Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrensregler för Shipping – under förändring Annica Setterberg | Senior Legal Advisor & Group Compliance Officer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrensregler för Shipping – under förändring Annica Setterberg | Senior Legal Advisor & Group Compliance Officer."— Presentationens avskrift:

1 Konkurrensregler för Shipping – under förändring Annica Setterberg | Senior Legal Advisor & Group Compliance Officer

2  2 2 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Konkurrensregler – en utmaning Agenda Introduktion Konkurrensregler för “Shipping”. Revidering av 4056/86 EU’s Konkurrensregler Föreningssamarbete Verkställande, inspektion och böter

3  3 3 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Konkurrensreglerna

4  4 4 Konkurrensregler Tillämpas: – alla aktiviteter inom ett land eller region – på trader till/från en region - nationella eller Europeiska regler Sjöfartens globala karaktär kräver kunskap om flera länders lagar och förordningar. Samma principer men Europa tolkar och implementerar reglerna striktast.

5  5 5 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Konkurrensrättens två grundregler Grundregel 1 —Avtal och gemensamt beteende som begränsar konkurrensen är olagligt. Grundregel 2 —Missbruk av en dominerande ställning är olaglig. » Liknande regler i Europa, USA, Australien, Korea och Japan. Grund principerna de samma men EU har striktast tolkning och implementering. » Fler än 100 länder har etablerade konkurrenslagstiftningar och många av dem har ett väl fungerade samarbete.

6  6 6 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 EU Konkurrens regler

7  7 7 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Konkurrensreglernas tillämplighet på Shipping 4056/86 Regel 4056/86 All transportnäring var från början undantaget från i EU´s konkurrensregler 1976 upphävdes UT för inlandstransporter och 1986 för internationella maritima transporter genom Direktivet 4056/86 Cabotage och Trampfart fortsatt UT från EU jurisdiktion men ej från konkurrens reglerna som sådana. Nationell jurisdiktion Revisions processen påbörjades 2003

8  8 8 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Varför revidera 4056/86? Direktivet 1/2003, träde i kraft 1 Maj 2004, gav Kommissionen och de nationella myndigheterna och domstolar jurisdiktion över all verksamhet inklusive internationella maritima transporter - UT tramp & Cabotage Möjligheten att få avtal godkänd av Kommissionen upphävdes Blockundantag ges normallt bara för 5 år i taget – 4056 har ej reviderats sedan den trädde i kraft 1986 Del av Kommissionens allmänna liberalisering & harmoniering av konkurrens reglerna i enlighet med ett Direktiv från Rådet Inspirerad av OECD’s rapport 2002 som rekommenderar att man upphäver UT för ”price fixing and rate discussions”

9  9 9 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Revidering av 4056/86 - knäckfrågor Uppfylles förutsättningarna i 81(3), under nu existerande marknads förhållanden, som motiverar ett fortsatt block undantag för: NEJ —pris diskussioner avseende frakt och andra avgifter —Reglering av tonnage, diskussioner om tillgång och efterfrågan Om inte, fanns det behov och förutsättningar för annan typ av block undantag utöver existerande konsortier? NEJ Finns det anledning att bibehålla UT för cabotage och tramp? NEJ Finns det behov av special reglering av Specialiserad transport? NEJ

10  10 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Revidering av 4056/86 Ny lagstiftning september 2006 Upphävde hela 4056/86 inklusive gruppundantaget för konferenser (trädde i kraft 18 oktober 2008) Kommissionen fick tillsammans med de nationella myndigheter och domstolar jurisdiktion över all typ av shipping, inklusive tramp och cabotage Guidelines för poolsamarbete

11  11 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Konkurrensrätt – Konsortier (256/2009) Reviderings nödvändig då 4056/86 upphört att gälla (normal 5e år) Gäller samarbete mellan rederier som stödjer teknisk och ekonomisk utveckling samt förbättra produktivitet. Det påpekas även hur stor betydelse denna industri har för EU:s handel och att man därför bör uppmuntra förfaranden som kan stärka och förbättra konkurrenskraften hos rederier inom EU. Det finns ingen tydlig definition av konsortier, vilket det gjort i tidigare undantag. Gäller för linjetrafik, tidigare ”chiefly by container” men nu borttaget. Marknadsdel maximum tröskel: 30% - 35% Får inte omfatta någon form av prissamarbete eller samarbete på landsidan (väg, järnväg, pråmar, inköp etc)

12 Konsortier I EG-förordningen 823/2000 definierades konsortier såsom ”ett avtal mellan minst två rederier som tillhandahåller internationell, regelbunden linjesjöfart för transport enbart av varor, huvudsakligen i container och på en eller flera linjer, samt vars syfte är att etablera ett samarbete för att gemensamt driva sjöfart med avsikt att förbättra tjänster, som om inget konsortium fanns skulle erbjudas individuellt av var och en av konsortiemedlemmarna, för att rationalisera deras verksamhet medelst tekniska, driftsmässiga eller kommersiella åtgärder, undantaget fast prissättning”. Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010  12

13  13 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 EU fundamentala principer Grundregel (2) Missbruk av en dominerande ställning Article 82 EC Treaty “Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market insofar as it may affect trade between Member States.”

14  14 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Konkurrensrätt – Vad menas med missbruk? Handlingar som stärker marknadspositionen för det dominerande företaget och/eller försvagar positionen för konkurrenter  Exklusiva avtal  ”Tying arrangements”  Mängd rabatter som inte är kostnadsbaserade  Orimligt höga priser  För låga priser  ‘Fighting ships’  Diskriminering av kunder, pris eller service Ett agerande som är ok för en som inte är dominerande kanske inte är ok för någon som är dominerande. Det är konsekvenserna på den relevanta marknaden som är avgörande.

15  15 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Konkurrensrätt – Vad menas med dominerande ställning? ”kontrollerar marknaden” Ett företag med >40% av marknaden, eller flera företag som kollektivt har >40% av marknaden, kollektiv dominans <40% om övriga konkurrenter är små Storlek kunder/leverantörer spelar också roll Barriers to enter Den relevanta produktmarknaden ”omfattar alla varor eller tjänster som på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas som utbytbara”. Produktmarknad – tex. Container, bananer, fordon (nya och begagnade) Relevanta geografiska marknaden ”det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren” ”A range of substitutable ports in both ends constitute a trade” Geografisk marknad – ocean transporter US – Nordeuropa, kortsjö Göteborg – Zebrugge

16  16 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Fundamentala principer Konkurrensrätt – Grundregel (1) Avtal och gemensamt beteende som begränsar konkurrensen är olagligt med vissa UT Artikel 81: ”…alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har som syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden...”

17  17 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Samarbete mellan konkurrenter Klassiska brott – Artikel 81 (1) Konkurrenter kommer överens om, —Mäklarprovisioner —Delar upp kunder eller marknader —Reglerar kapacitetsnivåer och kapacitet utnyttjande. —Rationalisering av kapacitet Fölande diskussioner är olagligt: —priser, avgifter, tilläggsavgifter, avdrag och rabatter —Andra försäljningsvillkor och bestämmelser —Relationer med vissa kunder eller leverantörer Brott kan leda till böter på flera 100 MEuro

18  18 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Konkurrensrätt – Olagliga avtal Alla möten och telefonsamtal med en konkurrent ger en misstanke. Det krävs/behövs en tydlig agenda, och inga diskussioner utanför agendan. Skriv protokoll. Var medveten om att avtalet: Inte behöver vara i skriftlig form Behöver inte vara juridiskt bindande Inga ”utanför protokoll” diskussioner En enkel fråga, följt av ett svar, kan vara en överenskommelse!

19  19 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Joint purchasing Competition Assignment – suppliers market position – purchase proportion of total freight Might be OK If supplier is dominant and the service repre- sents a small proportion of total freight – Market share on the purchasing and selling market – Purchase proportion of total freight 15%–30%<15%>30% OK

20  20 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Individuellt UT Artikel 81 (3) All block undantag måste uppfylla kriterierna för individuella undantag i Artikel 81(3). Handen på hjärtat vad är anledning till samarbetet? Avtalet förbättrar produktion eller distribution av varor Kunder får fördel av detta Konkurrens restriktionerna är nödvändiga för att uppnå förmånerna. Man eliminerar inte konkurrensen. ”Self assessment” – kommissionen kan begära in kopia av analysen - marknadsandelar - bevisbördan - dokumentations kraven

21 Föreningssamarbete Medlemmar kan utbyta information om och diskutera följande: Medlemmar kan utbyta information om och diskutera följande: - safety and environmental requirements - technology developments - fuel and energy requirements - monetary and fiscal policies - port development - port and canal policies, operations, regulations and tariffs to the extent they are published - government and international organisation regulations, policies and legislations - insurance and risk management issues - safety, security and technical standards for cargo and vessels - taxes and other assessments by governmental and quasi governmental bodies - other technical, policy and operational matters. Medlemmar kan INTE utbyta information om eller diskutera kommersiella och konkurens påverkande saker så som: Medlemmar kan INTE utbyta information om eller diskutera kommersiella och konkurens påverkande saker så som: - level of transportation rates - charges - capacity offered by Members to their customer - the prevention, restriction or limitations of the supply of services to a particular customer - the fixing, controlling or maintaining of prices, discounts, allowances, rebates etc 21 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010

22  22 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 EU Konkurrensregler – Verkställande, inspektion och böter

23  23 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Verkställande, inspektion och böter Kommissionen har en vid befogenhet att vidta Gryningsräder ”Dawn Raids” RFI En formell begäran om information Vi är alla skyldiga att samarbeta under en inspektion, kunder, konkurrenter etc Kommissionen kan starta en utredning på eget initiativ eller pga av en anmälan från 3e part tex en kund eller konkurrent Risk för böter om man inte samarbetar med utredningen. Senaste fallet är E.ON Energie AG som fick böter om € 38 million.

24  Wallenius Lines AB EC Commission’s scope of power to investigate, especially “Dawn raids” Any premises or vehicles of the Company anywhere in the EEA may be investigated including private homes. The Inspectors must identify the nature of the alleged infringement they are investigating and must stay within this scope. All written documentations, e-mails, “post-its”, diaries and receipts showing when you were where. Even computer systems, hard disks – everything! What are the limitations? No access to documents which are legally privileged or outside the scope of the investigation!

25  25 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Böter för brott mot konkurransreglerna Max 10% av total omsättningen i världen Inflation i böter Microsoft 497 M€ Missbruk av dominerande ställning TACA 273 M€ Missbruk av dominerande ställning Upphävdes av Court of First Instance of Luxenburg September 30, 2003 Thyssen Krupp 480 M€ for cartel, tot. 992 M€. Hoffman La Roche 462 M€ for cartel, tot. 790 M€. Siemens 397 M€ for cartel, tot. 750 M€. Andra industrier; ferries, railways, airlines, cement, steel, paper, chemicals, cars, IT and consumer goods. Ett flertal andra jurisdiktionen har straffrättsliga påföljder tex UK, Norge, Frankrike samt USA, Japan, Korea med böter och upp till 5 år i fängelse

26  26 Svenska Skeppsmäklarföreningen 16 november, 2010 Tack för Din uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Konkurrensregler för Shipping – under förändring Annica Setterberg | Senior Legal Advisor & Group Compliance Officer."

Liknande presentationer


Google-annonser