Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

University of Gävle MST-utbildning i den svenska förskolan. Implementering av en reviderad läroplan. NOFA 20130531 Iiris Attorps Edvard Nordlander Göran.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "University of Gävle MST-utbildning i den svenska förskolan. Implementering av en reviderad läroplan. NOFA 20130531 Iiris Attorps Edvard Nordlander Göran."— Presentationens avskrift:

1 University of Gävle MST-utbildning i den svenska förskolan. Implementering av en reviderad läroplan. NOFA 20130531 Iiris Attorps Edvard Nordlander Göran Nordström

2

3 ”Science curricula and their objectives: balancing the needs for future scientists and broader societal needs.” Högskolan i Gävle representerar Sverige Vår grupp består av: Professor Edvard Nordlander Docent Iiris Attorps Adjunkt Göran Nordström. 3

4 4

5 Undersökningen omfattar ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Forskningsprojektet söker svar på hur myndigheternas intentioner implementeras av pedagogerna och tas emot av eleverna både i ett nationellt och i ett internationellt perspektiv. 5

6 Mål: att hitta balansen mellan naturvetenskaplig allmänbildning och utbildning av framtida naturvetare och tekniker. Metoder: Textanalys av styrdokument Enkäter och intervjuer. 6

7 Den svenska delen omfattar 15 skolenheter. Åldrarna som ingår är 5, 8, 11 och 13 år. Undersökningen skedde läsåret 2011/2012 och slutrapporteras i oktober 2013. 7

8 NOFA 2013: 5-åringarna, MST. Ny läroplan 2010. Hur har den tagits emot av pedagogerna? Analys av gamla och nya läroplanen 14 pedagoger från olika förskolor har svarat på en skriftlig enkät. 6 av dessa pedagoger intervjuade. 13 grupper av barn från olika förskolor intervjuade. Två flickor och två pojkar i varje grupp. 8

9 Implementering av läro- och kursplaner Myndigheternas intentioner Pedagogernas implementering Elevernas mottagande (men inte lärandet, det mäts av Pisa, TiMMS) Akker, J. van den (2003). Curriculum perspectives: An introduction. 9

10 10

11 Lpfö 98 reviderad 2010 Lpfö98. Matematik …upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang …utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum Reviderad 2010. Matematik …använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar …förmåga att föra och följa resonemang …förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring 11

12 Lpfö 98 reviderad 2010 Lpfö98. Naturvetenskap …förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur Reviderad 2010. Naturvetenskap …utvecklar intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra …utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska och fysikaliska fenomen …urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om nv 12

13 Lpfö 98 reviderad 2010 Lpfö98. Teknik … utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker Reviderad 2010. Teknik … utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen samt utforska hur enkel teknik fungerar, och utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap 13

14 Enkätsvar I största allmänhet har jag klart för mig vad målen för matematikundervisningen är. Instämmer helt: 11 av 14 De flesta av mina elever är intresserade av matematik. Instämmer helt: 12 av 14 14

15 Enkätsvar I största allmänhet har jag klart för mig vad målen för naturvetenskap/teknikundervisningen är. Instämmer helt: 9 av 14 De flesta av mina elever är intresserade av naturvetenskap/teknik. Instämmer helt: 13 av 14 15

16 Intervjuer med pedagoger. Kategorier av svar. ( Corbin, J. & Strauss, A. (1990). Grounded theory.) 16

17 Intervjuer med pedagoger. Syften och mål. …answers indicate that the level of agreement is high and that the goals are achievable. One of the preschool teachers says about the new curriculum in MST that, "What is new now is that you're talking about teachers and that we educate the children” SA5(13)). 17

18 Intervjuer med pedagoger. Innehåll. …are interested in the MST subjects, but some of the teachers mention that pupils are not always aware of the meaning of the words mathematics, science and technology. “No topics are more difficult than anything else, because children in pre- school are so curious” (GE5(54)). 18

19 Intervjuer med pedagoger. Aktiviteter. During the interview at one pre-school the teacher describes a popular activity. She uses shapes made of paper: square, rectangle, circle, oval, and triangle. The pre-school teacher hides these little figures and the kids look for them. “The children now look at mathematical shapes of traffic signs when outside. They like that” (GD5(58)). 19

20 20

21 Intervjuer med pedagoger. Lärarroll. The teaching strategy that several of the interviewed pre-school teachers in Sweden follow is described like this by one teacher: “Provide opportunities for children. The fact that I'm with them and ask these open questions. I challenge the kids further” (GE5(18)). “The children are positive and think it's fun with mathematics, science and technology. That you yourself think it's funny - the kids notice” (HB5(77)). 21

22 Intervjuer med pedagoger. Rationale. What is your opinion about the use of these topics for student’s further education or their role in society? "Very important. We want to spark interest for further schooling” (GD5(18)). "These topics are essential for themselves and for society” (GE5(64)). 22

23 "This learning for life; I learn not only for myself but for all of society. It is not just the individual. The activities at the preschool contributes to the whole society” (GE5(84)). 23

24 Intervjuer med barn. 24

25 25

26 Intervjuer med barn. 26

27 27

28 Vårt resultat Myndigheternas intentioner Inskärpa vikten av MST-ämnena och förtydliga dem Pedagogernas implementering Pedagogerna känner sig stärkta av att benämnas lärare som undervisar! Elevernas mottagande Eleverna tycker om att lära om MST 28

29 Contact: Göran Nordström E-mail: gnm@hig.segnm@hig.se 29


Ladda ner ppt "University of Gävle MST-utbildning i den svenska förskolan. Implementering av en reviderad läroplan. NOFA 20130531 Iiris Attorps Edvard Nordlander Göran."

Liknande presentationer


Google-annonser