Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Analys av ledningssystem i internationella insatser Sofia Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Analys av ledningssystem i internationella insatser Sofia Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Analys av ledningssystem i internationella insatser Sofia Nilsson Försvarshögskolan Institutionen för Ledarskap och Management Karlstad Universitet Estetisk-Filosofiska Institutionen Misa Sjöberg Försvarshögskolan Institutionen för Ledarskap och Management Örebro Universitet Juridik, Psykologi och Socialt Arbete Gerry Larsson Försvarshögskolan Institutionen för Ledarskap och Management Universitet i Bergen Det Psykologiske Fakultet

2 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08

3 Projektets initiala upplägg 1)Kartlägga ledningssystemets utformning och funktion före, under och efter akuta internationella humanitära biståndsinsatser, såväl ur ett internt aktörsperspektiv som utifrån signifikanta omvärldsgruppers perspektiv 2)Generaliserbarhetspröva teoretisk modell av ledningssystem 3)Tillämpad kvalitetsutveckling med fokus på ledningssystemet

4 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Förändrat projektfokus 1)Kartlägga ledningssystemets utformning och funktion före, under och efter akuta internationella humanitära biståndsinsatser, såväl ur ett internt aktörsperspektiv (som utifrån signifikanta omvärldsgruppers perspektiv) 2)Generaliserbarhetspröva teoretisk modell av ledningssystemet 3)Moralisk stress under internationella, humanitära hjälp- och räddningsinsatser

5 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Metod Explorativ ansats - 19 personer Systemperspektiv/holistiskt perspektiv Analys enligt grounded theory (Glauser & Strauss, 1967; Starrin et al., 1991 ) Generaliserbarhetsprövning (kvalitativ – metodutveckling)

6 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08

7 Bakomliggande förhållanden Grundläggande förutsättningar -Politisk styrning -Central myndighetsledning -Geografisk belägenhet Extern samverkan -Uppdragsgivare -Finansiärer Gynnsamt Ogynnsamt

8 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Bakomliggande förhållanden Intern verksamhet -Ledarskapet -Struktur -Kompetens-/erfarenhetsbank -Organisationskultur/klimat Gynnsamt Ogynnsamt

9 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Enskild insats Före, under, efter Ledningens rationalitet -Effektivitetsaspekt - Personrelaterade kvaliteter - Fysiskt-administrativa-materiella/logistiska kvaliteter -Humanitetsaspekt - Social kulturell kompetens - Socio-kulturell atmosfär/anda

10 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Utfall Uppnådda mål Nyttoaspekt för de som erhöll humanitärt stöd Lära från erfarenheter

11 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Generaliserbarhetsprövning Modellen validerades i de flesta avseenden (kategorinivå) -internationellt/nationell/naturorsakad Övergripande resursstruktur och rationalitet likartad - kvalitativa aspekter varierar i både substans och tyngd inom respektive kategori (kodnivå) beroende på hot och resursförfogande!

12 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 PRAKTISK NYTTA - Modell för teoretisk/praktiskt förståelse av ledning under kriser/katastrofer - Analysinstrument för utvärdering/lärande av kriser/katastrofer - Underlag för beredskapsplanering/organisationsutveckling

13 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Moralisk stress i internationella humanitära hjälp- och räddningsinsatser Moralisk [di]stress – smärtsamma känslor… Situationer som karaktäriseras av mer än en rätt sak att göra. Problematiken handlar då om att väljer man ett alternativ så utesluter man möjligheten att välja det andra (Corley, 2002). Problem där individen är medveten om det moraliskt riktiga agerande som en situation kräver, men inte kan agera på ett sådant sätt på grund av institutionella hinder som till exempel tidsbrist, brist på ledarstöd, institutionell policy eller legala hinder (Jameton, 1984).

14 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Metod Finns det några situationer där du följt din övertygelse av vad som var moraliskt riktigt att göra trots att du visste att det var emot lagar och regelverk? Finns det några situationer där du följt lagar och regelverk trots att du upplevde att de gick emot din övertygelse om vad som var moraliskt riktigt?

15 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Metod forts. Explorativ ansats 16 deltagare Analys – grounded theory

16 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08

17 Kontextuella förhållanden Formalia Kultur Säkerhet Media

18 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Tolkning av kontextuella förhållanden Anpassade till uppgiftslösande ”Jag tror inte att man utformar ett regelverk som är orimligt i fält. Då får man inte igenom ett sånt regelverk, för dom som skapar regelverk för det för fältorganisationen.” Hinder för uppgiftlösande ”Jag tänker mest på att vi har skapat bestämmelserna här. Om vi håller oss till det… säg så här att du ska förhålla dej så här ute va, med arbetstider… men sen hamnar vi ofta i nånting som man inte har förutsett eller jobbar i andra kulturer.”

19 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Beslutsstrategi Sunt förnuft styr initial coping - Magkänsla och intuition ”Men hamnar man i en sån situation… där det är helt omöjligt… man får väl ändå säga i sammanhanget ifråga då, då måste man ju så att säga använda sunda förnuftet i första hand.” Söka chefers godkännande och stöd - Chefers godkännande och stöd/brist på chefers godkännande och stöd ”Om man gör något som är utanför och väldigt, väldigt nära gränsen till nånting som är mer eller mindre, inte olagligt men utanför så räcker det att ringa ett samtal till chefen eller någon annan så kan man få ett ja eller ett nej. Och känner han att det är känsligt rent politiskt sett så säger han ’nej’… vi måste kolla med [den politiska nivån] om vi kan göra det… så man vet ungefär var man ligger nånstans.”

20 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Överväganden Aktivt val att agera i enlighet med, eller in kontrast till, vad som förväntas givet rådande kontextuella förhållanden ”Nej, jag är inte sån som person. Nej, jag följer inte reglerna om jag tycker att dom är fel… om det går emot mina principer eller min moral.” Vara medveten om risker - eget ansvar - utfall av beslutsfattande

21 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Överväganden forts. Återvända till det som förväntas så fort som möjligt

22 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Uppgiftens utfall utifrån vald handling OK vid framgång ”Så hade jag ju en bild av vad som tar tid, vad det är som är svårt, vad det är vi måste prioritera. Sen hör jag vad dom säger och så får man sålla och ta bort vissa saker och satsa på det istället. Och så får man skäll ’Varför har du inte gjort som vi hade sagt att ni skulle ha gjort?’ och sedan några dagar senare så visar det sig att ’Oj! Det var bra att ni gjorde så här!” Personligt ansvar vid framgång/nederlag ”/…/ jag vet inte hur man hanterar det sen, men det är klart det är ingen person som man vänder sig till i första hand när det gäller nästa uppdrag. Så enkelt är det ju.”

23 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Moralisk stressreaktion Otillräcklighet ”/…/ när det gäller [namn på typ av insatser] så kan vi ju vilja göra stora saker men att man från svensk sida inte vill lägga pengarna på den typ av stöd som vi kan ge.” Maktlöshet, meningslöshet, frustration ”Dom har då fina bilar, utrustningar och då så att… med flaggor och företräder organisationen… ’Vad är det ni behöver?’ frågar dom byborna. Sen åker man därifrån och så kommer en ny organisation och ställer samma frågor. Men det är ingen som far dit och gör nånting va! Å det finns ingen som kan koordinera det hela. Det är ju för jävligt!”

24 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Slutsatser Relativt vanligt förekommande Kan ge upphov till starka stressreaktioner Hierarkiska skillnader Svårigheter hantera – chefer & underställda Moralisk stress – ett specialfall av stressreaktioner i allmänhet, och ett negativt tvetydigt tillstånd i synnerhet – behov av andra coping strategier?

25 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 PRAKTISK NYTTA Modell ej validerad → begränsat användningsområde Teoretisk förståelse för etiskt/moraliskt svåra beslutssituationer i internationell, humanitär biståndskontext Underlag för utbildning/övning (mental förberedelse), ledarskap, stresshantering, etc.

26 Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Sofia Nilsson Sofia.nilsson@fhs.se +46-54-10 40 22


Ladda ner ppt "Presentation vid MSB seminariet: Ny kunskap för samhällsskydd och beredskap, 2009-12-08 Analys av ledningssystem i internationella insatser Sofia Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser