Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Staten ger 60 000 lärare datorer GRATIS ??. 1490 Mkr under åren 1999-2001 yalla skolor i alla kommuner ykomplettera och förstärka zKompetensutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Staten ger 60 000 lärare datorer GRATIS ??. 1490 Mkr under åren 1999-2001 yalla skolor i alla kommuner ykomplettera och förstärka zKompetensutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Staten ger 60 000 lärare datorer GRATIS ??

2 1490 Mkr under åren 1999-2001 yalla skolor i alla kommuner ykomplettera och förstärka zKompetensutveckling ylärarlag (40% av alla lärare) yfår disponera dator hemma zInfrastruktursatsning yöka tillgänglighet till Internet och e-post Statlig satsning på IT i Skolan Lärandets verktyg (ITiS)

3 Villkor för statsbidrag från ITiS zEtt aktivt skolledarengagemang … zSkolorganisation … zHandledarutbildning … zTekniktillgång och tekniksupport (skall finnas) … väl fungerande datorer … uppkoppling mot Internet... supportorganisation för hantering av teknikproblem

4 Kompetensutveckling: zpedagogiskt inriktad kompetensutveckling för lärare i arbetslag (ca 3 veckor heltid) Ska ses som en hävstång i förverkligandet av övrig skolutveckling zKompletteras med yseminarier riktade till skolpolitiker och förvaltningschefer yhandledarutbildning yskolledarutbildning

5 Kompetensutvecklingen i arbetslaget zLärande i arbetet ygenom ett ämnesövergripande, problembaserat elevorienterat utvecklingsarbete tillsammans med elever zI arbetslaget (15 tim* handledning) ysom studiegrupp zI en seminarieserie tillsammans med andra arbetslag inklusive examination (20 tim* + 10 tim* handledning) *) Kommunal handledare *) Lärarutbildare

6 ITiS Kompetensutveckling

7 Lärarlaget/Studiegruppen zlärarna i arbetslaget tar eget ansvar för sitt eget lärande zstöd i form av handledning och anvisningar om läromedel ztillgodogöra sig satsningens teoretiska innehåll ysamtliga deltagare för loggbok zplanerar genomför och utvärderar ett utvecklingsarbete tillsammans med elever yutvecklingsarbetet ska vara ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat

8 Alla medlemmar i arbetslaget får möjlighet att växa utifrån egna behov och förutsättningar Individuella fördjupningar inom arbetslagets ram Lokal utformning Bank av läromedia/-medel Mål och riktlinjer

9 Kompetensutveckling av lärare 1. Omvärldsanalys och framtidsutsikter (”diskutera”) 2. IT och lärande / lärprocessen (”läsa”) 3. IT i praktiken / metoder och arbetssätt (”göra”)

10 Omvärldsförändring och analys IT-relaterade framtidsfrågor Arbetslivets förändring IT i världen

11 IT OCH LÄRANDE Lärande och kunskapsförändring Kunskapssyn och IT Källkritik Etik Lagstiftning Demokrati och rättvisa

12 Pedagogik och didaktik IT och lärandets praktiska villkor Läromedel och IT IT i praktiken

13 Seminarieserierna z>25 personer, 3-5 lärarlag zbör representera olika skolformer, lärarkompetenser och stadier zfördjupa teoretiska moment och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte runt utvecklingsarbetet zexamination sker i seminarieserien, skriftlig redovisning, loggböcker och använda läromedel, resultat och utvärdering zvid behov samverkan över kommungränserna

14 Fördelning av ITiS platser

15 Kompetensutveckling zVem omfattas av erbjudandet? zMåste lärarlaget vara ämnesövergripande? zKan en kommun själv finansiera fler platser i handledarutbildningen? zVarför en särskild utbildning för skolledare? zVi bedriver redan ett projektarbete. Kan vi använda det i kompetensutvecklingen? zVad menas med grundläggande datakunskap? zKommer alla att genomgå samma utbildning? Svar på: www.itis.gov.se/faq/kompetens.htmlwww.itis.gov.se/faq/kompetens.html

16 Multimediadator zVem får disponera en dator?  Var ska datorn placeras och för hur länge? zHur är datorn försäkrad? zTillvägagångssätt vid kommunernas beställning av datorer? zNär får jag tillgång till datorn? zVad åtar jag mig? zVad ingår? zVilka leverantörer? zKan kommunen välja flera olika leverantörer?  Vilka programvaror ingår? Svar på: www.itis.gov.se/faq/dator.htmlwww.itis.gov.se/faq/dator.html

17 Bärbara ITiS-datorer? zFujitsu och Siemens-Nixdorf går samman. Detta får vissa upphandlingsmässiga konsekvenser i förhållande till de ramavtal som Statskontoret har slutit. zNy pris- och produktkontroll ska genomföras zKan ev. innebära merkostnader för kommuner som väljer bärbara datorer  Leveransen av bärbara datorer fördröjs

18 Aktuell information om ITiS zITiS nationellt informationsmaterial www.itis.gov.se/publikationer/index.html  Regional ITiS-information www.edu.linkoping.se/sortho/ (eller go.to/itis ) www.edu.linkoping.se/sortho/ go.to/itis

19 Regionala Stödutbildningar ht 99 zPolitikerseminarium zHandledarutbildning zSkolledarutbildning

20 Kommunala handledare z1 handledare på ca 60 ITiS-platser ca 150 timmars handledning/handledare z15 timmar/lärarlag och 20 timmar/seminarieserie finansieras av statsbidraget på 2100 kr/lärare zgod allmänpedagogisk kompetens och erfarenhet av ämnesövergripande utvecklingsarbete krävs zerfarenhet av IT som ett integrerat verktyg i skolarbetet zhandledning inte undervisning zhandledaren är examinator z7 dagars utbildning som finansieras av delegationen

21 Fördelning av handledarplatser

22 Skolledarutbildningen skall: zÖka förståelsen för rollen som möjliggörare zstärka insikten om ansvaret för att tillhandahålla bra förutsättningar för arbete med informationsteknik zöka insikten om ansvaret för etiska och demokratiska frågor i samband med IT zbidra till att skapa nätverk

23 Skolledarutbildning ht 99 zEn skolledare från skolor där arbetslag deltar zFokusering på rollen som pedagogisk ledare med ansvar för skolutveckling zAnordnare ht 1999 blir PM Datautbildningar AB z3 Heldagar: 25/10, 9/11 och 29/11 (en veckas studier) zSe vidare www.edu.linkoping.se/sortho/ eller go.to/itis/

24 Infrastrukturbidraget zInternetanslutning Anslutning av skolor som inte har förbindelse eller har låg kvalitet zE-post Nå målet att alla elever och lärare har e-post-adress under perioden zOm ovanstående mål/krav är uppfyllda kan bidraget användas för: Stamnät, Servrar, Datorer i skolan, Säkerhetsutrustning, Kompetensutveckling (ITiS-platser tidigast 2000)


Ladda ner ppt "Staten ger 60 000 lärare datorer GRATIS ??. 1490 Mkr under åren 1999-2001 yalla skolor i alla kommuner ykomplettera och förstärka zKompetensutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser