Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund till förordningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund till förordningen"— Presentationens avskrift:

1 Ett prioriterat nät för gods Annelie Nylander Trafikverket, medlem av godskorridorens styrelse

2 Bakgrund till förordningen
Avregleringen för godstransporter på järnväg har gjort det möjligt för nya operatörer att få tillgång till järnvägsnätet Avregleringen har gått långsamt och transporterna har inte blivit tillräckligt effektiva för marknaden För att optimera nyttjandet av järnvägen och tillförlitligheten vill man förstärka samarbetet mellan infrastrukturförvaltarna

3 Beslut av EU kommissionen
Förordningen trädde i kraft 9 november 2010. Den korridor som omfattar Sverige har sträckan Oslo- Stockholm–Malmö-Köpenhamn-Hamburg-Innsbruck-Verona-Palermo. Syftet med godskorridorerna är att underlätta rörlighet för varor genom Europa och stärka näringslivets konkurrenskraft. Senast den 9 november 2015 ska godskorridor 3 vara klar för trafik.

4 Kommissionens förslag till sträckor

5 Sträckor, terminaler och hamnar
Örebro Bestämda svenska noder Stockholm Malmö Möjliga sträckor Stockholm – Västerås/Katrineholm – Hallsberg Katrineholm – Norrköping – Mjölby Hallsberg – Falköping/Mjölby – Nässjö – Malmö Terminaler/rangerbangårdar: Möjliga Hamnar/Terminaler men ej i korridoren Helsingborg Trelleborg Göteborg ……….. Om sträckan från Oslo kommer gå via Kornsjö eller Charlottenberg bestäms efter avslutande av marknadsstudien Hallsberg Göteborg Helsingborg Malmö Trelleborg

6 Ledning och styrning av korridoren
Executive Board - Art. 8(1) Management board Art. 8(2) Advisory group «Terminals» Art. 8(7) «Railways» Art. 8(8) Terminal owners/managers Railway Undertakings Member State Authorities One Stop Shop Art.13(1) Define general objectives Supervise / take measures as provided for in: Art.8(7), Art.9, Art.11, Art.14(1), Art.22 Take measures as provided for in: Art.8(5,7,8,9), Art.9, Art.10, Art.11, Art.12, Art.13(1), Art.14(2,6,9), Art.16(1), Art.17(1), Art.18, Art.19 Infrastructure Managers Allocation Bodies Applicants Art.15 Non railway sets up and consults apply for capacity (Art 15) sets up appoint (Art15) Regulatory National Safety Constitute Monitor (Art 20) Supervises Constitute consult (Art 10) Provide information and answer capacity request (Art 15) Inrätta ett styrande organ, styrelse. Management Board. Inrätta rådgivande grupper Definiera ett marknadsdefinierat godsflöde. Definition av vilka terminaler som ska ingå, längs korridoren och i dess nära anslutning. Definition av den svenska sträckan från Stockholm till Malmö Inrätta en One stop shop för hela korridoren (OSS) För att svara för kapacitetsansökningar och informera Investeringsplan Implementeringsplan Informationsdokument (Terminalbeskrivningar, processbeskrivningar) MS ska även inrätta en Executive Board Korridoren ska även upprätta rådgivande grupper för JF och Terminaler I dagsläget har ett första möte ägt rum och ett nytt är planerat till sista oktober. Constitute Constitute

7 Dokumentationsstrukturen i korridororganisationen
Informationsdokument Art. 18 uppdateras regelbundet Implementeringsplan Investeringsplan Art. 9(1) Senast 6 månader innan korridoren är i drift uppdateras regelbundet enligt Art.9(2) Transportmarknads studie Art. 9(1b) + 9(3) uppdat regelb. Art.9(3) Art. 9(1d) + 11(1) regelbunden uppdatering– Art.11(1) Korridorbeskrivning - Art. 9(1a) Tjänstekvalitet/utförande Art. 9(1c) Uppföljning av punktlighet Art. 19(2) Årligen Nöjd kundundersökning Art. 19(3) Utdrag ur järnvägs näts beskrivning Art. 18(a) Terminal beskrivningar - Art. 18(b) Processbeskrivningar Art. 18(c) conc. Art. 13,14,15,16,17 Åtgärdslista Art. 9(1e) koncent av impl Art Förteckning över projekt Art. 11(1a) Utbyggnadsplan Art. 11(1b) Kapacitetsförvaltning Art. 11(1c) Hänvisningar till bidrag från EU Art. 11(1d) Transportmarknadsundersökningen är en viktig del i arbetet då den ska utgöra grunden till flera delar i korridorarbetet bl.a. ingå i planen för genomförandet som ska vara klar senast sex månader innan godskorridoren görs driftklar. Vad ska göras? Implementeringsplan: Senast 6 månader innan godskorridoren blir operativ ska Styrelsen presentera för Direktionen en implementeringsplan för godskorridoren. Planen ska innehålla: En beskrivning av godskorridorens egenskaper inkluderat flaskhalsar. Samt programmet med de åtgärder som krävs för upprättandet av korridoren. Väsentliga delar av Transport Marknads Studien. Lista på åtgärder för tillämpning/upprättande enligt bestämmelserna rörande: Samordning av arbeten på infrastrukturen, (Art 12) Införandet av OSS (Art 13) Tilldelning av kapacitet för godstrafik, (Art 14) Tillämpandet av Godkända (Auktoriserade) sökande, (Art 15). Trafikstyrning, (Art 16) Trafikstyrning vid störning, (Art 17) Information om villkor för utnyttjande av godskorridoren, (Art 18). Tjänstekvalitet, (Art 19) Målen för godskorridoren, särskilt prestanda uttryckt i tjänstekvalitet och kapacitet enligt artikel 19 Investeringsplanen

8 Advisory Groups (TAG, RAG)
Executive Board Chair: Hans-Christian Wolter (Trafikstyrelsen) Vice-Chair: Thomas Steiger (BMVIT) Management Board Chair: Tommy Jonsson (Trafikverket) Vice-Chair: Stefano Castro (RFI) The IMs signed an agreement on the establishment of the MB at CEO level, which entered into force on 30th August 2012 Advisory Groups (TAG, RAG) First meeting May 2013 Must-Structure Can-Structure Coordination Group Lead: Sophie Ismaer (DB Netz AG) Subgroup TMS Lead: Mikaela Vetter (DB Netz AG) Decided June 2013 OSS/ Capacity Management Inter- operability Traffic Management Infrastructure Lead: ÖBB Infraktruktur AG Start december 2013 Lead: DB Netz Started spring 2013 Lead: Hans Wolf Kick-Off: Lead: RFI Start: 1st half 2013

9 Styrande organ - Styrelse
Styrelsen består av företrädare för infrastrukturförvaltare Utarbeta en implementeringsplan som ska finnas på plats senast 6 månader innan korridoren tas i bruk. Se över och besluta om investeringsplan som ska läggas fram för beslut av direktionen. Samråda med de sökande. Samordna banarbetsplaner på lång och kort sikt. Utse och inrätta One-Stop-Shop (OSS). Bestämma hur många förplanerade tåglägen som OSS, ska förfoga över. Inrätta gemensamma regler för operativ trafikledning, samt anta riktlinjer för störningar Ta fram gemensamma mål för punktligheten. Ta fram ett informationsdokument för korridoren som ska ha ett visst innehåll specificerat i förordningen. Främja en samsyn av kvalitetskrav för de tåg som körs i korridoren. Inrätta två rådgivande grupper

10 One-Stop-Shop (OSS) Ska vara ett gemensamt organ som har skapats eller utsetts av styrelsen för varje korridor. Alla ansökningar om gränsöverskridande godstrafik ska lämnas till OSS som också kapacitetsfördelar den gränsöverskridande trafiken enligt de förplanerade tåglägen som ska upprättas i varje korridor. Antalet förplanerade tåglägen bestäms utifrån en gemensam marknadsundersökning och ska spegla behovet av gränsöverskridande trafik. Antalet kan variera från sträcka till sträcka. Utöver det ska kapacitet reserveras som tåglägen i den innevarande tågplanen för att tillgodose en "spottmarknad" och ändringar i den befintliga trafiken. Det är dessa förplanerade tåglägen som förordningen slår fast att OSS funktionen ska kapacitetsfördela. I praktiken innebär detta två kapacitetsfördelare på samma infrastruktur.

11 Rådgivande grupper Styrelsen ska inrätta två rådgivande grupper, en för terminaler och en för järnvägsföretag. De har möjlighet att ge synpunkter på de förslag som kan få konsekvenser för dessa företag. Grupperna kan även lämna synpunkter på eget initiativ, som styrelsen ska ta hänsyn till. Den ena gruppen består av förvaltare och ägare av terminaler i eller i närhet av godskorridoren. Det kan vara ägare av till exempel industrispår, terminaler och hamnar. Den andra gruppen består av järnvägsföretag som är intresserade av att använda korridoren.

12 Trafikverkets interna arbete
Styrelsen Tommy Jonsson, ordförande Annelie Nylander, suppleant Sekretariat Roberto Bauducco, koordinering/projektledning inom Trafikverket och inom korridorsamarbetet Robin Edlund, trafikstyrning samt kvalitets- och leveransuppföljning Hans Wolf, kapacitet (OSS-frågor) Ylva Regnström Stegarås, projektledning IT Kristina Gustafsson, Infrastruktur Mats Åkerfeldt, Transportmarknadsstudien Helena Morin, ERTMS


Ladda ner ppt "Bakgrund till förordningen"

Liknande presentationer


Google-annonser