Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn är framtiden Barn är också nutiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn är framtiden Barn är också nutiden"— Presentationens avskrift:

1 Barnhälsoindex Lennart Köhler Nordic School of Public Health - NHV Göteborg

2 Barn är framtiden Barn är också nutiden
med ett oeftergivligt och ständigt närvarande behov av stöd, omhändertagande och vägledning på alla livets områden Föräldrarna har det omedelbara ansvaret men samhällets struktur, organisation och politik bestämmer föräldrarnas möjligheter att utföra sina uppgifter Barn är en välfärdspolitisk nyckelgrupp Framsynta politiker prioriterar därför omsorgen om barn

3 Kunskap om barns hälsa ”Det saknas en systematisk, kontinuerlig och täckande rapportering av barns hälsa, sedd ur ett barnperspektiv och insatt i ett socialt sammanhang” (Jakobsson & Köhler 1991

4 Aktuella mätsystem Enskilda länder nationellt – t.ex. UK, USA, Canada, Australien, NZ, Italien, Sverige UN, WHO, OECD, UNICEF EU - Health Monitoring Programme .

5 Indikatorer

6 Vad är en indikator? En indikator är en definierad och ofta kvantitativt mätbar dimension av en viktig del av hälsan, hälsovårdssystemet eller närliggande faktorer. Den kvantifierar och förenklar företeelser och underlättar förståelsen för komplexa realiteter.

7 Indicators do not give you answers, they refine the questions

8 En indikator skall vara
Relevant Valid Reliabel Tillgänglig Användbar Robust Lättförståelig/entydig Allmänt accepterad Påverkbar

9

10 Save the Children Mothers’ Index 2010

11 European Union 2002 Child Health Indicators for Life and Development
17 länder 15 medlemsländer + Norge och Island

12

13 Research Inventory of Child Health in Europe
Mapping current and future Child Public Health Research

14 NHV- WP 2 Measurement of child health and its major determinants
How to promote child health through systems of national, regional and local indicators.

15 Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Child Safety
European Commission

16

17

18 Uppdraget från Rädda Barnen
Operationalisering i 3 steg av Barnkonventionen på kommunnivå Barns rätt till skälig levnadsstandard Barns rätt till hälsa Barns rätt till utbildning

19

20

21 Barn i dyra villor mår bäst
Stockholm City 24 januari 2005

22

23 Fattigdom Arbetslöshet Brottslighet Utbildning Invandrare

24 Ökad sjukdomsbörda Förtidig dödlighet

25 “Det finns en ohälsans klasstrappa i Göteborg”

26 § 2 i den svenska hälso- och sjukvårdslagen
”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. § 2 i den svenska hälso- och sjukvårdslagen

27 Regeringens folkhälsomål
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”

28 FN:s Konvention om Barnets Rättigheter
Barns rätt till skälig levnadsstandard Barns rätt till hälsa Barns rätt till utbildning

29

30 Bostäder Utbyggt centrum Rekreation Närsjukhus
Nya insatser Bostäder Utbyggt centrum Rekreation Närsjukhus

31 First measure, then act

32 4 domäner och 15 barnhälsoindikatorer
4 domäner och 15 barnhälsoindikatorer. Dessutom 2 indikatorer som belyser barnpopulationens karakteristika (ej inkluderade i index)

33 Indikatorstruktur A) Demografi och socioekonomi
B)     Utfalls och resultatvariabler C)    Bestämningsfaktorer (Risk- och friskfaktorer) D)    Service, stöd och politik LK okt 05

34 Barnpopulationens karakteristika (ej inkluderade i index)
1. Barntäthet i befolkningen 2. Barn med utländsk bakgrund

35 A. Socioekonomi 1. Barn och fattigdom
2. Elever och grundskoleutbildning (gymnasiebehörighet)

36 Fattigdomsindex ”barn som lever i ekonomiskt fattiga hushåll eller i hushåll som uppbär socialbidrag”

37 B. Hälsotillstånd och välbefinnande
1. Barn och svåra yttre skador 2. Barn och karies 3. Barn och övervikt/fetma 4. Barns psykiska ohälsa

38 C. Bestämningsfaktorer Risk-faktorer
1. Barn och låg födelsevikt 2. Barn och tobaksexponering i fosterlivet 3. Spädbarn i hushåll där man röker 4. Barns och ungdomars tobaksrökning 5. Barns och ungdomars alkoholvanor

39 C. Bestämningsfaktorer Frisk-faktorer
Barn som ammas 2. Barn som vaccinerats mot MPR

40 D. Service, stöd och hälsopolitik
1. Föräldrarnas deltagande i föräldrastöd på BVC 2. Barnens deltagande i förskoleverksamhet

41 Barnhälsoindex Indikatorerna presenteras på en skala från 0 till 100, där 100 betyder optimal hälsa Ammas 66 % av barnen vid 4 mån ålder blir indikatorn 66 Vårdas 7, 3 barn per 1000 på sjukhus för svåra skador blir indikatorn 99,3 För att skapa ett Barnhälsoindex adderas indikatorerna och divideras med antalet använda indikatorer, dvs. alla indikatorerna har samma vikt

42

43 Negativ skillnad mellan stadsdelar och Göteborg (procentandelar)

44 Indikatorer som visar sämre resultat bland barnen i Nordost
fattigdom skolresultat tandhälsa övervikt/fetma rökning under graviditet rökning i spädbarnshushåll bröstuppfödning användning av föräldrastöd på BVC

45 låg födelsevikt inskrivna i förskola
Marginellt sämre låg födelsevikt inskrivna i förskola

46 vaccination sjukhusvård för yttre skador
På samma nivå vaccination sjukhusvård för yttre skador

47 användning av tobak och alkohol vid 15 år mentala ohälsoproblem
Något bättre användning av tobak och alkohol vid 15 år mentala ohälsoproblem

48 Vad ger ett Barnhälsoindex?
Ger en sammanhållen bild av barnens hälsa och ohälsa samt deras bestämningsfaktorer Ger ledning för preventiva och promotiva insatser Blir ett verktyg för uppföljning av insatserna Är en viktig del i nationell och internationell strategi för bättre folkhälsa Blir till inspiration för andra

49 Framåt

50 Nivå 1 Djupare analyser Resultat

51 Nivå 2 Åtgärder Resultat

52 Fortsatt kartläggning
Nivå 3 Resultat Fortsatt kartläggning

53 Hälsoindex för Västra Götaland Arbetsmodell
Genomgång av barns hälsotillstånd i Regionen Identifiering av indikatorer och index, med utgångspunkt i uppsättningen för Angered Insamling av data för de aktuella indikatorerna/index och granskning av de tillgängliga datakällornas kvalitet Rapportskrivning samt presentation inför berörda instanser i Regionen.


Ladda ner ppt "Barn är framtiden Barn är också nutiden"

Liknande presentationer


Google-annonser