Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum,"— Presentationens avskrift:

1 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum, Alcuin-projektet/ Lärcentret och enheten för kvalitetsutveckling Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, monica.nerdrum@abo.fi tove.forslund@abo.fimonica.nerdrum@abo.fi www.abo.fi/lc/

2 Har arbetat länge vid ÅA Har studerat mycket vid ÅA Har inte arbetat vid ÅA tidigare Har inte studerat vid ÅA

3

4 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo4 Kvalitetsutveckling av undervisningen  Universitetet ska ordna undervisningen och studiehandledningen så att heltidsstuderande kan avlägga examen inom den föreskrivna målsatta tiden (Universitetslag 558/2009 § 40).  Till grundförutsättningar för kvalitetsutveckling av undervisningsplaneringen kan räknas: –goda rutiner, tydligt formulerade stadgor, instruktioner och direktiv –målgruppsinriktade guider, modeller och annat stödmaterial –relevant utbildning för personal och studerande. 11.9.20144

5 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5 Lärandemål för denna ”kurs”:  Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna: –använda stödtjänster inom undervisningsplanering –finna material när det gäller kurs- och årsplanering samt utveckling av undervisningen vid ÅA –följa bestämmelserna och processerna inom utbildning och undervisning vid ÅA –förklara processerna för sina studerande –exemplifiera processerna utgående från: Institutionens undervisningsplanering (års- och kursplanering) Lärandemål, examination och bedömning Handledning av examensarbeten Kursutvärdering –diskutera med kolleger vid institutionen eller vid andra lärosäten om kurs- och undervisningsplanering vid ÅA 11.9.20145

6 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo6 Dagens program  Att arbeta som lärare vid ÅA –Vilka färdigheter och kunskaper och vilken information behövs –Hur kan dessa färdigheter utvecklas –Vilket stöd för utvecklingen av undervisningen erbjuds vid ÅA  Undervisningsplanering –Beslut gällande undervisningsplanering –Lärandemål –Examination och bedömning –Institutionernas undervisningsplanering –Verktyg för planeringen –Utvecklande och utvärdering av utbildningen –Handledning

7 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7 Färdigheter och resurser för att arbeta som lärare vid ÅA - utveckling av den egna kompetensen

8 Ämneskunskap Pedagogiska-didaktiska färdigheter Kännedom om kontexten och verktyg Sociala färdigheter Processer för undervisningsplanering och handledning Examensstadga och tentamensinstruktionen Bedömningskriterier Direktiv för plagiathantering System för kursutvärdering mm. Presentationsteknik Föreläsningsteknik Handledning och feedback Examinationsformer Aktivering av studerande Samarbets- och grupparbetsformer Få studenterna motiverade Formulera lärandemål mm Tekniska färdigheter MinPlan (kursdatabas, anmälningsfunktion) Moodle, Adobe Connect, E-lomake, Urkund; blogg- verktyg m.fl.

9 vad tror du att du bör kunna och känna till mer om än du gör just nu?

10 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo10 Stöd för utveckling av undervisningen vid ÅA  Enheter, tjänstemän och grupper med uppgift att utveckla och stöda utvecklingen  Personalutbildning i olika form, lärarutbyte  Individuell handledning  Bestämmelser, direktiv o.dyl.  Skriftligt stödmaterial  ”Mötesplatser” och skuggning  Särskilda projekt  Möjlighet för enheter/enskilda lärare att ansöka om finansiering för utvecklingsprojekt  Utvärderingar (studieklimatundersökningar, kursutvärdering mm)  mm

11 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11 Lärcentret i Åbo www.abo.fi/personal/larcentret www.abo.fi/personal/larcentret  Koordinerar stödet för utveckling av undervisningen och lärandet i Åbo –i med institutionerna –i samarbete med institutionerna och stödenheterna (Datacentralen, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademis bibliotek)  Uppgift: Lärcentret stöder personalen i att utveckla undervisningen och studerandena i att studera effektivt, samt tar initiativ till nya rutiner, metoder och IT för undervisningen  Målgrupper –personal och studerande inom grund-, vuxen- och forskarutbildning  Personal –lärcenterchef (heltid), studierådgivare (heltid), amanuens med ansvar för av-utrustning och multimediaproduktion(heltid), projektledare för utveckling av undervisningen (heltid), IT-lärare deltid), planerare/handledare för stöd för personal&studerande (deltid)  Organisatoriskt: hör under Forskning och utbildning

12 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo12 Tritonia EduLab i Vasa www.tritonia.fi/edulab www.tritonia.fi/edulab  Tritonias EduLab erbjuder kompetensutvecklande utbildningar, stöd för undervisande personal att utveckla användningen av IT i lärande och produktion av läromedia i varierande omfattning. Tjänsterna erbjuds till personalen vid Vasa universitets, Åbo Akademis, Hankens, Vasa yrkeshögskolas och Novias Vasaenheter  Tritonia EduLabjänster: –Pedagogisk fortbildning (Learning in Networks, 25 sp, ÅA) –Tekniskt och pedagogiskt stöd för undervisning (EduKlinik samt kortkurser) –Utveckling av nya nätpedagogiska och didaktiska arbetsmetoder –Produktion av media för undervisning (ex. www.nordicknowledge.net)

13 Hitta rätt

14 Lärcentrets webb www.abo.fi/lcwww.abo.fi/lc Lärcentrets blogg: blogs.abo.fi/lcblogs.abo.fi/lc

15 Tritonia EduLabs webb www.tritonia.fi/edulab

16 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo16 Personalutbildning för undervisande personalen  Olika typer av personalutbildning: –Universitetspedagogik (PF) www.abo.fi/personal/universitetspedagogikwww.abo.fi/personal/universitetspedagogik –Korta kurser i praktisk universitetspedagogik, planering av och handledning på nätkurser och IT i undervisningen –Learning in Netwoks (LIN) 25 sp + Ope.fi-portfolio 2-10 sp –Lunchseminarier om IT i undervisningen och Lärarluncher –Skuggning – följa med kollegernas undervisning –Handledarutbildning 2 sp –Årlig minikonferens om (nät-)kursutveckling – lärare presenterar praktiska exempel + årlig konferens vid HHÅA om undervisningen –Kvotplatser på konferenser/seminarier: bl.a. Verkkoja kokemassa (årligen i Åbo) –Enhetsvisa skräddarsydda kurser – beställ! –Individuell IT-handledning (office-programvaran, moodle, adobe connect, ÅA:s bloggverktyg, elomake, urkund mm.) –E-guider för användningen av programvara  Arrangörer: personalärenden, Lärcentret, Tritonias EduLab Se kurskatalogen för aktuella kurser http://www.abo.fi/personal/kurskatalog

17 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo17 Introduktionskurser ht 2011  Nelli 11.10 eller 9.11 kl. 10-12, Åbo  Adobe Connect 16.9 kl. 13-15, EduLab/Vasa (via Adobe Connect) eller 29.9 kl. 13.00-14.30 eller 24.11 kl. 10-12, Åbo (eller via Adobe Connect)  Moodle grundkurs 20.9 kl. 8.30-11, Åbo (forts.kurser senare)  Att komma igång med och hitta information i MinPlan 23.9 kl. 10-12, videokonferens Åbo-Vasa- Jakobstad, eller 26.9 kl. 15-17, Vasa  Demo av ÅA:s bloggverktyg 8.11 kl. 10-12, Adobe Connect  MS Office (introduktion i Word, PowerPoint och Excel samt Word för akademiskt skrivande), november 2011, Åbo och Vasa

18 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo18 Skriftligt stödmaterial www.abo.fi/personal/stodmaterial www.abo.fi/personal/stodmaterial  Guide för undervisande personal  Guide för kurs- och undervisningsplanering  Handledarens A-Ö  Avändarguider för Moodle, övriga programvaror  Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser).  Guide för kandidatskribenter (på kommande ht 2011)  Pedagogiska kompendier: Aktiverande metoder, Examinationsguider, E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser  Modellavtal för upphovsrätt  Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm

19 Stödtjänster för studerandena att utnyttja i undervisningen  Se översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter www.abo.fi/lc > Resurser för studerande www.abo.fi/lc  De enheter som erbjuder stödtjänster samarbetar alltid gärna med enskilda lärare och ämnen för att erbjuda skräddarsydda lösningar för kurser – ta kontakt!

20 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo20 Undervisningsplanering Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum 11.9.201420

21 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo21 Vi inom Åbo Akademi  Styrka med en gemensam grund: –examensstadga (ES) –forskarinstruktion (FI) –tentamensinstruktion (TI)  Tolv institutioner har mycket gemensamt: –Kan vi ha ännu flera gemensamma riktlinjer? –Fundera tillsammans, sprida goda rutiner, kompromissa med sikte på att förenkla och underlätta. 11.9.201421

22 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo22 11.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo22 Allmänt om undervisning och studier vid ÅA  Examensstada för ÅA www.abo.fi/personal/utbildforf > se Studierwww.abo.fi/personal/utbildforf –6§: Studenternas förväntade arbetsmängd per läsår: 1600 timmar (60 sp) > 25-27 arbetstimmar per sp –26§: Undervisnings- och examensspråket svenska 26§: Läraren får bestämma vilket språk utbytesstudenter använder i förhör 27§: Studenter kan skriva pro gradu eller dipl.arbete på engelska (se särskilda förutsättningar) 28§: i samarbetskurser med andra universitet kan språket vara annat än svenska (examinationen på undervisningsspråket eller svenska; i studier som utförs vid ÅA får studenterna i examination alltid använda svenska) –41§: betyder i princip att det inte är obligatoriskt att delta i föreläsningar  Akademisk kvart

23 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo23 Beslut som gäller undervisningsplaneringen (ES 40 §)  Prorektorn: –utbildningens struktur, som avser utbildningens namn, omfång och nivå i examensstrukturen.  Institutionsrådet: –programplan, som anger programdelar, studiehelheter och studieprestationer som kan ingå i utbildningen. –årlig undervisningsplan, som anger vilka utbildningar som ges och vilken undervisning som anordnas.  Examinator eller den ämnesansvarige: –studieprestationernas innehåll och hur dessa ska genomföras. Lärandemål ska anges.  Vid planeringen: livslångt lärande befrämjas. 11.9.201423

24 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo24 Lärandemål och betygskriterier  ES 40§: ”Examinator eller den ämnesansvariga bestämmer om studieprestationernas innehåll och hur dessa ska genomföras. I beskrivningen av prestationen ska anges lärandemål som beskriver kärninnehållet och anges tröskeln för vad som krävs för godkänd prestation.” –För alla kurser 2011-2012  Lärandemålen fungerar som skriftliga betygskriterier för det lägsta godkända vitsordet.  ES 71§: Vitsordsskalan A-E (5-1) resp. godkänd/underkänd som används vid Åbo Akademi är målrelaterad. –Innebär att en studerande som blivit godkänd har uppfyllt alla lärandemål.  Nationell referensram (NQF) för examina och övriga kunskaper på kommande –Beskriver de kunskaper som finländska examina förutsätter (inlärningsresultat) –Kunskaper, färdigheter, ansvar, utvärdering, livslångt lärande 11.9.201424

25 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo25 11.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo25 Lärandemål i praktiken  MinPlan/kursdatabasen  Infördes mera systematiskt 2009, för alla kurser 2011-12  Lärandemålen beskriver vad studenterna förväntas kunna efter kursen och påverkar därför kursinnehållet, undervisningsformerna och aktiviteter under kursen och studenternas utvärdering  Utgör grunden för examinationen  Hur är lärandemålen formulerade? –Inleds med ”Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna” och därefter 4–8 målbeskrivningar som innehåller ett verb som beskriver vad studenten bör kunna (beror på kursens syfte och nivå), t.ex. namnge, sammanfatta, redogöra för, analysera, tillämpa, tolka ett eller flera ord som anger innehållet i prestationen ett eller flera ord som anger kvaliteten på prestationen, t.ex. självständigt, utförligt, översiktligt –Prestationerna skall vara mätbara, dvs. kunna bedömas och utgöra grund för betygssättningen

26 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo26 11.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo26 Examination och bedömning  Examensstadga och tentamensinstruktion www.abo.fi/personal/utbildforf > se Studier och Ordningsreglerwww.abo.fi/personal/utbildforf  Bedömning –Studieprestationer bedöms enligt skalan A (5), B (4), C (3), D (2), E (1) där A (5) är det högsta betyget. En godkänd studieprestation kan även ges bedömningen godkänd om studieprestationen är av ett sådant slag att en gradering inte är meningsfull. –Bedömningskriterier för examensarbeten håller på att utarbetas –Tentresultat eller bedömning av skriftliga arbeten: senast 2 veckor efter tent/deadline  Tentresultat: publicering, uppbevaring –Anslagstavla: Undantagsvis namn på personer (som är godkända), i princip matrikelnummer –Internet: får ej uppge namn eller personbeteckning –Uppbevaring av tentsvar och övningsarbeten: 2 månader efter att resultatet tillkännagivits. (Om läraren returnerar studentens arbeten upphör uppbevaringsskyldigheten) –Studerande bör uppbevara kopia av skriftliga övningsarbeten tills de är bedömda

27 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo27 11.9.2014Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo27 Institutionernas undervisningsplanering  Akademins alla kurser och finns i kursdatas i MinPlan  Kursbeskrivning: –Arbets- och styrredskap för lärarna, studerandena och universitet –Innehåll bl.a: Lärandemål Allmänfärdigheter Litteratur länkad till bibliotekets databaser Kursens arbetsformer

28 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo28 Året och tiden  Datum för årsplanering: –Läsåret inleds 1.8 och avslutas 31.7. –Separat årligt beslut om termins- och periodindelningen. –Studerande gör studieplaner för följande läsår 1.5 - –Studerande ska kunna erbjudas uppdaterat och relevant material genast när tiden för att göra studieplanerna för följande läsår infaller.  Tillräckligt med tid för insatser av: –Beslutsfattande organ –Undervisande och forskande personal Senhöst: granskning av innehållet i kurser och studiehelheter Årsskiftet: nya versioner och nya kursförslag Början av året: införandet i MinPlan startar  Idealtidtabell: Guiden, sid. 5 16.9.201128Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

29 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo29 Koordinering  Kollisioner mellan kurser ska undvikas  Allmänna och kursspecifika tentamensdagar  Undervisningen fördelas så jämnt som möjligt över: –läsåret och dess olika perioder –arbetsveckans alla dagar –arbetsdagens timmar  Viktigt: att alla medverkande känner till hur egen arbetsinsats påverkar andra delar av processen. Alla bör agera inom utsatt tid, för att följande aktörer ska kunna utföra sina uppgifter. 16.9.201129Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

30 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo30 Verktyg: MinPlan  MinPlan: –Kursdatabas, tentamens- och kursanmälan, undervisningsprogram, studiehandbok… –Funktioner för studierådgivning. –Funktioner för både studerande och personal. –Kurserna förs vanligen in av resp. lärare.  Ta i bruk MinPlan: –man tilldelas man de roller man behöver (studerande, tutor, lärare, examinator, egenlärare). –Som regel är det institutionskansliet som meddelar Datacentralen vilka MinPlan-roller som skall tilldelas en viss person. Skriftliga guider och e-guider för MinPlan: www.abo.fi/student/minplanmanualer 11.9.201430

31 Kurser på webben, modell Kurser på webben, modell (i planerna för hösten 2012) 31

32 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo32 Verktyg: STURE, TeRes, Inststure, resursbokning  Webbapplikationerna ”talar med varandra”  STURE = Åbo Akademis studie- och studeranderegister.  TeRes = Tentamensresultat och andra studieprestationer rapporteras.  Inststure = den undervisande personalens vy till Sture: –studerandes person- och studieuppgifter –rapporter om studerande, prestationer och avlagda examina.  Resursbokning: –Tid och plats visas i MinPlan  Undervisningsprogrammet –Hämtar information från de övriga verktygen 11.9.201432

33 16.9.201133 MinPlan, inkl. kursdatabasen STURE/InstStureTeRes Resursbokning Bokningsinfo Kursdata Tentresultat Anmälningar Undervisningsprogrammet

34 Till STURE 34

35 35

36 Val av kursversion för bokning 16.9.201136

37 Uppgifter till undervisningsprogrammet 37

38 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo38 Utvecklande och utvärdering av utbildningen (ES 73 §)  Akademin, fakultetsområden och institutioner har till uppgift –fortlöpande utveckla examina och studier (nivå, kvalitet m.m.)  För att utveckla utbildningen ska institutionerna: –Systematiskt samla in respons från studerandena  Målet att –skapa fortlöpande dialog mellan studerandena och akademin om undervisning och lärande –Studerande uppmuntras att reflektera över sin egen inärning och studieprocess  Planeringsprocessen... 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo38

39 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo39 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo39 Kursutvärdering  Responsinsamlingen –Regelbunden, lätt att genomföra, dokumenteras, synliggörs, uppföljs –Resultat tillgängligt –Helhetsbild  Institutionerna: kursutvärdering + förslag på ’årets kurs’  Arbetsforum: arbetslivsenkäter  Kvalitetsenheten: –Studieklimat  Programvaran e-lomake/e-blankett för elektronisk kursutvärdering –tillgänglig för alla anställda och studerande  Kursutvärderingsfrågor –Modellblankett att editera för eget bruk finns i e-lomake –Kursutvärdering att editera för eget bruk ingår i alla moodle-kurser –Exempel på utvärderingsblanketter/-frågor finns på webben  För e-lomake, mallar för kursutvärdering mm. www.abo.fi/personal/kursutvardering www.abo.fi/personal/kursutvardering  HHAÅ:s höstseminarium om feedback 21.10.2011

40 Studieklimat 2011:Bedöm studierna Bedöm studierna genom att värdera följande påståenden.135 Svaren i % JaNejJaNejJaNej Undervisningen stöder inlärningen 81 %13 %71 %15 %70 %18 % Kursernas svårighetsgrad är lämplig 781368248014 Studierna är tillräckligt mångsidiga 771767276630 Kurserna är välplanerade 701961275430 Kurserna är upplagda så att det är möjligt att få 60 sp/läsår 621770256719 Kursutbudet är tillräckligt 612251404743 Kurserna är välbalanserade (samma innehåll tas inte upp i flera kurser) 553458335140 De obligatoriska kurserna erbjuds tillräckligt ofta 472263286723 Studerande har möjlighet att delta i utvecklingen av utbildning och undervisning 412141344621 Studieplanen möjliggör utbytesstudier 4075213517 Man får studiepoäng av arbetsrelaterad praktik 23643175020 Det finns tillräckliga möjligheter till sommarstudier 213027452239

41 Studieklimat 2011:Studiernas arbetsmängd

42 Studieklimat 2011:Kurserna är välbalanserade

43 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo43 Uppföljning av avklarade kurser  Vid planering av följande års kurser är det bra att följa upp antalet avklarade kurser och sp  Inststure, rapport 4, ämne 101 –Lista på alla prestationer som avlagts vid en viss institution och visst ämne under en viss tid Kurskod, kursens namn, sp, antal avklarade prestationer 16.9.201143Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

44 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo44 Handledning och handledare  Styrelsen för Åbo Akademi godkände ändringar i examensstadgan på sitt möte 17.3.2011  Handledning inom grundutbildningen (41a-b §§) –Begrepp och definitioner –Tydligare process  Bestämmelser som språkanvändning (27 §)  Bestämmelser om språkgranskning (33 §) –Begrepp och definitioner: Avhandlingar, Mognadsprov  Handledningens a - ö (27.9 Vasa, 18.10 Åbo)  Plagiatgranskning med Urkund (se nätföreläsning: www.abo.fi/personal/plagiathantering) www.abo.fi/personal/plagiathantering 4416.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

45 16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo45 Återkoppling till starten  Vad var nytt för er?  Vad var nyttigast för er?  Vad skulle ni ha önskat ytterligare? 4516.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Ladda ner ppt "16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum,"

Liknande presentationer


Google-annonser