Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Here is our market! Västra Götalands region.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Here is our market! Västra Götalands region."— Presentationens avskrift:

1 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Here is our market! Västra Götalands region (county) 1,5 million inhabitants 49 municipalities

2 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Ca 200 trams1 400 buses Ca 50 trains Ca 35 ferries 500 000 journeys every day Ca 650 vehicles

3 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Ö-trafiken = Island Transport for older people On the islands Styrsö and Donsö, the service is going to operated by a dial-a-ride minibus Monday-Friday 8 -17. At the start, it is intended for people older than 65, persons authorized for STS, persons taking a trip for medical reasons and persons with a temporary disability. After the test period, the service is intended to be open for all passengers if the space allows. The service will be operated weekdays 8-17. A trip has to be booked two hours in advance, but an authorized STS passenger can book up to 30 minutes before departure. The new mini bus operates from door to stop but whenever needed from door to door. In case of space, also “un-booked” passengers may have a possibility to travel. The price for a single trip is three “coupons” instead of the normal price two “coupons” for a single trip on public transport. There is no extra charge for transfers to/from a ferry and other types of public transport in the city. When travelling outside the city, an extra “coupon” is needed. When the line is not operating, STS trips and trips for medical reasons can be booked as before. Ö-trafiken (Island Transport) is a new bus line with 14 stops on the islands Styrsö and Donsö. This service is mainly for disabled, older and parents with preschool children. If the service works all right during the first couple of months, it will probably be extended to be for all passengers. The Island Traffic is similar to the Flexline operation that has to be prebooked at least 15 minutes before departure (up to two months). Photo: Jonas Tornberg

4 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006

5 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Städer som är medlemmar i European Metropolitan Transport Authorities - EMTA

6 Äldre i kollektivtrafiken Lärdomar från goda exempel i Europa Utredningen genomförd av Siegfried Rupprecht, Matthias Fiedler Rupprecht Consult Bilder även från Angelika Gasteiner, Salzburg Översättning: Ragnar Domstad Seniorkonsult Ragnar.domstad@gmail.com

7 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Estimated resident population at 2000 by age and sex Män Kvinnor (Anne Frye UK) Estimated resident population at 2038 by age and sex

8 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Bakgrund: Förändringar i demografi och sätt att förflytta sig (II) Äldre personer är fortfarande rörliga (ca.3 resor/dag) Kortare resor Miljön för egna hemmet blir viktigare Äldre personer är fortfarande rörliga (ca.3 resor/dag) Kortare resor Miljön för egna hemmet blir viktigare

9 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Bakgrund: Förändringar i demografi och sätt att förflytta sig (III) Gångtrafik och kollektivtrafik ökar, bilanvändning minskar Avsevärda skillnader inom gruppen seniorer: Ålder (åldrande) måste ses som en process snarare än ett tillstånd Gångtrafik och kollektivtrafik ökar, bilanvändning minskar Avsevärda skillnader inom gruppen seniorer: Ålder (åldrande) måste ses som en process snarare än ett tillstånd

10 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Bakgrund: Förändringar i demografi och sätt att förflytta sig (IV) Resor relaterade till fritid och shopping har mer vikt Även andra aktiviteter (t ex socialt engagemang, hjälp till familjen/vänner) blir viktigare Resor relaterade till fritid och shopping har mer vikt Även andra aktiviteter (t ex socialt engagemang, hjälp till familjen/vänner) blir viktigare

11 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Bakgrund: Förändringar I demografi och sätt att förflytta sig (V) Stort beroende av kön, körkort och hushållsstatus Singelkvinnor i hög ålder är lojala kollektivtrafikkunder, medan par och singelmän fortsätter använda privatbilar även när de får svårigheter med det Stort beroende av kön, körkort och hushållsstatus Singelkvinnor i hög ålder är lojala kollektivtrafikkunder, medan par och singelmän fortsätter använda privatbilar även när de får svårigheter med det

12 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Utmaningar för passagerare och kollektivtrafiksektorn (I)

13 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Utmaningar (II) Minskad motorisk, känslighets- och kognitiv (tankar/känslor) förmåga Äldre personer är saktsammare och osäkrare i sina rörelser Många har hörsel- eller synproblem Orienterings- och kognitiva problem kan också utgöra en begränsning Att resa är i allmänhet jobbigare för äldre än för yngre personer Sociala och psykologiska barriärer Anonymitet: personal som man kan vända sig till i fordon och vid större hållplatser Rädsla: Säkerhet, trygghet, förlora kontroll/orienteringen Känsligare när det gäller kvalitet och renlighet Andra personer anses ofta vara hänsynslösa/taktlösa Bristande självförtroende: ger lättare upp om problem uppstår Ekonomiska barriärer beror mycket på regionen i fråga

14 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Utmaningar (III) Innehav av körkort och bil i Nederländerna Kvinnor Män

15 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Utmaningar (IV) Äldre personer kommer i framtiden att ha bättre hälsa, högre utbildning, bättre boende och högre inkomst än äldre personer har i dag Andelen innehavare av körkort ökar och fler äldre personer kommer att ha tillgång till en privatbil – Första bilgenerationen! Att köra bil är starkt relaterat till livskvalitet för de flesta äldre personer Åldrande i förortsområden: Många äldre personer kommer att bo i bostadsområden med lägre bebyggelsetäthet och utanför stadscentra Detta innebär behov av både bättre och nya typer av service och att man tar bättre hand om kunderna Äldre personer kommer i framtiden att ha bättre hälsa, högre utbildning, bättre boende och högre inkomst än äldre personer har i dag Andelen innehavare av körkort ökar och fler äldre personer kommer att ha tillgång till en privatbil – Första bilgenerationen! Att köra bil är starkt relaterat till livskvalitet för de flesta äldre personer Åldrande i förortsområden: Många äldre personer kommer att bo i bostadsområden med lägre bebyggelsetäthet och utanför stadscentra Detta innebär behov av både bättre och nya typer av service och att man tar bättre hand om kunderna

16 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Utmaningar (sammanfattning) Kollektivtrafiken kan spela en viktig roll när det gäller att tillförsäkra oberoende och deltagande i det sociala livet Men många av morgondagens äldre personer kommer inte att vara vana vid att använda kollektivtrafik Lösningar på den tekniska men framförallt på den sociala/psykologiska sidan Det är bättre att tala om “satsningar/försök att resa” än olösliga barriärer: Om barriärerna är för stora använder äldre personer andra ressätt – eller kanske t o m avstår från att resa: “Varför skall jag göra den här ansträngningen?”

17 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Vad har gjorts av EMTA WG Accessibility (I) Vad har gjorts av EMTA WG Accessibility (I) Enkät: 33 svar på enkäten, varav 30 var användbara för analys 6 städer/regioner besöktes: Birmingham (UK), Lille (Frankrike), Göteborg (Sverige), Manchester (UK), Rhein-Ruhrområdet (Tyskland), Salzburg (Österrike) Intervju med geriatriker (geriatrik = läran om åldrandets sjukdomar) Göteborg: Lovisa Eld VT och Roland Jenssen Färdtjänsten (KOLLA-projektet)

18 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Städer som deltagit (II)

19 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Vilka är hindren för åtgärderna? Finansiella och personella resurser, ansträngningar återspeglas inte alltid i resultaten Heterogen målgrupp (äldre personer), olika användargrupper har olika behov Acceptans bland användare och personal, svårigheter att ändra äldres vanor Äldre passagerare står lågt i kurs på beslutsfattarnas “dagordning” Ingen integrerad planering, många inblandade grupper på institutionell nivå Dåligt inflytande för trafikhuvudmännen på entreprenörerna Dålig kunskap om äldres behov på lokal nivå – det behövs stora ansträngningar för att förändra detta Förändringar tar tid

20 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Rekommendationer (I) Fysisk tillgänglighet: Tillgängliga fordon och hållplatser Gångavstånd till nästa hållplats Hållplatsmiljön (t ex gator med stark trafik som skall korsas på väg till hållplatsen) Information: Visuell och akustisk information (före och under resan) Äldre personer föredrar ofta “traditionella” sätt att informera: Direktkontakt med personal och telefon (teletext I vissa länder) Utrustning: Sittbänkar och toaletter mycket uppskattade av äldre personer

21 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Rekommendationer (II) Lätt att använda: Lätt att förstå taxesystemet och linjenätsstrukturen Biljettmaskiner som är lätta att använda Orienteringstavlor vid större hållplatser/terminaler Trygghet och säkerhet Minska/eliminera orsaker till olyckor Subjektiv trygghet/säkerhet: Närvaro av personal effektivare än TV- övervakning Utbildning av personalen på området – och ofta Lokala åtgärder: Identifiera kundbehov på lokal nivå Intensivt samarbete med de grupper som är berörda Se användargrupperna som partners

22 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Rekommendationer (III) Marknadsföring och kampanjer Denna växande användargrupp behövs för att få tillräckligt med intäkter Äldre personer är mycket lojala och nöjda – när de använder kollektivtrafiken Marknadsföringskampanjer kombinerat med andra åtgärder (t ex speciella satsningar, informationsdagar) kan också nå yngre seniorer Men: äldre personer gillar inte “seniorprodukter” Bilanvändning kommer också att bero på yttre faktorer (bränslepriser, trafikrestriktioner) Höja medvetandet bland yngre personer är nödvändigt Användarträning Säkerhet under resan, hur använder man kollektivtrafiken Särskilt lyckat bland de mycket gamla, lite svårare att få acceptans bland yngre seniorer Ytterligare sätt att tackla situationen är nödvändiga – t ex i kombination med evenemang

23 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Slutsatser (I) Ålder/åldrande måste ses som en process : Pigga och aktiva äldre personer kommer att kämpa med (rörlighets)restriktioner i senare livsskeden Även om man i dag är bilberoende måste man använda kollektivtrafiken i framtiden för att behålla sin livskvalitet Kollektivtrafiken måste se till att få dem som kunder i ett tidigt skede Större förändringar i livet såsom pensioneringstillfället erbjuder möjligheter att ändra på sina vanor Kollektivtrafiken kommer bara att vara ett alternativ om tillgänglighet, pålitlighet, information, personlig trygghet/säkerhet förbättras och även personlig kundservice

24 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Slutsatser (II) Lösningar måste ta hänsyn till fysiska, psykologiska, kognitiva och financiella barriärer Integrerade lösningar är nödvändiga – planering och genomförande Konstruktivt samråd med de olika intressegrupperna Äldre passagerare har samma behov som andra passagerare, men de är mer känsliga för brister Förbättringar är bra för alla passagerare Ekonomiska och “sociala” frågor angående kollektivtrafikdrift närmar sig med det ökande antalet äldre personer

25 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Hur man förblir rörlig i högre ålder  Samarbete mellan föreningen Ein Schritt ins Alter (Ett steg in i ålderdomen) och Stadtbus Salzburg (lokal bussentreprenör) Angelika Gasteiner Kundenservice Salzburg AG

26 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Att åka buss i högre ålder  Bilägandet minskar  Att cykla är farligt  Gå över till kollektivtrafik  Värva pensionärer som nya kunder

27 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Passagerare  Pensionärer utgör ca. 33 % av passagerarna  Trogen kundgrupp  Problem vid användande av kollektivtrafiken  Särskilda behov

28 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Olycksfall  64% av alla olyckor är med personer över 65 år  Hälften av olyckorna är i stillastående i fordon, vid på- och avstigande  Mål: högre säkerhet, färre olyckor

29 Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Projekt:  Samarbete: vara rörlig – vara där – att åka säkert med bussen  1.) Träning för pensionärer  2.) Säkerhetsbroschyr  3.) tillhörande åtgärder


Ladda ner ppt "Study on mobility needs of elderly people for EMTA – Validation Workshop Frankfurt (Main), 13 October 2006 Here is our market! Västra Götalands region."

Liknande presentationer


Google-annonser