Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energy Performance Contracting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energy Performance Contracting"— Presentationens avskrift:

1 Energy Performance Contracting
Att ta investeringsbeslut baserat på kunskap om garanterad återbetalningstid

2 Agenda AGENDA Skillnader mellan ett traditionellt tillvägagångssätt och EPC Hur utformas ett EPC-projekt Affärens principer Processen Upphandlingen Projektets tre faser

3 Utmaningar den närmaste tiden
Energideklaration av alla byggnader Klara rambudget eller öka avkastningen Energi Planerat underhåll Akut underhåll FÖRUTSÄTTNINGAR Energi Planerat underhåll Akut underhåll Ökad vinst MÅLBILD

4 Traditionellt tillvägagångssätt
% kr kr E-utred. Projektering Entreprenad Drift Titta på möjliga åtgärder Specificera Vad som ska köpas Kvalitetssäkra Kalkylerbart anbud Minimera risker Vad brukar hända? Ändringar Tillägg Prioriteringar Besiktigat och klart Minimera entreprenadkostnad Har instruktioner, ritningar mm uppdaterats? Följs projektets utfall upp? 1 2 4 8 st upphandlingar 40 byggnader = 320 upphandlingar

5 EPC– en tratt mot målet Uppstart Förstudie Upphandling/ avtal Fas 1
1 månad 3 månader månader J/N 4-10 kr/kvm Säkerställt: Besparingar Kostnader Omfattning Uppföljning mm Information finns för en Energideklaration Antagande: 20% à 6-9 år

6 Värderingar – traditionell & EPC
Åtgärder med hög %-avkastning genomförs En byggnad åt gången Delade entreprenader där samordningen ligger på fastighetsägaren/konsult Anbudsgivare med lägst pris tilldelas entreprenad Utbildning och träning för driftpersonal sker på eget initiativ Entreprenad är färdig då slutbesiktning gjorts I vårt taxibolag bygger vi världens bästa taxibilar! Paketering av många åtgärder genomförs – dvs inga pilotprojekt Många byggnader per projekt Totalentreprenad där ansvaret ligger på entreprenör Anbudsgivare med bäst kunskap, referenser och högst driftnettoförbättring tilldelas entreprenad Utbildning och träning är en del av projektet Entreprenaden är färdig då investeringen är återbetalat I vårt taxibolag erbjuder vi våra kunder en körning när och vart som helst!

7 UPPSTART Uppstart Förstudie Upphandling/ avtal Fas 1 Fas 2 Fas 3
1 månad 3 månader månader J/N

8 Helhetstänkande skapar resultat

9 Ekonomi Projektgenomförande ca 150-450 kr/kvm
Projektutvecklings- kostnad à ca 2-10 kr/kvm Garanterade energikostnader i ca 6-9år Uppstartskostnad Fas 0 Fas 1 Fas 2 Energikostnader idag Fas 3 Garanterade besparingar för ca 6-9 år betalar investeringen Extra besparingar

10 FÖRSTUDIE Uppstart Förstudie Upphandling/ avtal Fas 1 Fas 2 Fas 3
1 månad 3 månader månader J/N

11 Ta in nya intryck och kunskap
Nytänkande och kreativitet Helhetssyn Bestäm maximal återbetalningstid Bestäm den exakta omfattningen när Fas 1 är genomförd Involvera beslutsfattarna och personal tidigt Ta hjälp av andras erfarenheter Leta efter en kunskapspartner med bred kompetens och erfarenhet Detta ska man undvika Plocka guldäggen ur korgen – synergieffekterna spolieras då Skapa förprojekterade handlingar – ingen garanti kan erhållas Genomföra pilotprojekt

12 UPPHANDLING/AVTAL Uppstart Förstudie Upphandling/ avtal Fas 1 Fas 2
1 månad 3 månader månader J/N

13 Välj upphandlingsstrategi
Krav på upphandlingsmodell Man måste kunna förhandla med anbudsgivarna Man måste kunna prekvalificera fram de bästa Man bör söka brett för att hitta de bästa I LOU finns det två upphandlingsmodeller som passar utifrån dessa krav Under tröskelvärdet (<45 MSEK): Urvalsupphandling Över tröskelvärdet (>45 MSEK): Förhandlad upphandling

14 Upphandling Skapa en fastighetsprofil genom att ta fram underlag i form av energistatistik tre år bakåt, drifttider, förteckning över befintlig utrustning, underhållsbehov m.m. Skriv ett förfrågningsunderlag med rambeskrivningar som bygger på att en förhandling görs med anbudsgivarna. Starta upphandlingen med att annonsera. Kvalificera de entreprenörer som kan vara lämpliga kandidater. Låt anbudsgivarna skriva sitt anbud samt bjud in anbudsgivarna så att de kan besöka fastigheterna och prata mer personalen. Utvärdera anbuden. Besök anbudsgivarna i deras lokaler för att intervjua dem och för att kontrollera deras skriftliga anbud så att dess innehåll stämmer med verkligheten. Förhandla med en eller flera anbudsgivare innan avtal sluts. Skriv avtal med det ESCO-företag som har den bästa blandningen av kunskap och erfarenhet och kan ställa upp på de krav som finns.

15 Sandlådans ram sätter målet
Den ekonomiska sidan som bör definieras bör innehålla: Max återbetalningstid för projektet som helhet (4-10 år) Maximal återbetalningstid för en enskild fastighet Maximal projektvolym (normalt ca 150 – 450 kr/kvm) Den tekniska sidan som bör definieras bör innehålla: Tekniska gränssnitt som bör bestämma olika strategiska val, tex ska värmeproduktion / konvertering ingår eller ej Vilka gränssnitt mot användaren av systemen som måste finnas Val av olika sorters standarder så att en möjlighet till fabrikatoberoende finns

16 Sandlådans ram sätter målet
Den organisatoriska sidan som bör definieras bör innehålla: Finns det personal som kommer sluta/gå i pension inom kort Vem bör omfattas av utbildningen Bestäm vilka uppgifter som ska genomföras av ESCO Det inneklimat man ska erbjuda sina hyresgäster bör definieras med krav på: Temperaturer Buller Ventilation Ljus Radon

17 Utvärdering av anbud Genomför ett kompetens & kreativitetstest på 1-4 byggnader Bedöm anbudsgivarnas genom att titta på: Kvalitet Organisation Tidplaner Livscykelkostnad Det är ibland svårt att utvärdera de inkomna anbuden och därför rekommenderas man även titta på följande hos anbudsgivarna: Motivation till att skapa ett framgångsrikt projekt för båda parter Ingenjörsresurser Installationskapabilitet Övervaknings- och underhållskapabilitet Ett jordnära förhållande till saker och ting Erfarenhet

18 Avtalsstruktur Avtal om fastighetsutvecklingsprojekt
Avtal om projektutveckling - ABT Projektutvecklingsrapport Avtal om projektgenomförande - ABT Avtal om projektuppföljning - ABFF

19 FAS 1, 2 & 3 Uppstart Förstudie Upphandling/ avtal Fas 1 Fas 2 Fas 3
1 månad 3 månader månader J/N

20 Processens delsteg i Fas 1
Energistatistik Baseline Fältanalys Åtgärdsförslag Energibalans- beräkningar Projektutveckling Kompetens- kartläggning Utbildningar Besparingar Projektering Projektomfattning Finansierings- Kostnader Betalningsplan Tidplan Driftinstruktioner Utbildning Driftmodell

21 Vingåkers kommun i samarbete med STEM
Yta: kvm Besparingar: 24%, 2,2 Mkr/år, 400 ton CO2, 900 kg svavel mm Investering: 25,5 Mkr minus ca 6,5 Mkr i statligt stöd Återbetalningstid: drygt 7 år med hänsyn till avskrivningar och indexeringar Budgetförstärkning på tio år: ca 14 Mkr

22 Processens delsteg i Fas 2
Besparingar Kostnader Betalningsplan Tidplan Projektomfattning Driftinstruktioner Utbildning Tekniska installationer Instruktioner Verktyg för Mätning & Rapportering Optimering & Injusteringar Intrimning Energideklaration Inomhusklimat verifieras Genomfört underhåll Motiverad personal Hög teknisk status Nöjdare hyresgäster Uppföljning & kontroll

23 Processens delsteg i Fas 3
Kontinuerligt arbete för att ytterligare öka driftnettot och NKI Extra åtgärder Kontinuerlig utbildning Mätning & Rapportering Optimering & Injusteringar Intrimning Energideklaration Inomhusklimat verifieras Genomfört underhåll Motiverad personal Hög teknisk status Nöjdare hyresgäster Uppföljning & kontroll

24 Kontroll av leverans

25 Detta kan man uppnå med EPC
Inomhusklimat och miljö Kvalitetssäkrat inomhusklimat Kraftigt sänkt miljöpåverkan Ekonomi Investering med garanterad återbetalningstid Besparingar på andra kostnadsposter (underhåll, personal, energideklaration) Inga prisuppgångar på sparade MWH Besluten baseras på livskostnadskalkyler Teknik Genomföra underhåll Modernisering av teknik, skal mm Uppföljningsverktyg Hyresgäster Bättre inomhusklimat ger nöjdare hyresgäster Engagemang skapas hos hyresgästerna Organisation Utbildning och träning Skapar en kunskapsplattform för fortsatt utveckling Tiden En klar process med klara beslutssteg ger resultat på kort och lång sikt En upphandling Lagar LOU följs Energideklaration genomförs av alla byggnader

26 Några fastighetsägare som genomför EPC
Upphandlingsskede Örebro kommun – kvm , ca 20% i besparingspotential Lidingöhem AB – kvm, ca 2,5 MSEK/år i besparingspotential Fas 1 - Projektutveckling Arboga kommun kvm, ca 4,0 MSEK/år i besparingar Vingåkers kommun – kvm, ca 2,2 MSEK/år i besparingar Fas 2 - Projektgenomförande Nyköpingshem AB – kvm, ca 6 MSEK/år i besparingar Säffle kommun – kvm Fas 3 - Projektuppföljning Fabege AB – pilotprojekt i EPEC, ca kr/år i besparingar i en byggnad Regionfastigheter i Skåne kvm, ca 13 MSEK/år i besparingar Åtvidabergs Bostads AB – kvm, ca 1 MSEK/år i besparingar Nyköpings kommun – kvm, ca 8 MSEK/år i besparingar Hallsbergs Bostäder AB kvm, ca 2,5 MSEK/år i besparingar Gnestahem AB – kvm, ca 2,5 MSEK/år i besparingar

27 Frågor och kontakt Daniel Svensson besök: Arenavägen 7 telefon: mobil: e-post: EPEC – inköpsmodell för fastighetsägare:


Ladda ner ppt "Energy Performance Contracting"

Liknande presentationer


Google-annonser