Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag till markpackningsmodul Producerat av HIR-Malmöhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag till markpackningsmodul Producerat av HIR-Malmöhus."— Presentationens avskrift:

1 Underlag till markpackningsmodul Producerat av HIR-Malmöhus

2 Markpackningsmodul Inventera markpackningsrisken Bli medveten om var och vilka moment som medför packningsrisk Genomgång av fält, grödor och maskiner Fält- och maskinbesök Beräkning av kostnader för intressanta maskinalternativ Produktion HIR-Malmöhus

3 Markpackningsmodul Med Greppa näringens markpackningsmodul vill man: Minska markpackningen vilket ger bättre växtnäringsutnyttjande och därmed bidrar till att uppfylla miljömålen: ”Ingen övergödning” ”Grundvatten av god kvalitet” Vidmakthålla en god markstruktur i jorden och därmed säkerställa en hög skördepotential för framtiden Produktion HIR-Malmöhus

4 Markpackning Varför är markstrukturfrågor viktiga ? Lägre marktryck Tidigare sådd Tidigare skörd Bättre etablering av efterföljande höstgröda Lång växtsäsong, hög skörd (S-betor) Mer effektivt växtnäringsutnyttjande Minskad utlakning Förbättrad markstruktur Bättre så- och rotbädd Högre skörd Produktion HIR-Malmöhus

5 Marken Marken består ( i huvudsak) av fast material luft vatten Luft 25% Jordpartiklar 50% Vatten 25% Produktion HIR-Malmöhus

6 Marken Jordpartiklarna i: Sand består till största delen av enkelkorn Sandkorn är ”alltid packade” (mindre känsliga), men skador är omöjliga att reparera. Lerjord består av lerpartiklar (kolloider) som är klistrade samman till små aggregat. Aggregaten kan förstöras av högt tryck (markpackning), men återuppbyggas igen (tar lång tid) Produktion HIR-Malmöhus

7 Vad är markpackning? Packning av marken uppstår vid större tryck än vad den kan bära (konsolideringstryck) vilket ger en varaktig deformation. Skadlig packning uppstår främst genom yttre påverkan från (tunga) maskiner med höga ringtryck. Återpackning är ett måste för att säkerställa god skörd. Optimal återpackningsgrad bestäms av jordart,fukt och gröda. Produktion HIR-Malmöhus

8 Optimal packning 90 100 10 % luft 2.5 MPa Högt penetrations- motstånd Dålig syretillgång 10 30 100 300 1000 80 Vattentension (kPa) Låg kapillär ledningsförm, dålig kontakt rot-jord vått torrt Packningsgrad

9 Packningsgraden Packningsgraden varierar över året. Håkansson, 2000 Produktion HIR-Malmöhus

10 Vad händer i jorden vid markpackning? Porositeten (luftinnehållet) minskar. Transportvägarna för syre och vatten stängs av. Minskad transportförmåga av gaser -syrebrist Minskad ledningsförmåga (infiltration) av vatten - risk för skorpa, erosion (P-läckage) Minskad kapillärtransport (upptransport) av vatten - uttorkning, minskat näringsupptag Ökad mekanisk hållfasthet - högre dragkraft- behov, svårare få såbädd, sämre rottillväxt Produktion HIR-Malmöhus

11 Genomsläpplighet Maskgångar är vattnets motorvägar Minskad genomsläpplighet (infiltration) pga packning kan medföra ökade läglighetskostnader Foto: SBU Produktion HIR-Malmöhus

12 Packning påverkar dragkraft Dragkraftsmotstånd på hösten efter olika packning på våren Håkansson, 2000 Tidigt = tidig vår på blöt mark Normalt = vårbruk med ”upptorkad” mark Körintensitet på våren Produktion HIR-Malmöhus

13 Tryckfördelning Trycket i markytan fortplantar sig nedåt i profilen via isobarer Håkansson, 2000 Produktion HIR-Malmöhus

14 Ringtryck Samma traktor - olika ringtryck Håkansson, 2000 Produktion HIR-Malmöhus

15 Hjullast Samma ringtryck - olika hjullast Håkansson, 2000 Produktion HIR-Malmöhus

16 Markfukt Samma maskin - olika markfukt 501001500 Trycktillskott (kPa) 100 80 60 40 20 0 Djup (cm) 100 Torrt Fuktigt Vått Produktion HIR-Malmöhus

17 Dubbelmontage Dubbelmontage sänker hjullasten och minskar matjords- och alvpackningen förutsatt att ringtrycket sänks Arvidsson, 2001 100-200 kp 40 - 100 kp 20 - 40 kp Fördelat på större yta. Ej höga tryck under matjorden. Verkar som enskilda hjul. Hjullast 2 500 kg, ringtryck 60 kPa Produktion HIR-Malmöhus

18 Boogiemontage Boogiemontage sänker hjullasten och minskar packningen förutsatt att ringtrycket sänks Trippelboogie ökar möjligheten att minska hjullasten och därmed markpackningen Produktion HIR-Malmöhus

19 Däckskarakteristika Däcket måste vara avsett för det lufttryck man avser att köra med, höga såväl som låga. Anliggningsytan är avgörande för tryckets utbredning i markprofilen. Lågt tryckHögt tryckNormalt tryck Produktion HIR-Malmöhus

20 Band Band medför inte garanterat lägre marktryck, vilket beror på viktöverföring vid dragarbete Arvidsson, 2001 Produktion HIR-Malmöhus

21 Flera överfarter Störst packningseffekt vid första överfarten. Flera överfarter ökar packningen men med avtagande effekt. Deformation Antal överfarter Produktion HIR-Malmöhus

22 Marktryck vid plöjning Skillnad i marktryck vid plöjning i fåra och on-land Arvidsson, 2001 Produktion HIR-Malmöhus

23 Luckring Vad luckrar jorden? Mekanisk luckring Homogen luckring Ej effekt i alven Frost /tjäle Horisontell luckring Begränsad effekt i Skåne Torka luckrar Vertikal luckring Kraftig (isär på lerjord) Produktion HIR-Malmöhus

24 Daggmaskar Maskar skapar ”motorvägar” för vatten- och luft i markprofilen Daggmaskar gynnas av: God tillgång på föda Skörderester Stallgödsel Gröngödsling Bra livsrum och ro för fortplantning Lång vegetationsperiod Jordvila Skonsamma bearbetningar Foto: SBU Produktion HIR-Malmöhus

25 Ekonomi Långsiktiga processer - svårt påvisa markanta vinster / förluster under kort tid Beräkningsmodeller utgår från forskning och försök under senare år (4T etc.). Modellerna gör det möjligt att sätta kostnad per hektar på skadlig packning. Modellerna utgår från körintensitet, ringtryck, hjullaster mm för att beräkna kostnaden. Produktion HIR-Malmöhus

26 Körintensitet Spåryta och tonkm Håkansson, 2000 Produktion HIR-Malmöhus

27 Ekonomi - Investeringsexempel Produktion HIR-Malmöhus

28 Ekonomi - Läglighetskostnad Minskad genomsläpplighet pga packning kan medföra ökade läglighetskostnader framförallt vid vårbruk. Ex. 2 dagar längre upptorkning vid spannmålsprod. (Normalt 10 dagar vårbruk, 100 ha): LK (10 dagar) = 292 kr/ha LK (12 dagar) = 355 kr/ha Skillnad: 63 kr/ha Betodlare: Varje försenad sådag kostar 70 kg socker. (4T) Spm.odlare: Varje försenad sådag kostar 50 kg spannmål. Produktion HIR-Malmöhus

29 Markpackning - Summering Tyngre maskiner, höga hjullaster, ökar risken för markpackning. Alvpackning svår att åtgärda och långvarig. Matjord kan åtgärdas men är kostsammast. Risk för markpackning större på våren och sent på hösten - markfukt. Rekommendation 6 ton axelvikt (3 ton hjullast) och 10 ton boggie är fortfarande lämpligt riktmärke. Däcksutrustningens effekt på skörd har hittills visat sig vara små. Hjullastens effekt på skörd har också visat sig vara liten. Produktion HIR-Malmöhus

30 Markpackning - i praktiken Ringtryck påverkar främst matjorden Hjullast (axelvikt) påverkar främst alven Dubbelmontage minskar både matjords- och alvpackningen (minskar hjullasten) Boggie minskar hjullasten, sprider ut trycket på längre avstånd än dubbelmontage Band medför inte garanterat lägre marktryck (viktöverföring vid dragarbete) Produktion HIR-Malmöhus

31 Markpackning - Åtgärder Optimera ringtrycket Ställ in egna maskiner, kolla i däckstabeller Ställ krav på inhyrda maskiner Optimera körslorna Undvik bearbetning i vattenmättad jord Planera körning, fältform etc. (kör ej långa sträckor tung transport) Fasta körvägar kan vara intressant Optimera jordbearbetningen Anpassa bearbetning efter fältförhållanden och årsmån (plöjningsdjup etc.) Bygg upp strukturen (öka mullhalt) Utnyttja träda & fånggrödor Odla strukturuppbyggande grödor Se över dräneringen Underhåll dräneringen Behovsdika bort surhålor för jämnare och snabbare upptorkning av fälten Täckdikning (intressant vid höga markpriser) Produktion HIR-Malmöhus

32 Lågtrycksdäck istället för normaldäck Investering: Summa merkostnad: 40.000 kr, 5.200 kr/år Inbesparing NormalLågtryck (kr/ha) Stubb 2919 Plöja 8460 Harva4329 Så5421040148 Summa inbesparing: 62 kr/ha 100 ha - 6.200 kr/år 200 ha - 12.400 kr/år Produktion HIR-Malmöhus

33 Avslutning


Ladda ner ppt "Underlag till markpackningsmodul Producerat av HIR-Malmöhus."

Liknande presentationer


Google-annonser