Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddande faktorer www.salutogenes.com www.salutogenes.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddande faktorer www.salutogenes.com www.salutogenes.com."— Presentationens avskrift:

1 Skyddande faktorer

2 Frisk / Skyddande / Protektiva / Salutogena -faktorer
De som reducerar påverkan av olika risker De som minskar risken för negativa kedjereaktioner De som främjar självförtroende och prestationsförmåga De som öppnar för nya möjligheter

3 Skyddande faktorer Familj Individ Nätverk Samhälle Organisation

4 Individfaktorer Hjälpa andra God social kapacitet Humor
Planering, framförhållning Positivt självförtroende God självkänsla Vill prestera, göra sitt bästa Erfarenhet från framgång i skolan Hög trivsel i skolan Nära relationer till vuxna Välfungerande i skolan Hög KASAM Intelligens och Kreativitet Hög aktivitet och energi Hobbys och intressen Fysiskt aktiv God fysisk hälsa Optimism och framtidstro Framgångsrik Coping Goda kamratrelationer Jämnt/lätt temperament Inre locus of control Läsning för nöjes skull God impulskontroll

5 Individfaktorer Interpersonell kompetens Förmåga när det gäller empati, känslighet och vänskap. Kulturell kompetens Kännedom om och känner sig inte störd av folk med andra kulturella, rasmässiga eller etniska bakgrunder. Förmåga till motstånd Klarar att motstå grupptryck och farliga situationer. Fredlig konfliktlösning Försöka lösa konflikter utan att ta till våld.

6 Familjefaktorer Låg grad av stress i familjen
Hög social och ekonomisk status Goda arbetsförhållanden Tid för barnen Hög KASAM Goda kunskaper om barn Klara regler i hemmet Delade värderingar, traditioner Tydlig kommunikation i familjen Klara gränser och subsystem Positiv föräldra- barn relation Engagerad / involverad pappa Trygg parrelation Stöd från mor- och farföräldrar Stöd från syskon Stöd från lärare och andra vuxna Trygg föräldra- barnanknytning Föräldrars delaktighet i skolan. Förälder/föräldrar är aktivt involverade i att hjälpa den unge personen att lyckas i skolan

7 Nätverk Gott socialt stöd / nätverk Kompetenta kompisar
Vuxna förebilder Kamratstöd Significant other (betydelsefull annan)

8 Organisation friskfaktorer - en företeelse som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet.

9 Organisation Ledare som är lyhörda
Ledare som har förståelse för medarbetarnas arbetssituation Ledare som är synliga och närvarande i det dagliga arbetet Positiv feed-back från närmaste chef God möteskvalitet Tydliga riktlinjer, tydliga mål Holistiskt synsätt Varierande arbetsuppgifter, utmaningar där erfarenheter och kunskaper tas till vara Att få utvecklas / växa i jobbet kompetensmässigt Möjlighet till utbildning och utveckling Meningsfullhet i och stolthet över det arbete man utför Ställa upp för varandra och hjälps åt Humor

10 Organisation Öppen kommunikation Delaktighet, påverkan och eget ansvar
Tillåtande atmosfär och rakt öppet klimat Kreativ miljö Trygghet Bra arbetsställningar Fungerande utrustning och bra fysisk arbetsmiljö Samverkan Låga psykologiska krav Tid för att hinna/kunna göra ett bra arbete Icke stress/rimliga arbetsförhållanden Delaktighet, påverkan och eget ansvar Att trivas ihop Att kunna umgås även utanför arbetet Respekt och social empati Känna förtroende för varandra, ärlighet och arbetsdisciplin Nöjd med arbetstiden Bra lön och/eller löneförmåner

11 Samhälle Ekonomiska skyddsnät Lagar - föreskrifter
Hög kvalitet i förskola - skola Rättigheter för barn Ansvar för barn på olika nivåer Barnperspektiv i samhällsplaneringen En skola som bryr sig om. Skolan tillhandahåller en omtänksam och uppmuntrande miljö. Samhället uppskattar unga. Den unga personen upplever att vuxna i samhället värdesätter unga. Unga som resurser. Unga ges nyttiga roller i samhället. Säkerhet. Den unge personen känner sig säker hemma, i skolan och i grannskapet. Höga förväntningar. Både förälder/föräldrar och lärare uppmuntrar den unga personen att lyckas.

12 Referenser skyddande faktorer
Antonovsky A. (1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass. Antonovsky A. (1987). Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass. På svenska: Hälsans mysterium. Natur och Kultur (1991). Carr, A. (2006). The handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology. Cederblad, M, Dahlin L. Hagnell O. (1988). Lundbyprojektet: Påverkar barnpsykiatriska riskfaktorer den vuxnes psykiska hälsa? Läkartidningen 85,49, Dahlin, L. & Cederblad, M. (1986). Salutogenes - faktorer som befrämjar psykisk hälsa hos individer som växt upp i högriskmiljö för psykisk och social störning. Psykisk hälsa 1,14-19. Dilschmann, A. (2005). Omtanke och struktur – om ledarskap och medarbetarnas hälsa. SALTSA. Eriksson, T. (2003) I Friskfaktorer i arbetslivet. Vad får oss att må bra i arbetet. Prevent. Gjaerum, B., Gröholt, B. & Sommerschild, H. (red.) (1999). Att Bemästra. Motståndskraft, skyddsfaktorer och kreativitet bland utsatta barn, ungdomar och deras föräldrar. Svenska föreningen för psykisk hälsa.

13 Referenser skyddande faktorer
Garbarino, J. Garbarino, J. (1999). Pojkar som gått vilse. Varför våra söner blir våldsamma och hur vi kan rädda dem. Sfph; Svenska föreningen för psykisk hälsa. Goldstein, S. & Brooks, B. R. (ed) (2005). Handbook of Resilience in Children. G. Kluwer Academic / Plenum Publisher. New York. Hansson, K. & Cederblad, M. (1995). Känsla av sammanhang - Studier från ett salutogent perspektiv. Forskning om barn och familj nr. 6. Institutionen för barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet. Hagström, U., Redemo, E. & Bergman, L. (1998). Låter sig skyddsänglar organiseras? Hälsofrämjande strategier för ungdomar i utsatta bostadsområden. Folkhälsoinstitutet. Rapport. Johnsson, J., Lugn, A. & Rexhed, B. (2003). Långtidsfrisk. Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet. Stockholm: Ekerlids Förlag. Kline, N. (2006). Time to think. Listening to ignite the Human Mind. Mackays of Chatham. Lagerberg, D. & Sundelin, C. (2000). Risk och prognos i socialt arbete med barn. Forskningsmetoder och resultat. Centrum för utvärdering av socialt arbete. Gothia.

14 Referenser skyddande faktorer
Lindberg, P. (2006). The work ability continuum. Epidemiological studies of factors promoting sustainable work ability. Akademisk avhandling. Karolinska institutet. Stockholm. Peggy B. & Theorell, T. (2004). Mönster för framgångsrikt ledarskap i vården. Institutet för psykosocial medicin (IPM). Rutter, M. (1987). Psychosocial recilience and protective mechanismes. American journal of Orthopsychatry, 57, Söderlund, B. (2003) I Friskfaktorer i arbetslivet. På spaning efter friskfaktorer Prevent. Walsh, F. (1998). Strengthening family resilience. New York. Guilford Press. Walsh, F. (2003). Family resilience: A framework for clinical practice. Family Process, 42, 1 – 18. Werner E. E. (1995). Mot alla odds. Psykisk Hälsa, nr 3, s 195 – 205. Werner, E. E. (2000). Protective factors and individual resilience. I J. P. Shonkoff & S. J. Meisels (Red). Handbook of early childhood intervention (s ). New York: Cambridge University Press. Werner, E. E. & Smith S. R. (2001). Journeys from Childhood to Midlife. Risk, Resilience and Recovery. New York: Cornell University Press.


Ladda ner ppt "Skyddande faktorer www.salutogenes.com www.salutogenes.com."

Liknande presentationer


Google-annonser