Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förverkliga din projektidé EU:s fonder och program

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förverkliga din projektidé EU:s fonder och program"— Presentationens avskrift:

1 Förverkliga din projektidé EU:s fonder och program
Ingen armé kan motstå styrkan av en idé i rättan tid. En ide behöver få vingar och också fötter att stå stadigt. En org. som vill utvecklas behöver ständigt idéutveckling för att ligga på topp. För att vara en organisation som ständigt ligger i framkant krävs ett medvetet idéarbete där alla deltar. Ideer skal have vinger, men de skal også have fødder til at gå på jorden.

2 Inclusive Europe & Networking Europe
Två projekt som samarbetar Målet - öka Stockholmsregionens grad av Europasamarbete – fokus Östersjöregionen Syfte - utveckla bättre, mer inkluderande arbetsmarknad 32 deltagande aktörer i Stockholmsregionen Kompetensutveckling för anställda hos våra deltagande aktörer Pågår mellan 2011 och 2014 Sensus och Arbetsmiljöforum Finansieras av Europeiska socialfonden Vad är ett transnationellt samarbete? - ”En dynamisk process där deltagare från två eller fler länder samarbetar för att uppnå ett (eller flera) gemensamma mål.” Vi vill att: Fler projekt har verksamhet där europasamarbete/transnationalitet finns med. Större andel av projektens totala budget utgörs av transnationell verksamhet. Stockholmsregionen blir bättre förberedd inför nästa programperiod. Nya projekt sätts igång Ok, men varför då? Vi har mycket att lära av varandra – och möter gemensamma utmaningar

3 Från Europa till EU-projekt
Syftet med EU Skapa fred, välstånd & stabilitet. Ett enat Europa. Trygghet. Balanserad ekonomisk & social utveckling. Möta globaliseringens utmaningar & bevara mångfalden. Upprätthålla gemensamma värderingarna, t.ex. en hållbar utveckling, en bra miljö, respekt för de mänskliga rättigheterna och en social marknadsekonomi. Startade efter kriget 1950 Europarådet – bevara freden – sen med europeiska stål och kol-unionen – råvaro-oberoende (kalla kriget – rymden – sputnik – Romfördraget 1957 – EEG Europeiska Ekonomiska gemenskapen)

4 EU:s styrmedel Strategier & policies Direktiv
EU är en demokratisk och stark politisk institution. I det sammanhanget kan man bara styra på begränsat sätt. Det är bara genom majoritetsbeslut som EU kan peka med hela handen. Många av de största och starkaste länderna vill inte låta sig styras. Därför måste EU htta morötter för att få igenom de viktiga strategierna. Då är fonderna redskap för detta. Direktiv Förordningar EU-program & andra finansieringsinstrument

5 EU’s politikområden Solidaritetspolitik (”sammanhållningspolitik”) ett regionalt, jordbruksorienterat och socialt perspektiv. Innovationspolitik, bidrar till att den senaste tekniken sprids inom miljöskydd, forskning och utveckling (FoU) samt energi.

6 Olika typer av finansiering
MS Region Projekt Sektorsprogram Strukturfonder Projekt Program inom olika temaområden Sociala, miljö, IT, kultur Skola, etc. Mål 1, 2 och 3 (Interreg)

7 Uppfylla övergripande mål och policys inom viss sektor
EU’s sektorsprogram Beslutas och administreras EU- centralt Kräver internationella samarbetspartners Syfte att ligga i framkant av Europas utveckling = mer global ansats IT Energi Miljö Kultur Arbetsmarknad Utbildning Forskning Bioteknikföretaget Vironova AB i Nacka har beviljats att koordinera forskning för sex miljoner euro kring influensa. Beskedet kom när EU-kommissionen presenterade vilka vetenskapsmän och företag som i hård konkurrens får stöd till sin influensaforskning.(fr 2010) Totalt delas 18 miljoner euro ut till fyra olika internationella forskningssamarbeten. Förutom 18 EU-länder deltar även USA, Kina och Israel i de olika internationella projekten. Bakgrunden är det senaste årtiondets utveckling med globala influensaepidemier med snabb spridning och smitta mellan djur och människor. Två av forskningsprojekten är inriktade på forskning kring influensa hos grisar, de två andra är inriktade på att utveckla effektiva läkemedel för människor. Uppfylla övergripande mål och policys inom viss sektor

8 Forskningsprojekt och samarbeten i Europa
Cooperation (Samarbete), Ideas (Idéer), People (Människor) och Capacities (Kapacitet). Sverige är fortsatt konkurrenskraftigt och befinner sig bland de 10 främsta länderna av EU:s 27 medlemsländer. Fram till oktober 2011 motsvarade det svenska deltagandet 3,9 procent av samtliga beviljade medel. 2 386 deltaganden i beviljade projekt placerar Sverige på en åttonde plats bland deltagande länder i FP7. Sverige har också en hög beviljandegrad i FP7 cirka 25% vilket ger oss en femte placering bland EU:s 27 medlemsländer. Universitets och högskolors deltaganden i FP7 är fortsatt störst och motsvarar 64% av alla svenska deltaganden. Näringslivets deltagande representerar fortfarande en dryg femtedel av de svenska deltagandena, vilket visar på att fördelningen bland de olika aktörerna är stabil. De svenska aktörer med starkast närvaro och beviljade medel från FP7, totalt sett är: Karolinska Institutet, KTH, Lunds Universitet, Chalmers Tekniska högskola och Uppsala Universitet. Näringslivsaktörer med starkt deltagande i FP7 är: Volvo Technology, Ericsson, Saab AB, Volvo Aero och CNET Svenska AB. Totalt: 55 miljarder euro varav Sverige 9 miljarder kronor

9 EU’s Solidaritetspolitik Fondmedel i Sverige 2008-2013
Jordbruksstöd – EJFLU, 18 miljarder Regionalfonden – ERUF, 8,1 miljarder Socialfonden – ESF, 6 miljarder Uppfylla en övergripande policy eller mål inom ett specifikt avgränsat geografiskt område.

10 Jordbruksfonden – Fiskerifonden
18 miljarder Företagsstöd Kompetensutveckling Projektstöd (inkl Leader) 54,6 miljoner Ekologiskt Ekonomiskt Socialt hållbart fiske Fram till 1600-talet mest - Jordbruk och fiske – närhet till Stockholm. Nu Erstavik och Velamsund. Fiske – långt ifrån – utrymme för 35 yrkesfiskare i hela skärgården.

11 Strukturfonder – två typer av projekt
Strukturfondsprojekt (Mål 2) ESF – ERUF Beslutas & administreras lokalt/regionalt (Lokala/regionala råd beslutar) Kräver inte internationella partners Syfte - lyfta fram regionen/lokala området INTERREG-projekt (Mål 3) A+B+C Beslutas & administreras genom sekretariat Gränsöverskridande samarbete mellan partners Syfte att öka gränsöverskridande samarbete Generalaliseing – Det finns projekt som påminner om varandra inom alla delar. Interreg kan dock sägas vara en bland form mellan de två ”Ytterligarheterna”.

12 ERUF - Regionalfonden (strukturfond)
”Bidra till tillväxt genom utjämning av regionala obalanser” Näringsdepartementet Tillväxtverket 8 Regioner Creative – 4,8 miljoner HAMN – ca 16 miljoner Moving Pictures – 5,3 miljoner Creative Stockholm Creative Stockholm är ett samverkansprojekt mellan kultur och näringslivssektorerna i Stockholmsregionen vars syfte är att stärka det företagande som bygger på ett konstnärligt, kulturellt och kreativt skapande. Creative Stockholm etablerades 2009 som ett av EU delfinansierat regionalfondsprojekt och avslutas sista december Ett av projektets huvudsakliga insatsområden är att utarbeta ett handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar. Fördelning av medel Under programperioden är 7,4 miljarder kronor ur den Europeiska regionala fonden fördelade programvis: - Övre Norrland mnkr (Norrbottens och Västerbottens län) - Mellersta Norrland mnkr (Jämtlands och Västernorrlands län) - Norra Mellansverige mnkr (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) - Stockholm mnkr (Stockholms län) - Östra Mellansverige mnkr (Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland och Östergötlands län) - Västsverige mnkr (Västra Götalands och Hallands län) - Småland och öarna mnkr (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Gotlands län) - Sydsverige mnkr (Skåne och Blekinge län)

13 ESF – Socialfonden (strukturfond)
”Bidra till tillväxt genom att skapa mer och bättre jobb” Arbetsdepartementet (Näringsdepartementet) Svenska ESF-rådet 8 Regioner Deltagare i många projekt men inte projektägare i något. Fördelning av medel Under programperioden är 6 miljarder kronor ur den Europeiska Socialfonden fördelade programvis: - Övre Norrland mnkr (Norrbottens och Västerbottens län) - Mellersta Norrland – 330 mnkr (Jämtlands och Västernorrlands län) - Norra Mellansverige – 660 mnkr (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) - Stockholm – 1338 mnkr (Stockholms län) - Östra Mellansverige mnkr (Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland och Östergötlands län) - Västsverige mnkr (Västra Götalands och Hallands län) - Småland och öarna – 610 mnkr (Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Gotlands län) - Sydsverige – 1032 mnkr (Skåne och Blekinge län)

14 Strukturfonds-verksamhet genomförs i åtta regioner
Regionala enheter Luleå (434 miljoner ESF, 1,9 miljarder ERUF) Östersund Gävle Stockholm (1,3 miljarder ESF/338 miljoner ERUF) Örebro Göteborg Jönköping Malmö

15 Regional styrning för båda strukturfonderna
Lokalt partnerskap (Strukturfondpartnerskapet) Beslutar om båda fonderna och ska säkra att fonderna samverkar Förtroendevalda representanter för kommuner & landsting, företrädare för arbetsmarknadens organisationer & för berörda länsstyrelser, arbetsförmedlingar, intresseorganisationer & föreningar. Regional plan och prioriteringar SFP ordförande Erik Langby

16 Regionala planen Stockholmsregionens projekt ska:
Koncentreras till stora strategiska projekt Detta ska ge bättre förutsättningar för samverkan mellan relevanta aktörer, förändring, samlad utvärdering och implementering av framgångsrika arbetssätt och metoder. Projekt med bara en organisation prioriteras ej

17 Europeiskt territoriellt samarbete - INTERREG
Gränsregionala samarbetsprogram – INTERREG IV A Transnationella samarbetsprogram – INTERREG IV B Interregionala samarbetsprogram – INTERREG IV C Sverige omfattas av 13 territoriella samarbetsprogram och 17 av 21 län berörs direkt av något gränsregionalt program. Innovation Hubs for Edge Cities The idea of the project comes from the Edge Cities Network that brings together cities on the edge of the major capitals of Europe. The Edge Cities have in common economic, cultural and social challenges derived of their geographic situation. The general objective of this project is to identify and exchange Good Practices about support and promotion of local entrepreneurship and innovative SMEs among the partners, taking into account their specific framework and existing Innovation Support Systems, as a way to maintain their integrity as living environments and contribute through local competencies to the Lisbon objectives. In this context, specific focus is given to the Swedish Innovation Hub experience currently active in the Municipality of Nacka. The Innovation Hub is an open advising and mentoring resource staffed by local experts from the academia and business environment, available for private persons as well as businessmen and other entrepreneurs, for commercializing ideas from an invention to an innovation. The duration of the project is from January 2010 to December 2012. The budget is ,77 €. It has an European Union funding of ,75 € from the INTERREG IVC programme (ERDF- European Regional Development Fund).

18 Olika INTERREG-områden
South Baltic - Gränsregional Nordsjön - Transnationell Östersjön - Transnationell IVC - Interregional

19 Programmet för livslångt lärande
Comenius Förskola, grundskola, gymnasium Erasmus Högre utbildning, påbyggnads- utbildning Leonardo da Vinci Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Transversala programmet Fyra nyckelaktiviteter: policyutveckling, språkinlärning, IT, spridning Jean Monnet programmet Tre nyckelaktiviteter: Jean Monnet Action, europeiska organisationer, europeiska sammanslutningar Totalt: 7 miljarder euro varav Sverige miljarder kronor

20 Fördelning LLL ansökningar i länet
Stockholm Kommun Antal ansökningar Antal beviljade Belopp SEK 1321 789 Nacka 193 126 Sollentuna 148 82 Södertälje 145 87 Täby 122 84 Huddinge 76 Järfälla 109 78 Norrtälje 106 49 Solna 100 64 Haninge 96 63 Botkyrka 93 58 Lidingö 79 50 Danderyd 72 45 Sigtuna 52 26 Sundbyberg 33 21 Upplands Väsby 31 23 Österåker 29 20 Nynäshamn 15 Upplands-Bro 25 17 Värmdö 13 Tyresö 11 Vallentuna 19 9 Salem 16 Ekerö 8 Nykvarn 4 3 Vaxholm

21 EU:s programarena 2007-2013 Globalt Lokalt Forskning IT Energi Miljö
Kultur Arb. Markn. Utb. Sektorsprogram Interreg 4c Interreg 4a 4b Mål 2 ERUF Mål 2 ESF Strukturfonder Lokalt Leader - LBU

22 Prioriteringar för Europa 2020
Sustainable growth – koldioxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv Inclusive growth – nya jobb och fattigdomsminskning Smart growth – effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation

23 Kommissionens förslag på
EU:s budget 2014–2020 Av det totala strukturfondsstödet kommer ESF att utgöra: 25 % i mindre utvecklade regioner, 40 % i övergångsregioner, 52 % i mer utvecklade regioner Interreg - 11,7 miljarder innebär en ökning på 30% jämfört med innevarande period Erasmus för alla - Ett sammanslaget program för utbildning, ungdom och sport Ersätter: Programmet för livslångt lärande. Ung och aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink. Programbudget: 19 miljarder Euro Programmet ska bidra till: uppfyllelsen av målen i Europa 2020, Utbildning 2020 och det förnyade ramverket för samarbete på ungdomsområdet hållbar utveckling inom högre utbildning i icke EU-länder, och utveckling av den europeiska dimensionen inom idrott Fördelning enligt kommissionens förslag: 65 % till individuell lärandemobilitet 26 % till samarbete för innovation och goda exempel 5 Kultur Programbudget: 400 miljoner EUR Kreativ.a Europa Programbudget: 1,8 miljarder EUR. Ökning med 37 procent Ersätter: Kultur 2007, MEDIA 2007 och MEDIA Mundus Ett Europa för medborgarna- 215 miljoner EuroP. rogrammet ska stödja: Medborgarmöten, vänortssamarbeten. Grundande och drift av gränsöverskridande partnerskap och kontaktnät. Stöd till organisationer som är av allmänt europeiskt intresse. Debatter/undersökningar och åtgärder som rör avgörande ögonblick i Europas historia, i synnerhet för att hålla minnet av de brott som begicks under nazismen och stalinismen vid liv. Kommissionen föreslår att taket för EU:s utgifter blir 1025 miljarder EUR (tidigare period 976) Sammanhållningspolitiken för EU totalt under perioden 376 miljarder EUR (tidigare 439)

24 Rättvist system för alla EU-regioner
BNP/capita* < 75 % av EU:s genomsnitt 75-90 % > 90 % *index EU27=100 Kanarieöarna Franska Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azorerna Malta Mindre utvecklade regioner Övergångsregioner Mer utvecklade regioner Regionala BNB siffror: BNI siffror: De administrativa gränserna: © EuroGeographics Association 24

25 Omfattad befolkningsmängd
Fördelning av medel Mindre utvecklade regioner/MS Övergångsregioner Mer utvecklade regioner Sammanhållningsfonden¹ 68,7 Mindre utvecklade regioner 162,6 Övergångsregioner 38,9 Mer utvecklade regioner 53,1 Europeiskt territoriellt samarbete 11,7 Yttersta randområden och glest befolkade områden 0,9 Totalt 336,0 Budgetanslag (i %) Omfattad befolkningsmängd (miljoner)

26 Nya - nu kända - programförändringar
ESF miljarder Euro (+12%) Horizon 2020 (fd FP7) 80 miljarder Euro Erasmus for all (fd LLL) 19 miljarder Euro Interreg 11,7 miljarder (+30%) COSME – (fd EIP) 2,5 miljarder Euro Creative Europe 1,8 miljarder Euro (+37%) Progress miljoner Euro

27 Projektutveckling Att tänka på vid ett EU-projekt: Innovativ idé
Europeisk dimension och mervärde Medfinansiering Formalia Internationella partners Följ program- och utlysningstexter Innovativ idé

28 EU-projekt = möjlighet att utveckla idéer och stärka Europa
utanför ordinarie utvecklingsbudget för tillväxt för inkludering och välstånd för samarbeten och lärande för ökad hållbarhet för innovation


Ladda ner ppt "Förverkliga din projektidé EU:s fonder och program"

Liknande presentationer


Google-annonser