Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mitt fritids – rutiner och kompisar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mitt fritids – rutiner och kompisar"— Presentationens avskrift:

1 Mitt fritids – rutiner och kompisar
Årshjul Sandviksskolans fritids Schackmästerskap Jullov Höstlov Sportlov Påsklov Sommarlov Fritidshemmetsdag Semlor Bakning Mitt fritids – rutiner och kompisar Våren och vi Temaveckor Uppstartsdag – Fritids stängt Inskolningar Föräldrautskick—utvärdering inskolning Inskolningsbesök Inskolningsamtal Skolval/ öppet hus Kartläggning av barngruppen Kartläggning av barngruppen Mitt-terminsutvärdering av verksamhet Mitt-terminsutvärdering av verksamhet Utvecklingsarbete förmiddag Reflektion – kvällsmöte 1 ggr/månaden Kvalitetsredovisning – arbetet påbörjas Kartläggning av barngruppen Föräldrautvärdering – utskick Kartläggning av barngruppen Uppstartsdag – Fritids stängt Utvärdering – Fritids stängt

2 Vårt verksamhetsår börjar med att de nya barnen – sexåringarna - skolas in i augusti. Den inskolningen har föregåtts av ett skolaval i januari och inskolningsbesök i maj. Hösterminens första del lägger vi fokus på att barngruppen ska lära sig fritids rutiner och lära känna barnen i fritidsgruppen. Under årets kallaste och mörkaste månader använder vi skolans lokaler tematiskt för att under den tidiga våren och sommaren förlägga allt mer av vår tid utomhus. Under året fylls fritids med olika aktiviteter. Den fria leken blandas med planerad verksamhet – allt sker i möjligaste mån utomhus. Vi har dessutom vissa återkommande inslag som exempelvis schackturneringar. Under lov och studiedagar styrs innehållet av den i många fall betydligt mindre barngruppen och i samarbete med Storsjöskolans fritidsavdelningar. Exempelvis skranåkning i Bränteberget och schackturneringar. För att säkerställa kvalitén i vår verksamhet utväderar och reflekterar vi kontinuerligt – där är vårens föräldraenkät en av de viktigaste. En förmiddag i månaden är vikt till utvecklings-arbete. Bland annat diskuteras aktuell forskning och pedagogiskt förhållningssätt.

3 Verksamhetens innehåll
SKOLLAGEN Kompletterar utbildningen i klassrummet Livskunskap och social förmågor. Att fungera i grupp. Skapande och fin- och grovmotoriska färdigheter. Stimulera elevernas utveckling och lärande Göra skolans kunskaper meningsfulla. Praktisk mattematik, vikten av att förstå en text/instruktioner. Ge utrymme och tid för att i lek göra inlärd kunskap till sin egen. Meningsfull fritid och rekreation Möjlighet till vald egen tid. Bygga, läsa eller vila.

4 Lgr11 – Skolinspektionens tolkning
Verksamhetens innehåll Lgr11 – Skolinspektionens tolkning Pedagogisk utgångspunkt Läroplanens kunskapssyn – att göra världen begriplig och hanterbar – ska prägla både skolans och fritidshemmens verksamhet. Verksamheten ska syfta till att stödja barnens intellektuella, sociala, emotionella och fysiska utveckling. Verksamheten bör vara lustfylld, varierad och bygga på en god balans mellan barnens fria val och inslag planerade och förberedda av personalen. I fritidshemmet är leken grundläggande liksom ett informellt och situationsstyrt lärande som bygger på barnens nyfikenhet och lust att lära. När verksamheten utformas bör personalen utgå från att alla barn är olika med olika erfarenheter, behov, intressen och ålder. Det är viktigt att personalen utgår från de nationella målen och kraven när man planerar verksamheten. Det är också viktigt att personalen regelbundet diskuterar och utvärderar den egna verksamhetens pedagogiska syfte och mål. Fritidshemmets ledning bör vara förtrogen med såväl uppdraget som den dagliga verksamheten och stödja personalen i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Meningsfull fritid och stöd i utvecklingen Skapande inslag av musik, dans, bild och drama samt rörelse och hälsa är grundläggande liksom ett medvetet arbete kring identitets- och genusfrågor, kamratskap och respekt. Även annat innehåll som har anknytning till skolämnen bör behandlas, men i praktiska och vardagliga sammanhang. Det kan gälla områden som till exempel teknik, naturvetenskap, miljö, språk och kommunikation. Den demokratiska fostran och träning i att göra sin röst hörd och lyssna på andra är också viktig. Genom verksamheten bör barnen få möjlighet att utveckla egna intressen och tillit till sin egen förmåga, så att de blir självständiga och på sikt kan skapa en positiv och utvecklande fritid på egen hand. En god omsorg Fritidshemmet ska ge barnen en god omsorg som präglas av respekt för det enskilda barnet och ger barnet en upplevelse av tillit, trygghet, tillhörighet och sammanhang. Tillsynen och säkerheten för barnen ska vara god. Nolltolerans mot kränkningar gäller och personalen bör hjälpa barnen i att hantera konflikter. Fritidshemmet bör värna barnens fysiska välbefinnande och åtgärda obehag som trängsel, hög ljudvolym, stress. Personalen bör ha förmåga och utrymme att uppmärksamma och stödja alla barn utifrån behov, särskilt angeläget är att de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag får den särskilda omsorg de behöver. Grundläggande för en god omsorg är att personal och barn har nära och positiva relationer.

5 Verksamhetens innehåll
THE BIG 5 De fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten. Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar. Kommunikativ förmåga Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa Metakognitiv förmåga Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva. Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Begreppslig förmåga Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.


Ladda ner ppt "Mitt fritids – rutiner och kompisar"

Liknande presentationer


Google-annonser