Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av exponeringsnivåer och källor till de dibensopyrener Projektledare: Roger Westerholm, Stockholms univ.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av exponeringsnivåer och källor till de dibensopyrener Projektledare: Roger Westerholm, Stockholms univ."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av exponeringsnivåer och källor till de dibensopyrener Projektledare: Roger Westerholm, Stockholms univ. roger.westerholm@anchem.su.se

2 Polycykliska aromatiska kolväten, PAH Bildas vid ofullständing förbränning Största källor i Sverige är vedförbränning och trafik Har i djurförsök visat sig vara carcinogena Bens(a)pyren, B(a)P, enda PAH som är klassad som humancarcinogen EU gränsvärde B(a)P 1 ng/m3 gäller från 2013 Svenskt delmål B(a)P 0,3 ng/m3 ska klaras 2015 Riktvärde 0,1 ng/m3 livstids (70 år) cancerrisk på 1/100 000 personer

3 Dibensopyrener Hög cancerpotens i djurförsök Misstänkta humancarcinogener Dibenso(a,l)pyren är den mest cancerframkallande PAH som testats Väldigt få studier om halter av dibensopyrener i luft

4 TEF faktorer Boström et al

5 Relative Potency Factor (USEPA 2010)

6 Genomförande Mätningar av halter Kartläggning av källor –Vedförbränning –Långväga transport –Trafiken Avgaser (bensin och diesel) Däckslitage Asfalt Beräkning av befolkningsexponering Utvärdera dibensopyrenernas bidrag till cancerpotensen jämfört med bens(a)pyren

7 Analyserade PAH

8 Provtagningsplatser SLBs och ITMs mätstationer för automatiska mätningar av reglerade luftföroreningar

9 Trend BaP Hornsgatan Detta projekt SLB

10 B(a)P halter PM1 och PM10-1 (n=1)

11 DB(a,l)P halter PM1 och PM10-1 (n=1)

12 Dibensopyrenhalter i andra städer Studier publicerade under projektets gång. Mycket högre halter i Portugal och Kina än i Stockholm pg/m3B(a)PDB(a,l)PDB(a,e)PDB(a,i)PDB(a,h)P Hornsgatan 20102363.9318.62.6 Torkel Knutssonsgatan 2010931.6164.11.2 Porto trafikmiljö953-202019.8-92 Porto inomhus ej rökare61068.9 Porto inomhus rökare1400232 Peking taknivå sommar964351947311 Peking taknivå vinter2350028692930061909930 Qingyuan industriområde32257931416479 !

13 Källbidrag Icke-avgas –Däck: Sommar, vinter (dubb, odubb) –Bitumen: 1 prov Avgaser –Bensinbilar 3 olika fordon, olika körcykler –Dieselbilar 3 olika fordon, olika körcykler Verklig trafik –Gata-tak mätning (Hornsgatan) Vedeldning –Olika förbränningsförhållanden Intransport –Aspvreten

14

15

16 Uppskattning av befolkningsexponering Skillnad i halt ger emissionsfaktor för trafik (avgaser+däck) Emissionsdatabas Vindmodell Gaussisk spridningsmodell Olika källors bidrag till halterna i hela regionen Befolkningsexponering för olika källor Bakgrund (intransporten) Olika lokala källors bidrag till halterna i en punkt Källprofiler

17 Befolkningsviktad exponering 1. Beräkna haltbidrag BaP från trafik, ved, sjöfart etc med en spridningsmodell 3. Kontrollera mot för Torkel för BaP 4. Räkna om BaP till dibenspyrenhalter med hjälp av källprofilerna 5. Vikta haltbidragen med befolkningen 6. Vikta med TEF

18 Emissions- faktorer Baserat på mätningarna på Hornsgatan, 2010 Concentration difference between street and roof (pg m -3 ) Emission factor for the vehicle fleet on Hornsgatan (ng vkm -1 ) B(b)F 106 640 B(k)F 49.6 299 B(e)P 105 629 BaP 116 701 Perylen 21.2 128 I(1,2,3-cd)F 5.4 32 DB(a,h)A 10.8 65 I(1,2,3-cd)P 72.5 437 Picene 7.9 48 B(ghi)P 196 1180 DB(a,l)P 1.9 12 DB(a,e)P 13.8 83 Coronene 148 893 DB(a,i)P 3.9 24 DB(a,h)P 1.2 7.4 NOx 9.97. 10 7 6.00. 10 8

19 Beräknade haltbidrag Dibens(a,l)Pyren (pg/m3) VägtrafikVed- eldning Övrigt Sjöfart, energianl. Bak- grund TotaltUppmätt Torkel0.420.0910.0050.180.691.3 Befolkningsviktat0.240.130.0030.180.55- VägtrafikVedeldningÖvrigt

20 Befolkningsviktade halter Bap + dibenspyrener

21 Slusatser Trafik och vedeldning är de viktigaste lokala bidragen Befolkningsexponeringen 4 ggr högre då hänsyn tas till dibenspyrenerna (4 isomerer) TEF viktning med dibenspyrener visar att det är samma lokala källor som är viktiga Stora osäkerheter i emissioner och hälsoeffekter

22

23

24 Planerade vetenskapliga rapporter Highly carcinogenic benzo(a)pyrene and dibenzopyrenes in air particles at street and roof top levels in Stockholm in comparison to a background station Bergvall C., Johansson C. and Westerholm R. Public exposure of highly carcinogenic benzo(a)pyrene and dibenzopyrenes in Stockholm Johansson C., Bergvall C. Stenius U. and Westerholm R

25 Examensarbeten som utförts inom projektet Automobile tires – A potential source to highly carcinogenic dibenzopyrenes in the environment. Sadiktsis I., Bergvall C., Johansson C. and Westerholm R. Inskickad till Environmental Science & Technology Karin Schulze Tertilt. Identification and Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Automobile Tires. Master Thesis in Analytical chemistry, Department of Analytical chemistry, Stockholm university, juni 2010.

26 Åtgärder Utsläppsdirektiv –Industri Finns utsläppsdirektiv som inkuderar BaP –POP protokoll inom UNECE BaP utsläppen från avfallsanläggningar ska minska fr 1990 –Bränsledirektiv –Trafik, sjöfart o annan förbränning oreglerad Luftdirektivet BaP <1 ng/m3 Kemikalielagstiftningen Utfasning av farliga kemikalier (t ex vissa petroleumprodukter) Andra åtgärder –Trafik Miljözoner, trängselskatt o andra trafikåtgärder Däck – BaP oljeförbud, EU Tyre Labelling Regulation 1222/2009 Nov 2012 –Vedeldning Lokala föreskrifter i kommuner, fjärrvärmeanslutning mm.


Ladda ner ppt "Kartläggning av exponeringsnivåer och källor till de dibensopyrener Projektledare: Roger Westerholm, Stockholms univ."

Liknande presentationer


Google-annonser