Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktisk handledning för Tidinfo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktisk handledning för Tidinfo"— Presentationens avskrift:

1 Praktisk handledning för Tidinfo
Nuläge och Semester Tidkort Vecka Praktisk handledning för Tidinfo Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Viktigt att attestera föregående veckas tidkort senast onsdag varje vecka. Vid sjukdom måste chefen lägga in kod 10 på medarbetarens första sjukdag. Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Deltidssjukskrivning Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder

2 Till första sidan Nuläge och Semester Nuläge och semester Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Denna sida ger besked om vem eller vilka som behöver ta ut lagstadgad semester inom aktuellt semesterår. Semesterlagen föreskriver uttag av 20 bruttosemesterdagar av totalt 25. Semesterdagar utöver 20 bruttosemesterdagar kan sparas utan tidsgräns. Semesteråret avser tidsperioden 1/4 -31/3. OBS! Börja redan i september att planera medarbetarnas kvarvarande semestrar. Då vi tillämpar nettosemester kan det i vissa fall betalas ut en kontant ersättning p g a avrundningseffekter. Se exempel under kapitel. Här kan chefen snabbt konstatera om medarbetaren är instämplad i Tidinfo. Observera att ej övertidsberättigade beskrivs som UTE beroende på att dessa inte har ett absolut krav att stämpla. Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder

3 Tidkort Vecka Till första sidan Nuläge och Semester Tidkort Vecka
Tidkort Dag Stämplingar TIDINFO ger varje natt kl ett kodningsförslag (Kf) för avslutat arbetspass. Detta kan du kontrollera dagen efter. Kf är ett förslag som kan ändras manuellt om så önskas. Bilden visar endast 2 in och 2 utstämplingar, första och sista, per dag. Ytterligare in och utstämplingar visas på bilden Bilden visar endast 5 ersättningskoder. Ytterligare koder eller eventuella kompletteringar visas/görs på bilden Den skall i så fall attesteras först. Attestör styrs automatisk till tidkort per dag för attest i sådana fall Kodningsförslaget som producerats och de stämplingar som kommit via klockan blir svartmarkerade medan alla manuella ändringar blir RÖDMARKERADE, för att den som attesterar skall kunna se vad som är manuellt kodat. Även kommandon via klockan blir rödmarkerade På tjänstemännens kort blir instämplad tid rödmarkerad ifall för mycket eller för litet tid är kodat. Manuellt borttag av minustid ger spår efter sig i form av ??, det är helt ok, är bara en indikation till chef. Övertid genereras om man valt det på klockan. Även frånvaro kan ges via klockan Tidinfo har ingen frånvarokod för flexledighet, vilket innebär att den måste läggas som minusflex i flexraden. Planera Frånvaro Gruppattest Stämplingar Avdelningens Övertid Förväntad tid Tidkort Dag Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder

4 Planera frånvaro Till första sidan Nuläge och Semester Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder Förregistreras frånvaro för hel vecka (hel vecka=V) på denna bild så kommer dessa kort att automatattesteras. Används med fördel inför semesterperioden Planera frånvaro (max 5 veckor/gång) senast torsdag veckan före. Orsak: Natten till fredag sker en körning inför nästa vecka. Hjälpknappen: Notera att dagar skall noteras o s v (utan mellanrum) inte 1,2,3,4,5……….

5 Gruppattest Till första sidan Nuläge och Semester Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Gruppattest kan köras utan att titta på korten först ( det är det som är avsikten med gruppattest). Endast klarmärkta kort som ej har någon avvikelse i form av övertid eller manuella justeringar går med i attesten, resten måste hanteras separat. Genom att gruppattestera behöver du endast attestera de korten som ej går med i gruppattesten Ej övertidsberättigad visas ej eftersom de ska attestera sina egna kort. Ersättningskoder

6 Till första sidan Avdelningens övertid Nuläge och Semester Detta är en samlingsbild som visar avdelningens övertid. Det framgår också vilka som fått beviljad dispens. Du kan även se föregående månadssaldo. Vid behov av extra övertid måste dispens sökas i god tid. Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder Övertid/Mertid Allmän övertid Nattvila

7 Förväntad Tid Används endast vid tillfälliga byten av arbetstid !
Till första sidan Nuläge och Semester Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Används endast vid tillfälliga byten av arbetstid ! Vid längre byte (mer än en vecka) av arbetstid används mailforms. Viktigt att man har rätt arbetstidsart vid byte av arbetstid, då det påverkar lön. Arbetstidsart kan endast ändras av attestberättigad. Ersättningskoder

8 Rättning av redan bearbetad tid
Till första sidan Nuläge och Semester Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder Denna bild tillåter ändring då felet upptäcks efter att lönebetalning skett. Behöver man hjälp med detta kontakta HR Service Center. ( )

9 Saldo Till första sidan Nuläge och Semester Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter För att saldon skall vara aktuella måste tidkorten vara attesterade senast onsdag varje vecka. Uttag ur tidbank återför tid till tillgänglig övertid. - För arbetare timme mot timme. - För tjänstemän 0,8 per timma. Frånvarokoder Ersättningskoder Tidbank Tillfällig Tidbank

10 Semesteruppgifter Till första sidan Nuläge och Semester Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid 1,01 Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Bilden visar hur många semesterdagar som tjänats in och hur många man har kvar att ta ut med gällande semesteruttagsfaktor Detta bildexempel visar att personen har 1.01, d v s möjligt att ta ut 2 dagar innan semesterårsskiftet. Tar han ut 1 dag kommer han att kunna spara 5.0 bruttodagar och 0.02 blir utbetalt i pengar. Tar han ut 2 dagar får han 2 fullvärdiga semesterdagar men kommer då endast att kunna spara 3.91 bruttodagar, då varje dag i detta fall förbrukar 1.11 dagar från bruttodagarna Länkar till regelverk Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder Semester Nettosemester

11 Tillbaka till Tidkort vecka
Till första sidan Tillbaka till Tidkort vecka Nuläge och Semester Stämplingar Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder Tidkort Vecka visar endast 2 tider in och ut. Bilden är till för att stämpla manuellt över dygnsskarv. Övriga in- och utstämplingar visas på bilderna Stämplingar, och Tidkort per dag.

12 Tillbaka till tidkort vecka
Tidkort Dag Till första sidan Tillbaka till tidkort vecka Nuläge och Semester Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Finns mer än 5 ersättningskoder på en dag blir attestören tvingad att attestera den enskilda dagen manuellt innan resten av kortet kan attesteras Ersättningskoder

13 Attestbehörighet Här utser chef Ställföreträdare eller Beredare.
Till första sidan Nuläge och Semester Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Här utser chef Ställföreträdare eller Beredare. Viktigt att ha en Ställföreträdare som kan attestera då chef är frånvarande. OBS! Som ställföreträdare kan man inte attestera sitt egna kort. Semesteruppgifter Ersättningskoder Frånvarokoder

14 Alla frånvarokoder är lika för arbetare och tjänstemän
Till första sidan Nuläge och Semester Frånvarokoder Tidkort Vecka Tidkort Dag Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Alla frånvarokoder är lika för arbetare och tjänstemän Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder

15 Till första sidan Nuläge och Semester Ersättningskoder Tidkort Vecka Tidkort Dag Det underlättar om kod kan ges vid in- och utstämplingar i Tidinfoklockan. Lägg märke till att koder för arbetare kommer först. Tjänstemännens koder ligger sist. Var mycket uppmärksam! Samma koder kan betyda olika saker. Exempel: Arbetare 50 Arbetsberedskap lördag 06:00 - söndag 24:00, gäller endast Volvo Aero. Tjänstemän 50 OB-tid 1/600. Mellan kl 18:00-24:00. 1/475 för Volvo Aero. Stämplingar Planera Frånvaro Gruppattest Avdelningens Övertid Förväntad tid Attestbehörighet Rättning av redan bearbetat tidkort Saldo Semesteruppgifter Frånvarokoder Ersättningskoder

16 Övertid/mertid Tillbaka
All övertid skall vara beordrad, kompensation får man: Som kontant betalning eller som kompensationsledighet till tidbank Väljer man mot ledighet får tidbanken uppgå till: Max timmar stäms av i september varje år, kan vara mer under året. Min 0 timmar Övertid skall minst uppgå till 30 minuter för att rubriceras som övertid för tjänstemän. Övertid för arbetare gäller varje 6 minuters period.

17 Allmän Övertid Tillbaka Teknikavtalet tjänstemän
Övertid får göras med max: 50 timmar under en kalendermånad. 150 timmar per kalenderår. Teknikavtalet Metall Plus 50 tim (efter överenskommelse mellan chef och medarbetare). När synnerliga skäl föreligger kan dispens medges.

18 Tillbaka Nattvila Enligt lagen gäller att arbetstagaren skall ha ledigt för nattvila. Man får inte arbeta mellan kl: och Vid arbete som bryter mot nattvila sökes dispens av chef.

19 Tillbaka Tidbank Tid som är intjänad via ATK (arbetstidskompensation) och kompensationsledighet för övertidsarbete. Kan tas ut som hel dag eller del av dag. Maxgräns tim stäms av i september varje år, kan vara högre under året. Mingräns 0 tim. Möjlighet till kontantuttag finns, även avsättning till pension i september varje år, innan regleringen till max 250 timmar görs.

20 Tillfällig Tidbank Tillbaka
ATK och kompensationsledighet som intjänats år 2007 eller tidigare. Från denna bank kan endast uttag göras i pengar, ledig tid eller till pensionsavsättning i september

21 Tillbaka Semester Ordinarie semester betald.
Ordinarie semester obetald. Intjänande av semester sker perioden 1/4 - 31/3. Förskottssemester erbjuds nyanställd med tillsvidareanställning. - Kan ej sparas till kommande år. - Hela det uttagna beloppet betalas tillbaka om anställningen avslutas inom 5 år. Minst 20 dagars semester måste tas ut per semesterår, enligt semesterlagen. Betalda dagar över 20 kan sparas under obegränsad tid. Uttagsordning gäller * Ordinarie semester * Förskottssemester * Sparad semester år 6, 5, 4 osv * Obetald semester * Om du har önskemål att ta ut obetalda dagar före sparade dagar tag kontakt med HR Service Center

22 Nettosemester Tillbaka
1. För varje arbetstidsform framräknas en faktor som används för varje uttagen semesterdag. Formel = Antal veckor i arbetscykeln x konstanten 5 dividerat med antalet arbetsdagar i arbetscykeln. Exempel: Faktor Dagtid 1 x 5 div 5 1,00 Tvåskift 2 x 5 div 9 1,11 2. Semester kan endast kodas på förväntade arbetsdagar. För varje uttagen semesterdag avräknas den aktuella semesteruttagsfaktorn från kvarvarande bruttodagar

23 Deltidssjukskrivning
Tillbaka Deltidssjukskrivning Fr o m 8:e sjukdagen krävs läkarintyg. Detta skall lämnas till Logica Lönecenter. Gäller även heltidssjukskrivning. Deltidssjukskrivning kan vara 25%, 50% eller 75%. Arbetstid och sjukskrivning skall fördelas över varje ordinarie arbetsdag enligt den procent som sjukskrivningen gäller. Om annat gäller skall detta stå på läkarintyget. Stämpling sker i Tidinfo när medarbetaren kommer till arbetet och när han/hon går hem. Den sjukskrivna delen av arbetsdagen används kod 13 i Tidinfo. Kod ges både vid in och utstämpling. Finns lediga dagar i arbetsschemat skall dessa kodas med kod 13 och noll i timmar för att hålla ihop frånvarotillfället. Viktigt att stämpling sker i klockan så chef har möjlighet att följa arbetad tid.


Ladda ner ppt "Praktisk handledning för Tidinfo"

Liknande presentationer


Google-annonser