Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att lära tillsammans för att arbeta tillsammans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att lära tillsammans för att arbeta tillsammans"— Presentationens avskrift:

1 Att lära tillsammans för att arbeta tillsammans
Johanna Dahlberg studierektor för interprofessionellt lärande Pedagogiskt Centrum, Hälsouniversitetet Linköpings universitet

2 Fyra fakulteter Tekniska högskolan Hälsouniversitetet Mats Hammar
Utbildnings- vetenskap Filosofiska fakulteten

3 Excellent utbildningsmiljö 2007
Hög kvalitet på den professionella utbildningen Integration mellan ämnen och över stadier (basvetenskap/klinik) som ger progress i lärandemålen Problembaserat lärande Interprofessionellt lärande Studentrepresentation

4 Policydokument WHO Strategi för bättre hälsa ”Health for All by The Year 2000” (WHO, 1978) ”Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice” (WHO, 2010) WHO har formulerat åtminstone 2 viljeinriktningar kring interprofessionellt lärande. Det första 1978 med målsättningen bättre hälsa för alla år Det sista kom i år och är en viljeyttring för hur interprofessionell utbildning och samverkan i praktiken ska leda till bättre hälsa.

5 WHO – målsättning med IPL och collaborative practice
”Innovative strategy … in mitigating the global health workforce crisis” ”Two or more professions learn about, from and with each other to enable effective collaboration and improve health outcomes” ”Respond to local health needs” ”Mechanisms that shape IPL are not the same in all health systems. …use the mechanisms that are most applicable and appropiate to their own local context” Målsättningen är bland annat att dämpa effekten av för lite personal inom hälso- och sjukvården. Att med interprofessionell kompetens ska man samverka bättre mellan professionerna vilket ska leda till bättre hälsa. Lokala hälsobehov ska vara styrande. Utformningen ska styras av lokala förutsättningar.

6 Vad betyder detta för er här?

7 Lokala mål för alla utbildningar vid Hälsouniversitetet
Utbildningsplan Lokala mål för alla utbildningar vid Hälsouniversitetet Du ska efter genomgången utbildning ha erhållit/kunna: • interprofessionell kompetens • definiera problem, söka och värdera kunskap • uppnått en genusmedvetenhet • kunskap om evidensbaserad vård och förbättringsarbete • kunskap och förståelse för andra länder och internationella förhållanden ur ett hälsoperspektiv I 1 kap. 8 § andra stycket HL anges att utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

8 Integrerade utbildningsmoment på HU
Hälsa-Etik-Lärande 2 , 3 veckor Klinisk undervisningsavd, 2 veckor 1996 Hälsa-Etik-Lärande 1 , 7 veckor 1986 Läkare Sjuksköterska Sjukgymnast Arbetsterapeut Medicinsk Biolog Biomedicinsk analytiker Logoped

9 Lands-tinget Faculty board Fakultets-styrelsen
Board of Undergraduate Education Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Program 7 Fakultets-styrelsen Grundutbildnings-nämnden IPL Forskarutbildnings-nämden Samverkans-kommittéen

10 HÄLSA ETIK LÄRANDE del 1, HEL 1
Termin 1 Övergripande mål Du ska • tillägna dig grunderna i problembaserat lärande • förvärva en grund för ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • förvärva en gemensam värdegrund • tillägna dig en helhetssyn på människan Syfte I vilket sammanhang kommer jag att utöva min profession?

11 Teman: Hälsa, Etik och Lärande
350 – 450 studenter, basgruppshandledare, två orter (Linköping och Norrköping) Teman: Hälsa, Etik och Lärande Reflektion kring t ex attityder och lärstilar Skapa nätverk bland studenterna Vad ”vet” vi redan om varandra??

12 Ange värdeord/adjektiv som du menar är typiska/utmärkande/beskrivande för yrkesföreträdare från ….

13 HÄLSA ETIK LÄRANDE del 2, HEL 2
Termin 4/5 eller 10 Övergripande mål Du ska stärka din yrkesroll och fördjupa din inter- professionella kompetens förstå yrke och kompetens hos studenter från andra utbildningsprogram förstå din egen yrkesroll och kompetens i förhållande till andra träna livslångt lärande i samverkan mellan olika yrkesgrupper tillägna dig både yrkesspecifik och allmän kunskap inom ett specifikt ämnesområdet (förbättringskunskap)

14 Förbättringskunskap

15 HEL 2 startar Återkoppling till verksamheten Uppföljning ex mäta
Studenternas förslag redovisas och diskuteras Verksamheten inventerar projekt och utser kontaktperson Studiebesök

16 studenter, 30-tal handledare, lika många personal från klinisk verksamhet från hela landstinget Får syn på sin profession genom att se andras professionella kompetenser

17 Utvärdering HEL 2 HU LiÖ Chefer Studenter
Svårt informera i en stor organisation Brist på - kunskap om varandras villkor gemensamma definitioner resurser/tid Kontaktpersoner Får ”mer tänk” och nya ögon tack vare studenterna! Inspirerar till att utbilda arbetskamraterna HU Studenter Bra träning i integration/vi kompletterade varandra Lärt mig vad jag kan, mitt bidrag var viktigt Alla drogs med direkt – entusiasm Resultat som avdelningen kunde använda Utgår inte direkt från patienternas synpunkter Knepigt hitta balansen mellan uppdraget och våra egna frågor/projekt Handledare Studenternas imponerande produktivitet Presentationer av hög kvalitet

18 Klinisk undervisningsavdelning (del 3) - KUA
Termin 6/10 Övergripande mål tillfälle att samverka med olika professioner genom att samtidigt träna i din egen yrkesroll utökad förståelse för andras yrkesroller och deras kompetensområden Utbildningsmoment i praktiskt vård- och omsorgsarbete.

19 Vad tycker patienten? Patienten tycker sig få bättre vård på en KUA-avd - patienten begär att läggas in på studentavdelningen! Vad tycker studenten? Man lär sig vad de andra professionerna kan och hur de jobbar. Handledarna? Händerna på ryggen!

20 Interprofessionell kompetens?
Vad är kompetens? Kunskaper, färdigheter, attityder och beteenden som är nödvändiga för att vara en framgångsrik yrkesutövare Interprofessionell kompetens? En yrkesutövares kunskaper, förmåga och roll utövas och anpassas i interaktion med företrädare för andra yrken Interprofessionell kompetens baseras på sociala processer - mänskliga relationer på individ-, grupp- och samhällsnivå Det finns olika definitioner på vad interprofessionell kompetens är. Vem? Hävdar att det är beroende av sociala processer. Fördomar, hierarkier, prestige är alla hinder för samverkan.

21 Vad är IPL? – metod för att förbereda människor för samarbete som professionella
Resultatet är bättre hälsa och/eller vård för patienten!!!!

22 Lars-Owe Dahlgren, Prof pedagogik på LiU
Delad kunskap om nyckelkoncept Delad syn på arbetsfördelning Överens om varandras professionella kompetens Bibehålla varje professions karaktärsdrag – annars hög risk för patienten Dahlgren L-O, J Interprof Care (2009)

23 När studenter i blandad ”grupp lär sig hur man ska arbeta tillsammans” för att handlägga t ex ett hjärtstopp – inte hur man ska hantera själva hjärtstoppet ur ett professionsperspektiv! Lärandemål: studenten har kunskaper, förmågor och attityder som visar att man kan samverka på ett effektivt sätt X Clinicum – skills lab

24 Vad hinner man inte med om man har ett curriculum för interprofessionellt lärande?
”Tid för interprofessionella moment tar tid från det professionella!” Resultat på AT-provet är bättre än genomsnittet (63,2 p av 100, jämfört med 62,6 p<0.05) Studenternas självvärdering ett år efter examen visar

25 Studenternas självvärdering Svenska läkarförbundet ett år efter examen 2000-2006

26 WHO – Förutsättningar för att uppnå IPL
Viljan att förändra kulturer/attityder hos personalen En förvaltningsmodell som stödjer de politiska besluten En vilja att revidera, uppdatera och förnya existerande utbildningsplaner Regelverk som eliminerar hinder för samarbetet i praktiken/verksamheten


Ladda ner ppt "Att lära tillsammans för att arbeta tillsammans"

Liknande presentationer


Google-annonser