Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum,"— Presentationens avskrift:

1 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo1 Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering Monica Nerdrum, Alcuin-projektet/ Lärcentret och enheten för kvalitetsutveckling Tove Forslund, Lärcentret

2 Har arbetat länge vid ÅA Har studerat mycket vid ÅA Har inte arbetat vid ÅA tidigare Har inte studerat vid ÅA

3

4 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo4 Kvalitetsutveckling av undervisningen  Universitetet ska ordna undervisningen och studiehandledningen så att heltidsstuderande kan avlägga examen inom den föreskrivna målsatta tiden (Universitetslag 558/2009 § 40).  Till grundförutsättningar för kvalitetsutveckling av undervisningsplaneringen kan räknas: –goda rutiner, tydligt formulerade stadgor, instruktioner och direktiv –målgruppsinriktade guider, modeller och annat stödmaterial –relevant utbildning för personal och studerande

5 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo5 Lärandemål för denna ”kurs”:  Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna: –använda stödtjänster inom undervisningsplanering –finna material när det gäller kurs- och årsplanering samt utveckling av undervisningen vid ÅA –följa bestämmelserna och processerna inom utbildning och undervisning vid ÅA –förklara processerna för sina studerande –exemplifiera processerna utgående från: Institutionens undervisningsplanering (års- och kursplanering) Lärandemål, examination och bedömning Handledning av examensarbeten Kursutvärdering –diskutera med kolleger vid institutionen eller vid andra lärosäten om kurs- och undervisningsplanering vid ÅA

6 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo6 Dagens program  Att arbeta som lärare vid ÅA –Vilka färdigheter och kunskaper och vilken information behövs –Hur kan dessa färdigheter utvecklas –Vilket stöd för utvecklingen av undervisningen erbjuds vid ÅA  Undervisningsplanering –Beslut gällande undervisningsplanering –Lärandemål –Examination och bedömning –Institutionernas undervisningsplanering –Verktyg för planeringen –Utvecklande och utvärdering av utbildningen –Handledning

7 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo7 Färdigheter och resurser för att arbeta som lärare vid ÅA - utveckling av den egna kompetensen

8 Ämneskunskap Pedagogiska-didaktiska färdigheter Kännedom om kontexten och verktyg Sociala färdigheter Processer för undervisningsplanering och handledning Examensstadga och tentamensinstruktionen Bedömningskriterier Direktiv för plagiathantering System för kursutvärdering mm. Presentationsteknik Föreläsningsteknik Handledning och feedback Examinationsformer Aktivering av studerande Samarbets- och grupparbetsformer Få studenterna motiverade Formulera lärandemål mm Tekniska färdigheter MinPlan (kursdatabas, anmälningsfunktion) Moodle, Adobe Connect, E-lomake, Urkund; blogg- verktyg m.fl.

9 vad tror du att du bör kunna och känna till mer om än du gör just nu?

10 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo10 Stöd för utveckling av undervisningen vid ÅA  Enheter, tjänstemän och grupper med uppgift att utveckla och stöda utvecklingen  Personalutbildning i olika form, lärarutbyte  Individuell handledning  Bestämmelser, direktiv o.dyl.  Skriftligt stödmaterial  ”Mötesplatser” och skuggning  Särskilda projekt  Möjlighet för enheter/enskilda lärare att ansöka om finansiering för utvecklingsprojekt  Utvärderingar (studieklimatundersökningar, kursutvärdering mm)  mm

11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo11 Lärcentret i Åbo  Koordinerar stödet för utveckling av undervisningen och lärandet i Åbo –i med institutionerna –i samarbete med institutionerna och stödenheterna (Datacentralen, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademis bibliotek)  Uppgift: Lärcentret stöder personalen i att utveckla undervisningen och studerandena i att studera effektivt, samt tar initiativ till nya rutiner, metoder och IT för undervisningen  Målgrupper –personal och studerande inom grund-, vuxen- och forskarutbildning  Personal –lärcenterchef (heltid), studierådgivare (heltid), amanuens med ansvar för av-utrustning och multimediaproduktion(heltid), projektledare för utveckling av undervisningen (heltid), IT-lärare deltid), planerare/handledare för stöd för personal&studerande (deltid)  Organisatoriskt: hör under Forskning och utbildning

12 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo12 Tritonia EduLab i Vasa  Tritonias EduLab erbjuder kompetensutvecklande utbildningar, stöd för undervisande personal att utveckla användningen av IT i lärande och produktion av läromedia i varierande omfattning. Tjänsterna erbjuds till personalen vid Vasa universitets, Åbo Akademis, Hankens, Vasa yrkeshögskolas och Novias Vasaenheter  Tritonia EduLabjänster: –Pedagogisk fortbildning (Learning in Networks, 25 sp, ÅA) –Tekniskt och pedagogiskt stöd för undervisning (EduKlinik samt kortkurser) –Utveckling av nya nätpedagogiska och didaktiska arbetsmetoder –Produktion av media för undervisning (ex.

13 Hitta rätt

14 Lärcentrets webb Lärcentrets blogg: blogs.abo.fi/lcblogs.abo.fi/lc

15 Tritonia EduLabs webb

16 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo16 Personalutbildning för undervisande personalen  Olika typer av personalutbildning: –Universitetspedagogik (PF) –Korta kurser i praktisk universitetspedagogik, planering av och handledning på nätkurser och IT i undervisningen –Learning in Netwoks (LIN) 25 sp + Ope.fi-portfolio 2-10 sp –Lunchseminarier om IT i undervisningen och Lärarluncher –Skuggning – följa med kollegernas undervisning –Handledarutbildning 2 sp –Årlig minikonferens om (nät-)kursutveckling – lärare presenterar praktiska exempel + årlig konferens vid HHÅA om undervisningen –Kvotplatser på konferenser/seminarier: bl.a. Verkkoja kokemassa (årligen i Åbo) –Enhetsvisa skräddarsydda kurser – beställ! –Individuell IT-handledning (office-programvaran, moodle, adobe connect, ÅA:s bloggverktyg, elomake, urkund mm.) –E-guider för användningen av programvara  Arrangörer: personalärenden, Lärcentret, Tritonias EduLab Se kurskatalogen för aktuella kurser

17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo17 Introduktionskurser ht 2011  Nelli eller 9.11 kl , Åbo  Adobe Connect 16.9 kl , EduLab/Vasa (via Adobe Connect) eller 29.9 kl eller kl , Åbo (eller via Adobe Connect)  Moodle grundkurs 20.9 kl , Åbo (forts.kurser senare)  Att komma igång med och hitta information i MinPlan 23.9 kl , videokonferens Åbo-Vasa- Jakobstad, eller 26.9 kl , Vasa  Demo av ÅA:s bloggverktyg 8.11 kl , Adobe Connect  MS Office (introduktion i Word, PowerPoint och Excel samt Word för akademiskt skrivande), november 2011, Åbo och Vasa

18 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo18 Skriftligt stödmaterial  Guide för undervisande personal  Guide för kurs- och undervisningsplanering  Handledarens A-Ö  Avändarguider för Moodle, övriga programvaror  Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser).  Guide för kandidatskribenter (på kommande ht 2011)  Pedagogiska kompendier: Aktiverande metoder, Examinationsguider, E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser  Modellavtal för upphovsrätt  Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm

19 Stödtjänster för studerandena att utnyttja i undervisningen  Se översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter > Resurser för studerande  De enheter som erbjuder stödtjänster samarbetar alltid gärna med enskilda lärare och ämnen för att erbjuda skräddarsydda lösningar för kurser – ta kontakt!

20 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo20 Undervisningsplanering Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

21 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo21 Vi inom Åbo Akademi  Styrka med en gemensam grund: –examensstadga (ES) –forskarinstruktion (FI) –tentamensinstruktion (TI)  Tolv institutioner har mycket gemensamt: –Kan vi ha ännu flera gemensamma riktlinjer? –Fundera tillsammans, sprida goda rutiner, kompromissa med sikte på att förenkla och underlätta

22 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo22 Allmänt om undervisning och studier vid ÅA  Examensstada för ÅA > se Studierwww.abo.fi/personal/utbildforf –6§: Studenternas förväntade arbetsmängd per läsår: 1600 timmar (60 sp) > arbetstimmar per sp –26§: Undervisnings- och examensspråket svenska 26§: Läraren får bestämma vilket språk utbytesstudenter använder i förhör 27§: Studenter kan skriva pro gradu eller dipl.arbete på engelska (se särskilda förutsättningar) 28§: i samarbetskurser med andra universitet kan språket vara annat än svenska (examinationen på undervisningsspråket eller svenska; i studier som utförs vid ÅA får studenterna i examination alltid använda svenska) –41§: betyder i princip att det inte är obligatoriskt att delta i föreläsningar  Akademisk kvart

23 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo23 Beslut som gäller undervisningsplaneringen (ES 40 §)  Prorektorn: –utbildningens struktur, som avser utbildningens namn, omfång och nivå i examensstrukturen.  Institutionsrådet: –programplan, som anger programdelar, studiehelheter och studieprestationer som kan ingå i utbildningen. –årlig undervisningsplan, som anger vilka utbildningar som ges och vilken undervisning som anordnas.  Examinator eller den ämnesansvarige: –studieprestationernas innehåll och hur dessa ska genomföras. Lärandemål ska anges.  Vid planeringen: livslångt lärande befrämjas

24 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo24 Lärandemål och betygskriterier  ES 40§: ”Examinator eller den ämnesansvariga bestämmer om studieprestationernas innehåll och hur dessa ska genomföras. I beskrivningen av prestationen ska anges lärandemål som beskriver kärninnehållet och anges tröskeln för vad som krävs för godkänd prestation.” –För alla kurser  Lärandemålen fungerar som skriftliga betygskriterier för det lägsta godkända vitsordet.  ES 71§: Vitsordsskalan A-E (5-1) resp. godkänd/underkänd som används vid Åbo Akademi är målrelaterad. –Innebär att en studerande som blivit godkänd har uppfyllt alla lärandemål.  Nationell referensram (NQF) för examina och övriga kunskaper på kommande –Beskriver de kunskaper som finländska examina förutsätter (inlärningsresultat) –Kunskaper, färdigheter, ansvar, utvärdering, livslångt lärande

25 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo25 Lärandemål i praktiken  MinPlan/kursdatabasen  Infördes mera systematiskt 2009, för alla kurser  Lärandemålen beskriver vad studenterna förväntas kunna efter kursen och påverkar därför kursinnehållet, undervisningsformerna och aktiviteter under kursen och studenternas utvärdering  Utgör grunden för examinationen  Hur är lärandemålen formulerade? –Inleds med ”Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna” och därefter 4–8 målbeskrivningar som innehåller ett verb som beskriver vad studenten bör kunna (beror på kursens syfte och nivå), t.ex. namnge, sammanfatta, redogöra för, analysera, tillämpa, tolka ett eller flera ord som anger innehållet i prestationen ett eller flera ord som anger kvaliteten på prestationen, t.ex. självständigt, utförligt, översiktligt –Prestationerna skall vara mätbara, dvs. kunna bedömas och utgöra grund för betygssättningen

26 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo26 Examination och bedömning  Examensstadga och tentamensinstruktion > se Studier och Ordningsreglerwww.abo.fi/personal/utbildforf  Bedömning –Studieprestationer bedöms enligt skalan A (5), B (4), C (3), D (2), E (1) där A (5) är det högsta betyget. En godkänd studieprestation kan även ges bedömningen godkänd om studieprestationen är av ett sådant slag att en gradering inte är meningsfull. –Bedömningskriterier för examensarbeten håller på att utarbetas –Tentresultat eller bedömning av skriftliga arbeten: senast 2 veckor efter tent/deadline  Tentresultat: publicering, uppbevaring –Anslagstavla: Undantagsvis namn på personer (som är godkända), i princip matrikelnummer –Internet: får ej uppge namn eller personbeteckning –Uppbevaring av tentsvar och övningsarbeten: 2 månader efter att resultatet tillkännagivits. (Om läraren returnerar studentens arbeten upphör uppbevaringsskyldigheten) –Studerande bör uppbevara kopia av skriftliga övningsarbeten tills de är bedömda

27 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo27 Institutionernas undervisningsplanering  Akademins alla kurser och finns i kursdatas i MinPlan  Kursbeskrivning: –Arbets- och styrredskap för lärarna, studerandena och universitet –Innehåll bl.a: Lärandemål Allmänfärdigheter Litteratur länkad till bibliotekets databaser Kursens arbetsformer

28 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo28 Året och tiden  Datum för årsplanering: –Läsåret inleds 1.8 och avslutas –Separat årligt beslut om termins- och periodindelningen. –Studerande gör studieplaner för följande läsår –Studerande ska kunna erbjudas uppdaterat och relevant material genast när tiden för att göra studieplanerna för följande läsår infaller.  Tillräckligt med tid för insatser av: –Beslutsfattande organ –Undervisande och forskande personal Senhöst: granskning av innehållet i kurser och studiehelheter Årsskiftet: nya versioner och nya kursförslag Början av året: införandet i MinPlan startar  Idealtidtabell: Guiden, sid Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

29 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo29 Koordinering  Kollisioner mellan kurser ska undvikas  Allmänna och kursspecifika tentamensdagar  Undervisningen fördelas så jämnt som möjligt över: –läsåret och dess olika perioder –arbetsveckans alla dagar –arbetsdagens timmar  Viktigt: att alla medverkande känner till hur egen arbetsinsats påverkar andra delar av processen. Alla bör agera inom utsatt tid, för att följande aktörer ska kunna utföra sina uppgifter Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

30 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo30 Verktyg: MinPlan  MinPlan: –Kursdatabas, tentamens- och kursanmälan, undervisningsprogram, studiehandbok… –Funktioner för studierådgivning. –Funktioner för både studerande och personal. –Kurserna förs vanligen in av resp. lärare.  Ta i bruk MinPlan: –man tilldelas man de roller man behöver (studerande, tutor, lärare, examinator, egenlärare). –Som regel är det institutionskansliet som meddelar Datacentralen vilka MinPlan-roller som skall tilldelas en viss person. Skriftliga guider och e-guider för MinPlan:

31 Kurser på webben, modell Kurser på webben, modell (i planerna för hösten 2012) 31

32 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo32 Verktyg: STURE, TeRes, Inststure, resursbokning  Webbapplikationerna ”talar med varandra”  STURE = Åbo Akademis studie- och studeranderegister.  TeRes = Tentamensresultat och andra studieprestationer rapporteras.  Inststure = den undervisande personalens vy till Sture: –studerandes person- och studieuppgifter –rapporter om studerande, prestationer och avlagda examina.  Resursbokning: –Tid och plats visas i MinPlan  Undervisningsprogrammet –Hämtar information från de övriga verktygen

33 MinPlan, inkl. kursdatabasen STURE/InstStureTeRes Resursbokning Bokningsinfo Kursdata Tentresultat Anmälningar Undervisningsprogrammet

34 Till STURE 34

35 35

36 Val av kursversion för bokning

37 Uppgifter till undervisningsprogrammet 37

38 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo38 Utvecklande och utvärdering av utbildningen (ES 73 §)  Akademin, fakultetsområden och institutioner har till uppgift –fortlöpande utveckla examina och studier (nivå, kvalitet m.m.)  För att utveckla utbildningen ska institutionerna: –Systematiskt samla in respons från studerandena  Målet att –skapa fortlöpande dialog mellan studerandena och akademin om undervisning och lärande –Studerande uppmuntras att reflektera över sin egen inärning och studieprocess  Planeringsprocessen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo38

39 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo39 Kursutvärdering  Responsinsamlingen –Regelbunden, lätt att genomföra, dokumenteras, synliggörs, uppföljs –Resultat tillgängligt –Helhetsbild  Institutionerna: kursutvärdering + förslag på ’årets kurs’  Arbetsforum: arbetslivsenkäter  Kvalitetsenheten: –Studieklimat  Programvaran e-lomake/e-blankett för elektronisk kursutvärdering –tillgänglig för alla anställda och studerande  Kursutvärderingsfrågor –Modellblankett att editera för eget bruk finns i e-lomake –Kursutvärdering att editera för eget bruk ingår i alla moodle-kurser –Exempel på utvärderingsblanketter/-frågor finns på webben  För e-lomake, mallar för kursutvärdering mm.  HHAÅ:s höstseminarium om feedback

40 Studieklimat 2011:Bedöm studierna Bedöm studierna genom att värdera följande påståenden.135 Svaren i % JaNejJaNejJaNej Undervisningen stöder inlärningen 81 %13 %71 %15 %70 %18 % Kursernas svårighetsgrad är lämplig Studierna är tillräckligt mångsidiga Kurserna är välplanerade Kurserna är upplagda så att det är möjligt att få 60 sp/läsår Kursutbudet är tillräckligt Kurserna är välbalanserade (samma innehåll tas inte upp i flera kurser) De obligatoriska kurserna erbjuds tillräckligt ofta Studerande har möjlighet att delta i utvecklingen av utbildning och undervisning Studieplanen möjliggör utbytesstudier Man får studiepoäng av arbetsrelaterad praktik Det finns tillräckliga möjligheter till sommarstudier

41 Studieklimat 2011:Studiernas arbetsmängd

42 Studieklimat 2011:Kurserna är välbalanserade

43 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo43 Uppföljning av avklarade kurser  Vid planering av följande års kurser är det bra att följa upp antalet avklarade kurser och sp  Inststure, rapport 4, ämne 101 –Lista på alla prestationer som avlagts vid en viss institution och visst ämne under en viss tid Kurskod, kursens namn, sp, antal avklarade prestationer Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

44 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo44 Handledning och handledare  Styrelsen för Åbo Akademi godkände ändringar i examensstadgan på sitt möte  Handledning inom grundutbildningen (41a-b §§) –Begrepp och definitioner –Tydligare process  Bestämmelser som språkanvändning (27 §)  Bestämmelser om språkgranskning (33 §) –Begrepp och definitioner: Avhandlingar, Mognadsprov  Handledningens a - ö (27.9 Vasa, Åbo)  Plagiatgranskning med Urkund (se nätföreläsning: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

45 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo45 Återkoppling till starten  Vad var nytt för er?  Vad var nyttigast för er?  Vad skulle ni ha önskat ytterligare? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo


Ladda ner ppt "16.9.2011Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum,"

Liknande presentationer


Google-annonser