Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Iwarsson Susann Bönnemark Kristina Olsson Karin Ekborg-Persson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Iwarsson Susann Bönnemark Kristina Olsson Karin Ekborg-Persson"— Presentationens avskrift:

1 Effektivisering av Medicinska fakultetens organisation & administration
Susanne Iwarsson Susann Bönnemark Kristina Olsson Karin Ekborg-Persson Lars Kristensson Mattias Brattström

2 Universitetsuppdraget
att vidta och redovisa åtgärder för att förändra den interna strukturen inom institutionerna att redovisa hur fakultetens administrativa organisation, på olika nivåer, totalt skall kunna minskas för att uppnå besparingar

3 Det aktuella uppdraget
Effektivisering av fakultetens organisation & administration – genomföra kartläggning Ta fram beslutsunderlag för att reducera kostnaderna för administrativa stödfunktioner med minst 10% Definiera ansvar och befogenheter inom fakultetsorganisationen Den grundläggande strategin ska vara samordning och hög kvalitet, samtidigt som ambitionsnivån sannolikt måste sänkas i en del avseenden

4 Datainsamling Kartläggning av:
Administrativa befattningar på institutionerna, Stamcellscentrum & Fakultetskansliet Administratörernas arbetsuppgifter Finansiering, åldersstruktur, mm Organisationsplaner, beslutsdokument, mm Intervjuer med administrativ personal

5 Översyn styrdokument Beslutsordning för Medicinska fakulteten
Låg grad av formell och dokumenterad intern styrning och kontroll En betydande andel av det ansvar och de beslutsbefogenheter som utövas av nivåer under fakultetsstyrelsen saknar formella styrdokument Beslutsordning för Medicinska fakulteten

6 Avgränsningar Administrativ personal Organisationsaspekter –
en förutsättning, ingen djupanalys

7 Definitioner Administrativa processer: Ekonomi Personal
Utbildning (GU & FU) Administrativ service Back-office Front-office

8 Åldersstruktur Åldersstruktur administrativ personal (ej IT och bibliotek) Antal heltidsekvivalenter per åldersspann, december 2006 5 10 15 20 25 30 35 40 45 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-67 Antal HE Ålder

9 Urval Mer än 95% av den administrativa personalen inom de enheter som omfattats av uppdraget har deltagit i kartläggning och/eller intervjuer

10 Institutionerna och Stamcellscentrum
Fem av sex institutioner har i stora drag genomfört omorganisationen enligt Medfak 2005 Har lett till högre grad av specialisering inom ekonomi- och personaladministration Fortfarande splittrad arbetssituation för många – dvs många olika roller

11 Institutionerna och Stamcellscentrum
Betydande skillnader mellan institutionerna (Tabell 3) IKVM lägre effektivitet/produktivitet (?) avseende personaladministration HVS, EMV, Stamcellscentrum högre effektivitet/produktivitet (?) avseende ekonomiadministration Gränssnittet mot sjukvården – tolka resultaten med detta i åtanke Finansiering av administrativa befattningar svår att genomskåda, ändras över tid

12 Institutionerna och Stamcellscentrum
Utbildningsekonomin är komplicerad och resurskrävande – oklar ansvarsfördelning Chefs- och ledarskapet för administrativ personal kan bli mer effektivt – gränsdragningen mot den akademiska ledningsorganisationen oklar

13 Många roller, många personer
Institutionernas forskningsadministratörer har många roller, dvs är inblandade i olika slags processer – ffa inom IKVL & IKVM (Tabell 4)

14 Många roller, många personer
Totalt inom fakulteten: Ekonomi: 43 HE – 120 personer Utbildning, GU: 25 HE – 78 personer Utbildning, FU: 5,3 HE – 60 personer Personal: 16 HE – 88 personer (Tabell 5)

15 Fakultetskansliet Uppdraget ej tydligt för alla – och hur ska uppdraget se ut framöver? Kanslichefens roll och uppdrag otydligt – gäller även för avdelningscheferna Avsaknad av delegationsbeslut Gråzoner mellan akademisk och administrativ ledning

16 Fakultetskansliet Utbildningskansliets organisatoriska placering, finansiering, uppdrag och omfattning är ”märkliga” Behov av översyn intern organisation: Gränssnittet mot Infrastrukturorganisationen (Bibliotek & IKT, webbteamet inom Avd f strategisk kommunikation) Gränssnittet mellan Ekonomiavdelning & Utbildningsavdelning Organisation & ledning av Ledningsstöd

17 Ekonomiadministrativ process
Inom institutionerna utförs drygt 36 HE till någon del av 113 personer Institutionskanslierna och forskar- /utbildningsgrupperna är involverade – och därutöver även Fakultetskansliet Hög detaljeringsgrad, särskilt i GU- ekonomin – men det är också positivt Nyckelord: Komplicerad, detaljerad, många personer, behov av schablonisering

18 Utbildningsadministrativ process
Institutionerna använder 15 HE – engagerar 63 personer Oklara roller & ansvarsområden: mellan lärare & administratörer mellan institution & fakultetskansli mellan nämnder & fakultetskansli

19 Utbildningsadministrativ process
Betydande skillnader avseende administrativt stöd: - Omv/Arbter/Sjukgy: HÅS – 5 HE utförs av 17 personer - Läk/Biom/Aud/Log: HÅS – 10 HE utförs av 46 personer Betydande skillnader även avseende studievägledning (s. 25 i rapporten) MEN HÅS är ett grovt mått – och kanske inte det mest giltiga!? Nyckelord: Behov av centralisering, översyn resursfördelning; samband med ekonomiadm process

20 Personaladministrativ process
Mer specialisering uppnådd, men fortsatt splittrade roller - särskilt inom IKVL & IKVM Hög detaljeringsgrad i hanteringen – individärenden ställer sådana krav Gränssnittet institutioner – fakultetskansli kan diskuteras Nyckelord: Översyn rutiner, potential för decentralisering, fortsatt specialisering krävs – inom samtliga institutioner

21 Process för administrativ service
Hög grad av splittring, särskilt bland forsknings-/anslagsadministratörer Alla befattningar bör ges tydlig tyngdpunkt Satsning på kompetensutveckling & kompetensförsörjning angelägen Utmaningar för ledarskap & organisation Nyckelord: Behov av specialisering, organisatoriska förändringar inom institutionerna

22 Prioritering av åtgärder
Ekonomiadministrativ process 1. Utbildningsadministrativ process GU Personaladministrativ process 2. Process för administrativ service

23 Åtgärdsförslag Definiera uppdrag
Formalisera intern styrning & kontroll Basera effektivisering på processtanken – definiera processägarskap och genomföra processgenomgångar – tillsynsansvar hos Kanslichef och Fakultetskansli Administrativt ledarskap renodlas från akademiskt ledarskap – från Fakultetskansliet och ner genom hela organisationen

24 Åtgärdsförslag Högre grad av enhetlighet i institutionernas interna organisation Tjänstestrategi för administrativ personal Fastställa befattningsbenämningar och beskrivningar av befattningars innehåll Proaktiv kompetensförsörjning inklusive omdisponering och nyrekrytering

25 Åtgärdsprogram & tidplan
Beslutsordningen färdigställas, MBL- förhandlas och beslutas – att gälla fr o m Fastställa åtgärdsprogram för effektivisering av administrationen Projekt för genomförande av åtgärderna – organisation & tidplan Parallellt arbete: Budgetutredningsgrupp, utredning av institutionsorganisationen, implementering av beslut om benämningar

26 STORT TACK till arbetsgruppen
STORT TACK till arbetsgruppen! till alla som ställt upp i kartläggningsmöten, intervjuer, mm!


Ladda ner ppt "Susanne Iwarsson Susann Bönnemark Kristina Olsson Karin Ekborg-Persson"

Liknande presentationer


Google-annonser