Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behandling av typ 2 diabetes

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behandling av typ 2 diabetes"— Presentationens avskrift:

1 Behandling av typ 2 diabetes
Bodil Eckert och Tomas Kanter Terapigrupp Endokrinologi 140828

2 Riktlinjer och råd Socialstyrelsen SBU
Nationella riktlinjer för diabetesvård (för vuxna) Målgrupp är beslutsfattare av olika slag samt andra yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården Kost vid diabetes SBU Kunskapsunderlag om patientutbildning och om egenmätning av P-glukos mm

3 Riktlinjer och råd NICE ADA
National Institute for Health and Care Excellence Uppdateras kontinuerligt ADA American Diabetes Association

4 Socialstyrelsen Rangordning av åtgärder 1-10
Samlad bedömning med utgång från Tillståndets svårighetsgrad Åtgärdens effekt, inklusive evidens för effekt Kostnadseffektivitet Utmynnar i vad sjukvården bör eller kan Finns också FoU och icke-göra Nationella riktlinjer Socialstyrelsen 2014

5 Förebygga typ 2 diabetes
Sjukvården kan erbjuda strukturerade program för hälsosammare levnadsvanor (6) Sjukvården bör följa upp kvinnor som har haft graviditetsdiabetes och ge stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor (3) Nationella riktlinjer Socialstyrelsen 2014

6 Vid typ 2 diabetes Hälso-och sjukvården bör
Erbjuda rökare stöd till rökstopp (1) Erbjuda stöd för ökad fysisk aktivitet (1) Erbjuda gruppbaserade utbildningsprogram (3) Nationella riktlinjer Socialstyrelsen 2014

7 Look AHEAD Syfte Genom livsstilsförändringar minska dödlighet och sjuklighet i hjärtkärlsjukdomar hos patienter med typ 2 diabetes och övervikt Primär endpoint: Död i hjärt- kärlsjukdom, ej dödlig hjärtinfarkt, ej dödlig stroke eller sjukhusvård pga angina pectoris

8 Look AHEAD, deltagare 59 år 60 % kvinnor 16 % hade insulin Vikt 101 kg, BMI 36 HbA1c 55 mmol/mol Blodtryck 129/70 Medianduration 5 år Klara av arbetsprov 2570 patienter / grupp

9 Look AHEAD Metod Kontrollgruppen
Träffar individuellt och i grupp 1 g per vecka under 6 månader, sedan mindre ofta Minskat kaloriintag Ökad fysisk aktivitet Minska minst 7 % i vikt och hålla den vikten Kontrollgruppen 3 gruppträffar /år under 4 år, sen 1/år

10 Ingen skillnad mellan grupperna
Look AHEAD, resultat Primär endpoint Ingen skillnad mellan grupperna NEJM 2013;369:145-54

11 Look AHEAD - Resultat Midjeomfång HbA1c NEJM 2013;369:145-54

12 Look AHEAD Kontrollgruppen hade statin i högre utsträckning och lägre nivå på LDL HDL högre i interventionsgruppen Systoliskt blodtryck lägre i interventionsgruppen Diastoliskt blodtryck lika

13 Look AHEAD Nefropati och retinopati lägre i interventionsgruppen
Lägre andel deprimerade i interventionsgruppen Men ingen skillnad i tid till start med antidepressiv behandling Lägre kostnad för sjukvård (besök i studien borträknade) för interventionsgruppen

14 Look AHEAD Fortsätter som observationsstudie

15 Ökad fysisk aktivitet Påverkar riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom gynnsamt Sänker P-glukosnivån och minskar därmed mikrovaskulära komplikationer Måste passa den enskilda individen för att fortsätta år efter år Promenad fungerar ofta bättre än gym Fortfarande rekommenderas 150 min/vecka Man skall bli lite svettig och pulsen skall stiga

16 Mat Finns Vägledning från Socialstyrelsen
Kost vid diabetes (2011) Traditionell diabeteskost +/- lågt GI Måttlig lågkolhydratkost Medelhavskost Öka intag av fisk, fullkornsprodukter, frukt, grönsaker, rotfrukter och baljväxter

17 Mål för behandlingen HbA1c LDL Blodtryck Generellt <52 mmol/mol
Kostbehandlad < 47 mmol/mol Multisjuk eller mycket gammal ca 70 mmol/mol LDL < 2,5 mmol/L vid hög risk hjärt-kärlsjd Blodtryck <140/85, hänsyn till ålder

18 Andel med HbA1c < 52 Nationella Diabetesregistret 2013

19 Sven-Erik 69 år DM2 debut för 4 år sedan. BT kontroll
Kost/livsstils intervention BMI v debut 31. Metformin 500 1x2 Ingen känd CVD Mår bra Tål ej högre dos Metformin. GI besvär. Initialt 56 i HBA1c, insatt på Metformin efter 3 månader, Upptitrering t 2g/dygn. HBA1c sjunk efter 1-2 år t 46. Medicinerar med Enalapril 20 mg 1x1 för blodtrycket

20 Aktuellt Labb: HbA1c 55 Kol 4,7 LDL 2,9 U-alb/krea 0 BMI 28 Ur status:
BT 145/80 Fötter: ua

21 Hur resonera? BT/Lipider? Metabola läget?
Tillägg bör ske stegvis- ej allt direkt: Statin Metabolt läge; välj SU/Rapaglinid. Kontrollera om BT hos dsk/24 tim BT mätning/hemblodtryck Visa bild på vår algoritm+ 2-3 bilder på Socialstyrelsens Nya Nationella riktlinjer vid behandlings svikt på Metformin samt vardera en bild påprioritet av statin och BT behandling

22 Behandling med lipidsänkande läkemedel - Ny
Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med diabetes och mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom behandling med statiner (↑) NY erbjuda personer med diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom behandling med statiner (↑) NY För gruppen mest sjuka äldre kan det vara extra viktigt att ta ställning till om rekommendationen behöver anpassas med hänsyn till ålder och förväntad patientnytta. 140618 Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

23 Behandling vid högt blodtryck
Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med diabetes och högt blodtryck behandling med blodtryckssänkande läkemedel. För gruppen MSÄ kan det vara extra viktigt att ta ställning till om rekommendationen behöver anpassas med hänsyn till ålder och förväntad patientnytta. 140618 Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

24 Glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes
Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med typ 2-diabetes insulin som tillägg till metformin erbjuda personer med typ 2-diabetes insulin, sulfonureider eller repaglinid som monoterapi erbjuda personer med typ 2-diabetes sulfonureider eller repaglinid som tillägg till metformin 140618 Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

25

26 Kommentar till insulin eller insulinfrisättare?
Vid högt F-glukos Mest effektivt att sänka glukosvärdet Enda biverkan är hypoglykemi Viktuppgång Insulinfrisättare Billigt Risk för hypoglykemi Effekten avtar efter ett antal år

27 Lisbeth 64 år- DM 2 10 år ”Ständigt bantat” Metformin 500 2x2
Mindiab 5 mg 2x1 Kvadrupelbehandling mot BT Simvastatin 40 mg 1x1 Ingen känd makroangiopathi. Lindrig retinopathi o mikroalb sedan några år tillbaka Övriga diagnoser: Fibromyalgi, urininkontinens, återkommande svampinfektioner, GAD Kommer på årskontroll. Klagar på sin vikt, allmän trötthet, muskelvärk. Medicinerar dessutom med Sertralin, intermittent Citodon samt Tolteroidin (eventuellt)

28 Aktuellt BMI 35 HbA1c 65 Kol 3,6 LDL 2,0 U alb/krea 6,7 Ur status:
BT 160/90 Hjä: RR, 56 Fötter: Atrofi, pulsar ua, nedsatt sensibiltet

29 Hur resonera?? Vad ska vi prioritera. Vilken målsättning ska vi ha??
Jag tänkte vi skulle diskutera lite kring individualiserad målsättning och multidimentionell hantering

30 Riskfaktorer och hjärt-kärlsjukdom
Vad ”tjänar” vi mest på att behandla? Kan denna bild tolkas? Eller ska vi ta med följande bild (dold) i stället Jag tycker vi har denna bild kvar (Bodil) Sattar Diabetologia 2013;56:

31 Målsättning Faktorer att väga in Bra bild. Var kommer den ifrån? (B)
Intensiv Mindre intensiv Begränsad Målsättning 47 mmol/nmol 52 mmol/mol 63 mmol/mol Faktorer att väga in Psykosociala överväganden Risk för hypoglykemi Låg Måttlig Hög Ålder Duration (år) Bra bild. Var kommer den ifrån? (B) Komorbiditet Låg Lite eller lindriga sjdr Multipla eller svåra sjdr Känd kärlsjukdom Makroangiopati: Ingen Känd hjärtkärlsjukdom Mikroangiopati: Ingen Tidig mikrovaskulär sjd Avancerad mikrovaskulär sjd

32 Glukossänkande läkemedel vid typ 2-diabetes
Hälso- och sjukvården kan erbjuda personer med typ 2-diabetes GLP-1-analoger som tillägg till metformin (↑) erbjuda personer med typ 2-diabetes DPP4-hämmare som monoterapi eller som tillägg till metformin (↑). Lisbet skulle kanske ha nytta av Victoza? 140618 Nationella riktlinjer för diabetesvård, preliminär version

33 Behandling med inkretinbaserade läkemedel
Välj ut dina patienter noga Fastställ behandlingsmål UTVÄRDERA effekten AVSLUTA behandlingen om patienten ej når behandlingsmålet 10 mmol/mol sänkning av Hba1c på 6 mån annars sätt ut.

34 Insulin eller GLP-1 rec agonist?
Vikten Vid högt fasteglukos insulin effektivast Vid höga postprandiella värden GLP-1 rec agonist effektivare än enbart basinsulin

35 Viktnedgång GLP-1 receptoragonister Fetmakirurgi
Stor effekt hos vissa individer Hos de flesta modest viktnedgång Fetmakirurgi Hälso-och sjukvården bör erbjuda fetmakirurgi vid typ 2 diabetes med BMI > 40 (4) BMI (6)

36

37 SGLT-2 hämmare Sodium Glucose Transporter nr 2 Dapagliflozin (Forxiga)
Kanagliflozin (Invokana) Hämmar återtransporten av glukos från urinen till blodbanan i proximala tubuli

38 SGLT-2 hämmare Fungerar oberoende av insulin
Kräver att GFR är > 60 ml/min Ger inte hypoglykemi Sänker HbA1c 5-10 mmol/mol Sänker vikten (3-4 % i ettårsstudie) Sänker blodtryck (ca 3/2 i ettårsstudie) Kan kombineras med alla andra preparat Subventionerat endast i kombination med Metformin 16 kr per dag Inga långtidsstudier


Ladda ner ppt "Behandling av typ 2 diabetes"

Liknande presentationer


Google-annonser