Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation ”Lag och rätt” kemisk bekämpning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation ”Lag och rätt” kemisk bekämpning"— Presentationens avskrift:

1 Presentation ”Lag och rätt” kemisk bekämpning
Syftet med presentationen Kemisk bekämpning regleras av ett antal lagar, förordningar, författningar och allmänna råd. Syftet med presentationen är att utifrån ett användarperspektiv visa var man kan hitta och vad som står i författningarna. Ett försök har alltså gjorts att strukturera materialet utifrån de olika momenten som ingår i bekämpningsmedels-hanteringen. För exakt författningstext hänvisas till författningen Beroende på utrymmesskäl har författningstexter i presentationen ibland kortats ner. Vid behov av den exakta författningstexten, hänvisas därför alltid till författningen. Örjan Folkesson Jordbruksverket,Alnarp i mars 2004 ,

2 Miljöbalken 1998:808 2 kap. Allmänna hänsynsregler: 3 § ”Försiktighetsprincipen” 6 § ”Substitutionsprincipen” 7 kap. Skydd av områden: 21 § Bildande av vattenskyddsområde. 22 § Meddelande om skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde. 14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer: 5 § Definition kemiskt bekämpningsmedel. 10 § Produktregister. 14 § Godkännande av bekämpningsmedel. 18 § ”Säker spridning”. Spridning från luften förbjuden.

3 Miljöbalken 1998:808 www.notisum.se www.naturvardsverket.se
15 kap. Avfall och producentansvar: 1 § Definition på avfall. 3 § Definition på hantering av avfall. 18, 21 §§ Hantering av avfall. 25, 27 §§ Bemyndigande att meddela tillståndsplikt.

4 Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
Transport av Förvaring av Tomemballage Rester/ bekämpn.medel bekämpn.medel Farligt avfall Lagar,förordningar (SFS SFS SFS :1010) 2001: :1063 KEMI KIFS 1998:8 Naturvårds- AR 97:3 NFS 2001:13 verket H-bok 2001:5 NFS 1997:4 NFS 1999:8 Arbetsmiljö- AFS 1998:6 AFS 1998:6 (AFS 1998:6) Verket (AFS 2000:4) Jordbruksverket Räddningsverket SRVFS 2006:7

5 Transport av bekämpningsmedel
Räddningsverket SRVFS 2002:1 Ej transportklassade bekämpningsmedel(Flera medel finns, ex. Roundup, fenoxisyror mfl.) Transportklassade ADR bekämpningsmedel Traktor eller motorredskap: Obegränsad mängd. Biltransport: Begränsad mängd: Begränsad förpackningsstorlek och kollimängd i sammansatt förpackning märkt med UN-nummer eller LQ inom kvadrat ställd på spets. Värdeberäknad mängd: Begränsad totalmängd 333 eller 1000 l/kg i typgodkänd förpackning med märkning och etikettering. 2 kg pulversläckare, godsdeklaration, samlastningsbestämmelser och utbildningskrav from , sk 1.3 utbildning. Arbetsmiljöverket AFS 1998:6 AR Det är viktigt att förar/passagerarutrymme är avskilt från förvaringsutrymmet. Det är viktigt att förpackningarna är säkrade så de inte kan falla eller förskjutas.

6 Förvaring av bekämpningsmedel
KEMI KIFS 1998:8 5 § Bekämpningsmedel skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. 6 § Bekämpningsmedel skall förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn och väl åtskilda från produkter avsedda att förtäras. 7 § Klass 1, bekämpningsmedel skall förvaras så att inte obehöriga kan komma åt dem. Arbetsmiljöverket AFS 1998:6 AR Förrådet bör ha avloppslöst golv. (Invallning kan behövas. AFS 2000:4, AR till 19 §) Bekämpningsmedel bör förvaras avskilt från andra varor och inte i lokaler där människor vistas. Utgångna bekämpningsmedel bör inte förvaras i förrådet. Lämnas lämpligen till destruktion. Det är olämpligt att förvara personlig skyddsutrustning i förrådet. Det är viktigt att förrådet är utformat så att det går att hålla god ordning och att det hålls rent och har god ventilation. Det är bra om det är angivet hur spill skall tas om hand.

7 Förvaring av bekämpningsmedel
Arbetsmiljöverket AFS 2000:4 AR 22 §: Farliga kemiska ämnen får inte förvaras i sådan förpackning som pga förväxling kan medföra risk för ohälsa eller olycka. 25 §: Skyltar med varselmärkning skall sättas upp i den utsträckning som behövs för att förebygga att kemiska ämnen föranleder ohälsa eller olycksfall.

8 Rent tomemballage www.notisum.se SFS 2001:1063 AR 2001:5
2.1.2: Farligt avfall upphör att vara farligt när det saknar farliga egenskaper, enligt bilaga 3 i SFS 2001:1063. Bilaga 3: Avfall klassificeras som farligt om koncentrationen är lika med eller högre än: Mycket giftigt eller cancerogent ämne 0,1 % Frätande eller cancerogent ämne 1,0 % Giftigt eller frätande ämne – 5 % Hälsoskadligt eller irriterande ämne – 25 % Naturvårdsverket SNFS 1997:2 AR 97:3 Tomemballage är inte farligt avfall om det sköljts minst tre ggr i vatten.

9 Rent tomemballage www.notisum.se SFS 2001:1063 AR 2001:5
39 §: Avfallslämnaren är skyldig att kontrollera att transportör har tillstånd eller har anmält eller är undantagen från anmälningsplikt. Naturvårdsverket NFS 1999:8 5 §: Transport av icke-farligt avfall från egen verksamhet kräver anmälan till länsstyrelsen om mängden är större än 10 ton eller 50 m3. per år.. Skall anmälas vart 10:e år.

10 Rester/Farligt avfall
SFS 2001:1063 AR 2001:5 Bilaga 3: Avfall klassificeras som farligt om koncentrationen är lika med eller högre än: Mycket giftigt eller cancerogent ämne 0,1 % Frätande eller cancerogent ämne 1,0 % Giftigt eller frätande ämne – 5 % Hälsoskadligt eller irriterande ämne – 25 % Avfallskod för bekämpningsmedel: *

11 Rester/Farligt avfall
SFS 2001:1063 43 §: Anteckningar skall föras om farligt avfall uppkommer i verksamheten. Anteckna mängd, slag och anläggning som avfallet transporteras till. Spara anteckningarna i fem år. 34 §: Anmälan om transport av farligt avfall skall göras till länsstyrelsen om kommunen inte har eller vill utnyttja sitt transportmonopol och om mängden ”övrigt farligt avfall” inte överstiger 100 kg. Görs vart 5:e år. 44 §: Anteckningar skall föras av den som transporterar farligt avfall. Anteckna varifrån och till vilken anläggning som avfallet transporteras, hur ofta och på vilket sätt avfallet transporteras. Spara anteckningarna i ett år. 27 §: Tillstånd för transport av farligt avfall skall sökas hos länsstyrelsen om mängden ”övrigt farligt avfall” överstiger 100 kg eller om det är för annans räkning. Skall sökas vart 5:e år. 41 §: Transportdokument skall upprättas av avsändare av farligt avfall som transporteras med tillstånd. Anteckna avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd.

12 Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
Påfyllning av Bekämpning Rengöring av spruta spruta Förordningar SFS 2006:1010 KEMI Naturvårdsverket SNFS 1997:2 SNFS 1997:2 SNFS 1997:2 AR 97:3 AR 97:3 (AR 97:3) Arbetsmiljö- AFS 1998:6 AFS 1998:6 AFS 1998:6 verket Jordbruksverket Räddningsverket

13 Tankning och tillredning av spruta
Naturvårdsverket SNFS 1997:2 AR 97:3 5 §: Den som bekämpar och hanterar bekämpningsmedel är skyldig att iaktta de skyddsavstånd som krävs för att skydda ”omgivningen”. Biobädd, platta med uppsamling eller bevuxen mark med ordentligt matjordslager rekommenderas. Får aldrig ske på platta eller hårdgjord mark med fri avrinning. Direkt tankning av vatten från vattendrag, brunn eller liknande får endast ske med separat pump och på sådant sätt att baksug från spruttanken inte kan ske. Skyddsavståndet till diken, dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag och vattentäkter bör vara ca 30 m om det inte är uppenbart att ett mindre skyddsavstånd räcker. Arbetsmiljöverket AFS 1998:6 AR Preparatpåfyllare eller sugspjut rekommenderas för att få lämplig arbetshöjd. Bra tillträdesleder inkl. fotsteg rekommenderas när preparatpåfyllare saknas.

14 Bekämpningsarbetet Naturvårdsverket SNFS 1997:2 AR 97:3 7 §: Sprututrustningen skall vara välanpassad och väl underhållen och kalibrerad. Funktionstest bör utföras varje år om större användning än 25 ha/m arbetsbredd, annars vartannat år. 5 §: Den som bekämpar är skyldig att iaktta de skyddsavstånd som krävs för att skydda ”omgivningen”. 6 §: Vid bestämning av skyddsavstånd skall särskild hänsyn tas till: Temperatur och vind, fältets utbredning i vindriktning, markförhållande och topografi, bekämpnings- medlets egenskaper och omgivningens känslighet. Nyutvecklad hjälpreda för bestämning av vindanpassade skyddsavstånd finns. Distribueras via Säkert Växtskydd, 8 §: Lämplig utrustning skall finnas för mätning av temperatur, vindhastighet (+- 0,5 m/s) och vindriktning. Bekämpning bör inte utföras om vindhastigheten är högre än 3 m/s (5 m/s med speciell avdriftsreducerande utrustning).

15 Bekämpningsarbetet Naturvårdsverket SNFS 1997:2 AR 97:3 Följande markanpassade skyddsavstånd bör hållas: 1 m till dike och dräneringsbrunnar. 6 m till sjöar och vattendrag räknat från högvattenyta. 12 m till vattentäkt. Större avstånd kan behövas om marken sluttar (> 1 m, max 25 m eller max 36 m). Arbetsmiljöverket AFS 1998:6 AR Rening av tilluft till traktorhytt kan behövas vid stor risk för sprutdimma, tex fläktspruta. Risken för att utsättas för bekämpningsmedel kan minskas genom ”tripletter”, droppskydd och hydrualiskt manövererad ramp. Manöverering av sprutan bör gå att göra inifrån stängd traktorhytt. Det är direkt olämpligt att dra in slangar som innehåller bekämpningsmedel i traktorhytten. Sprutning bör inte ske när vinden blåser sprutvätska mot föraren.

16 Rengöring av spruta Naturvårdsverket SNFS 1997:2 AR 97:3 5 §: Den som bekämpar och hanterar bekämpningsmedel är skyldig att iaktta de skyddsavstånd som krävs för att skydda ”omgivningen”. Skyddsavståndet till diken, dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag och vattentäkter bör vara ca 30 m om det inte är uppenbart att ett mindre skyddsavstånd räcker. Noggrann beräkning och kalibrering motverkar att rester av bekämpningsmedel blir kvar när fältet är färdigbekämpat. Restmängd när ”sprutan är tom” späds med vatten till låg koncentration och sprids över det bekämpade fältet. Slutlig rengöring kan göras på biobädd. Utvändig rengöring görs i fält eller på biobädd.

17 Rengöring av spruta Arbetsmiljöverket AFS 1998:6 www.av.se AR
Det är bra om bottenventilen är placerad så att tanken kan tömmas utan risk att få bekämpningsmedel på sig. Rengöring sker lämpligen på biobädd. Rengöring av traktor viktig eftersom den även används för annat än bekämpning. Det är viktigt att tank med rent vatten finns på sprutan för personlig hygien och rengöring av sprututrustning.

18 Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
Skydd för Kunskapskrav Anteckningsskyldighet anställd sprutförare sprutförare Lagar, förordningar SFS 1977:1160 SFS 2006:1010 SFS 2006:1010 SFS 1998:901 KEMI Naturvårdsverket SNFS 1997:2 AR 97:3 Arbetsmiljöverket AFS 1998:6 AFS 2000:4 AFS 2001:3 Jordbruksverket SJVFS 2005:51 SJVFS 1999:94 Räddningsverket

19 Skydd för anställd sprutförare
Arbetsmiljöverket AFS 2000:4 AR 38 §: Förteckning över hälsofarliga kemiska produkter skall finnas tillgänglig för arbetstagare. Produkter som endast hanteras tillfälligt behöver inte föras in. 39 § Varuinformationsblad/säkerhetsdatablad skall finnas tillgänglig för berörd arbetstagare när hälsofarlig kemisk produkt används. 11 §: Hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs skall lämnas till arbetstagare på för dessa förståeligt språk. Arbetsmiljöverket AFS 1998:6 AR 2 § Skriftlig hanterings- och skyddsinstruktion skall finnas för berörd arbetstagare vid arbete med klass 1-medel.

20 Kunskapskrav sprutförare
Lagar, förordningar SFS 1998:947 12 §: Bekämpningsmedel klass 1 och klass 2 får endast användas av den som uppfyller vissa kunskapskrav samt har tillstånd att använda klass 1. Jordbruksverket SJVFS 2005:51 3 §: Den som har tillstånd att använda klass 1-medel och behörighet för klass 2-medel skall vara minst 18 år.

21 Anteckningsskyldighet
Lagar, förordningar SFS 2006:1010 18 §: Används ett bekämpningsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter skall anteckningar föras enligt föreskrifter från Jordbruksverket. Naturvårdsverket SNFS 1997:2 AR 97:3 9 §: Vid spridning av klass 1- och 2-medel skall anteckningar föras (sparas i tre år) om: 1: medel, dos, tidpunkt och plats. 2: temperatur och vind. 3: använda skyddsavstånd till omgivning. 4: försiktighetsmått vid påfyllning och rengöring av utrustning. Jordbruksverket SJVFS 1999:94 3 §: Vid yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel som är särskilt skadligt för pollinerande insekter skall förutom anteckningsskyldigheten enligt SNFS 1997:2 anteckningar föras (sparas i tre år) om: 1: Grödslag 2: Förekomst av blommande växter i fältet.

22 Anteckningsskyldighet
Lagar, förordningar SFS 1998:901 1 §: Förordningen gäller endast den som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9 eller kap. miljöbalken. 7 §: Verksamhetsutövaren skall föra en förteckning över de produkter/organismer som hanteras och som kan innebära risk för hälsa eller miljö. 1: produkt eller organism. 2: omfattning och användning av densamma. 3: information om produktens/organismens hälso/miljöfarlighet. 4: information om produktens/organismens klassificering avseende hälso/miljöfarlighet.

23 Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
Godkännade av Märkning/ Vattenskydds- bekämp.medel Varuinformation område Förordningar SFS 2006: (SFS 2006:1010) KEMI KIFS 1998:8 KIFS 1998:8 KIFS 2001:3 AR 2001:1 Naturvårdsverket SNFS 1997: AR 97:3 NFS 2000:7 H-bok 2003:6 Arbetsmiljöverket Jordbruksverket Räddningsverket


Ladda ner ppt "Presentation ”Lag och rätt” kemisk bekämpning"

Liknande presentationer


Google-annonser