Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 EUs miljö- och sjösäkerhetslagstiftning: Finns det folkrättsliga begränsningar? Den norske.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 EUs miljö- och sjösäkerhetslagstiftning: Finns det folkrättsliga begränsningar? Den norske."— Presentationens avskrift:

1 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 EUs miljö- och sjösäkerhetslagstiftning: Finns det folkrättsliga begränsningar? Den norske Sjørettsforening Oslo, 26 april 2004 Henrik Ringbom

2 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Allmänt F Globalt problem  global reglering? F EUs sjösäkerhetspolitik från 1993 F Nu c. 25 direktiv och förordningar (EØS relevans) F Hamn- och kuststatsorientering

3 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Olika nivåer av folkrättsliga begränsningar F Allmänfolkrättsliga begränsningar traktater, sedvanerätt pacta tertiis F Havsrättsliga begränsningar 1982 års havsrättskonvention (UNCLOS, 145 parter) Rättigheter o skyldigheter beroende på havszon F Begränsningar i IMO konventioner (säkerhet, ansvar) F EUs bundenhet av UNCLOS, IMO konventioner

4 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Öppet hav Exklusiv Ekonomisk Ekonomisk Zon Zon Territorial hav hav Land 200 NM 12 NM 24 NM

5 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 FlaggstatKust-/hamnstat Öppet hav Minimum: ‘Generally accepted international rules and standards’ (SOLAS, Marpol, STCW etc.) Nej, men begränsad miljöjurisdiktion EEZMax: GAIRAS TerritorialhavInterna regler, + Max: GAIRAS CDEM Inre vatten, hamnar Interna regler (implicit)

6 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 FlaggstatKust-/hamnstat Öppet hav 5 - EEZ 1 Territorialhav Inre vatten, hamnar 11+3

7 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Flaggstatsreglering F Folkrättsligt ganska oproblematiskt F Konkurrenshänsyn F Motiv: från inre marknad till sjösäkerhet F Globala implikationer: Klassdirektiv 2001/105 STCW 2003/103

8 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Hamnstatskrav (1) F Vilket samband till globala regler? Implementering av globala regler i kraft (1995 PSC) Tidigarelagd implementering (1995 ISM Pax) Globala regler inte i kraft (1997 SFV) Icke-bindande regler  bindande i EU (2001 BLU) ‘Förbättring’ av globala regler (2000 PRF) Skilda regler (2002 VDR krav, 2001 & 2003 DH krav, luftföroreningar 2004?) Brott mot globala regler?

9 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Hamnstatskrav (2) (allmänt) F Grundantagande: territoriell suveränitet F UNCLOS ofullständig (men art. 25(2), 211(3) + systematisk tolkning) F Vissa krav gäller oavsett Icke-diskriminering Förbud mot missbruk av rättighet (300) Proportionalitet, rimlighet (?) F Annan folkrätt (konventioner, WTO etc.)

10 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Hamnstatskrav (3) F Utesluter existerande IMO konventioner ytterligare krav? F Hamnstatsperspektivet oklart (begränsar sig till kontroll) F ‘Package deal’ eller inte? F Tolkning av konventionerna (Wienkonv. art. 31) Ordalydelse ger ingen vägledning Ändamål och syfte (kan inte generaliseras)

11 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Hamnstatskrav (4) 1910 Skiljedom om fiske i Nordatlanten: “Regulations which are (1) appropriate or necessary for the protection and preservation of such fisheries, or (2) desirable or necessary on grounds of public order and morals without unnecessarily interfering with the fishery itself, and in both cases equitable and fair as between local and American fishermen, and not so framed as to give unfairly an advantage to the former over the latter class, are not inconsistent with the obligation to execute the treaty in good faith and are therefore reasonable and not in violation of the treaty”

12 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Hamnstatskrav (ett exempel: dubbelskrov) F Erika: EU initiativ  motsvara OPA 90 Parallella förhandlingar i IMO EU förordning 417/2002 antogs efter IMO beslut i 2001 (båda i kraft i september 2002) F Prestige: Nya EU-krav Förordning 1726/03 i kraft i oktober 2003 MARPOL I/13G,H vidtogs i december 2003, i kraft 2005

13 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 F MARPOL 2001, Regel 13G,(8b): “A Party to the present Convention shall be entitled to deny entry of oil tankers operating in accordance with the provisions of paragraph (5) of this regulation into the ports or offshore terminals under its jurisdiction. In such cases that Party shall communicate to the Organization for circulation to the Parties to the present Convention particulars thereof for their information.” F MARPOL 2003, Regel 13H(8b): “Subject to the provisions of international law, a Party to the present Convention shall be entitled to deny entry of oil tankers operating in accordance with the provisions of paragraph (5) or (6) of this regulation into the ports or offshore terminal under its jurisdiction, or deny ship-to-ship transfer of heavy grade oil in areas under its jurisdiction except when this is necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea.” F Konflikten löst då MARPOL träder i kraft

14 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Värdstat (Host State) (1) F Hamnstatskrav har begränsningar Inträdeskrav måste vara lättdefinierade Hamnstatskontrollen är kvantitativt och kvalitativt begränsad Grundlig ex ante kontroll av fartygs skick är flaggstatens ansvar F Värdsstatsbegreppet (‘host State’) i huvudsak för passagerarfartyg i reguljär trafik: Direktiv 1999/35: “värdstat: en medlemsstat till eller från vars hamn(ar) ett ro-ro-passagerar- fartyg eller ett höghastighetspassagerarfartyg går i reguljär trafik” F Grundlig årlig undersökning (inkl. utrustningskrav) sine qua non för trafik till och från EU hamnar

15 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Värdstat (Host State) (2) F Geografisk utveckling av begreppets användning: Endast cabotage (1998/81) Intra-EU transporter (1999/35) Alla reguljära transporter till eller från EU-hamn (2003/25) F Substans utveckling: Endast IMO regler (1998/81) Huvudsakligen IMO regler, men vissa tilläggskrav (1999/35) Regler som uttryckligen inte vidtogs av IMO (2003/25) F Havsrättslig utgångspunkt: Hamnstatens jurisdiktion F Betoning av serviceaspekten  GATS-regler aktuella

16 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Kuststatskrav (1) UtsläppCDEMNavigation Öppet havNej, (men 218)Nej EEZ ‘Special- områden’ GAIRAS 211(5) IMO godk. Ja, 211(6)(b) GAIRAS 211(5) IMO godk. Nej, 211(6)(b) GAIRAS 211(5) IMO godk. Ja, 211(6)(b) TerritorialhavNationella regler 21(1) GAIRAS 21(2), 211(4) Nationella regler, med vissa begränsningar

17 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Kuststatskrav(2) F Få möjligheter till kuststatsreglering, såvida inte åtgärderna är IMO-godkända F Få regionala särregler i IMO instrument F Verkställighetsmöjligheterna oklara

18 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Kuststatskrav(3) F Existerande regler Direktiv 2002/59: balansgång med SOLAS/V om rapportering av gods, övervakning, trafik etc.) Krav baserade på typ av olja (EU-regler skiljer sig något från MARPOL) F Aktuella förslag Luftskyddsdirektiv (MARPOL Bilaga VI) Föroreningsdirektiv (inkl. öppet hav)

19 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Miljöskadeansvar F Motsvarande problematik EU-reglering beroende av internationell rätt Internationella konventioner ‘hermetiskt slutna’ F Exempel på initiativ Bygga på internationella konventioner (COPE) Ändra internationella konventioner (CLC) Komplementerande lagstiftning (Direktiv 2004, straffrättsliga sanktioner?) Tilläggskrav i specialsituationer, t. ex. nödhamnar? (‘frivilliga’ åtgärder, tilläggsförsäkring, särskild fond?)

20 Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 Slutsatser F Finns begränsningar på olika folkrättsliga plan, men de är ofta otydliga: Allmän folkrätt Havsrätt IMO konventioner F Begränsningarna avgörande för EUs verksamhet Komplementering Ändring av internationella reglerna Extensiv tolkning Skilda regler Brott mot regler F Gränserna är inte statiska F Framtid?


Ladda ner ppt "Nordisk Institutt for Sjørett Henrik Ringbom, 26 april 2004 EUs miljö- och sjösäkerhetslagstiftning: Finns det folkrättsliga begränsningar? Den norske."

Liknande presentationer


Google-annonser