Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Väskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Väskolan"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Väskolan
Läsåret 2012/2013 Arbetslag F-3A 4-6A 7-9A F-3B 4-6B 7-9B Special-pedagoger Antal elever Ca 500 Personal Ca 50 Skoltider År F-2 må-fr

2 Organisation – Nya Väskolan
7 arbetslag med lärare, förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter. Specialpedagogerna utgör ett eget arbetslag. arbetslagsledare i varje arbetslag rektor, Monika Born och Ulf Nilsson skolexpedition skolsköterska, Gunilla Persson kurator, Dan Fredriksson skolbibliotekarie, Marie Hansson / Michael Sax vaktmästare, städ, kök

3 Styrsystem Riksdag och regering anger de övergripande målen i:
Skollagen Läroplanen Lgr 11 Kursplaner

4 Förskoleklassen Skollagen
Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den skall ligga till grund för fortsatt skolgång Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar om året Utbildningen i förskoleklassen skall vara kostnadsfri

5 Strävansmål för förskoleklassen
Vi vill skapa en positiv relation till varje barn skapa en trygg och meningsfull tillvaro under skoldagen Skapa möjligheter för barnen att utveckla sin nyfikenhet, samt förmåga att leka och lära Lära barnen att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, samt ta ansvar för gemensamma regler och rutiner Utveckla språklig medvetenhet t.ex. genom rim och ramsor, och väcka intresse för att läsa och skriva Utveckla intresset för matematik Vårt motto är: Leken är grunden till allt lärande och all utveckling

6 Fritidshem Finns för barn i åldrarna 6-12 år under den tid av dagen då föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar och då barnen inte är i skolan. Fritidshemmen har normalt öppet vardagar

7 Infoblad Innehåll Läsårstider Olycksfallsförsäkring Skolskjuts
Skolbarnsomsorg Skollunch

8 Skolskjuts Avstånd mellan skola och bostad bestämmer rätten till skolskjuts Elev med fritidshemsplacering har inte rätt till skolskjuts. Bälte ska användas på bussar där det finns bälte Störningar i busstrafiken meddelas genom radio Kristianstad.

9 Skolskjuts Avstånd bostad-skola Bostad- hållplats Elev i 1,5 km Åk F-1

10 Skolhälsovård Alla 6-årsföräldrar kommer under läsåret att bli kallade till ett möte med skolsköterskan.

11 Läsårstider Läsårstider 2012/2013 för grundskolan
Hösttermin: Vårtermin:   - 130614 Lov: v v   Dessutom tillkommer fyra studiedagar under läsåret

12 Olycksfallförsäkring
Försäkringens omfattning finns på Försäkringens omfattning Läkekostnader Nödvändiga kostnader Resekostnader Nödvändiga kostnader Tandskadekostnader Nödvändiga kostnader Skadade kläder och glasögon Högst 0,25 basbelopp Merkostnader Högst 1 basbelopp Sveda och värk Enligt Folksams tabell i villkor Lyte och men Enligt Folksams tabell Medicinsk rehabilitering Högst 1 basbelopp Tekniska hjälpmedel (vid minst 50 procent invaliditet) Högst 1 basbelopp Medicinsk invaliditet Beräknas på högst: – Vid invaliditetsgrader lägre än 50 procent 15 basbelopp – Vid invaliditetsgrader 50 procent och högre 30 basbelopp Ekonomisk invaliditet Beräknas på högst 15 basbelopp Dödsfall oavsett orsak (med åldersbegränsning) 1 basbelopp Smitta HIV-virus/Hepatit Engångsbelopp 5 basbelopp Vem försäkringen gäller för; Dygnet runt Elever i grund- och gymnasieskola inklusive elever från annan kommun Barn i förskoleverksamhet (dag, familjedaghem, kooperativa och privata)

13 Ledighet Anhållan om ledighet för elev
I grundskolan får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

14 Skollunch Skollunch serveras fr o m den 21 augusti.
Möjlighet att få vegetarisk och fläskfri kost finns. Ta kontakt med skolan. Elever i behov av specialkost kontaktar skolsköterskan. Intyg från dietist eller läkare måste finnas. Vid behov av specialkost tag kontakt med skolsköterska Gunilla Persson eller kökschef Rasmus Rasmussen.

15 Klassplacering-kriterier
Pojkar/flickor Förskolegrupp Behov av särskilt stöd Syskon Information från förskolans personal Pedagogernas synpunkter Antal elever/klass

16 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Väskolan
Vår vision är att alla barn har lika rättigheter samt känner sig trygga och respekterade. Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är oacceptabel på Väskolan.

17 Övrigt Mycket information finns på kommunens hemsida och på skolans egen hemsida Telefon: Kristianstad kommuns växel Väskolan exp /134100 I början på höstterminen skickar vi hem en katalog med bl.a. telefonnummer till personal och elever


Ladda ner ppt "Välkommen till Väskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser