Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maria Antonsson-Anderberg. Enhetschef. Avd. Hälso- sjukvårdsstyrning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maria Antonsson-Anderberg. Enhetschef. Avd. Hälso- sjukvårdsstyrning"— Presentationens avskrift:

1 Maria Antonsson-Anderberg. Enhetschef. Avd. Hälso- sjukvårdsstyrning
Vårdval i Skåne

2 Skånes Vårdvalsutveckling över tid
Audionommottagning 2008 BVC 2009 Vårdcentral 2009 (KBT/IPT 2009) MMS 2009 BMM 2011 Grå starr 2012 Barn- och Ungdomstandvård allmän 2013 Barn- och Ungdomstandvård specialiserad 2014 LARO 2014 Öppen Ögonsjukvård 2014 Öppen Hudsjukvård 2014 Psykoterapi 2014

3 Tilläggsuppdrag Vårdcentral Äldrevårdscentral Hjärtsviktmottagning
Gynekologisk mottagning BMM Klimakteriebesvär Sexologisk mottagning HUD och BMM SESAM

4 Vad är viktigt när villkor för vårdval tas fram?
Kommunikation och samverkan Läkemedel Budget IT FoUU Uppföljning

5 HUD Uppdrag: Diagnostik, bedömning och behandling av övervägande del av förekommande hudsjukdomar och sexuellt överförbara infektioner Avgränsningar Slutenvård/Dagsjukvård Jour/beredskapslinje Konsultinsatser till inneliggande patienter Avancerad laserverksamhet Mohs kirurgi Specialiserad miljö- och yrkesdermatologi UVA 1 Svåra och/eller allvarliga tillstånd hos enskilda patienter Hyperhidrosbehandling på andra lokaler än armhålor och handflator Samordningsansvar för FoUU Behandling som utförs av kosmetiska skäl

6 HUD Per åtgärd i kombination med KVÅ-kod
Ersättningsmodell Per åtgärd i kombination med KVÅ-kod Framtida modell – Vårdepisoder Målrelaterad ersättning 2015 (områden ej fastställda)

7 HUD Läkemedel förskrivning (recept) inom läkemedelsförmånen - inget kostnadsansvar Botulinumtoxin samt infliximab rekvireras (avtalsrabatt) - inget kostnadsansvar - får ej skrivas på recept! Uppföljning - Nationella kvalitetsregister (Pso Reg, Nationella registret för malignt melanom och RiksSår) (Vite, 5% av den månatliga ersättningen så länge man inte uppnår 95% täckningsgrad i de obligatoriska nationella kvalitetsregistren. Börjar gälla 4 månader efter verksamhetsstart) - Läkemedelsanvändning, botulinumtoxin och biologiska läkemedel Remissflöden Väntetider

8 HUD Riskbild Volymökning - ökat utbud (inget remisstvång)
Icke önskade remissflöden, ex. från Hälsoval till Hudspecialist Kostnadsdrivande (ex bensårsbeh) patienter samlas hos vissa Vårdgivare Dialoger och samverkan Psoriasisförbundet RCC Syd Verksamhetschefer ”Expertgrupp” Melanomföreningen

9

10 ÖGON Uppdrag Undersökning, bedömning och behandling av ögats sjukdomar och skador inom öppen ögonsjukvård för personer från och med nio års ålder Medverkan i jour efter ordinarie öppettider. Personer under nio år läggs som möjligt tilläggsuppdrag Avgränsning Det som kräver den högspecialiserade vårdens resurser eller specifikt undantagits från uppdraget (beskrivet i ackrediteringsvillkor) Behandling av grå starr

11 ÖGON Ersättningsmodell Besök och åtgärder enligt DRG, pris per poäng
Undantag - besök hos sjuksköterska Undantag - behandling med injektion av läkemedel i glaskroppen  Läkemedel Särskild uppföljning av användning av specifika läkemedel för injektion i glaskroppen. Vårdgivare måste använda anvisade läkemedel och förskrivning av dessa får ej förekomma

12 ÖGON Uppföljning Väntetider Remissflöden/diagnosmix
Makularegistret/ komplikationer och synförmåga vid behandling av åldersförändringar i gula fläcken Läkemedelsförskrivning Utveckling av fler variabler för att kunna följa kvalitetsutveckling för fler sjukdomar

13 ÖGON Risker Indikationsglidning
Ögonmottagning istället för vårdcentral Dialog och samverkan Expertgrupp ögon Verksamhetschefer Synskadades Riksförening Fackliga organisationer Information optikerförbundet

14

15

16 LARO Uppdrag: Målgrupp, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Utredning Inledande behandling, Stabiliserad behandlingsfas Nedtrappning- och avslutning Enklare somatiskt omhändertagande relaterat till missbruksproblematik Psykologisk och farmakologisk behandling,Koordinering och planering av vård- och behandling, Psykologisk testning, Vårdplan upprättas i samråd med patienten

17 LARO Ersättningsmodell-Baseras på antal besök av besökstyper:
Besök medicinhämtning (medicinadministrering/inställning) Teambesök med läkare Teambesök annan vårdpersonal utan läkare Besök läkare Besök annan vårdpersonal Prestationsbaserad ersättning/genomförd samordnad individuell plan

18 LARO Riskbild Läckage till illegal drogmarknad (beroendeframkallande, ökat missbruk, nyrekrytering, dödsfall) Kontroll och restriktioner ofrånkomligt - innebär samtidigt intrång och begränsningar i patienternas livsföring Uppföljning Vårdplan Samordnad individuell plan (SIP) Registrering i kvalitetsregistret LAROS

19 LARO Dialoger och samverkan Expertgrupp
Martin Bråbäck, Beroendecentrum Malmö Birger Pedersen, Psykiatri Skåne Konrad Rosman, INM Håkan Rosén, Beroendecentrum Malmö Anna von Reis, dåvarande SIKTA Camilla Wallin, INM Fördjupad dialog Psykiatri -12 brukarföreningar Experter  Björn Johnsson och Björn Friis RFHL och Metadonföreingen Verksamhetschefer

20

21 PSYKOTERAPI Koppling vårdval KBT/IPT Ersättningsmodell Uppföljning
Riskbild Dialoger och samverkan

22

23

24

25

26

27

28


Ladda ner ppt "Maria Antonsson-Anderberg. Enhetschef. Avd. Hälso- sjukvårdsstyrning"

Liknande presentationer


Google-annonser