Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DO:s erfarenheter från högskolan Mittuniversitetet 20 november Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DO:s erfarenheter från högskolan Mittuniversitetet 20 november Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten"— Presentationens avskrift:

1 DO:s erfarenheter från högskolan Mittuniversitetet 20 november Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten olle.brynja@do.se, 08-120 20 718

2 Disposition  Lite om DO  Lite om lagen  Hur DO arbetat med högskolesektorn  Vad ser DO avseende högskolornas arbete?  Vad händer framöver?  Om individanmälningar  Om tillsyn  Frågor Sida 2

3 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet  arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter bildades 1 januari 2009  ersätter de fd diskrimineringsombudsmännen: JämO, DO, HO och HomO  Agneta Broberg är diskrimineringsombudsman och chef för myndigheten  DO har ca 100 anställda. Sida 3

4 Sida 4 Det här gör DO  tar emot och utreder anmälningar om diskriminering  utreder anmälningar om missgynnande pga föräldraledighet  ger råd, informerar och utbildar om skyddet mot diskriminering  granskar, gör analyser och utvecklar metoder  uppmärksammar och skapar debatt kring frågor som rör mänskliga rättigheter  följer ny forskning och den internationella utvecklingen på området  föreslår lagändringar eller tar initiativ till andra åtgärder.

5 Om lagstiftningen Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten olle.brynja@do.se, 08-120 20 718

6 Lagar för DO:s verksamhet  Lagen om Diskrimineringsombudsmannen (2008:568)  Diskrimineringslagen (2008:567)  Föräldraledighetslagen (1995:584) Sida 6

7 Skydd mot diskriminering  utbildningsområdet  arbetslivet  samhällslivet Sida 7

8 Diskrimineringslagen Syftet med lagen är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett  kön  könsidentitet  etnisk tillhörighet  religion eller annan trosuppfattning  funktionshinder  sexuell läggning  ålder. Sida 8

9 Vad innebär lagen på utbildningsområdet?  förbud mot diskriminering av –barn inom barnomsorgen –elever på grundskolan och gymnasiet –studenter och sökande till högskolan –studerande på annan utbildning, t ex på folkhögskola.  krav på att främja lika rättigheter och förebygga diskriminering Sida 9

10 Tidigare arbete Framtida behov Eventuella problem Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten olle.brynja@do.se, 08-120 20 718

11 DO:s arbete mot högskolan 2009-2013  Förebygga diskriminering – främja likabehandling i högskolan  Högskolenätverket –Likabehandlingsamordnare –Nat. samordnare av pedagogiskt stöd –SFS –SFQ  Tillämpningsstudie AÅ  Regeringsuppdraget Sida 11

12 Behovsanalys  Behov av att stärka undervisande personals roll  Behov av flexibelt material och interaktiva lösningar Sida 12  Behov av fokus på arbetets organisation då policys och planarbete inte når ut i verksamheten  Behov av specificerad analys av individers anmälningar  Behov av nationell kartläggning av studenters upplevelser av diskriminering

13 Tillämpningsstudie – likabehandlingsplaner i högskolan 1. Oklara mandat för arbetet 2. Brister i uppföljning och kartläggning 3. Särkoppling från (kärnverksamheten) ordinarie arbete 4. Omedvetenhet och okunskap om likabehandling och diskriminering bland personalen 5. Svårt och resurskrävande att mäta effekter 6. Resultat från likabehandlingsarbetet uppgår i andra mål Sida 13

14 Hur jobbar DO framöver? Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten olle.brynja@do.se, 08-120 20 718

15 Regeringsuppdraget att utöka tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder, A2013/697/DISK  Att utöka tillsyns- och främjandeinsatserna avseende högskolors arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 14-16 §§ diskrimineringslagen. –14 § Målinriktat arbete –15 § Att förebygga och förhindra trakasserier –16 § Likabehandlingsplan Sida 15

16 Sida 16 Planerade aktiviteter  Förstudie  Webbaserad lärplattform  Enkätundersökning  Uppdatera vårt handledningsmaterial  Skapa en långsiktig struktur för DO:s relationer med högskolevärlden  Utföra riktad tillsyn mot ett antal högskolor  Samråd med UHR

17 Individuell diskriminering Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten olle.brynja@do.se, 08-120 20 718

18 Olika former av diskriminering  direkt diskriminering  indirekt diskriminering  trakasserier Sida 18

19 Vad utmärker diskriminering i lagens bemärkelse?  missgynnande  samband med diskrimineringsgrund  jämförbar situation Sida 19

20 Kortare handläggningstider av individärenden Sida 20 DO har under året förändrat arbetssättet för att säkra en effektiv, strategisk och rättsäker handläggning av individanmälningar. Förändringen har lett till att den genomsnittliga handläggningstiden har sänkts.  2012 – 60 dagar  2011 – 147 dagar  2010 – 167 dagar

21 Effektivare processer Sida 21 Mest tid läggs på de ärenden som kan få ett stort genomslag, förbättra situationen för många individer och driva på rättsutvecklingen. Tabellen visar antal ärenden som DO tagit ställning i och antal ärenden som vi har drivit vidare till domstol. 20122011 Tagit ställning2150 Väckt talan158

22 Totalt antal år 2012: 1559 Inkomna anmälningar per diskrimineringsgrund Sida 22

23 Inom området värnplikt/civilplikt har endast 1 anmälan inkommit 2012 Inkomna anmälningar per område Sida 23

24 Anmälningar och ärenden i högskolan  Angående anmälningsstatistiken generellt  DO:s nya förhållningssätt  Angående anmälningsstatistiken i högskolan –Rekrytering i arbetslivet, trakasserier, antagning  Möjliga tolkningar  ÖNH Sida 24

25 Tillsyn av högskolornas arbete Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten olle.brynja@do.se, 08-120 20 718

26 Två områden  Lönekartläggningar  Likabehandlingsplaner 2011 och 2013 Sida 26

27 19 likabehandlingsplaner 2013 Evidens ABKungliga Konsthögskolan FörsvarshögskolanBlekinge tekniska högskola Gymnastik och idrottshögskolanKonstfack Handelshögskolan i StockholmHögskolan i Dalarna Högskolan i BoråsHögskolan i Halmstad Högskolan i JönköpingHögskolan på Gotland Johannelunds teol. högskola SLU Kungliga Tekniska högskolanSödertörns högskola Röda korsets högskolaStockholms Universitet Karlstads UniversitetBeckmans Designhögskola Sida 27

28 Några av kraven Arbetets aktualitet Uppföljning av tidigare insatser Det förebyggande arbetet, ex en redovisning av behoven av ett förebyggande arbete utöver de allmänna åtgärder som högskolan genomför. Ett främjande arbete som har en koppling till fem av de sju skyddade diskrimineringsgrunderna. Sida 28

29 Utanför och innanför boxen Sida 29 Stödja i normkritikskt förändringsarbete Arbeta integrerat med studenter och anställda Samla metoder Skapa arenor för utbyte Vara en länk mellan samhälle och forskning Påverka/stödja utbildningar Skapa opinion Utbilda om lika rättigheter och möjligheter Utbilda i hur man skriver planer Underlätta kartläggningar Utbilda ledningUtöva tillsyn

30 Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten olle.brynja@do.se, 08-120 20 718 Tack!


Ladda ner ppt "DO:s erfarenheter från högskolan Mittuniversitetet 20 november Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten"

Liknande presentationer


Google-annonser