Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolans utmaningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolans utmaningar"— Presentationens avskrift:

1 Förskolans utmaningar

2 Framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse
Strålkastarna riktas mot de yngre åldrarna Barns förskole vistelse har positiva effekter för barns prestationer i skolan inom alla områden visar aktuell forskning. Förskolan gynnar framförallt barn från resursfattiga förhållanden, viktigt för likvärdigheten bland barn och elever.

3 En ny förskola? Tydlig kunskapsinriktning, nya reviderade läroplanen
Skolförberedande Ämnen och ämnesdidaktik Tydligare arbete och ansvarsfördelning Högre krav på förskolechef/rektor att vara en pedagogisk ledare

4 Förskolans identitet Förr Nu Helhetssyn Skolförberedande
Lek-lärande Ämnesinriktningar Omsorg/trygghet Kunskaper och Skapande verksamhet lärande Det gamla och det nya är inte motsatser. Integrera förr och nu för att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra barn i förskolan.

5 Förskolechefs uppdrag
Prioritera pedagogiska relationer, driva utvecklingsfrågor i samråd med personalen. Skapa utrymme för tid planering, diskussion och reflektion Högt i tak, skapa ett gott känslomässigt klimat på arbetsplatsen.

6 Nya avdelningar på Passaren
Paviljonger 4 avdelningar 2 i Västetgsskolan November/december Start januari Parkering Verkstadsgatan/bokvägen Ny förskole gård Bygge framflyttat Mycket barn söder om älven/centrala stan

7 Vilka har rätt till barnomsorg
Föräldrars arbete och studier Enligt Skollagen har barn från 1 år till och med årskurs 6 vars föräldrar arbetar, studerar eller är arbetssökande rätt till barnomsorg. Hänsyn ska tas till vårdnadshavarens arbetstider, studietider samt restider till och från verksamheten. I Umeå kommun är det föräldern som avgör om det finns behov av barnomsorg vid sjukskrivning. Barnomsorg när förälder är föräldraledig eller arbetssökande Barnomsorg erbjuds barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är föräldraledig med yngre syskon. Vid föräldraledighet behålls barnets ordinarie schema en månad efter nedkomst. Barnomsorg erbjuds därefter i form av förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Utifrån barnets behov och verksamhetens förutsättningar beslutar förskolechef om förläggning av tiden. De flesta erbjuds tre timmar per dag under förmiddagstid. Barn till arbetssökande har rätt till heltidsplacering. Barn i behov av särskilt stöd Efter särskild prövning (Skollagen 8 kap. 7 §) kan barn i behov av särskilt stöd beredas barnomsorgsplats även om det inte finns något omsorgsbehov. Vid ledighet och semester behöver era barn också ledigt/semester

8 Vistelsetid i förskolan
Allmän förskola 15 tim. gratis/avgift från ht de år de fyller tre. Följer skolårets tider inte lov. 25/tim lägre avgift snitt över 6 veckor Heltidsplats Bibehållande plats vid föräldraledighet Uppsägning av plats 2 mån skriftligt. Ej inom verksamheter. Ring Viveca placerings ass vid frågor

9 Tider på förskolan viktigt ur många aspekter?
Brand/närvaro Måltider Ekonomi Organisation

10 Utrustning och kläder Kläder som passar för rätt årstid fråga gärna personalen om råd Extrakläder i låda Blöjor

11 Egenkontroll/sjuka barn
Viktigt att följa de rekommendationer som finns ur smittspridnings synpunkt/sjukvårdsrådgivningen Förhindra epidemier/rundgång Allmäntillstånd viktigt- orka en dag bland kamrater i förskolemiljö.

12 Klagomålshantering Umeå kommun har en tydlig gång om man har ett klagomål mot verksamheten. Vill du läsa mer finns information på kommunens hemsida. Du ska alltid få återkoppling på det du framfört, hur man har tänkt på förskolan innan man går vidare till nästa steg. 1. Tala först med den det berör 2. I andra hand kontaktar du rektor/förskolechef 3. I tredje hand kontaktar du skolområdeschefen i skolområdet 4. I sista hand kontaktar du tf skoldirektör Ann-Christine Gradin (för- och grundskolan) eller Håkan Kemi (gymnasie- och vuxenutbildningen).

13 Anmälningsplikt Personal är skyldig enligt lag att anmäla till socialtjänst om misstanke finns att ett barn far illa. Socialtjänsten utreder vidare och gör bedömningen om det stämmer eller ej. Föräldrar delges alltid av förskolechef om anmälan är gjord. Socialtjänsten arbetar förebyggande, stödjande och med insatser för att hjälpa familjer i behov av stöd och hjälp.

14 Sociala medier/fotografier
Ej tillåtet att fotografera på förskolan och sedan lägga upp bilder på andra barn på sociala medier forum Finns barn/familjer med skyddade identitet som kan råka illa ut. Kan inte lita på ”slutna grupper”

15 Likabehandlingsarbete
Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Alla diskrimineringsgrunder behandlas Kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, könsöverskridande identitet, Årlig plan/under revidering på förskolan. DO: s material/kartläggning Föräldramedverkan/föräldraråd ht/vt


Ladda ner ppt "Förskolans utmaningar"

Liknande presentationer


Google-annonser