Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exponeringsberäkningar: exempel från trängselförsöket i Stockholm Christer Johansson, SLB/ITM Lars Burman, SLB Boel Lövenheim, SLB Bertil Forsberg, Umeå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exponeringsberäkningar: exempel från trängselförsöket i Stockholm Christer Johansson, SLB/ITM Lars Burman, SLB Boel Lövenheim, SLB Bertil Forsberg, Umeå."— Presentationens avskrift:

1 Exponeringsberäkningar: exempel från trängselförsöket i Stockholm Christer Johansson, SLB/ITM Lars Burman, SLB Boel Lövenheim, SLB Bertil Forsberg, Umeå univ.

2 Från utsläpp till kostnader Utsläpp HalterExponering Effekter Hälsa/miljö Värdering Kostnad Mål o normer Mätpunkter Urban bakgrund Spridningsmodellering … utanför bostäder och arbetsplatser … resvägar och tiden samt … inomhusexponeringen Åtgärder Vinst

3 Miljöavgifter i Stockholm (trängselavgifter, trängselskatt…) n Införs på försök (30/3: ingen prövning för Combitech) n Effekter på luften i Storstockholm n Uppdragsgivare: Miljöavgiftskansliet

4 Syftet med studien... n NO X, NO 2 och partiklar, PM10 –Gator/vägar där MKN överskrids –Totala befolkningens exponering n Långsiktig dödlighet (Umeå Universitet) Effekter på :

5 Utsläpp HalterExponering Effekter Hälsa/miljö Värdering Kostnad Vinst Åtgärder Befolkningens exponering … halterna utanför bostäder och arbetsplatser Miljökvalitetsnormer … i gaturum där normerna överskrids

6 Effekter på trafikflödena n n Innerstaden -8 % (ÅVD) -20 % (högtrafiktid) n n Essingeleden +2-6 % (ÅVD) n n Bergshamraleden + 2 % (ÅVD) Prognoser (Transek): n Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds emissionsdatabaser

7 Effekter på utsläppen Minskning år 2006 (jmf ”nollalternativ”):

8 Effekter på normer - PM10 dfdf PM10 (90-perc dygnsmedelv.) - MKN (50 µg/m 3 ) överskrids 2005/2006 MKN klaras med miljöavgifter 36:e ”värsta dygnet”

9 Effekter på normer - NO 2 dfdf MKN (60 µg/m 3 ) överskrids 2005/2006 Miljöavgifterna påverkar ej total ”röd” sträcka i länet Hornsgatan Totalt ca 10 km i länet NO2 (98-perc dygnsmedelv.) - 8:e ”värsta dygnet” -

10 NOx, NO 2 Hornsgatan... NOx årsmedel [ug/m3] n ca 33 000 f/årsmedeldygn ca 25 % ca 10 % n ca 5 % tung trafik n 40 km/h n 23* 25 m gaturum MKN=60 µg/m 3 (1 jan -06)

11 PM10 Hornsgatan… ca 7 % PM10 årsmedel [ug/m3] ca 1 % Miljöavgifter - ca 7 % (behövs halvering) MKN=50 µg/m 3 (1 jan -05)

12 PM10 skillnad (ug/m3) Årsmedelvärden 2006

13 PM10 skillnad (% av noll) Årsmedelvärden 2006

14 PM10*Befolkning µg/m3*personer

15 Antal personer som får minskade respektive ökade PM10 halter

16 Antal personer som får minskade respektive ökade NOx halter

17 Befolkningsviktade halter

18 Underlag effekter på dödlighet n Inga tröskeleffekter (WHO, 2000) n PM10 –Amerikanska studier Pope et al 1995; Dockery et al 1996: n 0,5 miljoner vuxna, >30 år, total dödlighet n 4,3% per 10 ug/m3 n NO2 –Holländsk Hoek et al 2002 n Dödlighet cancer 4500 personer n 12% per 10 ug/m3 n NOx –Norsk studie Nafstad et al 2004 n Dödlighet bland 16 000 män hjärt kärlsjukdom n 8% per 10 ug/m3

19 Antaganden n Bättre med NOx och NO2 då dessa studier avser exponering för trafikavgaser n Antagit effekt på alla åldrar trots att studierna avser 25 år eller äldre –Om endast >30 år => 1% färre n Ny opubl studie Los Angeles ger 3 x högre faktorer för partiklar

20 Långsiktig minskning av antal dödsfall med miljöavgifter

21 Sammanfattning 1 n Minskningar i innerstaden av –Trafikarbete: n 7% (20% högtrafik) –Utsläppen: n NOx: 10%; PM10: 8% –Halterna n NOx: 3,6%; PM10: 0,9% n MKN kommer inte att klaras

22 Sammanfattning 2 n De flesta får minskad exponering n Små minskningar i medelhalter n NOx: 0,60 µg/m3; PM10: 0,14 µg/m3 n Stora effekter på dödligheten n NOx: 33 färre döda per år n NO2: 36 färre döda per år n PM10: 5 färre döda per år

23 Värdering av effekter av utsläppen från vägtrafiken n Enbart utsläppen från vägtrafiken –PMavgas, PMgrova, SO2, bensen, butadien, benso(a)pyren n Befolkningsexponering n 35x35 km n 5x5 km n 500x500 m n 100x100 m

24 Halter i fyra upplösningar 35 km 500 m 5 km 100 m

25 Halt*Befolkning 35 km 500 m 5 km 100 m

26 Variation inom 5 km ruta

27 Variation inom 500 m ruta

28 Sammanfattning Upplösningens betydelse

29 Upplösningen

30 Slutsatser n Befolkningsviktade värden högre än oviktade –5 km = 80% högre –100 m = 2,6 gånger högre n Befolkningsviktning medför att upplösningen i beräkningarna blir mindre betydelsefull n Variationerna i halterna av avgaspartiklar med 100 m upplösning inom en 5 km ruta >10 gånger n PM10 betydligt högre än avgaspartikelhalterna n (PM2.5 är också högre än avgaspartiklar)

31 SLUT.

32 Skillnader ExternE EDB200 n Lägre trafikarbete n Högre emissionsfaktorer n För partiklar blir halterna ca 2 ggr högre n Betydligt högre emissionsfaktor n För NOx är skillnaderna ganska små n Lägre trafikarbete kompenseras av högre emissionsfaktor

33 Emissionsfaktorer NOx

34 Antal färre förtida dödsfall med miljöavgifter

35 Beräkningsmetod n Modell –Airviro’s GAUSSiska modell n Meteorologi –50 m mast, Högdalen –Sista 15 min av varje timme –Danards vindmodell n Topografi och markanvändning 500x500 m n Befolkning 100x100 meter n Emissioner ~10 meter… n ”Upplösning” 25 meter

36 Emissionsdata n Luftvårdsföbundet i Stockholms & Uppsala län n Vägtrafik –EVA version 2.3, COPERT, … –Fordonstyper: n Pbb, pbd, llb, lb, lbs –Årlig uppdatering av trafikflöden via Luftvårdsförbundet

37 Emissionsfaktorer EDB2000 n NOx & avgaspartiklar n EVA modellen n SO2 n Svavelinnehåll + bränsleförbrukning (L/fkm) n Butadien, BaP n TCT-modellen n Bensen n EVA (VOC) & COPERT (%) n PM10 n Tracer (NOx-Hornsg.) & korr. för hastighet

38 Emissionsfaktorer ExternE n Håkan Johansson ?

39 Svenska ExternE n “Stockholm” 1 212 196 invånare –3269 fokm/invånare => 3963 Mfokm n “Storstockholm” 1 444 158 invånare –6610 Mfokm (år 2000) = 4577 Mfokm n alltså 67% högre trafikarbete n detta leder till högre utsläpp I Stockholm än ExternE räknat med om emissionsfaktorerna vore desamma

40 Osäkerheter emissioner n NOx –Tunga fordon (allt större del) n Bensen –Kallstartseffekter –Avdunstning –VOC Eva + Copert n Butadien –Stora osäkerheter. Ingen validering mot halter finns n BaP –Stora osäkerheter Haltberäknigarna tyder på för höga utsläpp (TCT överskattar) n SO2 –Ganska bra kläm på Svavelandelen i bränslen n PM10 –Årsmedelvärden stämmer bra i Stockholm, svårt modellera timsvariationer

41 Emissionsfaktorer

42 Emissionsfaktorer ExternE/EDB2000


Ladda ner ppt "Exponeringsberäkningar: exempel från trängselförsöket i Stockholm Christer Johansson, SLB/ITM Lars Burman, SLB Boel Lövenheim, SLB Bertil Forsberg, Umeå."

Liknande presentationer


Google-annonser