Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum, Alcuin-projektet/ Lärcentret och enheten för kvalitetsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum, Alcuin-projektet/ Lärcentret och enheten för kvalitetsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011
Monica Nerdrum, Alcuin-projektet/ Lärcentret och enheten för kvalitetsutveckling Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

2 Har arbetat länge vid ÅA
Har studerat mycket vid ÅA Har inte studerat vid ÅA Har inte arbetat vid ÅA tidigare

3 MinPlan TeRes Inststure Sture Auditering Adobe Connect Moodle Nelli
Egenlärare Nelli Linda Tritonia Mimers Brunn Arto Arbetsforum Graduklubben IT-verktygslådan

4 Kvalitetsutveckling av undervisningen
Universitetet ska ordna undervisningen och studiehandledningen så att heltidsstuderande kan avlägga examen inom den föreskrivna målsatta tiden (Universitetslag 558/2009 § 40). Till grundförutsättningar för kvalitetsutveckling av undervisningsplaneringen kan räknas: goda rutiner, tydligt formulerade stadgor, instruktioner och direktiv målgruppsinriktade guider, modeller och annat stödmaterial relevant utbildning för personal och studerande. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 4

5 Lärandemål för denna ”kurs”:
Lärandemål för denna ”kurs”: Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna: använda stödtjänster inom undervisningsplanering finna material när det gäller kurs- och årsplanering samt utveckling av undervisningen vid ÅA följa bestämmelserna och processerna inom utbildning och undervisning vid ÅA förklara processerna för sina studerande exemplifiera processerna utgående från: Institutionens undervisningsplanering (års- och kursplanering) Lärandemål, examination och bedömning Handledning av examensarbeten Kursutvärdering diskutera med kolleger vid institutionen eller vid andra lärosäten om kurs- och undervisningsplanering vid ÅA Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 5 5

6 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Dagens program Att arbeta som lärare vid ÅA Vilka färdigheter och kunskaper och vilken information behövs Hur kan dessa färdigheter utvecklas Vilket stöd för utvecklingen av undervisningen erbjuds vid ÅA Undervisningsplanering Beslut gällande undervisningsplanering Lärandemål Examination och bedömning Institutionernas undervisningsplanering Verktyg för planeringen Utvecklande och utvärdering av utbildningen Handledning Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

7 Färdigheter och resurser för att arbeta som lärare vid ÅA
- utveckling av den egna kompetensen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

8 Pedagogiska-didaktiska
MinPlan (kursdatabas, anmälningsfunktion) Moodle, Adobe Connect, E-lomake, Urkund; blogg- verktyg m.fl. Sociala färdigheter Ämneskunskap Tekniska färdigheter Pedagogiska-didaktiska färdigheter Kännedom om kontexten och verktyg Presentationsteknik Föreläsningsteknik Handledning och feedback Examinationsformer Aktivering av studerande Samarbets- och grupparbetsformer Få studenterna motiverade Formulera lärandemål mm Processer för undervisningsplanering och handledning Examensstadga och tentamensinstruktionen Bedömningskriterier Direktiv för plagiathantering System för kursutvärdering mm.

9 vad tror du att du bör kunna och känna till mer om
än du gör just nu?

10 Stöd för utveckling av undervisningen vid ÅA
Enheter, tjänstemän och grupper med uppgift att utveckla och stöda utvecklingen Personalutbildning i olika form, lärarutbyte Individuell handledning Bestämmelser, direktiv o.dyl. Skriftligt stödmaterial ”Mötesplatser” och skuggning Särskilda projekt Möjlighet för enheter/enskilda lärare att ansöka om finansiering för utvecklingsprojekt Utvärderingar (studieklimatundersökningar, kursutvärdering mm) mm Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

11 Lärcentret i Åbo www.abo.fi/personal/larcentret
Koordinerar stödet för utveckling av undervisningen och lärandet i Åbo i samarbete med institutionerna och stödenheterna (Datacentralen, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademis bibliotek) Uppgift: Lärcentret stöder personalen i att utveckla undervisningen och studerandena i att studera effektivt, samt tar initiativ till nya rutiner, metoder och IT för undervisningen Målgrupper personal och studerande inom grund-, vuxen- och forskarutbildning Personal lärcenterchef (heltid), studierådgivare (heltid), amanuens med ansvar för av-utrustning och multimediaproduktion(heltid), projektledare för utveckling av undervisningen (heltid), IT-lärare deltid), planerare/handledare för stöd för personal&studerande (deltid) Organisatoriskt: hör under Forskning och utbildning Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

12 Tritonia EduLab i Vasa www.tritonia.fi/edulab
Tritonias EduLab erbjuder kompetensutvecklande utbildningar, stöd för undervisande personal att utveckla användningen av IT i lärande och produktion av läromedia i varierande omfattning.  Tjänsterna erbjuds till personalen vid Vasa universitets, Åbo Akademis, Hankens, Vasa yrkeshögskolas och Novias Vasaenheter Tritonia EduLabjänster: Pedagogisk fortbildning (Learning in Networks, 25 sp, ÅA) Tekniskt och pedagogiskt stöd för undervisning (EduKlinik samt kortkurser) Utveckling av nya nätpedagogiska och didaktiska arbetsmetoder Produktion av media för undervisning (ex. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

13 Hitta rätt

14 Lärcentrets webb www.abo.fi/lc
Lärcentrets blogg: blogs.abo.fi/lc

15 Tritonia EduLabs webb

16 Personalutbildning för undervisande personalen
Olika typer av personalutbildning: Universitetspedagogik (PF) Korta kurser i praktisk universitetspedagogik, planering av och handledning på nätkurser och IT i undervisningen Learning in Netwoks (LIN) 25 sp + Ope.fi-portfolio 2-10 sp Lunchseminarier om IT i undervisningen och Lärarluncher Skuggning – följa med kollegernas undervisning Handledarutbildning 2 sp Årlig minikonferens om (nät-)kursutveckling – lärare presenterar praktiska exempel + årlig konferens vid HHÅA om undervisningen Kvotplatser på konferenser/seminarier: bl.a. Verkkoja kokemassa (årligen i Åbo) Enhetsvisa skräddarsydda kurser – beställ! Individuell IT-handledning (office-programvaran, moodle, adobe connect, ÅA:s bloggverktyg, elomake, urkund mm.) E-guider för användningen av programvara Arrangörer: personalärenden, Lärcentret, Tritonias EduLab Se kurskatalogen för aktuella kurser Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

17 Introduktionskurser ht 2011
Nelli eller 9.11 kl , Åbo Adobe Connect 16.9 kl , EduLab/Vasa (via Adobe Connect) eller 29.9 kl eller kl , Åbo (eller via Adobe Connect) Moodle grundkurs 20.9 kl , Åbo (forts.kurser senare) Att komma igång med och hitta information i MinPlan 23.9 kl , videokonferens Åbo-Vasa-Jakobstad, eller 26.9 kl , Vasa Demo av ÅA:s bloggverktyg 8.11 kl , Adobe Connect MS Office (introduktion i Word, PowerPoint och Excel samt Word för akademiskt skrivande), november 2011, Åbo och Vasa Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

18 Skriftligt stödmaterial www.abo.fi/personal/stodmaterial
Guide för undervisande personal Guide för kurs- och undervisningsplanering Handledarens A-Ö Avändarguider för Moodle, övriga programvaror Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser). Guide för kandidatskribenter (på kommande ht 2011) Pedagogiska kompendier: Aktiverande metoder, Examinationsguider, E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser Modellavtal för upphovsrätt Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

19 Stödtjänster för studerandena att utnyttja i undervisningen
Se översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter > Resurser för studerande De enheter som erbjuder stödtjänster samarbetar alltid gärna med enskilda lärare och ämnen för att erbjuda skräddarsydda lösningar för kurser – ta kontakt!

20 Undervisningsplanering
Undervisningsplanering Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 20 20

21 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Vi inom Åbo Akademi Styrka med en gemensam grund: examensstadga (ES) forskarinstruktion (FI) tentamensinstruktion (TI) Tolv institutioner har mycket gemensamt: Kan vi ha ännu flera gemensamma riktlinjer? Fundera tillsammans, sprida goda rutiner, kompromissa med sikte på att förenkla och underlätta. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 21

22 Allmänt om undervisning och studier vid ÅA
Examensstada för ÅA > se Studier 6§: Studenternas förväntade arbetsmängd per läsår: 1600 timmar (60 sp) > arbetstimmar per sp 26§: Undervisnings- och examensspråket svenska 26§: Läraren får bestämma vilket språk utbytesstudenter använder i förhör 27§: Studenter kan skriva pro gradu eller dipl.arbete på engelska (se särskilda förutsättningar) 28§: i samarbetskurser med andra universitet kan språket vara annat än svenska (examinationen på undervisningsspråket eller svenska; i studier som utförs vid ÅA får studenterna i examination alltid använda svenska) 41§: betyder i princip att det inte är obligatoriskt att delta i föreläsningar Akademisk kvart Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 22

23 Beslut som gäller undervisningsplaneringen (ES 40 §)
Prorektorn: utbildningens struktur, som avser utbildningens namn, omfång och nivå i examensstrukturen. Institutionsrådet: programplan, som anger programdelar, studiehelheter och studieprestationer som kan ingå i utbildningen. årlig undervisningsplan, som anger vilka utbildningar som ges och vilken undervisning som anordnas. Examinator eller den ämnesansvarige: studieprestationernas innehåll och hur dessa ska genomföras. Lärandemål ska anges. Vid planeringen: livslångt lärande befrämjas. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 23

24 Lärandemål och betygskriterier
Lärandemål och betygskriterier ES 40§: ”Examinator eller den ämnesansvariga bestämmer om studieprestationernas innehåll och hur dessa ska genomföras. I beskrivningen av prestationen ska anges lärandemål som beskriver kärninnehållet och anges tröskeln för vad som krävs för godkänd prestation.” För alla kurser Lärandemålen fungerar som skriftliga betygskriterier för det lägsta godkända vitsordet. ES 71§: Vitsordsskalan A-E (5-1) resp. godkänd/underkänd som används vid Åbo Akademi är målrelaterad. Innebär att en studerande som blivit godkänd har uppfyllt alla lärandemål. Nationell referensram (NQF) för examina och övriga kunskaper på kommande Beskriver de kunskaper som finländska examina förutsätter (inlärningsresultat) Kunskaper, färdigheter, ansvar, utvärdering, livslångt lärande Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 24 24

25 Lärandemål i praktiken
MinPlan/kursdatabasen Infördes mera systematiskt 2009, för alla kurser Lärandemålen beskriver vad studenterna förväntas kunna efter kursen och påverkar därför kursinnehållet, undervisningsformerna och aktiviteter under kursen och studenternas utvärdering Utgör grunden för examinationen Hur är lärandemålen formulerade? Inleds med ”Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna” och därefter 4–8 målbeskrivningar som innehåller ett verb som beskriver vad studenten bör kunna (beror på kursens syfte och nivå), t.ex. namnge, sammanfatta, redogöra för, analysera, tillämpa, tolka ett eller flera ord som anger innehållet i prestationen ett eller flera ord som anger kvaliteten på prestationen, t.ex. självständigt, utförligt, översiktligt Prestationerna skall vara mätbara, dvs. kunna bedömas och utgöra grund för betygssättningen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 25

26 Examination och bedömning
Examensstadga och tentamensinstruktion > se Studier och Ordningsregler Bedömning Studieprestationer bedöms enligt skalan A (5), B (4), C (3), D (2), E (1) där A (5) är det högsta betyget. En godkänd studieprestation kan även ges bedömningen godkänd om studieprestationen är av ett sådant slag att en gradering inte är meningsfull. Bedömningskriterier för examensarbeten håller på att utarbetas Tentresultat eller bedömning av skriftliga arbeten: senast 2 veckor efter tent/deadline Tentresultat: publicering, uppbevaring Anslagstavla: Undantagsvis namn på personer (som är godkända), i princip matrikelnummer Internet: får ej uppge namn eller personbeteckning Uppbevaring av tentsvar och övningsarbeten: 2 månader efter att resultatet tillkännagivits. (Om läraren returnerar studentens arbeten upphör uppbevaringsskyldigheten) Studerande bör uppbevara kopia av skriftliga övningsarbeten tills de är bedömda Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 26

27 Institutionernas undervisningsplanering
Akademins alla kurser och finns i kursdatas i MinPlan Kursbeskrivning: Arbets- och styrredskap för lärarna, studerandena och universitet Innehåll bl.a: Lärandemål Allmänfärdigheter Litteratur länkad till bibliotekets databaser Kursens arbetsformer Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 27

28 Året och tiden Datum för årsplanering:
Läsåret inleds 1.8 och avslutas 31.7. Separat årligt beslut om termins- och periodindelningen. Studerande gör studieplaner för följande läsår 1.5 - Studerande ska kunna erbjudas uppdaterat och relevant material genast när tiden för att göra studieplanerna för följande läsår infaller. Tillräckligt med tid för insatser av: Beslutsfattande organ Undervisande och forskande personal Senhöst: granskning av innehållet i kurser och studiehelheter Årsskiftet: nya versioner och nya kursförslag Början av året: införandet i MinPlan startar Idealtidtabell: Guiden, sid. 5 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 28

29 Koordinering Kollisioner mellan kurser ska undvikas
Allmänna och kursspecifika tentamensdagar Undervisningen fördelas så jämnt som möjligt över: läsåret och dess olika perioder arbetsveckans alla dagar arbetsdagens timmar Viktigt: att alla medverkande känner till hur egen arbetsinsats påverkar andra delar av processen. Alla bör agera inom utsatt tid, för att följande aktörer ska kunna utföra sina uppgifter. Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 29

30 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo
Verktyg: MinPlan MinPlan: Kursdatabas, tentamens- och kursanmälan, undervisningsprogram, studiehandbok… Funktioner för studierådgivning. Funktioner för både studerande och personal. Kurserna förs vanligen in av resp. lärare. Ta i bruk MinPlan: man tilldelas man de roller man behöver (studerande, tutor, lärare, examinator, egenlärare). Som regel är det institutionskansliet som meddelar Datacentralen vilka MinPlan-roller som skall tilldelas en viss person. Skriftliga guider och e-guider för MinPlan: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 30

31 Kurser på webben, modell (i planerna för hösten 2012)
31

32 Verktyg: STURE, TeRes, Inststure, resursbokning
Webbapplikationerna ”talar med varandra” STURE = Åbo Akademis studie- och studeranderegister. TeRes = Tentamensresultat och andra studieprestationer rapporteras. Inststure = den undervisande personalens vy till Sture: studerandes person- och studieuppgifter rapporter om studerande, prestationer och avlagda examina. Resursbokning: Tid och plats visas i MinPlan Undervisningsprogrammet Hämtar information från de övriga verktygen Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 32

33 MinPlan, inkl. kursdatabasen Resursbokning
Bokningsinfo Undervisningsprogrammet Anmälningar Kursdata Tentresultat STURE/InstSture TeRes 33

34 Till STURE 34

35 35

36 Val av kursversion för bokning
36

37 Uppgifter till undervisningsprogrammet
37

38 Utvecklande och utvärdering av utbildningen (ES 73 §)
Akademin, fakultetsområden och institutioner har till uppgift fortlöpande utveckla examina och studier (nivå, kvalitet m.m.) För att utveckla utbildningen ska institutionerna: Systematiskt samla in respons från studerandena Målet att skapa fortlöpande dialog mellan studerandena och akademin om undervisning och lärande Studerande uppmuntras att reflektera över sin egen inärning och studieprocess Planeringsprocessen... Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 38

39 Kursutvärdering Responsinsamlingen
Regelbunden, lätt att genomföra, dokumenteras, synliggörs, uppföljs Resultat tillgängligt Helhetsbild Institutionerna: kursutvärdering + förslag på ’årets kurs’ Arbetsforum: arbetslivsenkäter Kvalitetsenheten: Studieklimat Programvaran e-lomake/e-blankett för elektronisk kursutvärdering tillgänglig för alla anställda och studerande Kursutvärderingsfrågor Modellblankett att editera för eget bruk finns i e-lomake Kursutvärdering att editera för eget bruk ingår i alla moodle-kurser Exempel på utvärderingsblanketter/-frågor finns på webben För e-lomake, mallar för kursutvärdering mm. HHAÅ:s höstseminarium om feedback Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 39

40 Studieklimat 2011:Bedöm studierna
Bedöm studierna genom att värdera följande påståenden. 1 3 5 Svaren i % Ja Nej Undervisningen stöder inlärningen 81 % 13 % 71 % 15 % 70 % 18 % Kursernas svårighetsgrad är lämplig 78 13 68 24 80 14 Studierna är tillräckligt mångsidiga 77 17 67 27 66 30 Kurserna är välplanerade 70 19 61 54 Kurserna är upplagda så att det är möjligt att få 60 sp/läsår 62 25 Kursutbudet är tillräckligt 22 51 40 47 43 Kurserna är välbalanserade (samma innehåll tas inte upp i flera kurser) 55 34 58 33 De obligatoriska kurserna erbjuds tillräckligt ofta 63 28 23 Studerande har möjlighet att delta i utvecklingen av utbildning och undervisning 41 21 46 Studieplanen möjliggör utbytesstudier 7 52 Man får studiepoäng av arbetsrelaterad praktik 6 50 20 Det finns tillräckliga möjligheter till sommarstudier 45 39

41 Studieklimat 2011:Studiernas arbetsmängd

42 Studieklimat 2011:Kurserna är välbalanserade

43 Uppföljning av avklarade kurser
Vid planering av följande års kurser är det bra att följa upp antalet avklarade kurser och sp Inststure, rapport 4, ämne 101 Lista på alla prestationer som avlagts vid en viss institution och visst ämne under en viss tid Kurskod, kursens namn, sp, antal avklarade prestationer Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 43

44 Handledning och handledare
Styrelsen för Åbo Akademi godkände ändringar i examensstadgan på sitt möte Handledning inom grundutbildningen (41a-b §§) Begrepp och definitioner Tydligare process Bestämmelser som språkanvändning (27 §) Bestämmelser om språkgranskning (33 §) Begrepp och definitioner: Avhandlingar, Mognadsprov Handledningens a - ö (27.9 Vasa, Åbo) Plagiatgranskning med Urkund (se nätföreläsning: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 44

45 Återkoppling till starten
Återkoppling till starten Vad var nytt för er? Vad var nyttigast för er? Vad skulle ni ha önskat ytterligare? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 45 45


Ladda ner ppt "Verktygslådan för ny undervisande personal, del 1: Undervisningsplanering 16.9.2011 Monica Nerdrum, Alcuin-projektet/ Lärcentret och enheten för kvalitetsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser