Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Desinfektion och sterilisering. Definitioner  Dekontamination  Processer såsom desinfektion och sterilisering  (kontamination = förorening, nedsmittning)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Desinfektion och sterilisering. Definitioner  Dekontamination  Processer såsom desinfektion och sterilisering  (kontamination = förorening, nedsmittning)"— Presentationens avskrift:

1 1 Desinfektion och sterilisering

2 Definitioner  Dekontamination  Processer såsom desinfektion och sterilisering  (kontamination = förorening, nedsmittning)  Desinfektion  Process som minskar antalet (sjukdomsframkallande) mikroorganismer till en acceptabel nivå  Sterilisering  En process i vilken alla former av mikroorganismer dödas  Vad menas med död mikroorganism ?  Vad innebär alla ?

3 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 3 Sterilisering  Värme  autoklav  Ånga: 121 o C 20 min 1 ATÖ 3

4 Värme och ånga  Process med inträngande ånga  Temperatur 121°C - 132°C 20-40 min  Förutsättningar:  Materialet kan klara det.  Inga luftfickor – full access  Inga slutna kärl

5 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 5 Sterilisering 5  HEAT  autoklav  Ånga: 121 o C 20 min 1 ATÖ  Torrt: 161 o C 120 min

6 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 6 Sterilisering  HEAT  autoklav  Ånga: 121 o C 20 min 1 ATÖ  Torrt: 161 o C 120 min  Incineration (förbränning)

7 Incineration

8 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 8 Sterilisering  HEAT  Filtrering

9 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 9 Sterilisering  HEAT  Filtrering  Strålning  mm

10 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 10 Desinfektion 1  75-100 o C (kokning)  dödar allt utom bakteriesporer (och prioner)  Etanol, isopropanol 70%  Klor föreningar  Formaldehyd, glutaraldehyd  H 2 O 2  Pastörisering (75 o C kort tid)  UV-strålning  etc.

11 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 11 Desinfektion 2  Alkoholer  Iodophorer  Klorhexidin  Triclosan Kom ihåg – inga desinfektionsmedel i hemmet !! (Utom möjligen för att behandla något sår, linser ö.n.)

12 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 12 Desinfektion / sterilisering  Effekten är proportionell mot tiden (!)  Konstant del inaktiveras per tidsenhet

13 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 13 Känslighet för desinfektion MikroorganismExempel PrionsScrapie, Creutzfeldt-Jacob Bacterial sporesBacillus, Clostridium Protozoal oocystsCryptosporidium Helminth eggsAscaris, Enterobius MycobacteriaM. tuberculosis Small non-enveloped virusesPolio, parvo, papilloma Protozoal cystsGiardia, Acanthamoeba Fungal sporesAspergillus, Penicillium Gram- bacteriaPseudomonas, Escherichia Vegetative fungi and algaeAspergillus, Trichophyton, Candida Vegetative helminths and protozoa Ascaris, Cryptosporidium, Giardia Large, non-enveloped viruses Adeno, Rota Gram+ bacteriaStaphylococcus, Streptococcus Enveloped virusesHIV, Hepatitis B, Herpes simplex Mer resistent

14 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 14 091020 Desinfektionsmedel översikt Enveloped virus Non- enveloped virus Gram- bacteria Gram+ bacteria Myco- bacteria Bacterial spores Fungi Aldehydes++ + Alcohol++0 0 Bases++ ++ Acids+++ 00+ Iodine+++ ++ Chlor+++ ++ Chloro- hexidine +0+++00+ Oxidative compounds ++ ++ Quaternary compounds +++++00 Phenols+00+++0

15 Biological Safety R Möllby 15 Laboratorie desinfektion

16 2011-04- 06 Biological Safety R Möllby 16 Krav på desinfektionsmedel Ogiftigt Vävnadsvänligt Hudvänligt Ej allergent Stabilt Ej ge upphov till resistens Acceptabelt i reningsverk Biologiskt nedbrytbart Ofarligt för vattenlevande organismer

17 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 17 Desinfektion i Wikipedia AldehyderAldehyder: För desinfektion har framför allt formaldehyd (formalin) och glutaraldehyd kommit till användning. Det har allt mer kommit ur bruk på grund av sin toxicitet och dåliga stabilitet.formaldehydtoxicitet AlkoholerAlkoholer: För många ändamål är alkoholer, eventuellt med tillsatser, de lämpligaste desinfektionsmedlen. För desinfektion används framför allt etanol eller propanol i koncentration 50% - 70%. De har nackdelen att vara brandfarliga och etanolen också att kunna missbrukas. De används ofta med tillsats av t ex invertsåpor eller klorhexidin (se nedan).invertsåpor Invertsåpor: är ytaktiva föreningar med en positivt laddad grupp i ena änden av en lipofil molekyl. Den positivt laddade gruppen är gärna en kvartär ammoniumgrupp för att behålla sin laddning också i alkalisk miljö men också t ex en pyridiumgrupp. Den lipofila delen kan vara en alifatisk kolvätekedja. Effekten av invertsåpor motverkas av tvål, såpa och anjonaktiva tensider.lipofilpyridiumgrupplipofilaalifatiskkolvätekedjatvål Amfotära tensider: har liknande egenskaper som invertsåpor. De är relativt dyrbara och har därför begränsad användning.tensider Icke-joniska tensider: till exempel Triton X-100 verkar utan att störas av varken katjonaktiva eller anjonaktiva föreningar och är aktivt mot mikroorganismer med lipidhölje (både bakterier och virus).lipidhölje Anjonaktiva tensider: tvål, såpa och tvättmedel har begränsad verkan på mikroorganismer. KlorhexidinKlorhexidin: är en starkt baktericid förening antingen i vattenlösning eller i alkohollösning. Verkan motverkas av tvål eller av anjonaktiva tensider. Den har fördelen att inte irritera huden och är det rekommenderade medlet för huddesinfektion. FenolerFenoler: är toxiska, hudirriterande och illaluktande och har därför knappast någon användning. JodJod och jodföreningar: har använts till sårdesinfektion men ger fläckar och har fått allt mindre användning. PeroxiderPeroxider: Väteperoxid och perättiksyra har högst verkan under sura förhållanden, medan man i allmänhet vill göra desinfektion vid svagt alkaliskt pH för bästa effekt. Både väteperoxid och perättiksyra sönderfaller relativt snabbt även med tillsatta stabilisatorer, och har därför mycket begränsad lagringstid. Persulfat är svårt att använda. Det levereras som pulver och måste lösas före bruk, och har begränsad användning.VäteperoxidperättiksyraPersulfat HypokloritHypoklorit: t ex Klorin är ett mycket effektivt medel med något alkaliskt pH. Det avger klor och har därför en karakteristisk klorlukt, vilket kan vara besvärande. Det är effektivt mot alla typer av mikroorganismer och det rekommenderade desinfektionsmedlet för instrument och utrustning. Hypoklorit är korrosivt och skall därför användas med försiktighet på känsliga metallföremål. Det är blekande, vilket är viktigt att observera vid behandling av textilier och färgade föremål, där det kan vara en fördel för att ta bort fläckar men ett problem vid desinfektion av mönstrade eller färgade textilierKlorin

18 2011- 04-06 Biological Safety R Möllby 18 Typer av desinfektion Sårdesinfektion : där ofta rengöring med steril koksaltlösning används i stället för desinfektionsmedel. Det medel som annars rekommenderas är klorhexidin. Vid desinfektion av sår eller hud använder man termen antiseptiska medel. antiseptiska Huddesinfektion : är viktigt dels inom sjukvården före invasiva medicinska ingrepp (inklusive före injektioner och infusioner på det ställe kanylen skall stickas in), dels på patienter och personal för att förhindra överföring av smitta. För att få acceptans för handdesinfektion är det viktigt att desinfektionsmedlet inte är allergent, torkar ut huden eller har andra biverkningar. De desinfektionsmedel som nu rekommenderas är alkoholer och klorhexidin, var för sig eller tillsammans. Alkoholer tar bort hudens naturliga fett och vekar uttorkande, och för att förebygga narig hud bör de kompletteras med en god hudsalva. Desinfektion av instrument och apparater: Även om de flesta instrument för invasiva ingrepp (kanyler, skalpeller, operationshandskar) numera är av engångstyp och är sterila före användningen finns ett stort behov att desinficera annan utrustning. Om apparaten eller instrumentet tål behandlingen är det rekommenderade desinfektionsmedlet värmedesinfektion eller hypoklorit. Detta gäller också för utrustning för städ och rengöring (disktrasor och disksvampar!) Desinfektion av lokaler : De tekniker som används för desinfektion av instrument kan inte utan vidare överföras på desinfektion av lokaler. De desinfektionsmedel som används för instrument passar inte för behandling av lokaler och inredning. De tvättmedel som används för städning av lokaler inom sjukvård och industri innehåller mestadels icke- joniska tensider av typ Triton X-100.

19 Desinfektions medel Exempel: Alkoholer  Verkningsmekanism  Löser upp membran  Dehydrerar protein  Etanol och isopropanol mest använda  Koncentrationen skall vara 70% (obs 99% är mindre effektivt!!)  Effektivt mot  virus med hölje  vegetativa bakterier  svampar (lång kontakt tid)  Inte effektivt mot  virus utan hölje  bakterie- och svampsporer

20 2011-04-06 Biological Safety R Möllby 20 091020 Enveloped virus Non- enveloped virus Gram- bacteria Gram+ bacteria Myco- bacteria Bacterial spores Fungi Aldehydes++ + Alcohol++0 0 Bases++ ++ Acids+++ 00+ Iodine+++ ++ Chlor+++ ++ Chloro- hexidine +0+++00+ Oxidative compounds ++ ++ Quaternary compounds +++++00 Phenols+00+++0 Desinfektionsmedel översikt

21 Alkoholer (II)  Fördelar  Billiga  Icke korrosiva  Kan användas på hud  Nackdelar  Inte tillräckligt brett spektrum  Brandfarliga  Dunstar lätt, svårt få lång verkans tid på ytor  Karcinogena (lång tid)  “dunstar”

22 Nackdel med alkohol

23 Märkes produkter  Virkon  DesiDos  Triclosan Vilket skall vi välja ? Hur fungerar de ? Vad innehåller de ? Kan vi lita på tillverkarna(s datablad) ?

24 Sammanfattning  Sterilisering behövs ofta både ingående och utgående material  Värme  Filtrering  Förbränning  Desinfektion  vanligen kemiska substanser  olika aktivitetsspektra har jag rätt medel - verifiera !  tidsberoende  använd med måtta ! R Möllby24


Ladda ner ppt "1 Desinfektion och sterilisering. Definitioner  Dekontamination  Processer såsom desinfektion och sterilisering  (kontamination = förorening, nedsmittning)"

Liknande presentationer


Google-annonser