Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiska mål för Tekniska nämnden. SCB undersökning Verksamhetsresultat Övergripande målStrategiskt målLägeNyckeltal Mål värde Utfall God kommunal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiska mål för Tekniska nämnden. SCB undersökning Verksamhetsresultat Övergripande målStrategiskt målLägeNyckeltal Mål värde Utfall God kommunal."— Presentationens avskrift:

1 Strategiska mål för Tekniska nämnden

2 SCB undersökning Verksamhetsresultat Övergripande målStrategiskt målLägeNyckeltal Mål värde Utfall God kommunal service Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,4 (6,3) samtliga kommuner 5,5 (5,3)) 80 %82% (83) Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun %(SCB medelvärde 6,0 (5,6) samtliga kommuner 5,5 (5,1)) 80 %77 % (70) Vad tror eller tycker du om snöröjning av gång och cykelvägar i din kommun? (SCB medelvärde 5,6 (5,3) samtliga kommuner 5,4 (5,0)) 80%70% (65)

3 God kommunal service Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta Vad tror eller tycker du om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse, % (SCB medelvärde 7,0 (6,7) samtliga kommuner 6,3 (6,2)) 85%90% (84) Andel felanmält klotter som saneras inom 24 timmar i %. UTGÅR 100%(93%) Vad tror eller tycker du om renhåll- ningen av parker och allmänna platser i din kommun, % (SCB medelvärde 7,0 (6,8) samtliga kommuner 6,7 (6,6)) 90%87% (86)

4 God kommunal service Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. Vad tror eller tycker du om dricksvattnet i din kommun,% (SCB medelvärde 8,6 (8,6) samtliga kommuner 8,3 (8,2)) (Formulering 2011; Vad tror eller tycker du om kvaliteten på dricksvattnet i din kommun?) 100%97% (97) Antal läckor på huvudvattenledning, st. / mil ledning (totalt 34,1 mil) (Jämförelse i Vass statistik)0,7st.0,5st (0,8) Andel mikrobiologiska undersökningar på dricksvatten som bedöms. Antal analyser med resultatet tjänligt % (Jämförelse i Vass statistik)100%98%(100) Antal stopp per km avloppsledning, st/km (totalt 30mil) (Jämförelse i Vass statistik)0,15st 0,15st(0,1 1)

5 God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun, % (SCB medelvärde 7,5 (7,3) samtliga kommuner 7,6 (7,5)) 95%92% (91) Vad tror eller tycker du om tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? (Där du t. ex kan lämna in farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall) % (SCB medelvärde 6,4 (6,4) samtliga kommuner 7,1 (7,0)) Formulering 2011; Vad tror eller tycker du om möjligheterna att lämna farligt avfall till insamling (lösningsmedel, färg, mm, % 80%74% (75) Mängd insamlat farligt avfall (kg/person) Jämförelse: Avfallweb 2,5kg 2,09 kg (1,9 kg) Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inkl. biologisk behandling (Standardnyckeltal i Avfallsweb 2011) 25% 19,5 % (19,4%)

6 Trygg och säker kommun Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun, % (SCB medelvärde 6,4 (6,5) samtliga kommuner 6,0 (5,9)) 85%84% (86) Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun % (SCB medelvärde 6,1 (6,1) samtliga kommuner 6,0 (5,9)) 85%77% (78) Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter,% (SCB medelvärde 7,2 (6,8) samtliga kommuner 6,5 (6,5)) Formulering 2011; Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter,% 85%86% (85) Antal döda och svårt skadade i trafiken som kommer till kommunens kännedom st.(polisrapport) kommunala vägnätet. (Uppgifter 2012 hämtade från Strada och avser det kommunala vägnätet) 0 0 (0)döda 15 (15) svårt skadade 80 (194) lindrigt

7 Trygg och säker kommun Dagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas Andel fastigheter som drabbats av källaröversvämning pga. dagvattenflöde ska minska med 5 % årligen (Nytt nyckeltal) 2012 är det 1 st, ändras till antal, ska vara mindre än 5. < 5 st (5%)1 st (4,5%)

8 Insatta resurser Övergripande målStrategiskt målLägeNyckeltalMålvärdeUtfall Effektivt resursutnyttjan de Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras Låg va-driftkostnad i förhållande till jämförbara kommuner, kr/invånare (år 2009 genomsnitt 951 kr/invånare) 2011 1578 kr/invånare < 950 kr1303 (1222) Kommunal ekonomi i balans VA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans Ackumulerad avvikelse mot budget (VA-verket), tkr IB 2012: -15 312 tkr ±0 över tid -20 358 UB 2012 - 35 670 Ackumulerad avvikelse mot budget (Avfallsverket), tkr IB 2012: 11 016 tkr ±0 över tid -1 790 tkr UB 2012 9 226 tkr Avvikelse mot budget år 2012 (Anslagsfinansierade verksamheter), tkr ±0+10 800

9 Verksamhetsresultat Övergripande målStrategiskt målLäge God kommunal service Kommunens vägnät ska kännetecknas av god framkomlighet oberoende av årstid God kommunal service Kommunens allmänna platser och naturreservat ska underhållas så att invånarna upplever dem som rena och välskötta God kommunal service Nämndens uppgift är att förse brukarna med dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd. God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Nämnden ska verka för en miljövänlig avfallshantering med en mycket hög insamlingsgrad av farligt avfall Trygg och säker kommun Kommunens vägnät ska i största möjliga mån utformas och underhållas så att det upplevs tryggt att vistas i trafikmiljön Trygg och säker kommunDagvatten ska avledas på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas

10 Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt målLäge Effektivt resursutnyttjande Anläggningarna ska underhållas så att livslängden optimeras Kommunal ekonomi i balansVA-verket och Avfallsverket ska vara i ekonomisk balans där varje generation ska bära sin egen kostnad. Övrig verksamhet inom Tekniska nämnden ska redovisa en budget i balans


Ladda ner ppt "Strategiska mål för Tekniska nämnden. SCB undersökning Verksamhetsresultat Övergripande målStrategiskt målLägeNyckeltal Mål värde Utfall God kommunal."

Liknande presentationer


Google-annonser