Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eleven i centrum Mille Millnert. 2 juni 20032 Hur har jag tänkt för att utforma LiU:s strategi Nuläge Utmaningar och trender Något om strategier Strategisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eleven i centrum Mille Millnert. 2 juni 20032 Hur har jag tänkt för att utforma LiU:s strategi Nuläge Utmaningar och trender Något om strategier Strategisk."— Presentationens avskrift:

1 Eleven i centrum Mille Millnert

2 2 juni Hur har jag tänkt för att utforma LiU:s strategi Nuläge Utmaningar och trender Något om strategier Strategisk plan 2000 – 2004 (omstuvad) Slutsatser

3 3 juni Nuläge Sveriges bästa grundutbildningsuniversitet Några mycket starka forskningsmiljöer Oklar/bitvis ineffektiv organisation God förmåga till förnyelse (Relativt) Små resurser

4 4 juni Utmaningar och trender Ingen expansion Ekonomin under kontroll men ansträngd Hård konkurrens om både medel och människor Uppdelning/specialisering av universitet och högskolor Koncentration mot starka miljöer

5 5 juni Rektor Administration och service Tekniska högskolan Filosofiska fakulteten Hälso- universitetet Biblioteket 22 institutioner Rektors ledningsråd Universitets- direktör Nämnd för utbildnings vetenskap Uppdrags- verksamheten Universitetsstyrelsen Organisation

6 6 juni Reflektioner kring strategier En strategi är en hypotes om ett orsakssamband Om vi gör A Så påverkas B

7 7 juni Strategisystem Vision och mål Strategi Mätdata

8 8 juni Aktiebolaget xy. Skapa värde för aktieägarna = finansiellt perspektiv Intäkter fås genom att möta kundernas behov = kundperspektiv Vilka processer måste företaget excellera i för att möta kundernas behov? = processperspektiv För att vara långsiktigt lönsamt måste personal och organisation utvecklas = förnyelseperspektiv

9 9 juni Perspektiv Resultat/Finansiellt Kund Process Förnyelse

10 10 juni Processer vid LiU Forskning Utbildning Ledning Stöd

11 11 juni Visioner och mål LiU ”Den primära uppgiften för universitetet är att bidra till ett förbättrat välstånd och livskvalitet genom att höja kunskapsnivån hos människor. ” Utbildning ”Att erbjuda universitetets studenter en högkvalitativ akademisk utbildning som är utvecklande för den enskilde individen och svara mot samhällets behov av avancerad kompetens och ledarskap.” Forskning ”Att bedriva disciplinär och tvärvetenskaplig forskning i den nationella och internationella forskningsfronten och inom vissa områden vara direkt världsledande. Forskningsverksamheten skall kombinera hög inomvetenskaplig kvalitet med relevans för offentlig sektor och näringsliv. ”

12 12 juni Visioner och mål LiU ”En (Den) primär(a) uppgift för universitetet är att bidra till ett förbättrat välstånd och livskvalitet genom att höja kunskapsnivån hos människor. ” Utbildning ”Att erbjuda universitetets studenter en högkvalitativ akademisk utbildning som är utvecklande för den enskilde individen och svara mot samhällets behov av avancerad kompetens och ledarskap.” Forskning Att skapa och sprida ny kunskap till gagn för samhälle och näringsliv.

13 13 juni Perspektiv Resultat StudentPartner Lärare/medarbetare Process Förnyelse

14 14 juni Resultat Höga omdömen i såväl interna kursvärderingar som nationella och internationella kvalitetsgranskningar. Framskjutna placeringar i nationella och internationella kvalitativa graderingar av akademisk verksamhet. Höga betyg och omdömen i nationella och internationella utvärderingar. Kvalitetsgranskad publicering i välrenommerade nationella och internationella tidskrifter, monografier och elektroniska publiceringsformer. Att offentlig sektor och näringsliv visar ett aktivt intresse för universitetets forskningsverksamhet och forskningsresultat.

15 15 juni Resultat Kvantitet Kvalitet Genomslag

16 16 juni Student Högt söktryck till universitetets olika program och fristående kurser. Adekvat tillgång till studentbostäder. Höga omdömen i såväl interna kursvärderingar …

17 17 juni Partner Ytterligare ökad konkurrenskraft när det gäller externa forskningsanslag. Hög grad av tillfredsställelse hos olika avnämare till universitets verksamhet. Ökad andel ungdomar inom regionen som ägnar sig åt akademiska studier. Nya företagsetableringar inom regionen inte minst vad gäller företagsbyarna Mjärdevi och ProNova. Ett ökande avnämarintresse från massmedia för universitetets olika verksamheter.

18 18 juni Lärare/Medarbetare Att utifrån statistik och nyckeltal följa sammansättningen hos olika kategorier av studenter och anställda inom universitetet och där kunna konstatera en ökad rekrytering från grupper i samhället med outvecklad akademisk tradition samt en jämnare könsfördelning inom alla verksamhetsområden.

19 19 juni Process Effektiv examination av studenter och att dessa har en stor attraktionskraft på arbetsmarknaden. Ökad grad av utvärdering och omprövning inom undervisning och forskning. En infrastruktur som underlättar och befrämjar arbetsinsatser av studenter, forskare och personal. Campusområden som upplevs som levande både under och efter arbetstid.

20 20 juni Förnyelse Etablering av nya starka forskningsmiljöer och nya forskningsområden. Möjlighet till miljöcertifiering.

21 21 juni Strategier Sveriges ”bästa” universitet om 10 år Bästa forskarna och lärarna Rekrytering Kompetens- utveckling Goda resurser Medels- anskaffning Effektivitet

22 22 juni Aktiviteter Rekrytering:  Förbättra processen  Förstärk organisationen Personalutveckling  NMI  Förstärk organisationen Medelsanskaffning  Förstärk organisationen Effektivitet  Utveckla/ändra och förtydliga organisationen  Utveckla kulturen.

23 23 juni Rektor Administration och service Tekniska högskolan Filosofiska fakulteten Hälso- universitetet Biblioteket 22 institutioner Rektors ledningsråd Universitets- direktör Nämnd för utbildnings vetenskap Uppdrags- verksamheten Universitetsstyrelsen Organisation

24 24 juni Rektorsstab Internrevision Förvaltningsledning Ledningssekretariat Studenthälsan StudentCentum Externa relationer Personal avdelningen Verksamhets- information LFA Uniserv Lokalservice UNIT Förvaltnings- kansli Universitetsstyrels e Universitetsledning


Ladda ner ppt "Eleven i centrum Mille Millnert. 2 juni 20032 Hur har jag tänkt för att utforma LiU:s strategi Nuläge Utmaningar och trender Något om strategier Strategisk."

Liknande presentationer


Google-annonser