Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland Inga-Greta Ekblom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland Inga-Greta Ekblom."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland Inga-Greta Ekblom

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vår bakgrund

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxtverket jobbar för… Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv Utvecklingskraft och tillväxtpotential … i alla delar av landet

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Våra uppgifter Utveckla företag Förenkla för företag Samla tillväxtarbetet Främja kommersiell och offentlig service Förvalta strukturfonderna

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Åtta regionala strukturfondsprogram 1.Övre Norrland 2.Mellersta Norrland 3.Norra Mellansverige 4.Östra Mellansverige 5.Stockholm 6.Västsverige 7.Småland och Öarna 8.Skåne-Blekinge

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Övre Norrland – 2,18 miljarder kronor Mål: - 8 000 nya arbetstillfällen - 3 000 nya företag Insatsområden: 1. Innovation och förnyelse 1.1 Entreprenörskap och nyföretagande 1.2 Innovativa miljöer 1.3 Internationellt samarbete 1.4 Regional attraktivitet 2. Tillgänglighet 2.1 Samverkan mellan transportslag 2.2 Regionförstoring 2.3 Informations- och kommunikationsteknik

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH bidra till att skapa nya företag och nya arbetstillfällen ha ett tydligt näringslivsperspektiv, näringslivet ska medverka passa in i något av programmets åtgärder bidra till att förändra strukturer, dvs arbeta aktivt med jämställdhet, miljö samt integration och mångfald uppfylla EU:s förordningar uppfylla fyra bedömningskriterier ha offentlig medfinansiering Projekt som får stöd ska:

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tänk på detta vid projektinitiering! Går projektet ut på att utveckla näringslivet? Vilka får nytta av projektet? Hur ska det genomföras för maximal nytta? Finns näringslivet med och på vilket sätt? Finns konkreta mål och aktiviteter för miljö, jämställdhet, integration och mångfald? Finns det en tydlig koppling mellan aktiviteter och kostnader?

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Finns förankring i regionen? Finns kapacitet att förvalta och använda projektets resultat efter projektslut? Tänk på detta vid projektinitiering! forts.

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Insatsområde 1. Innovation och förnyelse

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Insatsområde 2. Tillgänglighet

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hållbar utveckling ett övergripande strategiskt mål både för EU och Sverige Europeisk strategin – Den skall bidra till social och ekonomisk hållbar utveckling i hela unionen. Nationella strategin – Regeringen definierar hållbar utveckling som en förändringsprocess där varje region måste hitta sin väg utifrån sina förutsättningar Regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Övre Norrland

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hållbar tillväxt är tillväxt som bidrar till hållbar utveckling Hållbar utveckling - Tre dimensioner Ekologisk Social Ekonomis k 1.Jämställdhet 2.Integration o mångfald 3.Miljö Näringspolitikens traditionella kärnroll

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Jämställdhet - definition Samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. Det gäller ex. makt o inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning mm. Att ha ett jämställdhetsperspektiv i ett projekt innebär att man försöker synliggöra kvinnors och mäns villkor och förhållanden.

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Jämställdhet På vilket sätt kan jämställdhet integreras och bli ett verktyg i projektet för att uppnå tillväxt och hållbar utveckling i regionen? Hur kan projektets insatser för jämställdhet hjälpa företag att se nya möjligheter till tillväxt och lönsamhet? Hur beaktas kvinnors respektive mäns behov i projekt med inriktning mot: –Rådgivnings-/inkubatorverksamhet? –Produktutveckling –Infrastruktur och tillgänglighet?

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Jämställdhet…. Hur säkerställer ni en balanserad könsfördelning i projektorganisationen (ex. styrgrupp och eventuella arbets-, referens- deltagargrupper mm)? Hur bygger ni upp projektorganisationen så att den möjliggör att både kvinnor och mäns kunskap tas tillvara? Hur ser könsfördelningen ut i projektets målgrupp? Hur bidrar projektet till att resurser fördelas jämt mellan kvinnor och män (t.ex. tid, pengar och personella resurser)

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Integration - definition Innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett t.ex.kön, etniskt ursrprung, religion, eller övertygelse, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder.

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Mångfald - definition Att ha ett mångfaldsperspektiv i ett projekt innebär att var och en har möjlighet att bidra med sin unika erfarenhet och kompetens så att samhällets mångfald blir en fungerande helhet och gemensam tillgång.

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Integration och mångfald På vilket sätt kan mångfalden integreras och bli ett verktyg i projektet för att uppnå tillväxt och hållbar utveckling i regionen? Hur kan projektets insatser för integration och mångfald hjälpa företag att se nya möjligheter till tillväxt och lönsamhet? Hur beaktas olika gruppers (t.ex. etnisk bakgrund, funktions- hinder) behov i projekt med inriktning mot –Rådgivnings-/inkubatorverksamhet? –Produktutveckling? –Infrastruktur och tillgänglighet?

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Integration och mångfald….. Hur säkerställer ni mångfalden i projektorganisationen (t.ex. styrgrupp och eventuella arbets-, referens-, deltagargrupper mm) Hur får projektet tillgång till tillräcklig kompetens avseende mångfald och integration i projektorganisationen? Finns det planer på att förstärka kompetensen? Hur tillvaratar projektet kunskaper och erfarenheter från t.ex. personer med olika etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder m.fl.?

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Integration och mångfald….. Hur kommer projektet att bidra till ökad tillgänglighet för funktionshindrade? (fysisk-, psykosocial, informativ- och kommunikativ tillgänglighet)? Hur ser projektets målgrupp ut när det gäller integration och mångfald? Vilka strukturella förändringar avseende integration och mångfald förväntas projektet bidra till?

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Miljö - definition Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden och är en av EU:s viktigaste åtgärder för att bevara biologisk mångfald. Naturmiljön eller naturen är den av människor opåverkade yttre miljön och innefattar både på land och i vatten med växter och djur, såväl som berggrund, jordlager, yt- och grundvatten, samt luft. Miljöledningssystem är en arbetsmetod som syftar till att systematisera och effektivisera företags och myndigheters miljöarbete.

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Miljö På vilket sätt kommer det att finnas ett eget strukturerat miljöarbete inom projektet och i den verksamheter som projektet förväntas resultera i (t.ex. miljöpolicy, miljöledningssystem)? Hur kommer projektet att leda till en mer effektiv använding eller ökad återvinning av energi, naturresuser, vatten och annat material inom projektet och i den verksamhet som projektet förväntas resultera i. Kommer verksamheten som projektet förväntas resultera i att leda till utsläpp av koldioxid eller andra klimatpåverkande gaser, utsläpp av giftiga ämnen, avfall, övergödning, bullerstörningar, påverkan på den biologiska mångfalden och i så fall beskriv hur.

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Miljö….. Hur kommer miljöanpassade resor, miljöanpassat boende och miljöanpassade restauranger/måltider att uppmuntras/stimuleras? På vilket sätt bidrar projektet till att uppfylla något/några av de nationella eller regionala miljömålen? På vilket sätt kommer projektet att bidra till mer miljöanpassade transporter och transportsystem (kollektivtrafik, förnyelsebara drivmedel, cykelvägar mm)? På vilket sätt kommer projektet att leda till minskade transportbehov (t.ex. genom bättre planering eller ökad IT – användning)?

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Några slutsatser Attityden till jämställdheten inom projektarbetet har blivit bättre än föregående programperiod. Stora projekt har större möjlighet att integrera jämställdhetsinsatser än små projekt. Insatser inom innovationer och tillgänglighet har större tilltro till bestående förändringar än entreprenörskapsprojekt. När det gäller integration/mångfald har projekten svårt att utveckla insatser som står i överensstämmelse med programmålen.

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tack för uppmärksamheten! Programchef: Märtha Puranen, 08-681 9349 Administratör: Monica Nordström, 08-681 9575 Beredningshandläggare: Granskningshandläggare: Ann-Marie Heikkilä, 08-681 9566 Åsa Mohlin-Svensson, 08-681 9574 Peter Nergård, 08-681 9571 Catharina Nordqvist, 08-681 9573 Inga-Greta Ekblom, 08-681 9570 Linda Andersson 08-681 9117 Lisa Berglund, 08-681 9239 Britta Lind 08-681 9634 Fernando Dubra García 08-681 9531Anneli Sundqvist 08-681 9277 Sean Black 08-681 9625Linda Wiström 08-681 9508 Jan Unga 08-681 9626 Jörgen Hansson 08-681 9162 Besöksadress: Residensgatan 17 Postadress: Box 926, 971 27 Luleå E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.seförnamn.efternamn@tillvaxtverket.se www.tillvaxtverket.se


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland Inga-Greta Ekblom."

Liknande presentationer


Google-annonser