive 2 %. Av de som hade testat droger hade 26 % testat Spice. (42 % i Göteborg) Det framkom också att spice eller liknande rökmixar var den klart vanligaste nätdrogen.

45 Under 2013 svarade 7 % av pojkarna och 6 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång provat narkotika. Alltsedan mitten av 90-talet har dessa nivåer legat mellan 5–10 %. Den uppgång i narkotikaerfarenheten bland gymnasieeleverna som in- träffade till och med 2010 har därefter upphört och snarast tenderat att åter vände nedåt. I år svarade 19 % av pojkarna och 14 % av flickorna i gymnasiet att de använt narkotika någon gång.

46 45 Har samma effekt som THC Binder ca 24 gånger starkare till receptorn. Kan rökas och ätas. Förorsakar ångest och panikanfall, oro och rastlöshet. Ger ibland hallucinogena upplevelser (ej illusion). Erfarna cannabisanvändare anser effekten skrämmande. JWH-018 eller de andra är alla imitationer eller analoger till THC

47 Dessa effekter är inte väldokumenterade, men det är tillsammans med den kunskapen som finns om hur dessa substanser är menade att fungera inte så svårt att räkna ut att stora doser kommer att förorsaka negativa effekter som inte marijuanan skapar. Akut påverkan Ruset hos Spice Ruset beror på hur mycket du får i dig och viken styrka och vem du är neurobiologiskt

48  Högt blodtryck  Hög puls  Bröstsmärtor  Hjärtinfarkt  Medvetslöshet  Kramper  Agitation/oro  Ångest  Panikanfall  Akut psykos och förvirring vid tidigare stabil psykisk sjukdom  Känslan av att inte få luft Akuta skadeverkningar och CB1 agonister

49 Eftersom en del av substanserna har en längre ruseffekt jämfört med naturligt THC, så rapporteras: negativa effekter som ofta uppstår dagen efter konsumtionen, som allmän bakfullhet liknande den vid alkoholbakfylla, fast utan illamående, mentalt långsam, förvirrad, tankspridd, försämring av lång och korttidsminne. Andra rapporter nämner den kvalitativa nedsättningen av tankefunktioner och känslofunktioner, som att allt syre lämnar hjärnan. Även negativa effekter vid långvarigt bruk, upp till 7 dagar efter avslutat användande, rapporteras framförallt kopplat till associationskapacitet. Andra rapporter nämner hjärtattacker vid användande av K2. Det rapporteras krampryckningar och anfall som liknar epileptisk aktivitet även hos personer som inte har detta sen tidigare.

50 Kronisk påverkan Personlighetsförändringar Ökad cancerrisk munhåleskador Ruset hos Spice Spice kan kopplas till psykos, hjärnskador och njurskada Många som brukar Spice upplever depersonalisation när man inte har intagit Spice under några dagar, andra kan uppleva samma känslor dagen, ibland dagarna, efter att man intagit en för stor mängd spice.

51  Huvudvärk  Ångest  Nervositet  Sömnstörningar  Nedsatt koncentration  Illamående  Depression och rastlöshet  Irritabilitet  Svettas  Starkt sug  Mardrömmar  Kramper  Hjärtbank  Kräkningar Abstinenssymtom som uppstår efter en lång tids bruk är :

52 Biverkningar och faror Det finns bieffekter som förekommer hos personer som rökt spice ett tag,  sinnena försämras radikalt (försämrat luktsinne och försämrad syn antas 1 av 10 personer få) och  metallsmak förekommer ofta.  Onormalt svettiga händer är också en av bieffekterna som förekommer bland de flesta spicerökarna. Andra bieffekter liknar de från cannabis:  torr mun, eufori, överdrivna hungerkänslor, paranoia och ångest Andra inte:  Vid överdosering kan personen i fråga svimma, hosta blod och få näsblod.  Men då det fortfarande är ganska osäkert vad drogen innehåller så finns det inga konkreta svar om framtida bieffekter.

53 Syntetiska cannabinoider är fulla agonister på cannabinoidreceptorer, CB1R och CB2R, THC i marijuana är en partiell agonist och således inte kan binda med full kraft och aktivera hela receptorpopulationen oavsett dos och uppnådd koncentration.

54 Fas 1 metabolism av den syntetiska cannabinoiden JWH-018 resulterar i minst nio stycken monohydroxylerade metaboliter där minst tre av dessa metaboliter har full agonistisk effekt på CB1R vilket kan jämföras med endast en aktiv metabolit efter metabolism av THC. Detta kan ytterligare förklara den ökade toxiciteten jämfört med THC.

55 Psykosocial behandling Ta reda på positiva och negativa symtom Använd er cannabiskunskap Leta efter symtom som ni inte förstår Arbeta med de sju kognitiva funktionerna Tänk i de tre faserna (Medicinsk, psykologisk, social) men med ett snabbare förlopp Ha en metakognitiv teknik

56  Med tanke på att syntetiska cannabinoider minskar syretransporten i hjärnan, så är huvudvärken ett tema. Hur yttrar den sig? Ibland känt att han inte får tillräckligt med luft?  Har han behövt öka dosen för att få effekt?  Hur länge har det akuta ruset suttit i? Har den tiden minskat allteftersom missbruket har fortsatt?  När han någon gång rökt för mycket, vilka symtom hade han då?  Hur lång tid har det tagit att återhämta sig (jmf med normal HAP)?  Oroande symtom första veckorna. Frågor som bör ställas

57 Rusupplevelse när det neuropsykologiska nätverket har fragmenterats Upplevelse när individen har återfått balansen och reflekterar över vad som har hänt Oro -> ångest MI som kommunikationsplattform + kognitiva-edukativa tekniker Dissociativa reaktioner

58 AB-PINACA ADB-FUBINACA ADBICA APICA APINACA Benzydamine NESS-040C5 PF-03550096 Ny generation med inriktning på CB2R

59  AB-FUBINACA  Potent agonist på cannabinoidreceptorerna  med K i values of 0.9nM at CB 1 and 23.2nM at CB 2.  Utvecklades av Pfizer 2009 som ett eventuell smärtstillande läkemedel men testades aldrig på människa.  2012, upptäktes substansen i rökmixar i Japan tillsammans med AB-Pinaca som tidigare inte hade funnits.  Januari 2014, blev AB-FUBINACA olagligt I USA Toleransutveckling

60  Effekt beskrivning baseras på nätsidorna som subjectiva upplevelser rapporterat av PsychonautWiki contributors. PsychonautWikicontributors  Effekterna uppträder inte alla vid samma tillfälle, men med ökade doser ökar också möjligheten och ger då hela spännvidden av symtom. THJ018, en analog till JWH-018

61  The presence of functional cannabinoid CB2 receptors in the CNS has provoked considerable controversy over the past few years.  Formerly considered as an exclusively peripheral receptor, it is now accepted that it is also present in limited amounts  and distinct locations in the brain of several animal species, including humans.  Furthermore, the inducible nature of these receptors under neuroinflammatory conditions, in contrast to CB1, makes them attractive targets for the development of novel therapeutic approaches.  In fact, the undesired psychoactive effects caused by CB1 activation have largely limited the clinical use of cannabinoid-related compounds that act on these receptors. CB 2 receptorn

62  More recently, additional  Inflammation (Mukhopadhyay et al., 2006) and ischaemia- induced hypoxia (Ashton et al., 2007).  In medicine, ischemia, is a restriction in blood supply to tissues, causing a shortage of oxygen and glucose needed for cellular metabolism (to keep tissue alive).  REFERENS:  Cannabinoid CB2 receptors in human brain inflammation C Benito, RM Tolo´n, MR Pazos, E Nu´n˜ez, AI Castillo, and J Romero. British Journal of Pharmacology (2008) 153, 277–285 & 2008 Nature Publishing Group All Forts. Försämring av syresättningen i kroppen

63 och hur man kan bemöta dem Argument som personer som röker cannabis ofta använder för att rättfärdiga sitt rökande

64  Cannabis är en medicin.  Det finns inga studier som visar att cannabis är farligt.  Cannabis är mindre skadligt än alkohol.  Eftersom det är kriminellt att röka cannabis blir jag stämplad av samhället som kriminell. Det är alltså hur samhället ser på en person som röker cannabis som är ett problem och därför borde det vara lagligt.  Det är ett naturpreparat.

65  Man dör inte av att röka cannabis.  Jag blir lugn/glad/kreativ/…av cannabis.  Röker man bara var sjätte vecka så är det inte farligt eftersom det på den tiden hinner gå ur kroppen.  Det finns så många andra problem i världen som är värre än att jag röker cannabis.  Jag kan sluta röka när jag vill men jag vill inte just nu.  Jag kommer inte att bli beroende.

66  Det är ju legalt i Holland, där får man röka cannabis utan att det ses som ett problem.  Alla röker cannabis  Jag fungerar bättre när jag är lagom stenad. Jag har en brist som måste kompenseras med cannabis  Jag känner många som blir negativt påverkade av cannabis men jag påverkas inte så.  Cannabisförbudet inskränker individens frihet.

67  Cannabis är ingen inkörsport till tyngre droger.  Vi har cannabisreceptorer därför är det meningen att man ska röka cannabis.  Det är min kropp så jag bestämmer själv vad jag gör med den.  Cannabis är inte alls farligt. Jag känner många cannabisrökare som fungerar alldeles utmärkt, med jobb, familj och villa.

68 Cannabis är en medicin. 1.I egen sak. Du upplever att du får hjälp av cannabis så som en medicin. Är det stressrelaterat och smärtrelaterat? Det lindrar för stunden men dock bara kort, därefter förvärras upplevelsen av symtomen. Det innebär att då måste man börja om med rökandet som sen i sin tur lindrar men efter en kort period släpper effekten och upplevs symtomen igen. Cannabis tar inte bort grunden till symtomen utan bara lindrar för stunden.

69 Cannabis är en medicin. 1.När det gäller begreppet medicin som läkemedel så måste ett antal villkor uppfyllas för att det ska bli ett läkemedel. Det gör inte cannabis som helhet, däremot används substanser ingående i cannabis som medicin för extremt överviktiga och svårighet att hålla balansen vid multipel skleros. Dessa substanser fungerar enbart när kroppen signalerar alarm.

70 Det finns inga studier som visar att cannabis är farligt.  Kroppsligt  Cannabis påverkan på andningsorganen: De viktigaste kända långsiktiga skadeverkningarna inom andningssystemet är kronisk bronkit och cellförändringar i luftvägarna.  Cannabis och hjärt-kärlsystemet  Cannabis och fertilitet  Cannabis effekter på immunsystemet

71 Det finns inga studier som visar att cannabis är farligt.  Psykiskt:  Under senare år har ett antal studier visat att hjärnan automatiskt kompenserar för de specifika områden som cannabinoiderna påverkar. När områden som är specifikt designade för att utföra en tankeoperation inte längre fungerar optimalt, så söker sig processen alternativa vägar. Effekten blir en felprogramering som har en viss tröghet när man slutar använda cannabis och ska återställa de ursprungliga funktionerna.

72 Cannabis är en ”lätt” drog

73 Detta vet vi om cannabisskador  Intellektuella funktioner försämras  Ökad risk för allvarliga psykiska sjukdomar  Beroendeframkallande  Fosterskador  Lungskador  Vissa typer av cancer  Inkörsport till andra droger  Ökad risk för trafikolyckor

74 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Kognitiv neuropsykolog Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Division Sund, Psykiatri Lund Oktober."

Liknande presentationer


Google-annonser