Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mediepedagogik för lärarstuderande Sol-Britt Arnolds-Granlund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mediepedagogik för lärarstuderande Sol-Britt Arnolds-Granlund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi."— Presentationens avskrift:

1 Mediepedagogik för lärarstuderande Sol-Britt Arnolds-Granlund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi

2 Innehåll Definitioner av begrepp Läskunnighet/läsfärdighet Medieläskunnighet/-läsfärdighet

3 IT/tietotekniikka datorer och Internet för informationshantering (Svenska datatermgruppen) tiedon automaattisen käsittelyn ja siirron välineet ja menetelmät sekä niiden käytön osaaminen (Tekniikan termitalkoot) TEKNIK OCH HANTERING AV TEKNIK

4 Medium/media ’det som finns i mitten’ Fokuseringar: Teknik –tidning, radio, tv, Funktion –kommunicerande teknik –kulturellt och ekonomiskt – politiskt redskap med kontrollfunktion –teknik som påverkar innehållet ”A ’medium’ is something that exists ’in between’ and thus mediates two (or more) subjects, poles or worlds. It is thereby a kind of messenger between them, but also a uniting link between them.” Fornäs Medierna är både ett kulturellt redskap för människors strävan att uttrycka och förstå sig själva och varandra och ett politiskt och ekonomiskt redskap, som kan kontrollera människor och begränsa deras förståelse av omvärlden. Drotner The media is the message Mc Luhan 1967

5 Användarperspektivet IT i undervisningen Massmedier Användare

6 En andra muntlighet Walter Ong ETT NYTT SÄTT ATT TÄNKA ? De möjliggör sådana tankeprocesser som man tidigare inte ens kunde tänka sig.

7 skriftkultur Linearitet (först – sedan) muntlig kultur Samtidighet (nu)

8 Berättelsestrukturer Maze och Rhizome En lösbar labyrint med en enda lösning The rhizome proceeds by variation, expansion, conquest, capture, offshoots... the rhizome pertains to a map that... is always detachable, connectable, reversible, modifiable, and has multiple entryways and exits. Deleuze and Guattari Varje punkt är sammanbunden med de övriga punkterna Den har ingen början och inget slut men har alltid en miljö från vilken tillväxt sker

9 Medierna i samhället Kultur skapar kultur, innehåll formar innehåll Teknik formar individers sätt att förhålla sig till verkligheten

10 Kultur Estetisk definition Antropologisk definition

11 Mediekultur texter som produceras relationer och gemenskaper som bildas den betydelse som medier har för människors livsstilar (Jansson 2002)

12 Sammanfattning en teknik fokus på användning, på läsandet ett nytt sätt att tänka allt det som människor gör och är i relation till medier

13 Medieläskunnighet/-läsfärdighet Läskunnighet – läsfärdighet Förekomst inom styrdokument Medieläskunnighet – läsfärdighet Bildningsbegreppet

14 Literacy - Literate Literacy läs- skriv- och räkneförmåga Literate lärd och bildad

15 Läskunnighet Att hantera sitt vardagliga liv. Läs- och skrivkunnig på elementär nivå är en person som kan ”with understanding both read and write a short simple statement on his or her everyday life” UNESCO 1993, 24

16 Läsfärdighet Att hantera sitt eget liv och uppnå fastställda mål och utveckla sitt kunnande och sin potential Thus literacy is defined as a particular capacity and mode of behaviour: The ability to understand and employ printed information in daily activities, at home, at work and in the community – to achieve one’s goals, and to develop one’s knowledge and potential. OECD Se också The OECD Programme for International Student Assessment och ”Suomi (o)saa lukea” UvM 2000

17 Kunskapsstrategi för utbildning och forskning Färdigheter för informationssamhället åt alla Medieläskunnighet och informationstekniskt kunnande utgör de grundläggande förutsättningarna för ett myndigt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle. De hör till de grundläggande färdigheter som behövs i arbetslivet. Dessutom breddar de möjligheterna till självutveckling.

18 § 9 Integrering och temaområden Kommunikation och mediekunskap lära sig grundläggande färdigheter i kommunikation och att utvecklas till en mångsidig och ansvarsfull kommunikatör och medieanvändare lära sig att tolka medier på ett analytiskt sätt och känna igen kommunikationens etiska och estetiska värden lära sig kommunikation som kännetecknas av deltagande, interaktion och effektivitet lära sig att använda olika slag av medier och medieteknik Läroplan för den grundläggande utbildningen

19 Läsfärdigheter Components to enhance our knowledge and critical thinking skills: Technology Literacy Information Literacy Media Creativity Social Competence and Responsibility White Paper 21st Century Literacy Summit, Berlin 2002

20 Mediekompetens språkliga, kulturella och kommunikativa färdigheter sociala färdigheter kunskapsmässiga färdigheter etiska färdigheter estetiska färdigheter övriga färdigheter Tella, S. Vahtivuori, S. Vuorento, A. Wager, P. Oksanen, U. (2002).

21 Medieläsfärdighet Använda teknik Läsa Skriva Kommunicera för sig själv i samhället

22 Mediebildning kognitiv dimension emotionell dimension estetisk dimension moralisk dimension Potter, A.W

23 episteme den forskande kunskapen techne det vi kan göra praktisk fronesis praktisk klokhet Att veta, att kunna och att handla klokt Om bildning Gustavsson, B. Kunskap bärs av människor, information finns utanför. Kunskap uppstår först när människor tolkar och tar till sig information. Det är en aktiv process. Vi kan inte ha framsyn utan att ha baksyn. Vår tolkning av framtiden kan inte kopplas loss från det vi upplevt eller från vår historia.

24 Ett kontinuum Potter, A.W medieläskunnighet medieläsfärdighet mediekompetens mediebildning ETIK !

25 Sammanfattning Literate lärd och bildad Medie literate – mediebildad Att känna till frågor kring medier, att kunna använda medier och att göra kloka saker med hjälp av medier


Ladda ner ppt "Mediepedagogik för lärarstuderande Sol-Britt Arnolds-Granlund Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi."

Liknande presentationer


Google-annonser