Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordbruket och omvärlden. Varför tänka på jordbrukets påverkan på miljön? Jordbruket bidrar till olika miljöproblem, t.ex. övergödning och den globala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordbruket och omvärlden. Varför tänka på jordbrukets påverkan på miljön? Jordbruket bidrar till olika miljöproblem, t.ex. övergödning och den globala."— Presentationens avskrift:

1 Jordbruket och omvärlden

2 Varför tänka på jordbrukets påverkan på miljön? Jordbruket bidrar till olika miljöproblem, t.ex. övergödning och den globala uppvärmningen (växthuseffekten). (SMHI, 13 juli, 2005)

3 Syrefria bottnar 1.Övergödning - tillståndet i haven idag Syre förbrukas

4 1.Övergödning - tillståndet i haven idag 780 000 ton kväve och 36 000 ton fosfor förs till Östersjön och Västerhavet årligen 1/3 av Östersjöns bottnar är syrefria Siktdjupet har minskat med runt 4 meter under de senaste 50 åren (Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005; www.naturvardsverket.se)

5 Giftalgblomning tycks ha blivit vanligare Torsken är kraftigt hotad 1.Övergödning - tillståndet i haven idag idag (Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005)Algblomning Fårö, 12 juli 2005. Foto: Kajsa Olofsson

6 1. Övergödning - vilken roll spelar jordbruket? I Sverige kommer en tredjedel av allt kväve som når haven via vattendragen från jordbruksmark. (Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005)

7 I Sverige kommer en fjärdedel av all fosfor som når haven via vattendragen från jordbruksmark. 1. Övergödning - vilken roll spelar jordbruket? (Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005)

8 Naturligt och antropogent läckage Mänsklig aktivitet ger i Sverige upphov till: Ca två tredjedelar av kvävet Ca 40% av fosforn Resten av läckaget är naturligt Jordbrukets andel av de antropogena utsläppen: Hälften av kvävet Knappt hälften av fosforn (Naturvårdsverket, 2002) (Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005) 1. Övergödning - vilken roll spelar jordbruket?

9 Kväveläckage orsakat av mänsklig aktivitet (Efter: Naturvårdsverket, 2002) 1. Övergödning - vilken roll spelar jordbruket?

10 Fosforläckage orsakat av mänsklig aktivitet (Efter: Naturvårdsverket, 2002) 1. Övergödning - vilken roll spelar jordbruket?

11 Punktkällor längs kusten Reningsverken: Kväve -33% Fosfor ca -90% Industrin: Kväve och Fosfor -50% Diffusa källor Enskilda avlopp: Kväve; liten minskning. Fosfor; ökning. Jordbruket: Kväve -12% Fosfor -20% (Naturvårdsverket, 2002; Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005; SLU, 2005) 1. Övergödning - förändringar över tiden

12 1. Övergödning - förändringar över tiden Total minskning på senare år Minskning av jordbrukets kväve Ökningen av jordbrukets fosfor beror på nya beräkningsmodeller (Naturvårdsverket, 2006)

13 Nedgången på senare år beror på minskad åkerareal Lika mycket kväve/ha idag Snabb omsättning kräver ständigt nya givor Kvävegödsling (www.naturvardsverket.se) 1. Övergödning - förändringar över tiden

14 Fosforberikad mark p.g.a. intensiv gödsling Bundet i jorden Kan ändå lakas ut vid hög vattenföring (www.naturvardsverket.se) Fosforgödsling 1. Övergödning - förändringar över tiden

15 1. Övergödning - Sveriges utsläpp i jämförelse med andra Östersjöländer Kväve, 2000 (Efter: Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005) Både antropogena och naturliga källor Sverige stod för 21% år 2000 Mer N/inv. i Sverige än i Polen Sverige har lång kuststräcka Många invånare och mycket jord- bruk i Polen, men större retention

16 Fosfor, 2000 Både antropogena och naturliga källor Sverige stod för 12% år 2000 Nästan lika mycket fosfor/invånare i Polen och Sverige Högre andel naturligt fosforläckage i Sverige 1. Övergödning - Sveriges utsläpp i jämförelse med andra Östersjöländer (Efter: Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005)

17 1. Övergödning - kväve via luften Kväve över land upptag i växter transport till havet Kväve över sjöar och vattendrag transport till havet (Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005) (Idé efter: Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005)

18 1. Övergödning - kväve via luften Från Sverige avgick 54 350 ton ammoniak och 204 000 ton NO x år 2003 Jordbruket stod för 85% av ammoniakutsläppen 2003 Totalt ca 300 000 ton kväve till Östersjön och Västerhavet per år via luften Sverige står för 8% av det totala kvävenedfallet över Östersjön (www.miljomal.se) (Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005) (Naturvårdsverket, 2003)

19 Ammoniakutläpp, 1000 ton Förbränning Övrig gödsel Industriprocesser Stallgödsel Transport Kväveoxidutsläpp, 1000 ton Stationär förbränning Transport Industriprocesser Avfall (www.miljomal.nu) 1. Övergödning - Kväve via luften

20 Alla möjliga åtgärder vidtagna: läckage sker ändå! Problem: att vi odlar, inte bara hur vi odlar (Persson, 2003) Markpool: 6000 kg N/ha NH 4 + NO 3 - Org. N Gödsling 120 kg N/ha Läckage: 35 kg/ha 2. Orsaker till jordbrukets miljöpåverkan - varför läcker näring från jordbruket?

21 Förr: Förr: lokal produktion, djur på nästan alla gårdar ”Äng är åkers moder” 2. Orsaker till jordbrukets miljöpåverkan - varför läcker näring från jordbruket?

22 Idag: Idag: uppdelning av växtodling och djurhållning och transport av näringsämnen till städerna N P Foder Brutet kretslopp 2. Orsaker till jordbrukets miljöpåverkan - varför läcker näring från jordbruket?

23 2. Orsaker till jordbrukets miljöpåverkan - konsumentens roll 80% av åkermarken används för foderproduktion. Exempel på kväveutnyttjande Köttproduktion, svin: 40% Mjölkproduktion: 25% Växtodling: 60-90% Kött innehåller mer protein = mer kväve mer kväve till avloppet (Greppa Näringen, 2003) (Jordbruksverket,1998) (Greppa Näringen, 2003)

24 LCA 1 kg av färdig vara All påverkan, från produktionsstart till matbord Kött ger större utsläpp av växthusgaser och närings- ämnen (LRF, 2002) De största utsläppen sker på gården Potatis: mest växthusgas- utsläpp i butiks- och konsumtionsledet 2. Orsaker till jordbrukets miljöpåverkan - konsumentens roll

25 Vi äter 40% mer protein än nödvändigt Nötköttskonsumtionen: +54% sedan början av 90-talet – oförändrad produktion Lika stor konsumtion av griskött nu som för 10 år sedan – minskad produktion Kycklingkonsumtionen: +89% sedan 1995, produktionen: +39% 2. Orsaker till jordbrukets miljöpåverkan - konsumentens roll Resultat: 30-40% av allt kött är importerat (Edman, 2005) (Greppa Näringen, 2003)

26 Flyttad produktion = flyttade miljöproblem Målkonflikt: Odling bidrar till övergödningen men behövs för att bevara ett öppet landskap (Steen Jensen, 2004) 2. Orsaker till jordbrukets miljöpåverkan? - konsumentens roll

27 3. Den globala uppvärmningen - lantbrukarens olika roller Konsument - drivmedel etc. Producent - växthusgaser Producent - förnyelsebar energi CO 2 CH 4 N2ON2O

28 4. Åtgärder för att minska lantbrukets miljöpåverkan - gårdsnivå Övergödningen Odla fånggrödor och vårbearbeta Skyddszoner Våtmarker och småvatten Anpassa proteinutfodring Täcka av gödselbrunnar Snabb nedbrukning vid spridning av gödsel Den globala uppvärmningen Köra på förnyelsebart bränsle Täcka av gödselbrunnar Gödsla med biogödsel Producera energi, t.ex. biobränslen, biogas och etanol (www.greppa.nu)

29 4. Åtgärder för att minska lantbrukets miljöpåverkan - systemnivå Vägvinnare: miljöanpassad produktion av spannmål, svin och fjäderfä samt odling av energigrödor Stigfinnare: ekologisk produktion av vall, nöt och mjölk Ekologisk produktion: kvävefixering, recirkulation av näringsämnen, stallgödsel Konventionell produktion: mineralgödsel, kan bli mer miljöanpassad (Naturvårdsverket, 1997) (Bergström & Dahlin, 2005)

30 ren växtodling? Högt näringsutnyttjande, kväveförluster från organiskt material, kräver ersättning av fosfor intensiv djurhållning? Lågt näringsutnyttjande, kväve- och metanavgång, stort resursutnyttjande. Stora gårdar = snabb teknikutveckling blandad produktion? Bra utnyttjande av stallgödsel, interna flöden, kväve- och metanavgång betesbaserad köttproduktion? Öppet landskap, interna flöden och omfördelning, kväve- och metanavgång 4. Åtgärder för att minska lantbrukets miljöpåverkan - systemnivå (Bergström & Dahlin, 2005) Vad utmärker:

31 Myndigheter Förändringar på EU-nivå Konsumentkunskap i skolan Bort med onödiga fördyringar av svensk basmatsproduktion Lag om allmän ursprungsmärkning 25% ekomat i offentlig sektor Ekonomiskt stöd till storsatsning på nötköttsrancher 4. Åtgärder för att minska lantbrukets miljöpåverkan - samhällsnivå Individen Mindre köttkonsumtion Val av svenska livsmedel Val av närodlat Val av ekologiskt Val av beteskött (Edman, 2005)

32

33 Referenser Bergström, L. & Dahlin, S., 2005, SLU, Växtnäringshushållning i svenska odlingssystem – med och utan djur, Sjuhäradsbygdens tryckeri AB Edman, S., 2005, Bilen, biffen, bostaden – Hållbara laster-smartare konsumtion, SOU 2005:51, Edita Norstedts Tryckeri AB, Stockholm www.greppa.nu Greppa Näringen, 2003, Minska växtnäringsläckaget, en utbildningsfolder från Greppa Näringen, Tryckeri AB Knappen Jordbruksverket, 1998, Material framtaget för grundkurs inom REKO: Växtnäring på gården – vägar att minska förlusterna av kväve och fosfor, Bratts tryckeri, Jönköping www.miljomal.se LRF, 2002, Maten och miljön – Livscykelanalys av sju livsmedel, Rolf & Co, Skövde Monitor 19, Naturvårdsverket, 2005, Förändringar under ytan – Sveriges havsmiljö granskad på djupet, Fälth & Hässler, Värnamo www.naturvardsverket.se Naturvårdsverket, 2004, Fosforutsläpp till vatten år 2010 – delmål, åtgärder och styrmedel, Rapport 5364

34 Naturvårdsverket, 2003, Ingen övergödning – underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet, Rapport 5319, elektronisk publikation Naturvårdsverket, 2002, TRK, Transport – Retention – Källfördelning, Rapport 5247. Lindblom & Co Naturvårdsverket, 1997, Naturvårdsverkets framtidsstudie 2021, Det framtida jordbruket, Rapport 4755, Karléns Tryck Ab, Stockholm Persson J., 2003, Kväveförluster och kvävehushållning. Förbättringsmöjligheter i praktiskt Jordbruk. Kortsiktiga och långsiktiga markbiologiska processer med speciell hänsyn till kvävet SLU, Rapport 207, Uppsala SLU, 2005, Beräkning av förändringen av kväveutlakningen från åkermark mellan 1995 och 2003, PM, 2005-11-10 SMHI, 13 juli, 2005 www.snf.se Steen Jenssen, E., 2004, Nutrient cycling in sustainable farming systems, i Ecosystem services in European agriculture – theory and practice, Kungliga Skogs- och lantbruksakademiens Tidsskrift, 143:1


Ladda ner ppt "Jordbruket och omvärlden. Varför tänka på jordbrukets påverkan på miljön? Jordbruket bidrar till olika miljöproblem, t.ex. övergödning och den globala."

Liknande presentationer


Google-annonser