Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation SKNO Nätverksmöte energi – Hässleholm 11 februari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation SKNO Nätverksmöte energi – Hässleholm 11 februari 2014."— Presentationens avskrift:

1 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation SKNO Nätverksmöte energi – Hässleholm 11 februari 2014

2 Vad har kommunerna att göra med Bryssel? Hur många procent av en kommuns, ett landstings eller en regions verksamhet påverkas av EU?

3 60%

4 Kommunförbundet i Bryssel – varför? 60% regeln: kommuner påverkas av lågstiftning från EU Möjlighet för extern finansiering från EU:s sektorsprogram i Bryssel KFSK finns i Bryssel sedan 1 mars 2013

5 Uppdrag Ge stöd i projektutveckling utifrån kommunala prioriteringar (EPA- analyser) + bevakning av sido/sektorsprogrammen i EU Tillhandahålla servicefunktioner: kontaktförmedling, kontaktskapande verksamhet, studiebesök Påverkansarbete och bevakning av kommunala intressen i Bryssel: nätverk

6 EPA analys Möjlighet till extern finansiering i strategiskt viktig verksamhetsutveckling Budgetförstärkning Möjlighet för kommunledningen att prioritera Ny input i utvecklingsarbetet Möjlighet till internationellt samarbete Effektivare resursutnyttjande Energi i grovanalys – men % prioritet

7 Vad kan man få pengar från EU till? Projektering, metodutveckling, demonstrationsprojekt, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling Medfinansiering (20-50%) Samarbete – partners Transnationellt samarbete – min 3 länder

8 EU-finansieringen Strukturfonderna + Interreg – Nordsjö, Södra Östersjö, ÖKS Sökas i Sverige Samarbete med svenska partners 50-100% finansiering Sektorsprogram Sökas i Bryssel Samarbete med utländska partners 10-100 % finansiering

9 EU2020-målen 20/20/20 Minska CO2-utsläpp med 20% 1990 nivå i 2020 (80-95% 2050) Förnybar energi 20% af all energi användning i 2020 20% bättre energieffektivisering 2020

10 Horisont2020 EU:S nya forskningsprogram Ersätter FP7, CIP, Intelligent Energy m.fl. Direkt koppling till EU2020 och Innovationsunionen Mer fokus på att omsätta forskning till innovativa produkter och tjänster = business 80% av sektorsprogrampengarna Första utlysning 11 december 2013

11 Horisont2020 Fokus på 3 områden: Spetskompetens Industriellt ledarskap Samhälleliga utmaningar

12 Horisont2020 Spetskompetens: Stärka EU:s globala ställning inom F & I (Europeiska Forskningsrådet, Marie Curie, samverkansforskning nya forskningsområden, forskningsinfrastruktur) Industriellt ledarskap: göra EU mer attraktivt för investeringar i F & I, bekämpa krisen, skapa jobb och tillväxt (riskkapital, bioteknologi, nanoteknologi, IKT mm.) Samhälleliga utmaningar: fokus på de stora samhällelige utmaningar som finns: hälsa, mat, lantbruk/skogsbruk, marin/maritim forskning, bioekonomi, transport, ENERGI, klimat (tvärvetenskapliga samarbeten, kommuner, näringsliv, universitet)

13 Samhälleliga utmaningar Ex från arbetsprogrammet ENERGI: 3 fokusområden: utlysningar för aktiviteter/projekt kommer att finnas här: Energieffektivisering Konkurrenskraftig koldioxidsnål energi Smarta städer och samhällen

14 Fokusområden Energieffektivisering: energieffektivisering i byggnader, förnybar uppvärmning/kyla, integrerade lösningar för uppvärmning/kyla – design, teknologi, beteende etc., hållbar renovering. Konkurrenskraftig koldioxidsnål energi: elnätet: överföring, fördelning, lagring. Alternativa bränslen: biobränsle, bränsleceller, väte-baserade system, konkurrenskraftig bränslesnål el: solenergi, marin energi, geotermisk energi etc. Smarta städer och samhällen: hållbar utveckling av urbana områden: energi, tranport, IKT. Energieffektivisering i byggnader och bostadsområden, digitala lösningar.

15 Utlysningar H2020 Bredd i utlysningarna Potential att skapa impact är avgörande Bredd behövs i partnerskapet (konsortium) Minimum 3 partners = 3 länder EU-stöd: 70-100%

16 European Local Energy Assistance (ELENA) Mobilisera större lokala energi investeringar Medel till projekteringskostnader (Technical Assistance) = upp till 90% (5% av samlade budget) – praksis: 1,5-2 mio EURO TA = analyser, studier, juridisk expertis, projektledning, externa konsulter/rådgivning Via EIB – del av Horisont 2020 (EE20/WP) Investeringsbudget: 6 mio-50 mio EURO

17 ELENA Hållbar transport, energieffektivisering i offentliga byggnader, integrerade lösningar i förhållande till förnyelsebar energi % barmarksanlägg: + koppling till nät Energieffektivisering av existerande byggnader, fjärrvärme, gatubelysning, urban transport, biogasanlägg som kopplas till fjärrvärmeverk Ej ”business as usual” = energiinvestering som en kommun förväntas att ta på sig!

18 Utlysningar Horisont2020

19 LIFE Två delprogram: miljö, klimatanpassning Miljö: resurseffektivitet, natur och biologisk mångfald, miljöstyrning, information Klimatanpassning: genomförande och integration av klimatrelaterade mål Innovativ projekttyp: storskaliga integrerade projekt – olika medfinansiär: natur, vatten, avfall, luft och klimatförändringar

20 URBACT III Hållbar stadsutveckling Erfarenhetsutbyte och samarbete 9 tematiska områden: innovation & kreativitet, inkludering, urban förnyelse, hamnstäder mm

21 Regionalfonden ERUF Regionalt strukturfondsprogram På EU-nivå: ekonomisk styrmedel för att genomföra EU:s sammanhållningspolitik Regionalt/lokal nivå: finansieringsinstrument för insatser för genomförandet av regionala strategier – inga ny strategi

22 Insatsområde 3. Hållbar tillväxt - koldioxidsnål ekonomi Tematisk mål: stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi Investeringsprioriteringar: 1. Främja energieffektivitet & användning av förnybar energi i företag. Mål: minska energianvändning i företagen inom el, värma, kyla, produktionsprocesser och transporter.

23 Insatsområde 3 2. Stödja energieffektivitet, smart energihantering och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn Mål: -minska energianvändning i offentlig sektor inom el, uppvärmning, kyla, resurser och tranporter. -Ökad användning av förnybar energi i offentlig sektor och bostadssektorn för el, uppvärmning, kyla och transporter

24 Insatsområde 7 Hållbar stads- och samhällsutveckling Går på tvärs av alla tematiska mål Pekad ut största städer/noder i Skåne som kan söka inom detta område Hållbara transporter: utveckla och förbättra miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem – främja hållbar stadstrafik

25 ESF - socialfonden Kompetensutveckling inom alla förvaltningsområden

26 Interreg V A Tematisk mål 3: stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Klart hösten 2014 – 1. utlysning sen höst 2014

27 ERRIN European Regions Research & Innovation Network Horisont2020 – partnerskap Tematiska arbetsgrupper Förberedelse för utlysningar

28 EIP Smart Cities and Communities Stakeholder platform Policy input & analyser samt Erfarenhetsutbyte kring innovativa lösningar inom energieffektivisering & låg koldioxidutsläpp www.eu-smartcities.eu

29 Twitter -@lonehylander

30 Välkommen till Bryssel! WWW.kfsk.se/bryssel lone.hylander@kfsk.se WWW.kfsk.se/bryssel


Ladda ner ppt "Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation SKNO Nätverksmöte energi – Hässleholm 11 februari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser