Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialogcafé LÄRKRAFT PROGRAM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialogcafé LÄRKRAFT PROGRAM"— Presentationens avskrift:

1 Dialogcafé LÄRKRAFT PROGRAM
13.00 Inledning, fokusering och instruktioner 13.15 Lärare och elever från Birgittaskolan i Linköping Anna-Karin Höjer och Ingegerd Ring m fl 13.45 Om forskning kring datorstött lärande Maria Larsson 14.15 Arbetspass 1 i smågrupper 15.00 Det händer saker utanför skolan Jan Hederén 15.30 Arbetspass 2 i nya smågrupper 16.00 Arbetspass 3 i ursprungliga smågrupper 16.30 Sammanfattning Avslutning

2 Redovisning av gruppernas svar
FRÅGOR Vilka kompetenser är viktiga att elever förvärvar i skolan utöver ämneskompetens? Vad kan IT som verktyg tillföra lärandet? Hur kan vi arbeta vidare i ITiS anda utan extra statliga pengar?

3 Att lära ut hur man hittar, förstår och kritiskt granskar information
Fråga 1 Grupp 1 Vilka kompetenser är viktiga att elever förvärvar i skolan utöver ämneskompetens? Att lära ut hur man hittar, förstår och kritiskt granskar information Att förbereda inför framtiden genom att visa vilka utvecklingsmöjligheter som finns Att träna samarbets- och initiativförmågan Att nå metakognition – att skapa en medvetenhet om det egna lärandet och hur det fungerar Att träna kommunikation i olika former Att träna och stimulera till kreativitet och problemlösning Att ge varje elev ett språkligt självförtroende Att ge en människosyn grundad på empati och demokrati

4 Social kompetens, personlighetsutveckling Samarbetsförmåga
Fråga 1 Grupp 2 Vilka kompetenser är viktiga att elever förvärvar i skolan utöver ämneskompetens? Social kompetens, personlighetsutveckling Samarbetsförmåga Kunna värdera, analysera och reflektera över sitt eget arbete Ta ansvar för sitt eget arbete Ta ansvar för gruppen Empati Metakognition Informationssökningskompetens

5 Källkritiskt tänkande
Fråga 1 Grupp 3 Vilka kompetenser är viktiga att elever förvärvar i skolan utöver ämneskompetens? Sociala kompetensen Datorhantering Etik och moral Källkritiskt tänkande

6 En förmåga att göra kunskap till egen
Fråga 1 Grupp 4 Vilka kompetenser är viktiga att elever förvärvar i skolan utöver ämneskompetens? En förmåga att göra kunskap till egen Se och förstå sitt egna lärande- metakognition Problemlösningsförmåga, konfliktlösningsförmåga Ha ett utvidgat perspektiv av olika sätt att leva och vara, olika kulturer Samarbetsförmåga – få testa olika sätt att lära Respekt för egna och andras åsikter Kunna acceptera regler och normer, kunna ge och ta kritik Kommunikationsförmåga Ödmjukhet inför världen runtomkring, nära och mer fjärran En förmåga att uttrycka egna och andras åsikter på ett socialt accepterat sätt

7 Social kompetens inkl. förmåga till tolerans - respekt - empati
Fråga 1 Grupp 5 Vilka kompetenser är viktiga att elever förvärvar i skolan utöver ämneskompetens? Social kompetens inkl. förmåga till tolerans - respekt - empati Språklig kompetens Analytisk kompetens inkl. källkritisk - förmåga till kritiskt tänkande Förmåga att placera sig i ett sammanhang Hälsosam livsstil Demokratisk kunskap Att känna igen sitt förhållningssätt (lärstil) och eget tänkande Hur de gör när de samarbetar Etik och moral Överblick över sin kunskap Kunna lära i interaktion med andra

8 Granska, reflektera, värdera Egen utvärdering och utveckling
Fråga 1 Grupp 6 Vilka kompetenser är viktiga att elever förvärvar i skolan utöver ämneskompetens? Kommunicera Formulera sig Lyssna på andra Omvärdera Människosyn Värdegrund Granska, reflektera, värdera Egen utvärdering och utveckling

9 Fråga 2 Grupp 1 Vad kan IT som verktyg tillföra lärandet?
IT kan vara: -          en praktisk hjälpreda -          ett informationssökningsverktyg -          en hjälp att arbeta annorlunda -          en hjälpmedel för enklare kommunikation -          ett bra skrivhjälpmedel -          något som möjliggör en ökad individualisering -          ett verktyg som ger färsk information om händelser i världen -          en hjälp till ett bättre omvärldsperspektiv -          en hjälp för människor med funktionsnedsättningar -          ett verktyg som ökar motivationen till lärande hos elever

10 Fråga 2 Grupp 2 Vad kan IT som verktyg tillföra lärandet?
Samlar kunskap på ett och samma ställe för att underlätta värderande och reflekterande Datorn som verktyg fortfarande något som är positivt för eleverna Verktyg för kommunikation Verktyg för att skriva och producera material Verktyg för att ta fram aktuella läromedel, t.ex. kartor, nyhetsrapportering m.m. Verktyg för individualisering (i bästa fall) Skapar möjlighet till variation

11 Fråga 2 Grupp 3 Vad kan IT som verktyg tillföra lärandet?
Datorn kan göra det roligt-motivera eleverna Individualiserat arbetssätt, läromedel för alla Flexibelt lärande, ett bibliotek när som helst på dygnet Kommunikationsverktyget - samverkans-verktyg Ett ökat informellt lärande Möjligheter till ett fördjupat lärande Kunskapen är en färskvara-aktuella uppgifter Språket är ändå mera viktigt

12 Fråga 2 Grupp 4 Vad kan IT som verktyg tillföra lärandet?
En nödvändigt, uppdaterat och aktuellt komplement till övriga läromedel Öppnar upp klassrummet gentemot omvärlden ”Skyltfönster” för den egna verksamheten, för redovisning av elevarbeten Kommunikationsmedium med omvärlden oavsett geografiska avstånd Förändrar och överbrygger gränsen mellan formellt och informellt lärande Kan lätt åstadkomma en individualisering och variation i lärandet En nödvändig beredskap att för att klara samhälleliga uppdrag, bankaffärer, delaktighet i samhällsbygget och för att ta del av aktuell debatt lokalt och globalt

13 Fråga 2 Grupp 5 Vad kan IT som verktyg tillföra lärandet?
1/2 Simuleringar – Experiment En annan form för lärande – andra arbetssätt Ytterligare en kunskapskälla som bl.a. ger ett vidare omvärldsperspektiv Nya samverkansformer Ökad motivation till lärande Bättre möjligheter till utvärdering Flexibelt lärande Fler möjligheter till lärande om kritiskt tänkande Fler infallsvinklar Variation i lärandeprocessen Individualisering

14 Fråga 2 Grupp 5 Vad kan IT som verktyg tillföra lärandet? (forts…)
2/2 Samarbete i nya konstellationer Specialpedagogisk nytt för elever med funktionshinder Fler mottagare av det eleverna producerar vilket bl.a. ”höjer kunskaps- och färdighetsribban” Ökat omvärldsperspektiv Ökade möjligheter till lärande i att kritiskt tänkande Ökad tillgång till aktuell information

15 Fråga 2 Grupp 6 Vad kan IT som verktyg tillföra lärandet?
Variation Roligare Kommunikation Fördjupa förståelse t ex med simuleringar Sammanställningar Hjälp vid skrivprocessen ( läs och skrivsvårigheter)

16 Fråga 3 Grupp 1 Hur kan vi arbeta vidare i ITiS anda utan extra statliga pengar?
Genom att: lärar- och skolledarutbildningar föregår med gott exempel och använder nya arbetssätt som integrerar IT den kommunala ledningsstrukturen förbättras och det skapas en långsiktig ekonomisk plan för IT i skolan det skapas en webbplattform för dialog mellan elever och lärare i undervisningen kommunen inrättar tjänster för IT-pedagoger lärare använder kompetensutvecklingspengar för fortbildning i ITiS anda bättre synliggöra goda idéer och lyckade projekt inom skolutveckling möjliggöra studiebesök och andra fysiska möten angående skolutveckling arbeta politiskt och påverka de styrande att satsa mer pengar på dessa frågor samverka med näringslivet om övertagande av hårdvara som utrangeras samarbeta med forskare locka med handledning för arbetslag som vill gå vidare uppmuntra bättre dokumentation så att lyckade förändringar kan bli bestående använda studiedagarna bättre

17 Skapa möjligheter för lärare att arbeta hemifrån
Fråga 3 Grupp 2 Hur kan vi arbeta vidare i ITiS anda utan extra statliga pengar? Samverkansgrupp där man lyfter fram IT i praktiken, ger impulser och inspiration Skapa tid för kontinuerlig kompetensutveckling för lärare där datorn används som verktyg Lärarutbildningen och rektorsutbildningen viktiga – verka för mer samarbete Skapa möjligheter för lärare att arbeta hemifrån Fortsatt satsning på kontinuerlig uppdatering av datorer Synliggöra IT-satsningen i kravspecifikationen samt ta fram en långsiktig pedagogisk plan/strategi för IT-användningen i kommunen Fortsätta med programpiloter som testar och utvärderar program

18 Starta samverkansgrupp- pedagogik –IT Utbildning på lokal nivå
Fråga 3 Grupp 3 Hur kan vi arbeta vidare i ITiS anda utan extra statliga pengar? Starta samverkansgrupp- pedagogik –IT Utbildning på lokal nivå Tid för att hålla igång och utveckla datakunskaper, och höja kompetensen för samtliga. Besök på mässor, se vad som finns.

19 Underlätta utbyte genom studiebesök
Fråga 3 Grupp 4 Hur kan vi arbeta vidare i ITiS anda utan extra statliga pengar? Satsa på handledartanken, utbytet av erfarenheter och projekt mellan skolor bör underlättas Utveckla tanken att kunna handleda kollegor på egna skolan i olika kompetenser som finns hos personalen Underlätta utbyte genom studiebesök Upprätta idébanker som kan nyttjas i kommunen Pedagogiskt centrums verksamhet är mycket viktig för samordningsfunktionen av alla idéer och satsningar som görs hela tiden, kommunen bör satsa på denna verksamhet. Satsa ordentligt med tid och resurser till kompetensutveckling i kommunen med kommunala medel

20 Arbeta för genomgripande organisatoriska förändringar i skolan.
Fråga 3 Grupp 5 Hur kan vi arbeta vidare i ITiS anda utan extra statliga pengar? Arbeta för genomgripande organisatoriska förändringar i skolan. Använda ITiS-handledare och de som genomfört ITiS-fortbildningen för att ”sprida ringar på vattnet” och fortsätta arbetet där ITiS statliga satsning slutade. Arbeta för en modernisering av rektors- och lärarutbildningarna.

21 Samverkans grupp för IT – pedagogik
Fråga 3 Grupp 6 Hur kan vi arbeta vidare i ITiS anda utan extra statliga pengar? Samverkans grupp för IT – pedagogik Verktyg Pedagogik Gemensam grupp för alla stadier. Mindre grupperingar vid behov Viktigt att ta till vara arbete som redan är gjort. Dokumentera Återvinna

22 Lärkraft Grupp 1 Bordsvärdens reflektioner kring seminariet
Det fysiska mötet mellan människor med lite olika infallsvinkel på frågorna IT och skola var stimulerande för diskussionen. Att omgruppera var också lyckat och gav ytterliggare liv åt samtalen. Däremot var det inte möjligt att hinna med alla de tre diskussionsfrågorna under varje halvtimmespass. Nästa gång kan mer tid ges åt diskussion och mindre åt föreläsningar.

23 Lärkraft Grupp 2 Bordsvärdens reflektioner kring seminariet
Intressanta diskussioner, också intressant att de blev så likartade vid de olika borden Bra med olika kompetenser, hade varit intressant att få med folk från näringslivet också Både för- och nackdelar med att dela grupperna så som gjordes under eftermiddagen Jag skulle velat ha med fler elever i diskussionerna

24 Lärkraft Grupp 4 Bordsvärdens reflektioner kring seminariet
De tre diskussionsomgångarna var ganska korta. När diskussionen tog fart och blev intressant var det dags att bryta. Trevlig idé att ”byta bord” för att förändra grupperna. Intressant iakttagelse av någon deltagare angående vår medelålder bland deltagarna på detta seminarium. Var finns de unga lärarna? Släpps de inte in i diskussionen eller engagemanget? Det hade varit intressant att få fördjupa diskussionen i någon av frågorna, det blev nu inte tid till det. Bra och intressanta föredragningar, bra val av ämnen

25 Lärkraft Grupp 5 Bordsvärdens reflektioner kring seminariet
Intressanta ämnen Bra upplägg men ett ämne för mycket, vilket medförde Kort samtalstid, vilket i sin tur ledde till Problem med att fullfölja resonemang

26 Lärkraft Grupp 6 Bordsvärdens reflektioner kring seminariet
En mycket intressant dag med bra innehåll. Att vi bytte grupper gjorde att vi fick ta del av fler erfarenheter. Dock var tiden lite knapp för diskussionerna. Roligt att flera personalkategorier fanns med liksom att hela skolväsendet var representerat. (Grundskola till universitet) Hoppas att denna typ av seminarium kan bli en återkommande aktivitet framöver.


Ladda ner ppt "Dialogcafé LÄRKRAFT PROGRAM"

Liknande presentationer


Google-annonser