Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Information om avgifter och tillämpningsföreskrifter 2012-01-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Information om avgifter och tillämpningsföreskrifter 2012-01-31."— Presentationens avskrift:

1 Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Information om avgifter och tillämpningsföreskrifter 2012-01-31

2 Beslut av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-01 I Kristianstads kommun har förskolechef ansvar för förskolor och pedagogisk omsorg. Rektor ansvarar för fritidshem. Skolchefen har yttersta ansvaret i skolområdet och assistenten sköter det administrativa arbetet. www.kristianstad.se/forskola 2012-01-31

3 Barnets perspektiv Servicefunktion Möta samhället Inledning 2012-01-31

4 Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolans uppdrag Läroplan Lpfö98 2012-01-31

5 Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. Förskolans uppdrag Läroplan Lpfö98 2012-01-31

6 Skollagen Läroplan (Lpfö 98) Skolplan Verksamhetsplan Tillämpningsföreskrifter (Bun 2011-11-01, taxa KF) Föräldrabalken Barnkonventionen Beslut enligt delegation av Förskolechef Rektor tillika förskolechef Rektor Barnets perspektiv Vad styr? 2012-01-31

7 Ledningsgrupp Skolchef Adm chef Assistent träff Assistent Förskolechef Rektor SLG 2012-01-31 BUN Nätverk Förskolechef / Rektor Assistent Tillsynsansvar Statens Skolinspektion Måldokument Läroplan tillsammans med Allmänna råd Föräldrabalken Barnkonventionen

8 Var finns aktuella regler? www.kristianstad.se/forskola Alltid aktuellt Alla samma information Utskriftsmöjlighet i Pdf Tryckt folder (Bun 111101 from 111201) Ansvarig Lena Noren 2012-01-31

9 Aktuella blanketter? http://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/Utbildning/Blanketter-BUF/ Hemsidan under menyn blanketter Pdf-filer (ifyllningsbara) Ärendeblad A (insidan Buf blanketter) Släng gamla blanketter!!! Ansvarig för blanketter är Lena Norén 2012-01-31

10 Indelad i avsnitt 1.Lagbestämmelser 2.Praktiska bestämmelser 3.Tidstilldelning 4.Avgifts och betalningsregler Information om avgifter och tillämpningsföreskrifter (from 111201) 2012-01-31

11 Diskussionsfrågor & Kaffe Malte och Molly Alva och Albin Viola Kurt och Knut 2012-01-31

12 Får barnen vara i förskolan när föräldrar åker på semester? Ur barnets perspektiv! Förläggning av de timmar som barnet är i förskola/ pedagogisk omsorg, och som inte är beroende av vårdnadshavares arbetstid, beslutas av förskolechef Semester 2012-01-31

13 Vid arbetslöshet Förskolebarn har rätt till förskola 15 timmar per vecka när vårdnadshavare står till arbetsmarknadens förfogande. Förläggning av tiden beslutas av förskolechef. Under sommarmånaderna förutsätts barnen vara lediga fyra veckor. I samband med att vårdnadshavare får arbete utökas vistelsetiden. Rätten till plats i fritidshem upphör då vårdnadshavare blir arbetslös. När arbete erhålls erbjuds åter placering. Förskolebarn ändrar schema till 15 tim/v Fritidshemsbarn säger upp platsen 2012-01-31

14 Vid arbetslöshet Arbete räknas som tillsynsbehov timvikarie som blir inrigd mycket titta på snittiden under en period. Ange snittiden som obestämt schema och lämna aktuella tider till personalen. Följ upp! Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att delta i verksamheten upp till detta timantal Vid tillfälliga arbeten, t.ex. inringd enstaka dagar, kvarstår rätten till 15 timmar per vecka 2012-01-31

15 Vårdnadshavare vill ha 2 platser Bedömning är att vi inte bör erbjuda två placeringar Barnets behov av trygghet och kontinuitet åsidosätts om vi bejakar detta föräldraönskemål Resursplaneringen upptar 2 platser när stor efterfrågan finns (ur ekonomiska aspekten) 2012-01-31 Information till vårdnadshavarna

16 Skriftlig anmälan ska ske fyra månader innan plats önskas. Av anmälan ska framgå vilket datum och under vilka tider barnet är i behov av plats, samt var placering önskas. För barn som får plats betalar vårdnadshavarna avgift enligt fastställd taxa. För att beviljas plats ska behovet omfatta minst en månad. Anmälan och Avgift 2012-01-31

17 Barn ställs i kö efter anmälningsdatum och födelsedatum. Som anmälningsdatum gäller den dag då fullständig ansökan inkommit. Barn i samma familj köar efter äldsta barnets födelsedatum så länge de är aktuella för samma förskola/ pedagogisk omsorg. Förändras köalternativ inom fyramånadersperioden kan kötiden påverkas. Upprättande av kö 2012-01-31

18 Förändras köalternativ inom fyramånadersperioden kan kötiden påverkas. Vad blir anmälningsdatum på det nya/förändrade alternativet? 1.Ett gemensamt datum och det kvarstår. Skriv i anteckningar 2.Ett gemensamt datum och det ändras 3.Anmälningsdatum per alternativ Placeringserbjudande Tackar ja till plats men vill stå kvar i kö Ändra anmälningsdatum till ankomstdatum vid ”ja tack till placering” Förändring av kö – Hur vill vi ha det? 2012-01-31

19 Om inte vårdnadshavares förstahandsval kan tillgodoses gäller följande prioriteringsordning vid fördelning av plats: Barn som är i behov av särskilt stöd. Barn vars vårdnadshavare är ensamstående och där särskild hänsyn måste tas för att underlätta för vårdnadshavare att förvärvsarbeta eller studera. Platsfördelning enligt upprättad kö. Platsfördelning 2012-01-31

20 Fyra dagar per år har personal i förskola och fritidshem gemensam fortbildning och planering. Vårdnadshavarna får information om dessa datum minst två månader i förväg, dagarna medför ingen reducering av avgiften. två av dagarna kan det förekomma sammanslagningar av avdelningar och ordinarie personal kan ersättas av vikarier två av dagarna stänger verksamheten För barn vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn erbjuds dock placering på annan förskola eller fritidshem inom skolområdet. Kompetensutveckling för personal 2012-01-31

21 Lagstiftningen Skånenordost avtal Förskolechef/Rektor kontaktar sin AC och skriv avtal. Avgiften debiteras av hemkommun Ekonomiavdelningen skapat en mall för underlag G:\BUF\Styrning_Ledning\Ekonomi\Externa_placeringar Interkommunal 2012-01-31

22 Normaltid Barn får vara i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem på de tider som är beställda och som utgår från vårdnadshavares arbetstid eller studier, inklusive skälig restid. Barn i behov av särskilt stöd som beviljats plats i förskola har rätt att delta i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka. Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att delta i verksamheten upp till detta timantal. Förläggning av de timmar som barnet är i förskola/pedagogisk omsorg, och som inte är beroende av vårdnadshavares arbetstid, beslutas av förskolechef. Beslut 2012-01-31

23 Exempel: Barn som åker på semester till sitt hemland och föräldrar har meddelat att de kommer och vara borta i 1 månad. I det senaste fallet var de borta i 3 månader. Bedömning utifrån barnet/familjens perspektiv. Svar i samråd med SKL: Praxis 3 månader, rättighet att behålla platsen mot betalning. Orimligt med onyttjade platser när efterfrågan är stor Efter dialog kan kommunen besluta att säga upp platsen Hur länge ska vi hålla platsen? 2012-01-31

24 Obekväma tider Kristianstads kommun kan inte garantera att placering på obekväma tider kan erbjudas inom fyra månader efter anmälningsdatum. På nattavdelningen har de barn företräde som har mest omsorgsbehov på obekväma tider. Om behov av placering på obekväma tider förändras kan överflyttning till annan förskola bli aktuellt. 2012-01-31

25 Vid föräldraledighet Förskolebarn har rätt till förskola 15 timmar per vecka vid vårdnadshavares föräldraledighet. Förläggning av tiden beslutas av förskolechef. Om platsen inte ska behållas ska den sägas upp. Under sommarmånaderna förutsätts barn vara lediga från förskolan under fyra veckor. Barn på fritidshem har inte rätt till plats under vårdnadshavares föräldraledighet. 2012-01-31

26 Havandeskapspenning Avsluta placeringen och debiteringen utifrån beslut från Försäkringskassan Förskolebarn: schemaändring till 15 timmar/vecka Förskolebarn: schema mer än 15 timmar/vecka. Förläggning av de timmar som barnet är i förskola och som inte är beroende av vårdnadshavares arbetstid, beslutas av förskolechef utifrån individuell bedömning 2012-01-31

27 Vid föräldraledighet och arbete Arbetstiderna är underlag för tillsynsbehov Förskolebarn med kortare tillsynsbehov än i genomsnitt 15 timmar per vecka har rätt att delta i verksamheten upp till detta timantal 2012-01-31

28 Allmän förskola Alla barn erbjuds Allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Det innebär att alla barn i åldrarna tre till fem år har rätt till en avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola. Verksamheten omfattar tre timmar per dag under grundskolans terminer, utlagt på 175 dagar per år. Förläggningen av de tre timmarna per dag beslutas av förskolechef beroende på aktuell situation och beläggning i förskolan. Den avgiftsfria allmänna förskolan inkluderar inte lunch. För de barn som har rätt till Allmän förskola och redan har placering reduceras avgiften med motsvarande 525 timmar per år. Får barn i Allmän förskola ett kontinuerligt tillsynsbehov grundat på vårdnadshavares arbete eller studier kan detta innebära viss väntetid innan plats kan erbjudas på en förskoleavdelning. Vårdnadshavare som ändrar schema och inom tre månader återgår till tidigare tidsbeställning får betala för mellanliggande tid. 2012-01-31

29 Arbetssökande eller Allmän förskola Det är förälderns val men de måste veta att valet innebär 1.Allmän förskola kan man inte förvänta sig att utökning av tid p.g.a. arbete eller studier kan ske omgående. Kan innebära viss väntetid. Det är förskolans platstillgång och planering som styr. 2.Aktivt arbetssökande betalar avgift enligt taxa. Föräldern är garanterad omsorg under hela året och får utöka tid omgående när arbete avhålls. Förälderns rätt! 3.Allmän förskola till för de som ej har ”behov” av tillsyn. Barnets rätt! Förklara på ett pedagogiskt sätt skillnaden 2012-01-31

30 Tillfällig tid Tillfällig utökning av tid kan ske efter samråd med personal eller förskolechef/rektor. För att erbjudas plats i förskola eller fritidshem ska tillsynsbehovet omfatta minst en månad. För skolbarn kan kortare tid erbjudas exempelvis under skollov. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas vid ansökan om tillfällig barnomsorg. 2012-01-31

31 Tillfällig tid - Fritidshem Vid debitering utgår dagavgift d.v.s. en 30-del av den fasta månadsavgiften utifrån taxan Skulle månadens avgift underskrida 50 kronor debiteras miniavgiften 50 kronor 2012-01-31

32 Grundavgift Månadsavgiften utgår ifrån antal barn i familjen som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad inkomst skall vara skriftligt anmält en månad före förändringen. För gifta/sammanboende/registrerade partners räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. 2012-01-31

33 Avgifts och betalningsregler Avgiftsberäkning Bruttoinkomsten per månad (årsinkomst/12) max 42 000 kronor Avgiften betalas 12 månader om året Avgiften betalas preliminärt i förskott Avgiftsgrundande inkomst Inkomstuppgift skall lämnas Innan placeringen påbörjas När familjens inkomst ändras Om familjeförhållandena ändras Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen (september) (cirka 10% av kostnaden för plats) 2012-01-31

34 Avgifts och betalningsregler Delad faktura I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet bor växelvis hos vårdnadshavare och båda vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, skall var och en debiteras utifrån respektive hushåll. Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men summan får inte överstiga taket i maxtaxan. Information ifrån schemablanketten 2012-01-31

35 I ett samboförhållande Kvinnan är arbetslös Pappan arbetar och har ett barn sedan tidigare Pappan har behov av förskoleplats Ska familjen endast ha 15 timmar per vecka eller ska kommunen gå efter pappans behov? Svar SKL: Kommunen ska gå efter vårdnadshavarens behov Enligt en tidigare dom, Regeringsrätten den 5 juni 1998 Mål nr 4484-97, är kommunen skyldig att ge förskoleplats efter förälderns behov, i detta fall pappans. Sambo ej gemensamt barn 2012-01-31

36 Årlig efterkontroll mot deklarerad inkomst Årligen sker efterkontroll av vårdnadshavarens inlämnade inkomst mot Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära återbetalning eller efterkrav av avgift. En separat faktura skickas till aktuella vårdnadshavare och fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner. Jämförelser from 2007 Våren 2012 fjärde gången mot taxerad förvärvsinkomst 2010 2012-01-31

37 För familjehemsplacerat barn utgör arvodesdelen och omkostnadsersättningen avgiftsgrundande inkomst. Har familjen både familjehemsplacerat barn och egna barn inom barnomsorgen räknas totala bruttoinkomsten och familjen får tillgodogöra sig den vanliga flerbarnsrabatten. Familjehemsplacering 2012-01-31

38 Uppsägningstiden är två månader Uppsägning skall ske skriftligt till skolområdets expedition. Uppsägningstid räknas från det datum uppsägningen inkom till expeditionen. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Platsen får endast användas fram till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning. Sker byte från fristående förskola/fritidshem till kommunal eller tvärtom är uppsägningstiden två månader Uppsägning 2012-01-31

39 Vårdnadshavare som säger upp en plats och sedan ansöker om ny inom tre månader skall betala avgift mellanliggande tid Vid övergång från förskola till fritidshem ska platsen sägas upp och det sker ingen debitering under mellanliggande period förutsatt att uppsägningen kommit in i tid Uppsägning 2012-01-31

40 Barnomsorgsfakturan betalas 12 månader om året och är ett abonnemang vilket föräldrar betalar för oavsett om platsen nyttjas eller ej. Förfallodag är i slutet av månaden och avgiften betalas i förskott (preliminär avgift) Betalning 2012-01-31

41 Kristianstads kommun skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav utgår 7-13 dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om avstängning från fortsatt placering övervägs. 15:e varje månad kontrolleras obetalda fakturor (15/2 kontroll mot förfallodatum 31/12) Skickar avstängningsbrev Placeringen avslutas den 1:e om ej betalning sker Förskolechef bedömning och beslut utifrån barnets perspektiv Avgifter och betalningsregler 2012-01-31

42 Skulderna måste vara uppklarade Avbetalningsplanen följas Nytt samboförhållande och gemensamt barn Kvar skuld erbjuds ingen plats Enligt Gunilla Lindell Ekonomi och Jurist. De har delgivit ett skolområde detta Avstängd – ny plats 2012-01-31

43 www.skolverket.se Stödmaterialet ”Unga med skyddade personuppgifter ” vänder sig till personal i förskola, skola och fritidshem samt till huvudmän för dessa verksamheter. syftar till att ge kunskap om och förståelse för vad det innebär att leva med skyddade personuppgifter. ger konkreta råd till personalen om hur de kan ta emot dessa unga på ett bra sätt. Det finns mycket som går att göra för att underlätta vardagen och stödja dem. vänder sig främst till huvudmännen med råd kring hur man kan planera och förbereda för att ta emot unga med skyddade personuppgifter. ger även kunskap om aktuella bestämmelser på området, sekretess och tystnadsplikt och förslag till en handlingsplan. Skyddade personuppgifter 2012-01-31

44 SEKRETESS – några nedslag OSL ”sekretessområde” ”självständigt verksamhetsområde” ”formell sekretess” Sekretess utifrån ett etiskt och moraliskt perspektiv ”rakt resp. omvänt skaderekvisit” Vårdnadshavares rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter ”Generalklausul” 2012-01-31

45 FÖRÄLDRABALKEN (Fb) - nedslag 6 kap Fb Vårdnadshavare vs. Förälder Vårdnadshavares skyldighet Tillsynsplikt Val av förskola 2012-01-31

46 Myndighet, myndighetsutövning ”Myndighet” – definition Myndighetsutövning 2012-01-31

47 ”Förvaltningsprocessen” Förvaltningslag Förvaltningsbesvär Kommunalbesvär Delegation - delegeringsordning 2012-01-31

48 Förskolebarn kap 8§7 Fritidshemsbarn kap 14 §6 §7 Taxa 2 med tillsynsbehov Taxa 3 avgiftsbefrielse utan tillsynsbehov DelegationC 1 = kap 8 §5G1 = kap 14 §6 §7 C 2 = kap 8 §7 Skriv Ärendeblad A (diarieföras) Reduceringar (skollagen) 2012-01-31

49 Nya ärendeblanketten 2012-01-31


Ladda ner ppt "Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Information om avgifter och tillämpningsföreskrifter 2012-01-31."

Liknande presentationer


Google-annonser