Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forts förändringsarbetet Fas II & III Core curriculumkommitténs förslag Nils Danielsen NLU - Malmö, 15 dec, 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forts förändringsarbetet Fas II & III Core curriculumkommitténs förslag Nils Danielsen NLU - Malmö, 15 dec, 2004."— Presentationens avskrift:

1 Forts förändringsarbetet Fas II & III Core curriculumkommitténs förslag Nils Danielsen NLU - Malmö, 15 dec, 2004

2 UPPDRAGET Ordningsföljd mellan olika kurser och moment. Integrering av utbildningsavsnitt. Samordning av termin 5 med övriga terminer. Balansen (omfattning och placering) mellan core och valfria moment/fördjupningsarbeten/projektarbeten. Integrering av grundvetenskapliga mål under fas II och III. Principer för praktisk utbildning, innefattande bland annat längd av tjänstgöringsplaceringar och tjänstgöring utanför universitetssjukvården. Professionell utveckling över tid. Examination i enlighet med uppställda utbildningsmål. Utnyttjande av portfolio för bedömning av godkänd kurs och som underlag för utvecklingssamtal. Samordning och resursutnyttjande mellan terminer samt mellan Malmö och Lund. Utnyttjande av utbildningsavdelningar. Övergången till AT.

3 Bakgrunden till core curriculum- kommitténs uppdrag NLU bestämde 2004-05-26: Att införa terminsbaserade kumulativa kompetensmål för hela utbildningen (nya riktlinjer) ht 05 Att examinationerna skall ha ett begränsat antal format, vara integrerade, terminsbaserade och gemensamma för Lund/Malmö (nya riktlinjer) Att från och med ht 05 införa totalt minst 20 p selectives fördelade på termin 6-10 Att varje enskild termin skall vara en integrerad enhet som skall examineras sammantaget (Ht 05)

4 Core curriculumkommitténs sammansättning Mats Ekelund Peter Svensson Anna Blom Anders Tingström Lo Persson Gudrun Edgren Margareta Troein Bo Norrving Ola B Ohlsson Åke Nilsson Kristian Riesbeck Lena Larsson Nils Danielsen

5 Core curriculumkommitténs arbete Fem stycken schemalagda möten under hösten Individuella hemläxor som lämnats in Redigering av hemläxor, diskussion, ny uppgift, ny redigering, consensus Information om arbetet i Fas I-III, storMUR

6 Grundläggande klinisk och vetenskaplig skicklighet Kliniska situationer Grundläggande praktiska färdigheter Grundvetenskap Normal/störd funktion Studiemål med terminsflaggor Klinisk kompe- tens Klinisk vetenskap/ Praktiska färdigh. Studiemål med terminsflaggor Professionellt handlande Studiemål PU, Kommunikation Etik, mm Studiemål med terminsflaggor Samhälls- aspekter på hälsa och sjukdom Genus, Kultur, Epidemiologi, Global hälsa, mm Studiemål med terminsflaggor

7 Kliniska situationer  Andningssvårigheter  Ont i bröstet  Chock  Kramper  Sömnproblem  Glömska/minnesförlust  Stämningslägespåverkan  Stick och bett  Känslighet för infektioner  O.s.v. totalt 99 stycken

8 Laborativa situationer Onormalt blodglukos/glukos i urin Förändrad blodbild Onormala laboratorievärden avseende leverfunktion

9 Grundläggande praktiska färdigheter Kunna: ge första hjälpen mäta blodtryck utföra hjärt-lungräddning göra en neurologisk undersökning och bedöma fynden dokumentera i journal och skriva epikris på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med författningskrav utföra intravenös infusion suturera mindre sår utföra intubering på docka o.s.v.

10 Grundläggande klinisk och vetenskaplig skicklighet De nyutexaminerade läkarna vid Lunds universitet skall ha uppnått de allmänna mål som finns angivna i högskolelag och de mål som finns angivna i högskoleförordningen för yrkesexamen som läkare. Därutöver så skall de ha tillägnat sig grundläggande klinisk och vetenskaplig skicklighet för att kunna tillgodogöra sig allmäntjänstgöringen på bästa sätt. För att kunna göra detta så skall varje nyutexaminerad läkare:

11 forts. Grundläggande klinisk och vetenskaplig skicklighet kunna bidra till att förebygga ohälsa på individuell och samhällelig nivå kunna etablera god kontakt med patient och närstående samt respektera deras integritet kunna bidra till att bota och lindra sjukdom, lindra sjukdomssymtom och bidra till återhämtning efter sjukdom samt kunna ge tröst och stöd kunna genomföra en fullständig kroppsundersökning och individualisera den efter situationens krav kunna undersöka och bedöma en persons mentala hälsotillstånd kunna genomföra en adekvat värdering av patientens problem och kunna identifiera olika differentialdiagnoser

12 kunna välja ut adekvata och riktade kompletterande undersökningar kunna tolka och värdera den information som framkommit vid anamnes, kroppsundersökning och andra undersökningar i syfte att ställa korrekt diagnos kunna formulera och genomföra åtgärder och behandling i samråd med patienten samt kunna utvärdera deras effektivitet kunna basera åtgärder och behandlingar på vetenskaplig grund samt kunna ompröva dessa på basen av nya vetenskapliga resultat kunna samarbeta med kollegor och andra yrkeskategorier inom vård och omsorg kunna utöva ledarskap i sjukvården forts. Grundläggande klinisk och vetenskaplig skicklighet

13 Grundläggande klinisk och vetenskaplig skicklighet Grundvetenskap Normal/störd funktion Studiemål med terminsflaggor Klinisk kompe- tens Klinisk vetenskap/ Praktiska färdigh. Studiemål med terminsflaggor Professionellt handlande Studiemål PU, Kommunikation Etik, mm Studiemål med terminsflaggor Samhälls- aspekter på hälsa och sjukdom Genus, Kultur, Epidemiologi, Global hälsa, mm Studiemål med terminsflaggor

14 Termin 6 Termin 7 Termin 8 FAS II Termin 5 forts individ. studier 5 p Selectives 5 p Selectives 5 p Selectives 5 p

15 Termin 9 Termin 10 Termin 11 FAS III Selectives 5 p Selectives 5 p Examensarbete 10 p

16

17 Vad innebär NLU besluten? Beslutet i maj handlade om hur fakulteten skall forma utbildningen gentemot studenterna (nya riktlinjer, beslut om selectives) eller med andra ord de krav som studenterna kan ställa på oss Dagens eventuella beslut handlar om de krav vi kan ställa på våra studenter och om de mål de måste uppnå. Vidare så anger vi en tidsplan för förändringsarbetet

18 NLU beslutet i maj 2004 Att PBL skall användas på Fas I och att på Fas II/III så skall PBL och/eller Case metodik tillämpas. Som ett första steg i processen att få gemensamma arbetsformer som faciliterar självstyrt lärande så skall PBL i enhetlig form användas på Fas Ifrån och med vårterminen 2005.


Ladda ner ppt "Forts förändringsarbetet Fas II & III Core curriculumkommitténs förslag Nils Danielsen NLU - Malmö, 15 dec, 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser