Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmös framtida kollektivtrafik Kollektivtrafikutredning 2007-2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmös framtida kollektivtrafik Kollektivtrafikutredning 2007-2008."— Presentationens avskrift:

1 Malmös framtida kollektivtrafik Kollektivtrafikutredning 2007-2008

2 Bakgrund till utredningen Kommunstyrelsens fattade i maj 2007 ett beslut om att tillsätta en kollektivtrafikutredning. Motiven för en utredning om Malmös framtida kollektivtrafik är flera: Öresundsregionen och Malmö växer i befolkningsmängd och i takt med det blir det dagliga resorna med kollektivtrafiken allt fler, vilket leder till kapacitetsbrist. Den totala trafikmängden ökar vilket belastar gatunätet och ökar behovet av kollektivtrafiklösningar. Det behövs ur miljösynpunkt ett hållbart alternativ till den ökande biltrafiken. Citytunneln skapar förutsättningar för långsiktig satsningar när kontinentalbanan frigörs för eventuell kollektivtrafik.

3 Varför en utredning? För att: Skapa förutsättningar för en dialog om framtida kollektiva trafiklösningar med regionala och nationella beslutsfattare. Skapa förutsättningar för gemensamma regionala lösningar bl. a. i samarbete med Region Skåne (Skånetrafiken), Lunds och Helsingborgs kommuner. Genom en utveckling av kollektivtrafiken kunna stödja en social samhällsomvandling. Genom att låta kollektivtrafiken vara en del av integrationsarbetet och bättre knyta segregerade områden till kollektivtrafiknätet.

4 För att: Skapa förutsättningar för en miljövänlig kollektivtrafik som motvikt till en växande bilism. Skapa förutsättningar för planering av framtida satsningar på kollektivtrafiken i Malmö och regionen. Projektet ska därför kopplas till översiktsplanen. Skapa en gemensam grund för politiska resonemang och ställningstaganden om framtida satsningar på kollektivtrafiken i Malmö och regionen. Stärka bilden av Malmö som en attraktiv och hållbar stad. En stad som bejakar modern teknik och hållbara trafiklösningar.

5 Mål för utredningen Utredningen ska: Ge en bild av regionens större infrastrukturella utmaningar som påverkar kollektivtrafiken. Belysa hur Citytunneln kan få ökad betydelse genom en kombination med annan kollektivtrafik. Belysa möjlig potential för kollektivt resande i Malmö och regionen. Belysa den fysiska planeringens roll och frågor kring markreservat för framtida kollektivtrafik. Precisera mål och kvalitetskrav och belysa möjligheterna att förbättra stadsmiljön genom satsningar på kollektivtrafik.

6 Utredningen ska: Inventera och pröva olika tekniska lösningar lämpliga för Malmö och för Malmös planering. Belysa de ekonomiska möjligheterna för en utbyggnad. Kopplas till och utnyttja de utredningar som pågår och som gjorts tidigare. Där det är möjligt drivas i medverkan med andra aktörer.

7 Utredningen består av tre delar Aktivitet A: Regional utveckling, attraktivitet och kollektivtrafikens förutsättningar Aktivitet B: Fysisk planering – kollektivtrafik och markanvändning Aktivitet C: Trafiksystem – möjligheter och restriktioner Resultaten från aktivitet A ger en grund för aktivitet B som i sin tur ger grunden för aktivitet C.

8 Politisk ledningsgrupp 4 majoriteten (ordf.) +3 minoriteten Huvudsekreterare/processledn, stk Projektledning Huvudsekreterare/processledn 3 projektledare Extern referensgrupp Skånetrafiken,Banverket Expertgrupp; Vinnova,Vägverket, SIKA, Boverket, Nutek, VTI, KTH, ESV Intern referensgrupp Planeringsgruppen Utredningens organisation Regional utveckling, attraktivitet och kollektivtrafikens förutsättningar Fysisk planering Trafiksystem – möjligheter och restriktioner Projektledare: Jan Haak, Stadskontoret, Jan-Olof Jönsson, Stadsbyggnadskontoret och Klas Nydahl, Gatukontoret

9 Övergripande tidplan (Se delprojekt för övriga tidplaner) Föreberedelser Etablerande av projektorganisation. Uppstart av projektet. Oktober 2007 Konferensdeltagande Deltagande i Transportforums årskonferens i Linköping avseende framtida transportsystem. Januari 2008 Studieresa Studieresa till europeiska städer med goda exempel på kollektivtrafiklösningar. Februari 2008 Utställning Framtagande av utställningsmaterial kring framtidsbilder av kollektivtrafiken. Juli - september 2008

10 Författande av rapport Författande av rapport med utredningens slutsatser, alternativa utvecklingslinjer och formulerande av strategier för Malmös och regionens utveckling av kollektivtrafiken. Är underlag för beredning på politisk nivå i Malmö och regionen. September - november 2008 Publikation/illustrerad rapport Författande och redigering av illustrerad rapport kring framtidsbilder av kollektivtrafiken. Populärversion av utredningen. Oktober - november 2008 Informationsspridning om verksamhet och resultat Januari - december 2008 Projektutvärdering och slutredovisning, inklusive slutrapport November - december 2008

11 Så sprids resultaten av utredningen Del/dialograpporter sprids till politiker och anställda i Malmö stad, Region Skåne, berörda aktörer i regionen och till allmänheten genom malmo.se. Slutrapporten sprids till samma målgrupper som ovan men utöver en fullständig rapport sprids även en kortare tryckt populärversion. En utställning ska visa hur Malmös framtida kollektivtrafik kan se ut. Resultaten sprids genom malmo.se, Vårt Malmö och till övriga nyhetsmedier.

12 Aktivitet A Regional utveckling, attraktivitet och kollektivtrafikens förutsättningar

13 Syfte aktivitet A Syftet med denna inledande aktivitet är att ge underlag att belysa effekterna av två framtidsscenarier för den demografiska tillväxten i Malmö och Öresundsregionen år 2030. I det lägre scenariet antas befolkningen i Malmö öka med 50 000 nya invånare motsvarande 2 500/år. I det högre alternativet förväntas befolkningen öka med 100 000 invånare, vilket motsvarar 5 000/år. På motsvarande sätt skisseras två alternativ för befolkningstillväxten för samtliga kommuner i Öresundsregionen. Framtidsscenarierna i denna aktivitet bildar ramverk för utredningens kommande två underaktiviteter.

14 Frågeställningar aktivitet A Hur ser utvecklingen av Malmö och Öresundsregionens befolkningstillväxt, dess sammansättning och fördelning ut år 2030? Vilka blir effekterna av befolknings- och sysselsättningstillväxten på den ekonomiska tillväxten, jämställdhet, miljö och integration?

15 Tidplan aktivitet A Workshop (A: 1) med organisationer, politiker och tjänstemän Hur ser utvecklingen av Malmö och Öresundsregionens befolkningstillväxt och dess sammansättning ut? Resultatet används därefter som underlag till antaganden om den demografiska utvecklingen i Malmö/Skåne/Öresundsregionen år 2030. December 2007 Rapportering och dokumentation av Workshop (A: 1) Sammanställning av resultat från Workshop (A: 1). Analys och förslag till framtidsscenarier. Planering och förberedelse av Workshop (A: 2). December 2007 Workshop (A: 2) med organisationer, politiker och tjänstemän. De analyser som genomförts av befolkningen och sysselsättningen år 2030 ligger till grund för ett antal strategiska frågeställningar deltagarna har att förhålla sig till. Januari 2008 Rapportering och dokumentation av Workshop (A: 2) Sammanställning av resultat från Workshop (A: 2). Analys samt konsekvensbeskrivningar av scenarier. Februari 2008 - Mars 2008

16 Aktivitet B Fysisk planering – kollektivtrafik och markanvändning

17 Syfte aktivitet B Syftet med denna aktivitet är att med utgångspunkt från de två framtidsscenarierna enligt aktivitet A belysa möjliga utbyggnadsalternativ i Malmö och regionen. För resp. scenario redovisas två olika utbyggnadsalternativ, dels koncentrerad, tät utbyggnad, dels en variant med mera utspridd utbyggnad. Detta ger sammantaget fyra olika bebyggelsescenarier att trafiktekniskt bedömas, vilket görs inom ramen för aktivitet C.

18 Frågeställningar aktivitet B Hur kan stadsutvecklingen och markanvändningen se ut 2030 baserad på framtidsscenarier och utbyggnadsalternativ? Vilka blir effekterna på bebyggelsestruktur, stadsmiljö mm? Var finns behov av markreservat för framtida kollektivtrafik?

19 Tidplan aktivitet B Planering och förberedelse av workshop Upplägg och innehåll. Januari 2008 Workshop (B: 1) om alternativa framtidsbilder Framtida utveckling av kollektivtrafik och tillhörande markanvändning utifrån de scenarier som formulerats i aktivitet A. Diskussion och formulering av alternativa framtidsbilder för kollektivtrafiken. Februari - mars 2008 Rapportering och dokumentation av Workshop (B: 1) Sammanställning av resultat från Workshop (B: 1). Analys och formulerande av underlag för aktivitet C. April 2008 - maj 2008 Workshop (B: 2) med organisationer, politiker och tjänstemän. De analyser som genomförts av befolkningen och sysselsättningen år 2030 ligger till grund för ett antal strategiska frågeställningar deltagarna har att förhålla sig till. Januari 2008 Konsultarbete för bearbetning av alternativa framtidsbilder. Utredningsinsats av extern expertis för närmare bearbetning av framtidsbilder. April 2008 - juni 2008

20 Aktivitet C Trafiksystem – möjligheter och restriktioner

21 Syfte aktivitet C Respektive bebyggelsescenario från aktivitet B kompletteras med antaganden om tre olika konkurrensförhållanden mellan olika trafikslag. Det första förhållandet representerar ungefär dagens förhållanden medan det andra symboliserar medelhöga restriktioner för biltrafik. Det tredje förhållandet är en situation med klart ökade restriktioner för biltrafik. Syftet med denna aktivitet är att identifiera viktiga transportkorridorer och knutpunkter för de olika alternativen ovan kompletterat med en bedömning av hur korridorerna och knutpunkterna ändras till lokalisering och storlek beroende på studerat alternativ. Aktiviteten ska också belysa och ge exempel på olika former för alternativ finansiering av infrastrukturprojekt.

22 Frågeställningar aktivitet C Hur ser resandeutvecklingen ut i olika resrelationer lokalt respektive regionalt baserat på framtidsscenarierna, utbyggnads-alternativen samt färdmedelsfördelningarna? Vilka typer av kollektiva transportmedel är lämpliga för olika resbehov och vilka krav ställer dessa på framkomlighet i gatunätet, utrymme för hållplatser och terminaler? Beroende av studerat alternativ enligt ovan, vilka transportkorridorer och knutpunkter kan identifieras?

23 Tidplan aktivitet C Prognoser av trafikvolymer Utifrån aktiviteterna A och B görs prognoser för att beskriva trafikvolymer med olika färdmedel. Februari - april 2008. Kartläggning av möjliga kollektivtrafiklösningar Olika kollektivtrafiklösningar studeras för att kartlägga en rad faktorer. November 2007 - mars 2008 Analys och förslag till möjliga lösningar Resultaten från prognoser och kartläggningar används för att analysera vilka framtida kollektivtrafiklösningar som kan vara möjliga. Mars - juni 2008 Planering och förberedelse av Workshop (C: 1) Upplägg och innehåll. April - maj 2008 Workshop (C: 1) om konkreta förslag Berörda organisationer, politiker och tjänstemän diskuterar och bedömer förslagen som framkommit i aktivitet C. Juni 2008 Rapportering och dokumentation av Workshop (C: 1) Sammanställning av resultat från Workshop. Analys och formulerande av underlag för slutrapport. Juni - juli 2008 Dialograpport Sammanställning av material för diskussion utifrån slutsatser i aktivitet C. Juni - september 2008


Ladda ner ppt "Malmös framtida kollektivtrafik Kollektivtrafikutredning 2007-2008."

Liknande presentationer


Google-annonser