Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt om e-handel och e-fakturering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt om e-handel och e-fakturering"— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt om e-handel och e-fakturering
Kerstin Wiss Holmdahl Skea 19 maj 2010

2 Aktuellt på e-handelsområdet, generellt
E-handel har fortsatt fokus nationellt genom att nu staten aktivt driver införandet av e-beställningar. Ekonomistyrningsverket (ESV) har regeringens uppdrag för detta, och gör bl a införandestöd för myndigheterna Upphandling av lösningar för e-handel pågår just nu för de statliga myndigheterna Se

3 Aktuellt på e-handelsområdet, generellt
Fokus även på e-upphandling Kammarkollegiet har regeringsuppdrag med många uppgifter som de har definierat, allt från mallar för förfrågningsunderlag till någon form av upphandlingsportal Av särskilt intresse här kanske handledning kring e-auktioner, som beräknas bli klar i början av hösten Kammarkollegiet ska även arbeta med standardisering och är numera med i SFTI Se mer på

4 Aktuellt på e-handelsområdet, generellt
På europeisk nivå fortsatt intresse och aktiviteter för e-upphandling och e-fakturering Momsdirektivet aktuell fråga, vissa tveksamheter kring tolkning av kompromissförslag kring e-fakturering, men huvudprincipen är att pappersfakturor och e-fakturor ska jämställas. Expertgrupp kring e-fakturafrågor lämnade rapport i vintras som nu hanteras Fortsatt standardiseringsarbete inom CEN/BII (ny fas) och Peppolprojektet med gränsöverskridande tester se

5 Aktuellt på e-handelsområdet, generellt
Inom SKL fortsatt arbete kring e-handel och e-fakturering E-tjänster är en av de prioriterade frågorna och koppling till e-handelsarbetet finns Standardiseringsarbetet fortsätter, strax mer om det Därutöver olika former av införandestöd för att stödja e-handelsprojekt. Bl a ges kurs i förstudie och processgenomgång 15 september, följt av andra kurser mm. Ett ökat intresse märks för e-handel, ett antal upphandlingar har ägt rum/planeras och diskussioner om att starta upp.

6 Aktuellt inom SFTI Rensning av gamla specifikationer har gjorts. Nu rekommenderas enbart senaste versionerna, dvs av Scenario 6.1 är det från version 2.5 Passa på att uppgradera nu till senare versioner som följer aktuell lagstiftning och har bättre funktionalitet! SFTI fulltextfaktura finns i ny version 2.3 från höstas. Uppdaterad till földändringar i Sc 6 bl a. Se och specifikationerna

7 Aktuellt inom SFTI Enklare med e-handel med SFTI Bas Scenario 6
- Basversion togs fram under 2009 - Den ska underlätta med den viktigaste informationen, kräver mindre vid anslutning av de flesta leverantörerna - Handledning finns för användningen - För vissa branscher mm kan finnas behov av utökat innehåll, se handledningen - Genom Basversion ska det viktigaste ur Sc 6 finnas likartat implementerat hos alla systemleverantörerna, därför marknadsförs detta nu mot dem

8 Aktuellt inom SFTI Sveordern, ny version finns nu
Beslut tas nästa vecka på SFTI bered ningsgrupp Uppdaterad med europeisk standard Kontakter funnits med ITsystemleverantörer och leverantörer för implementering, -Information finns på och -stylesheet och -verifieringstjänst nästa steg

9 Aktuellt inom SFTI Sveordern
Enkel order där systemleverantörerna kan implementera det så att an kan få ett ordersvar via mail Bör underlätta för leverantörer Nu börjar den bli mer implementerad och bör kunna erbjudas Ska kunna kopplas till svefakturan, kopplingen genom referens till ordern Innehållet mm finns på och där finns även annan information till stöd för användningen Viktigt att e-handelssystemen har lösningar för enkla beställningar/orders

10 Aktuellt inom SFTI Alternativ för webbköp, hämtköp, telefonbeställningar framtaget Orderöverenskommelse är arbetsnamnet som alternativ till avropskopian i Sc 6.5.1 Detta nya Sc ska fattas beslut om 25 maj Varför detta? Etablerat arbetssätt redan på marknaden, bl a har Ahlsells detta sedan länge Genererar ett ordersvar som finns i inköpssystemet oavsett om det är hätköp, telefonköp eler webbköp -kopplas sen till affärsscenario 6.1

11 Aktuellt inom SFTI E-kataloger är ett arbetsområde
Standard förutom Pricat önskvärd Ska finnas innehåll från upphandlingen som kan återanvändas vid avropsprocessen, fast då utvidgad information Just nu genomgång hos systemleverantörerna om vad som finns idag Koppling till internationella arbetet i CEN/BII och Peppolprojektet

12 Aktuellt inom SFTI E-annonser standardiseras
Arbetsgrupp tillsatt, drivs särskilt av kammarkollegiet men inom ramen för SFTI Ska underlätta för upphandlare men även för leverantörer Koppling till internationellt arbete och Publikationskontoret Nästa möte 20 maj med genomgång av informationsinnehåll som finns idag hos de tre aktörerna på marknaden, Allego,Opic och Mercell samt tillsammans med upphandlare och leverantörsföreträdare

13 Aktuellt inom SFTI Flexibilitet vid e-handel.
Framöver är tanken att man ska kunna koppla samman olika delar av affärsprocesserna, ex vis webbköp Sc med Svefakturan, Dvs man tar moduler/ profiler som kopplas ssamman oavsett vilket tekniskt format det är Underlättar för mer flexibel e-handel Utreds fn av tekniska kansliet och arbetsgrupp ska se på det

14 Aktuellt inom SFTI SFTI partsregister
Register för att finna leverantörer som kan e-handel Men även vilka kommuner, landsting och statliga myndigheter som kan e-handel resp e-fakturering Mer information behövs fyllas på för att det ska vara intressant Välkomna att fylla i era kontaktuppgifter mm! Se och mailutskick

15 Aktuellt inom SFTI Leverantörsanslutningsfrågor
Informationsinsatser görs under året med nyckelorganisationer och dess medlemmar 19 februari seminarium med Swedish Medtech 11 maj med Almega och de tjänsteföretag som ingår där I höst tillsammans med Företagarna Därutöver de branschspecifika grupperingarna Har ni önskemål om leverantörer, rikstäckande att gå vidare med?

16 Aktuellt om e-handel Handledning Sekretessfrågor vid e-handel
Workshop den 16 juni-vill ni delta? Viktigt få in användarperspektivet Arkivfrågor vid e-handel; mer konkret Handledning ska tas fram i höst och även kurs kring det. Konverteringsfrågor. I samverkan med Samrådsgruppen för arkivfrågor (SKL och Kammarkollegiet)

17 Aktuellt inom SFTI Kurser mm i höst
15 september Kurs förstudie och processgenomgång vid e-handelsinförande 29-30 september Grundkurs e-handel 13 oktober God exempeldag tillsammans med LfU 27-28 oktober Projektledarträff 23 november Kurs Arkivfrågor vid e-handel 24 november Fortsättningskurs e-handel 7 december Kurs Avtalen vid e-handel

18 Reflektioner sen sist Svefakturan används alltmer och även i privat sektor Svefakturan ofta krav vid upphandlingar, troligen p g a de olika sätten man kan skicka svefakturan/mata in i webbgränssnitt Kopplingen till e-upphandling aktuell genom Kammarkollegiets uppdrag Statens satsning ger ”ringar på vattnet” Intresset för e-handel ökar , fler i ”uppstartstankar” och konkreta projekt och fler upphandlingar Fortfarande letas efter utvärderingar av effekter och vinster till stöd för beslut om införande Synpunkter från er sida?

19 Välkomna med frågor och synpunkter!
Kerstin Wiss Holmdahl Sveriges Kommuner och Landsting , SFTI tekniska kansli,


Ladda ner ppt "Aktuellt om e-handel och e-fakturering"

Liknande presentationer


Google-annonser