Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Taxonomi: en introduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Taxonomi: en introduktion"— Presentationens avskrift:

1 Taxonomi: en introduktion
Välkommen Taxonomin är något som KHIM har arbetat med i flera år i samarbete med de nationella kontoren. Den 1 juli 2013 var premiärdagen för taxonomin i Tmclass. Här får du en bakgrund som förklarar hur taxonomin fungerar och vilka möjligheter och fördelar den ger.

2 Vad är taxonomi? Taxonomi Taxonomi är en klassificeringshjälp.
Den är ett nytt sätt att ordna varor och tjänster i den harmoniserade databasen, med mindre grupper inom varje varu- och tjänsteklass, vilket knyter an till hur det ser ut på marknaden samtidigt som Niceklassificeringssystemet bevaras. Taxonomin är en hierarkisk struktur som går från det allmänna till det specifika och som grupperar termer med likartade egenskaper. Den är inte ett alternativ till Niceklassificeringen men följer Nicestrukturens 45 klasser och ger en struktur för innehållet i varje klass. Taxonomi ger struktur åt den harmoniserade databasen som omfattar sammanlagt termer, däribland de Nicetermer som utgör de alfabetiska listorna.

3 Taxonomi Syftet 1. Taxonomin kommer att göra det möjligt för användarna att hitta lämpliga termer för att beskriva sina varor och tjänster på ett snabbt och intuitivt sätt. 2. Taxonomin ger en allmän överblick och förståelse av Niceklassificeringen genom att visa klassens hela struktur med en bild (om den finns i den harmoniserade databasen). Innan vi går in på detaljerna i taxonomin tar vi en titt på harmoniseringsprocessen.

4 Harmonisering Databaser, lingvistik och klassificering
Syfte – att skapa en gemensam databas med i förväg godkända termer på alla officiella EU-språk.

5 HARMONISERING Harmonisering Projektet KHIM, Storbritannien och Sverige – den ursprungliga styrgruppen Med Tyskland och Wipo som observatörer Engelska som grundspråk Startade genom projektet EuroClass (databasportal för klassificering) 2006. Genom EuroClass sammanfördes alla europeiska databaser till en gemensam databas. Därmed var idén född att ha en gemensam databas – på alla språk. I dag har 15 nationella kontor anslutit sig till den harmoniserade databasen och ytterligare fem kommer att vara med i slutet av 2013. Alla europeiska nationella kontor ska vara helt harmoniserade i slutet av 2014. Alla termer måste alltid finnas på engelska, och engelska är det språk som betydelsen härleds från.

6 Skapande av databasen Sammanslagning av KHIM:s och UKIPO:s databaser
HARMONISERING Harmonisering Skapande av databasen Sammanslagning av KHIM:s och UKIPO:s databaser Rensning av innehåll Komplettering av luckor De två största databaserna för de deltagande kontoren slogs samman – eftersom de var på engelska. Innehållet utökades till termer. En jämförelse av skillnaderna gav 83 termer som skilde sig åt – huvudsakligen beroende på fel. En rensning utfördes för att bli av med praktiskt taget identiska termer som belastade databasen: Skillnader i skiljetecken och stavning. Innehållet minskade då till ungefär termer. De övriga deltagande kontorens databaser var betydligt mindre och hade endast en bråkdel av termerna. Därför behövde resten, ”luckorna”, översättas från engelska till patentkontorens språk. Man talade om att ”komplettera luckorna”. De översattes av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. De validerades av de nationella kontor som tar emot ansökningar på det berörda språket. Därefter validerades de en gång till av KHIM eftersom KHIM tar emot ansökningar på alla språk.

7 Översättningar Konceptualisering av innehållet
HARMONISERING Harmonisering Översättningar Konceptualisering av innehållet Översättningssvårigheter Översättningslösningar Engelska är ett av de mest innehållsrika språken i världen. Det var inte möjligt att översätta term-till-term. Många språk har ett ord där engelskan har flera. Dialektala skillnader inom respektive språk skulle ha behövt beaktas. Lösning: Begrepp Termer som betyder samma sak slogs samman till ett begrepp med en huvudpost och ett obegränsat antal varianter. Begrepp skapades via datoriserad lingvistisk databehandling. Från termer till 45 000– begrepp. Antalet termer varierade mellan språken. Antalet begrepp var detsamma. Vissa översättningssvårigheter kvarstod. Vissa språk har inte något ord för vissa begrepp. Det beror på språkliga skillnader och kulturella uppfattningar. Lösningen var att lägga till obegränsade specifikationer inom parentes. Förklaringar och kontext diskuterades vid seminarier med varje deltagande kontor. Med förklaringar inom parentes på de språk där det behövdes kunde begreppen godtas av det berörda kontoret.

8 Harmoniseringsresultat
En komplett databas över varor och tjänster Harmoniserat arbetsflöde för utveckling och underhåll Fortsatt harmonisering av metoder Den fullständiga databasen med alla termer som i förväg godkänts av alla deltagande kontor och som finns på alla språk. Den gör det möjligt för sökande att använda samma lista hos alla EU-kontor. Den gör det möjligt att använda automatiska översättningar till alla språk – både för användare och för KHIM (som tillhandahåller översättningarna). Ett organiserat arbetsflöde för hur databasen ska byggas ut med nya termer på alla språk. (TMC) Starten för fortsatt klassificeringsharmonisering och konvergens av klassificeringsmetoder.

9 Taxonomin och dess fördelar
Taxonomin är en ytterligare kategorisering av klassificeringstermerna. Alla termer grupperas i mindre grupper inom Niceklasserna och grupperna placeras i ett hierarkiskt system. Grupperingarna bygger på termer som har gemensamma likartade egenskaper från marknadssynpunkt. Taxonomin har skapats ovanpå Niceklassificeringssystemet. Den ersätter inte Niceklassificeringen. Den är en vidareutveckling av Niceklassificeringen. Alla ändringar som expertkommittén gör av Niceklassificeringen kommer att avspeglas i taxonomin den dag den träder i kraft. Wipo har deltagit i arbetet med taxonomin från allra första början och vi har samarbetat med deras klassificeringsexperter om strukturen för varje klass. Taxonomin har skapats i samarbete med alla europeiska nationella kontor, som har validerat och godkänt de nya strukturerna.

10 Class 39 Taxonomins grunder
Nice Class Headings Transporter, Emballering/paketering och förvaring av gods, Samordning av researrangemang för individer och grupper Båttransporter, Tjänster avseende flygtransporter, Anordnande av eskort för resenäre,r Ambulanstransporter, Uthyrning av rullstolar, Lossning av laster, Pipelinetransporter, Passagerartransporter, Uthyrning av tävlingsbilar, Chaufförstjänster, Taxitransporter, Anordnande av kryssningar, Järnvägstransporter, Transportmäkleri ,Eldistributionstjänster, Fartygstransporter, Undervattensbärgning, Uthyrning av dykarklockor, Tjänster avseende uthyrning av containrar, Leveranser av pizzor, Vattendistribution och vattenförsörjning, Vattendistribution och vattentillförsel Färjetransporter Niceklassificeringen är en plan klassificering med endast ett klassnummer och en termsamling. På dagens marknad introduceras nya varor och tjänster varje dag. Alla dessa nya varor och tjänster ryms i Niceklassificeringssystemet. Detta innebär dock också att innehållet i många Niceklasser blir mer och mer omfattande. Resultatet är ett klassificeringssystem där klasserna innehåller så olika typer av varor och tjänster att de blir svåra att hitta. De får endast ett klassnummer med en stor samling varutermer under sig. I många klasser finns det inget eller endast begränsat samband mellan de varor och tjänster som ingår i en och samma klass. Niceklassrubriken finns visserligen men ger i många fall en dålig fingervisning om klassens hela innehåll. Lösningen är en ytterligare strukturering av termerna i Niceklassificeringen – dvs. det vi kallar för taxonomi.

11 Grupper och strukturer
GRUNDER Taxonomis grunder Grupper och strukturer Taxonomin bygger på två grundläggande delar: grupper och strukturer. Gruppen är en samling varu- och tjänstetermer som redan finns i samma Niceklass och som har likartade egenskaper. Vad de gemensamma egenskaperna bygger på beror på klassen och/eller marknadsrealiteter. De huvudsakliga egenskaperna är följande: Ändamål Enkelhet/komplexitet Målkonsumenter Försäljningskanaler Varje grupp ges också en titel. Titeln är mycket beskrivande för innehållet och måste beskriva varje term i gruppen med ordens naturliga innebörd. Därför bygger vi en hierarkisk struktur bestående av dessa grupper.

12 CLASS 39 Taxonomins grunder Transporter Navigering
Distribution av rörledningar och kablar Emballering/paketering och förvaring av gods Parkeringstjänster, förvaring av fordon, förtöjningstjänster Transporter Transport och leverans av varor Resor och passagerartransporter Undsättning, hämtning, bogsering och bärgning Uthyrning av transportmedel Navigering Som exempel tar vi strukturen för klass 39. Som nämnts är Niceklassificeringen grunden. Den högsta nivån för våra strukturer är därför Niceklassnumret. Under klassnumren finns taxonomigrupperna. Dessa har skapats utifrån den harmoniserade databasens varor och tjänster – detta är taxonomins innehåll. Den andra nivån består av allmänna grupper som täcker alla termer i klassen. För att ge mer djup åt strukturen delas vissa grupper upp ytterligare med undergrupper på en eller flera nivåer. Frakt- och godstransporter samt flyttjänster Postutdelning och kurirtjänster Sightseeing, guide- och utflyktsjänster

13 Förbättringar Fördelar med taxonomibaserad klassificering FÖRDELAR
Vi anser att taxonomin är en stor förbättring och förfining av det nuvarande klassificeringssystemet. De direkta fördelarna med taxonomin är naturligtvis att det blir snabbare och enklare att sammanställa listor över varor och tjänster. Den ser också ut att kunna erbjuda klassificeringshjälp och automatisering från kontorens synpunkt. Framtida möjligheter är bland annat hjälp vid jämförelser och likhetsbedömningar. Dessutom ser vi en mer omfattande fördel med taxonomin. Genom att skapa en struktur för den stora datamängd som ingår i den harmoniserade databasen över varor och tjänster ger taxonomin en bättre överblick över det som databasen faktiskt innehåller, både för slutanvändarna och för dem som administrerar data. Genom att lägga till denna struktur inom Niceklasserna blir hela innehållet i klassen överblickbart genom beskrivande titlar. Det blir enkelt att få en idé om hela innehållet i varje klass. Struktureringen och den överblick som blir resultatet bör skapa en bättre förståelse av hur klassificeringen fungerar.

14 Tillämpning Taxonomin är ny och har ännu inte testats fullt ut. Vi kan inte uttala oss om hur alla tillämpningar och konsekvenser kommer att se ut i framtiden. Inledningsvis kommer mycket grundläggande funktioner att införas – en hjälp för klassificering av varor och tjänster och för sammanställning av listor för ansökningsändamål. Wipo hade premiär för taxonomin i april 2013 under expertkommitténs senaste möte. Wipos version bygger enbart på termerna i den alfabetiska Niceförteckningen och presenteras enbart på engelska och franska. Den 1 juli lanseras TMclass-tillämpningen av taxonomin, som bygger på den harmoniserade databasen med termer på 23 språk. Vi kommer också att ge möjlighet att använda taxonomin i e-ansökningar vid enskilda kontor och genom webbtjänster och integration av e-ansökningar i TMclass.

15 TMclass Taxonomy: What are the Benefits? Tillämpning av taxonomin
När du söker efter klassificeringstermer i TMclass för att fylla i en ansökan kan du hitta termerna på ett enkelt och intuitivt sätt. 1. Bläddra: Om du vill se hela klassificeringssystemet kan du bläddra i taxonomistrukturen. Till vänster finns de 45 klasserna och du kan öppna dem för att se grupperna under dem. På så sätt kan du snabbt få en överblick över vilka varor och tjänster som ingår i varje klass. Du kan fokusera på de termgrupper som är intressanta för dig och bortse från de andra. 2. Söka: Om du vet viken typ av vara eller tjänst som du är intresserad av kan du söka efter den. Till höger ser du alla termer som innehåller det eftersökta ordet. Till vänster i taxonomiträdet ser du var termerna finns i de 45 klasserna. Det gör att du kan fokusera på de termgrupper som du är intresserad av. DEMO (se handledning om TMclass)

16 kontakta oss: Tack www.oami.europa.eu
(växel) (tekniska incidenter i samband med e-handel) (huvudfax) twitter/oamitweets youtube/oamitubes kontakta oss: Tack


Ladda ner ppt "Taxonomi: en introduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser