Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MST-utbildning i den svenska förskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MST-utbildning i den svenska förskolan."— Presentationens avskrift:

1 MST-utbildning i den svenska förskolan.
Implementering av en reviderad läroplan. University of Gävle NOFA Iiris Attorps Edvard Nordlander Göran Nordström

2

3 ”Science curricula and their objectives: balancing the needs for future scientists and broader societal needs.” Högskolan i Gävle representerar Sverige Vår grupp består av: Professor Edvard Nordlander Docent Iiris Attorps Adjunkt Göran Nordström.

4

5 Undersökningen omfattar ämnena matematik, naturvetenskap och teknik
Undersökningen omfattar ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Forskningsprojektet söker svar på hur myndigheternas intentioner implementeras av pedagogerna och tas emot av eleverna både i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv.

6 Mål: att hitta balansen mellan naturvetenskaplig allmänbildning och utbildning av framtida naturvetare och tekniker. Metoder: Textanalys av styrdokument Enkäter och intervjuer.

7 Den svenska delen omfattar 15 skolenheter
Den svenska delen omfattar 15 skolenheter. Åldrarna som ingår är 5, 8, 11 och 13 år. Undersökningen skedde läsåret 2011/2012 och slutrapporteras i oktober 2013.

8 NOFA 2013: 5-åringarna, MST. Ny läroplan 2010
NOFA 2013: 5-åringarna, MST. Ny läroplan Hur har den tagits emot av pedagogerna? Analys av gamla och nya läroplanen 14 pedagoger från olika förskolor har svarat på en skriftlig enkät. 6 av dessa pedagoger intervjuade. 13 grupper av barn från olika förskolor intervjuade. Två flickor och två pojkar i varje grupp. Med hjälp av det insamlade materialet vill jag visa att den nya läroplanen är ett exempel på en lyckad reform som tagits emot väldigt väl av pedagogerna. Som ofta vid kvalitativ forskning måste den som tar del av resultaten själv värdera dessa med tanke på underlagets storlek och de använda metoderna. Vi bör hinna med att prata om det under den avslutande diskussionen.

9 Implementering av läro- och kursplaner
Myndigheternas intentioner Pedagogernas implementering Elevernas mottagande (men inte lärandet, det mäts av Pisa, TiMMS) Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: An introduction.

10 Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: An introduction.

11 Lpfö 98 reviderad 2010 Reviderad 2010. Matematik Lpfö98. Matematik
…använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar …förmåga att föra och följa resonemang …förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring …upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang …utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum

12 Lpfö 98 reviderad 2010 Lpfö98. Naturvetenskap
Reviderad Naturvetenskap …förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur …utvecklar intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra …utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska och fysikaliska fenomen …urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om nv

13 Lpfö 98 reviderad 2010 Reviderad 2010. Teknik Lpfö98. Teknik
… utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen samt utforska hur enkel teknik fungerar, och utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap … utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker

14 Enkätsvar I största allmänhet har jag klart för mig vad målen för matematikundervisningen är. Instämmer helt: 11 av 14 De flesta av mina elever är intresserade av matematik. Instämmer helt: 12 av 14

15 Enkätsvar I största allmänhet har jag klart för mig vad målen för naturvetenskap/teknikundervisningen är. Instämmer helt: 9 av 14 De flesta av mina elever är intresserade av naturvetenskap/teknik. Instämmer helt: 13 av 14

16 Intervjuer med pedagoger. Kategorier av svar. (Corbin, J. & Strauss, A
Intervjuer med pedagoger. Kategorier av svar. (Corbin, J. & Strauss, A. (1990). Grounded theory.) Vi lade till Motivation and interest

17 Intervjuer med pedagoger. Syften och mål.
…answers indicate that the level of agreement is high and that the goals are achievable. One of the preschool teachers says about the new curriculum in MST that, "What is new now is that you're talking about teachers and that we educate the children” SA5(13)). When asked, if the objectives of curriculum in mathematics, science and technology are achievable, the teachers for 5yo children give answers that indicate that the level of agreement is high and that the goals are achievable. "Well, now children do not need to reach the goals, but it is goals to strive for!" Our job is to strive towards those goals” (GA5(100)). “Yes. I agree, but it comes to reading curriculum. We will provide the opportunity to reach the goals it is a challenge to think so. We need to know why they work and why they do this or that, so that you can explain it to both children and parents (GE5(12))". ”The goals match my vision, but they are sometimes complex and difficult to interpret, but manageable. I have previous taught science and technology intuitively, without taking in account the goals of the curriculum and without being clear to the children” (HB5(17)). One of the preschool teachers says about the new curriculum in MST that, "What is new now is that you're talking about teachers and that we educate the children” SA5(13)).

18 Intervjuer med pedagoger. Innehåll.
…are interested in the MST subjects, but some of the teachers mention that pupils are not always aware of the meaning of the words mathematics, science and technology. “No topics are more difficult than anything else, because children in pre-school are so curious” (GE5(54)). The interviewed pre-school teachers say that children in pre-school are interested in the MST subjects, but some of the teachers mention that pupils are not always aware of the meaning of the words mathematics, science and technology. When asked which topics are most complex to teach one of the preschool teachers claims that “No topics are more difficult than anything else, because children in pre-school are so curious” (GE5(54)).

19 Intervjuer med pedagoger. Aktiviteter.
During the interview at one pre-school the teacher describes a popular activity. She uses shapes made of paper: square, rectangle, circle, oval, and triangle. The pre-school teacher hides these little figures and the kids look for them. “The children now look at mathematical shapes of traffic signs when outside. They like that” (GD5(58)). Observed activities where the adult's presence is required: Playing educational games (Fish game (like memory): color and shape, number, silhouettes, etc.). Sorting Exercises Share fruit ½, ¼, etc. During the interview at one pre-school the teacher describes a popular activity. She uses shapes made of paper: square, rectangle, circle, oval, and triangle. The pre-school teacher hides these little figures and the kids look for them. “The children now look at mathematical shapes of traffic signs when outside. They like that” (GD5(58)).

20

21 Intervjuer med pedagoger. Lärarroll.
The teaching strategy that several of the interviewed pre-school teachers in Sweden follow is described like this by one teacher: “Provide opportunities for children. The fact that I'm with them and ask these open questions. I challenge the kids further” (GE5(18)). “The children are positive and think it's fun with mathematics, science and technology. That you yourself think it's funny - the kids notice” (HB5(77)). In pre-school the interviewed teachers integrate math, science and technology with other subjects such as language and the arts. “When we work thematically we integrate arts, language and rhymes” (GD5(21)). The teaching strategy that several of the interviewed pre-school teachers in Sweden follow is described like this by one teacher: “Provide opportunities for children. The fact that I'm with them and ask these open questions. I challenge the kids further” (GE5(18)). What are most difficult to teach in pre-school? “Nothing is more difficult than anything else. They are so curious” (GE5(54)). If pupils find it difficult, how do you do? "Then I do it in another way. Children are accustomed now that we are doing differently” (GE5(54)). Another teacher also describes differentiation in teaching: “Differentiates based on the challenges, sometimes have to go back in order to give everyone the right challenge. Tasks can be done in various ways” (HB5(63)). “The children are positive and think it's fun with mathematics, science and technology. That you yourself think it's funny - the kids notice” (HB5(77)).

22 Intervjuer med pedagoger. Rationale.
What is your opinion about the use of these topics for student’s further education or their role in society? "Very important. We want to spark interest for further schooling” (GD5(18)). "These topics are essential for themselves and for society” (GE5(64)).

23 "This learning for life; I learn not only for myself but for all of society. It is not just the individual. The activities at the preschool contributes to the whole society” (GE5(84)).

24 Intervjuer med barn. When the group sat together eating fruit there was talk of mathematics. The children had to guess beforehand how many cloves their mandarin would contain. The kids also told about a game of cards with numbers on. You should show your fingers what it says and then run around a tree as many laps. The children in the interviews generally say that they are interested in mathematics (and also science and technology). Some children even have a special interest, for example one boy says he can count to 1000 in one minute and says that he can understand the clock.

25

26 Intervjuer med barn. Teachers
The interviews reveal that activities for 5 year old learners are taking place not only indoors but also often outdoors. “MST can be used both indoors and outdoors with ease” (GA5(114)). Learners The 5 year old children in several interviews tells about activities outdoors, which also include mathematics: They go to the ‘forest’; Play also math-games; Counts cones etc; Compare stick lengths.

27

28 Vårt resultat Myndigheternas intentioner
Inskärpa vikten av MST-ämnena och förtydliga dem Pedagogernas implementering Pedagogerna känner sig stärkta av att benämnas lärare som undervisar! Elevernas mottagande Eleverna tycker om att lära om MST

29 Contact: Göran Nordström E-mail: gnm@hig.se


Ladda ner ppt "MST-utbildning i den svenska förskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser