Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 1Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-10-24 Thomas Eklöf Informationsarkitekt Arkitektursektionen /Central.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 1Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-10-24 Thomas Eklöf Informationsarkitekt Arkitektursektionen /Central."— Presentationens avskrift:

1 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 1Copyright Saab AB Infoklass: Intern Thomas Eklöf Informationsarkitekt Arkitektursektionen /Central IS/IT Saab AB Swean, Stockholm 14 november 2007 Saab Shared Services Technology for a Changing World Saab Group Presentation

2 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 2Copyright Saab AB Infoklass: Intern Saab Shared Services Civilian and military technology integrated For a secure society

3 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 3 AGENDA lVad handlar det om? lVarför ”lyfter” inte informationsmodellering? lFörändrat arbetssätt lVadå objektdatabas? lReferensmodellen bestämmer möjligheterna lGlöm inte människorna i affärsverksamheten! Copyright Saab AB Infoklass: Intern

4 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 4 Vad handlar det om? Varför modellerar vi informationen? Infoklass: Intern Datum:

5 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 5 Fastställd roll Förslag roll- beskrivning Uppdrag roll- beskrivning Beslutad roll Processer och informationsobjekt Copyright Saab AB Infoklass: Intern Utvärdera och besluta om roll Registrera roll Utse rollägare Utarbeta roll- beskrivning Godkänna roll Fastställa roll PRO Hantera verksamhets- styrande dokument PRO Styra processer Rollråd Kompetens- ansvarig SakkunnigRollråd PRO-00899: Definiera och beskriva roll Beslutad roll Kan också beskrivas som: Utvärdera och besluta om roll In- objekt Registrera roll / utse rollägare Utarbeta roll- beskrivning Godkänna roll Fastställa roll Ut- objekt Uppdrags- beskrivning Roll- beskrivning Fastställd roll Se även Anteckningssidor i Visa-menyn

6 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 6 Arkitektur på fyra nivåer Ett förändringsärende berör oftast flera nivåer Infoklass: Intern Datum: Information System IT Processer

7 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 7 Varför ”lyfter” inte informationsmodellering? Vilka är våra problem egentligen? Infoklass: Intern Datum:

8 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 8 Objektmodeller på Saab Antalet modeller per år. Totalt 103 st. Copyright Saab AB Infoklass: Intern

9 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 9 Traditionell informationsmodellering Skapar stuprörsmodeller utan möjlighet till koncernperspektiv eller återanvändning Copyright Saab AB Infoklass: Intern

10 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 10 Problem med traditionell återanvändning av objekt Copyright Saab AB Infoklass: Intern Objekt A Modell 1 Modell 2 Hur återanvänder man Objekt A i en tredje modell? Vilka relationer har Objekt A som fristående objekt betraktat? Karaktäriseras Objekt A av objekten A ? Efter två modeller:

11 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 11 Nyttan av informationsmodellering Kostnad / nytta (nyttokurva) vid traditionell modellering vs. med koncept för återanvändning Copyright Saab AB Infoklass: Intern KostnadNytta år Initial modellerings- kostnad 78 Nytta över tiden med dagens modellhantering Fortsatta kostnader med nya konceptet Nytta över tiden med en uthållig, strategisk syn på modellering

12 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 12 Begrepp inom behörighetsområdet Copyright Saab AB Infoklass: Intern Behörig- het Roll Person Projekt Resurs Kompe- tens Befatt- ning Företag / Organisa- tion Process

13 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 13 Förändrat arbetssätt Vad har hänt efter 1968? Det är dags att gå vidare! Infoklass: Intern Datum:

14 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 14 Koncernens informationsresurs Mångdimensionella relationer mellan fristående affärsobjekt Copyright Saab AB Infoklass: Intern Affärsobjekt Gränssnitts- objekt

15 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 15 Person Exempel på affärsobjekt (förenklat) Copyright Saab AB Infoklass: Intern Relation till annat affärsobjekt Relation till informationsdomän Gränssnitts- objekt

16 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 16 Informationsdomänen ”Kontaktuppgift” Copyright Saab AB Infoklass: Intern

17 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 17Copyright Saab AB Infoklass: Intern Dokumentation Objektdefinitioner och tabellexempel

18 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 18 lÅteranvändning blir praktiskt hanterbar för första gången lPåverkan av de ständiga förändringarna inom koncernens informations- resurs blir överblickbara och hanterbara lMedger kollektiv kunskapsuppbyggnad, mindre personberoende lTydligare gränser för ägarskap av modeller – går att knyta till processer (görs exempelvis av Ericsson) lMöjliggör enklare modellförvaltning lUnderstödjer koordinering av information och verksamheter på den konceptuella nivån, d.v.s. affärsnivån Fördelar med det nya modelleringskonceptet Copyright Saab AB Infoklass: Intern

19 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 19 Vadå objektdatabas? Kan man modellera utan en modell- och objektdatabas? Infoklass: Intern Datum:

20 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 20 Modellcykeln Copyright Saab AB Infoklass: Intern Objekt under arbete i en modell under arbete. Godkänd (låst) modell låser objekten. Det är modellen som styr versionshanteringen av objekten. Modell- version Objekt- version Lås Ny version under arbete v. 1 Ny version under arbete v. 1 v. 0 Starttillstånd

21 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 21 Objekt har relationer, modeller har inte relationer Copyright Saab AB Infoklass: Intern

22 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 22 Relationer Objekt och relationer kan bara ha giltighet inom ramen för en modell Copyright Saab AB Infoklass: Intern Modell A version 1 Status: Ogiltig 21 Modell A version 2 Status: Giltig 21 I objektdatabasen: Har objekt 1 och 2 en relation?

23 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 23 Modellvy Objekts modelltillhörighet och återanvändning Copyright Saab AB Infoklass: Intern Informations- domänmodell Objekt 1 v v. 1 utgiven (låst) Affärsobjektmodell 3 v. 2 utgiven (låst) 4 Modellvy Primär tillhörighet Refererad Objekt med kraftig ram: gränssnittsobjekt Objekt 2 v. 1 Objekt 4 v. 1 Objekt 3 v. 2 Objekt 5 v. 3

24 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 24 lEn informationsdomän kan preciseras av en annan informationsdomän lEn informationsdomän levererar en specifik ”nyttighet”, motsvarande en enkel eller mera komplex SOA-tjänst lEn modell för ett affärsobjekt (Business Object) behöver normalt stöd av en eller flera informationsdomäner för att kunna leverera affärsnytta lEn informationsdomän kan ingå i flera affärsobjektmodeller lEn modell med objekt från två eller flera affärsobjekt utgör en modellvy (motsvarar omfattningen av en ”traditionell” informationsmodell) lEtt affärsobjekt kan ingå i flera modellvyer lModellvyer används för att kommunicera modeller mot olika målgrupper ute i verksamheten lEn modellvy uttrycker en eller flera modeller på lämplig detaljeringsnivå lDomäner och affärsobjekt kan förändras (versioner) om tidigare ej identifierade behov uppstår. Sådana ”interna” ändringar behöver inte påverka gränssnittsobjektens relationer med objekt i andra modeller. Några grundläggande kännetecken kort summering Copyright Saab AB Infoklass: Intern

25 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 25 Referensmodellen bestämmer möjligheterna Metamodellen beskriver vad man kan göra Infoklass: Intern Datum:

26 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 26Infoklass: Intern Datum: Referensmodellen Förenklad vy av referensmodellerna Objekt och Modell

27 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 27 Glöm inte människorna i affärsverksamheten! Infoklass: Intern Datum: Om din beställare inte förstår modellen så är den nästan värdelös

28 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 28 Metamodell Ägarskap och godkännanden av modeller Copyright Saab AB Infoklass: Intern Modellägare – godkänna modell Målgrupp 2 – godkänna modellvy Målgrupp 1 – godkänna modellvy

29 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 29 Affärsobjekt- och informationsdomänmodeller Copyright Saab AB Infoklass: Intern Affärsobjektet Person med preciseringen Medborgarskap. Objekten utgör affärsobjektmodellen Person.

30 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 30 Informationsdomänen Land Copyright Saab AB Infoklass: Intern Objektet Land är gränssnittsobjekt. Gränssnittsrelationen ”avseende” kan vara M:M eller M:1. Objekten utgör domänmodellen Land.

31 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 31 Informationsdomänen Språk Copyright Saab AB Infoklass: Intern Objektet Språk är gränssnittsobjekt. Objekten utgör domänmodellen Språk.

32 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 32 Modellvy ”Person expanderad” Copyright Saab AB Infoklass: Intern Den expanderade modellvyn för affärsobjektet är svåröverskådlig, men exakt. Vyn är känslig för ändringar. Man kan betrakta en vy som ett ”snapshot” av en modell som har ett ”bäst före”-datum. (Affärsobjektmodellen medtagen nedtill som jämförelse.) Ursprunglig modell, sidan 21

33 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 33 Informationsdomäner Copyright Saab AB Infoklass: Intern Informationsdomäner kan byggas samman till alltmer sammansatta funktioner. Valfritt gränssnittsobjekt från domänerna kan refereras från andra modeller, beroende på hur komplext behov som finns i affärsobjekten. Gränssnittsobjekt i de tre domänmodellerna ovan: Land, Benämning respektive Språk

34 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 34 Gränssnittsrelationer Objekt bör inte refereras från två håll Copyright Saab AB Infoklass: Intern Modell 1 (refererar objekt 4) Modell 2 (refererar objekt 1) modellerna ovan uttrycker dubbla relationer

35 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 35 Och du – det hänger på dig också! Om alla goda krafter hjälps åt... Infoklass: Intern Datum:

36 ST-TE Fil: Swean ppt Sida 36Copyright Saab AB Infoklass: Intern Thomas Eklöf


Ladda ner ppt "ST-TE.2007-063 Fil: Swean 071114.ppt Sida 1Copyright Saab AB Infoklass: Intern 2006-10-24 Thomas Eklöf Informationsarkitekt Arkitektursektionen /Central."

Liknande presentationer


Google-annonser