Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Nationell geodatastrategi 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Nationell geodatastrategi 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet."— Presentationens avskrift:

1 1 Nationell geodatastrategi 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet

2 2 Geodata en viktig delmängd av samhällets informationsförsörjning en grundläggande informationsresurs i e-samhället Infrastruktur för geodata - samverkande system, regelverk och tjänster för att söka, hitta och använda geodata från olika aktörer

3 3 Utgångspunkter Stödja utvecklingen av svenskt näringsliv Bidra till utvecklingen av e-förvaltningen Medge anpassning till nya förutsättningar Användarperspektiv Bygga på samverkan mellan olika aktörer Genomförandet av EG-direktivet Inspire

4 4 Vision Skapa ökad samhällsnytta med geodata, byggd på samverkan över organisationsgränser till lägsta möjliga kostnad. Binda samman informationsresurser i ett nätverk och ställa dem till förfogande via enhetligt utformade tjänster och informationsbeskrivningar. Betjäna offentlig förvaltning, företag och medborgare och tillgodose behov på såväl lokal som regional, nationell, europeisk och global nivå. Visionen är att de organisationer som i sin verksamhet hanterar geodata ska:

5 5 EG-direktiv Inspire PSI mfl. EU-initiativ Galileo GMES SEIS Nationella utredningar och förslag Handlingsplan för e-förvaltning Nationellt ramverk för interoperabilitet Havsmiljöutredningen mfl. utredningar och förslag Kapitel 2 Påverkande omvärldsfaktorer

6 6 Kap 5 Aktiviteter inom insatsområdena Informations struktur Samverkan Metadata Geodetiska referens system Regelverk Forskning, utveckling och utbildning Finansierings- och prismodeller Teknisk infrastruktur

7 7 Kap. 5.1 Samverkan Grunden för hur samverkan ska regleras - verksamhetsmodell: Modell för licensavtal Modell för prissättning Finansieringsmodell Samverkansavtal för datadelning Modell för förvaltning av geodataportalen Samverkansmodell som uppfyller Inspires krav Kommunikation: Dialog med näringslivet Arbetsmöten och seminarier Presentera värdeerbjudanden

8 8 Kap. 5.2 Informationsstruktur Samarbetet med SIS/Stanli Krav på geodatamängder Vidareutveckling av testmiljö Definition av centrala begrepp Stöd till informationsansvariga myndigheter

9 9 Kap. 5.3 Teknisk infrastruktur Fortsatt utveckling av geodataportalen Tjänster och data tillgängliga för en bredare krets Riktlinjer och råd för tjänsteutveckling Erfarenhetsutbyte och vägledning för SOA

10 10 Kap. 5.4 Metadata Fastställande och förankring av svensk profil för metadata Utveckling av verktyg för validering av metadata Framtagande av handledning och utbildning Produktion enligt den svenska profilen hos informationsansvariga myndigheter

11 11 Kap. 5.5 Geodetiska referenssystem Införande av SWEREF 99 och RH 2000 Utarbetande av Geodesi 2010 Etablering av Geodesiforum Stöd vid övergång till SWEREF 99 och RH 2000

12 12 Kap. 5.6 Forskning, utveckling och utbildning Etablering av FoU-forum Forskningsråd med ansvar för geodataområdet Utveckla det europeiska samarbetet Fortsatt utveckling av testmiljöer för tjänstebaserat informationsutbyte Fortsatt utveckling av utbildningsmoduler

13 13 Kap. 5.7 Regelverk Bevaka att Inspire-direktivet införs i svensk rätt med ett långsiktigt perspektiv Föreskriftsrätt för Lantmäteriet Kartlägga frågor kring bl a personuppgifter och problem i samband med sambearbetning av geodata.

14 14 Kap. 5.8 Finansierings- och prismodeller Utarbeta prismodeller för geodata Utarbeta en finansieringsmodell för geodataportalen Inför en automatiserad affärsprocess för geodataportalen Fortsätt arbetet med kostnads-/nyttokalkyler

15 15 Kapitel 6 och 7 En stegvis utveckling Konsekvenser - kostnader och nyttor av en nationell infrastruktur för geodata - konsekvenser av genomförandet av geodatastrategin - konsekvenser av genomförandet av Inspire Uppföljning Begreppsförklaringar

16 16 Bilagor 1.Handlingsplan för införande av EG-direktivet Inspire 2.Definition och avgränsning av geodata och tillhörande tjänster, slutrapport från SIS/Stanli 3.Rapport fas 1: Affärs- och verksamhetsmodeller för Geodataportalen 4.Kostnads- nyttoanalys för Inspire-direktivet 5.Försvarsmaktens underlag för 2009 års geodatastrategi avseende tjänsteorienterad arkitektur (SOA) 6.Naturvårdsverkets arbetsplan för Inspire 7.Lantmäteriets arbetsplan för Inspire 8.Handlingsprogram för FoU 9.Påverkande omvärldsfaktorer

17 17 Viktiga framgångsfaktorer En stark koppling till utvecklingen av en svensk e- förvaltning En utvecklad samverkan med näringslivet. En lagstiftning som stödjer uppbyggnaden av en infrastruktur. En politisk förankring av de insatser som behövs. En stegvis ansats av en långsiktig satsning.

18 18 Viktiga framgångsfaktorer forts. Bred medverkan i det fortsatta utvecklingsarbetet. Att vi kan påvisa nyttorna med infrastrukturen Finansiering för genomförandet av Inspire. En väl utvecklad samordning mellan informationsansvariga myndigheter enligt Inspire. Att vi gemensamt kan skapa effektiva lösningar för informationsstruktur, finansiering/avgiftssättning, lagstiftning och teknik.

19 19 Geodataprojektet genomför väsentliga delar av geodatastrategin - i två delprojekt: Teknisk infrastrukturAffärs- och verksamhetsmodell

20 20 Projektet är indelat i tre huvudetapper Kartläggning, behov och krav Geodata.se 0.5 2008 Okt Affärsmodell införd Geodata 2.0 Affärsmodell framtagen Geodata.se 1.0 2009 Maj 2010 Juni licensManager E-handel Metadata Tjänster

21 21 Avtalsmodeller Abonnemangsmodell – utvidgad datadelning Samordnad avtals- och licens-modell för enstaka beställningar (med ”klicklicens”) Datadelning till Kommissionen och dess organ Samverkan med andra portaler Vidareförädling och andra special-fall som inte hanteras i ovan nämnda modeller

22 22 Abonnemangsmodell Öppen för alla – inte begränsad till datadelning Årsavgift baserad på storlek av organisation och nyttjandegrad Användning för internt bruk Avtalsdokument - Ramverk som beskriver vision, orga- nisation, ekonomi, nyttjanderätt, tek- niska förutsättningar, etc Tjänstekatalog som beskriver vilka data/tjänster som ingår och årsavgift resp. årlig ersättning Ev. särskilda villkor

23 23 Samordnad avtals- och licensmodell Gemensamma – och enkla - villkor för nyttjandet, oavsett dataleverantör Begränsas till nyttjande för internt bruk Klicklicens direkt via webben Samordnad fakturering

24 24 Fortsatt arbete 1 april styrgruppen beslutar om diskussionsunderlag för fortsatt arbete April och första veckan i maj – workshops för diskussion, förankring och utveckling av förslag Maj sammanställning av synpunkter samt redovisning av konkreta förslag till avtal och andra styrdokument, inklusive ekonomiska kalkyler


Ladda ner ppt "1 Nationell geodatastrategi 2009 Ulf Sandgren, Lantmäteriet."

Liknande presentationer


Google-annonser