Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAP Business All-in-One, SAP Best Practices-undersökning 2006, Asien-Stillahavsområdet, Japan Chris Schuler, Julianne Tosa SAP Asien, Singapore.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAP Business All-in-One, SAP Best Practices-undersökning 2006, Asien-Stillahavsområdet, Japan Chris Schuler, Julianne Tosa SAP Asien, Singapore."— Presentationens avskrift:

1 SAP Business All-in-One, SAP Best Practices-undersökning 2006, Asien-Stillahavsområdet, Japan Chris Schuler, Julianne Tosa SAP Asien, Singapore

2 Mål med undersökning/studie Undersökningsinformation

3 Undersökningsresultat Metodik och utvärderingsprocedur Frågeformulär enligt studie från 2004/2005, med uppföljande telefonintervjuer Syfte: utvärdera effekten av SAP Business All-in-One, SAP Best Practices för försäljnings- och implementeringsprojekt, liksom effekten för ”produktisering”. Studiens varaktighet: oktober 2006 till januari 2007 Utförd av SME Solution Center Asia Pacific Japan Svarsfrekvens: 56 % Huvudresultat: tydliga fördelar Operativa fördelar: Snabbare installation Säkert, förutsägbart, prisvärt Kort tid till fördelar Ekonomiska fördelar: Lägre projektkostnader Lägre total ägandekostnad

4 Undersökningsdemografi Fr å n oktober 2006 till januari 2007, 35 kunder och partners i Asien-Stillahavsomr å det, Japan. Regionen unders ö ktes med avseende p å effekten av SAP Business All-in-One och SAP Best Practices Solutions f ö r f ö rs ä ljning, implementering och produktisering.

5 Mål med SAP Business All-in-One-, SAP Best Practices-studien Kunders (MEI/MED) feedback om: Projektomfattning Installationssvårigheter Besparingar Inverkan på produktisering Partners feedback om: Inverkan på att skapa lösningar Aktivering Utvärderings- och försäljningsfas Installation Produktisering Målet med studien, som är en fortsättning på en intern SAP-studie från 2004/2005, var att mäta effekten av SAP Business All-in-One Solutions och SAP Best Practices-produktisering för medelstora företag i Asien-Stillahavsområdet, Japan. MEI- och MED-kunder utvärderades, liksom partnerns roll vid framgångsrik försäljning och installation.

6 Vilka behov har medelstora företag? Små och medelstora företag (SME) behöver lika många funktioner som större företag. Enligt Aberdeen Group-undersökningen ”Benchmarking ERP in SME Report”, behöver SME-företagen inte lika komplexa ERP-lösningar, men samma funktioner. Enligt studien använder små- till medelstora företag bara 6 procent färre funktioner än det genomsnittliga antalet funktioner för 1 200 företag av olika storlekar. I rapporten identifieras två huvudskäl till den snabba ökningen av ERP-system i SME- segmentet. För det första har prisläget för ERP och den underliggande infrastrukturen, t.ex. maskinvaror och databaser, förbättrats kontinuerligt de senaste 20 åren. För det andra erbjuder nya leveransmodeller, som programvara-som-tjänst, lägre risker än andra alternativ som innebär inköp och underhåll av programvara. Aberdeen Group-studien ”Benchmarking ERP in SMB Report”, december 2006

7 Egenskaper som innebär utmaningar för medelstora företag Medelstora företag … Är rörliga och flexibla Växer organiskt Expanderar aktivt, men inte lönsamt Gör inte skillnad på programvara och implementation Har låga IT-budgetar Behöver snabba och konkreta fördelar Kräver högkvalitetslösning som är anpassad efter unika företagsbehov Vill ha lokaliserade och branschspecifika lösningar Har begränsade projektresurser Vill undvika långdragna och bekymmersamma implementeringar Behöver en lösning som kan utökas i takt med verksamheten Vi tog reda på vad SME-företag vill ha Utdrag ur unders ö kning fr å n 2006, med 1 389 SME-f ö retag i Asien-Stillahavsomr å det

8 M å l med unders ö kning/studie Unders ö kningsinformation Mål med undersökning/studie Undersökningsinformation

9 Tyngdpunkter i undersökningen Lägg främst märke till 100 % av de tillfrågade bekräftar att SAP Business All-in-One, SAP Best Practices är:  beprövat och stabilt  enkelt att anpassa  ger säkra, förutsägbara och prisvärda installationer. 100 % av de tillfrågade bekräftar att SAP Business All-in-One, SAP Best Practices inverkade positivt på inköpsbeslutet. Tydliga fördelar i kundprojekt Kostnadsbesparingar mellan 25 k och 150 k euro, i genomsnitt 45 k euro. Det krävs bara 50 % av de konsult- och kundresurser som används för konventionella installationer (partner/kund). 32 % kortare implementeringstid. Tidsbesparingar mellan 14 och 100 mandagar. Lösningen tillgodoser upp till 70 % av kundkraven. Genomsnittlig projektvaraktighet är 20 veckor. Förkortning med 10 veckor, tack vare produktisering. 72 % av kunder och partners håller med om att SAP Business All-in-One, SAP Best Practices ger lägre total ägandekostnad.

10 Lösningsomfattning ” Vi valde en SAP-l ö sning eftersom den har massor av funktioner och h ö g skalbarhet, j ä mf ö rt med andra ERP-l ö sningar. ” 90 % av de tillfrågade implementerade en fullständig omfattning av SAP ERP. Integreras:  Ekonomi  Controlling  Försäljning  Inköp  Tillverkning  Logistik ”… med de f ö rkonfigurerade scenarierna sparade vi mycket tid i f ö rslags- och realiseringsfasen. ” ”Vi valde en SAP-lösning eftersom den har massor av funktioner och hög skalbarhet, jämfört med andra ERP-lösningar.” ”…med de förkonfigurerade scenarierna sparade vi mycket tid i förslags- och realiseringsfasen.”

11 Lösning för: bransch, land, kundkrav Den förkonfigurerade lösningen tillgodoser i genomsnitt 70 % av kraven/behoven. Det är avgörande för kundernas inköpsbeslut.

12 SAP Business All-in-One, SAP Best Practices är… ”Hög avkastning på kundens investering. Lösningen och installationen är säker, förutsägbar och prisvärd.”

13 Inverkan på installation – 32 % kortare tid Genomsnittlig tidsbesparing med SAP Business All-in-One, SAP Best Practices var 32 %, jämfört med ”vanlig implementering från grunden”. Tidsbesparingen var mellan 14 och 100 mandagar. Implementering F ö rberedelserF ö rslagRealisering Aktivering, support -30% -50% -40% -20% Implementering -32% Implementering utan SAP Best Practices Implementeringsprocess med ASAP Focus/SAP Best Practices Justering -20% I genomsnitt fem heltidsanställda i projektteamet i ett SAP Business All-in-One-, SAP Best Practices- projekt. Ungefär hälften av de resurser som krävs för projekt där SAP Business All-in-One, SAP Best Practices inte används.

14 Effekt av SAP Best Practices på bärbar dator (Images) Med SAP Best Practices Images kan du demonstrera fördelarna med SAP ERP via ett aktivt landsspecifikt ERP-grundsystem eller branschspecifikt SAP Best Practices-system på en bärbar dator. ”SAP Images är mycket övertygande och hade stor inverkan på beslutet att köpa SAP Business All-in-One- lösningen till vårt företag.” ”SAP Business All-in-One-/SAP Best Practices-bilder på en bärbar dator är ett effektivt och konsekvent sätt att demonstrera ett aktiva system, direkt på plats hos intressenterna.” Håller med Håller inte med Vill inte svara

15 Genomsnittlig installationstid är 20 veckor! 32 % (eller 10 veckor) kortare med produktisering! SAP Business All-in-One- och SAP Best Practices-baserade projekt levererades efter en genomsnittlig projektcykel på 20 veckor. Med konventionella metoder utan produktisering tar implementeringen i genomsnitt ytterligare 10 veckor!

16 Genomsnittlig tidsbesparing vid utvärdering och installation SAP Business All-in-One, SAP Best Practices bidrog till lägre projektkostnad för 100 % av de tillfrågade! Enligt beräkningar är besparingarna 25 000–150 000 euro. Genomsnittlig besparing: 45 000 euro Projektfaser Projekt- förberedelse Affärs- förslag RealiseringAktivering, support Slutlig justering Omfattning O % 100% SAP A1/BP Konventionell metod Total tids- besparing 32% -50% 25 dagar -40% 20 dagar -30% 15 dagar -20% 10 dagar -10% 5 dagar

17 Rangordning för framgångsfaktorer för hela projektet 1. 2. 3. Fast pris Fast kostnad (Varaktighet och installationskostnad) Produktiserat paket fr å n SAP och SAP-partners Installationsexpertis/kvalitet fr å n SAP och SAP-partners Vilka faktorer är avgörande för ett framgångsrikt utförande av hela projektet, och hur rangordnar du faktorerna?

18 Medelstora företag, Asien-Stillahavsområdet, Japan, 2006 38 % mer kvalificerade SAP Business All-in-One (MEI) och 42 % högre SAP Best Practices-intäkter (MED*) 2006 38% 42%

19 Tydlig framgång: Kautex Textron – Kina ”SAP är sedan länge en betrodd partner som har djupgående specialkunskaper om vår bransch, och det är viktigt för ett företag som drivs av innovationer.” - Frank Jackelen, Global SAP Manager, Kautex t $$ kortare tid till fördel! Kortare återbetaln.- tid Mindre inledande Investeringar  Branschspecifik  Effektivare implementering och lägre risk  Anpassad omfattning/kort tid till värde  75 % perfekt kravmotsvarighet för alla komponenter från början för Kautex

20 Tydlig framgång: Inzi Controls Co. Ltd – Korea ”ERP-lösningen ger hög kontroll över lagret, och därmed mycket små skillnader mellan registrerade data och inventeringsdata. Försäljnings-, bokförings- och inköpsavdelningarna har nu gemensamma målsättningar med fokus på företagets lönsamhet.” – Jang Hwan Jung, direktör för försäljningsavdelningen, INZI Controls Lösningar och tjänster:  SAP™ Business All-in-One Varaktighet för implementering:  90 dagar Partner:  BizTech Consulting

21 Tydlig framgång: Hemas Holdings Ltd – Sri Lanka ”Det här är ett viktigt projekt för Hemas, och ger koncernen tydliga konkurrensfördelar.” – Husein Esufally, CEO, Hemas Holdings Limited  Implementering av hela systemet inom sex månader tack vare ASAP Focus, med integrering av flera äldre system. Nio månader med konventionell implementeringsmetod.  Partner: Siemens  Anpassad omfattning/kort tid till värde

22 Deltagare i undersökningen: partners och kunder (MEI/MED) ANZKinaMalaysiaSingaporeKoreaIndien Partners i unders ö kningen Kunder i unders ö kningen *Utdrag

23 Kunders och partners åsikter (utdrag) 100 % av de 35 tillfrågade skulle använda SAP Business All-in-One, SAP Best Practices igen, och bekräftar att systemen är:  ”Beprövade och stabila”  ”Enkla att anpassa”  ”Ger säkra, förutsägbara och prisvärda installationer” ”Utan SAP Best Practices skulle lösningen ha blivit onödigt komplex. Projektet gick snabbare, det slutgiltiga systemet blev enklare och mer flexibelt, och processerna effektivare. Därmed är systemet också enklare att underhålla.” ”Systemet ger smidigare affärsprocesser och högre effektivitet.” ”Ett fullständigt integrerat paket med processer som ger kontroll och effektivitet.” ”SAP Business All-in-One gav en snabb installation, men även mycket lägre total ägandekostnad.” ”Med SAP Best Practices förkortas implementeringstiden avsevärt.” ”SAP Business All-in-One förkortade implementeringstiden och höll kostnaderna nere. En annan fördel var att våra medarbetare redan var vana vid de villkor och scenarier som används i vår lösning. Eftersom det gav dem självförtroende, gjorde de snabba framsteg.”

24 Chris Schuler: chris.schuler@sap.com Tel (+65) 6768 6426 Julianne Tosa: julianne.tosa@sap.com Tel (+65) 6768 6014 För mer information, kontakta:

25 Copyright 2009 SAP AG All rights reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.


Ladda ner ppt "SAP Business All-in-One, SAP Best Practices-undersökning 2006, Asien-Stillahavsområdet, Japan Chris Schuler, Julianne Tosa SAP Asien, Singapore."

Liknande presentationer


Google-annonser