Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exponeringsberäkningar: exempel från trängselförsöket i Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exponeringsberäkningar: exempel från trängselförsöket i Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 Exponeringsberäkningar: exempel från trängselförsöket i Stockholm
Christer Johansson, SLB/ITM Lars Burman, SLB Boel Lövenheim, SLB Bertil Forsberg, Umeå univ.

2 Från utsläpp till kostnader
Mätpunkter Urban bakgrund Spridningsmodellering … utanför bostäder och arbetsplatser … resvägar och tiden samt … inomhusexponeringen Effekter Hälsa/miljö Halter Exponering Mål o normer Utsläpp Åtgärder Vinst Värdering Kostnad IP ansatsen = kostnaden beräknas utifrån de effekter som utsläppen har (Impact pathway) Åtgärdskostnader beräknas utfirån vad det kostar att vidta åtgärder som krävs SP ansatsen (standard price) bygger på åtgärdskostnaderna men tar hänsyn till hur stor del som hänförs till viss effekt?

3 Miljöavgifter i Stockholm (trängselavgifter, trängselskatt…)
Införs på försök (30/3: ingen prövning för Combitech) Effekter på luften i Storstockholm Uppdragsgivare: Miljöavgiftskansliet

4 Syftet med studien... Effekter på : NOX, NO2 och partiklar, PM10
Gator/vägar där MKN överskrids Totala befolkningens exponering Långsiktig dödlighet (Umeå Universitet)

5 Effekter Hälsa/miljö Halter Exponering Utsläpp Värdering Kostnad Vinst
Miljökvalitetsnormer … i gaturum där normerna överskrids Befolkningens exponering … halterna utanför bostäder och arbetsplatser Effekter Hälsa/miljö Halter Exponering Utsläpp Värdering Kostnad Vinst Åtgärder

6 Effekter på trafikflödena
Prognoser (Transek): Innerstaden -8 % (ÅVD) -20 % (högtrafiktid) Essingeleden +2-6 % (ÅVD) Bergshamraleden + 2 % (ÅVD) Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbunds emissionsdatabaser

7 Minskning år 2006 (jmf ”nollalternativ”):
Effekter på utsläppen Minskning år 2006 (jmf ”nollalternativ”):

8 Effekter på normer - PM10 PM10 (90-perc dygnsmedelv.) dfdf -
36:e ”värsta dygnet” MKN (50 µg/m3) överskrids 2005/2006 MKN klaras med miljöavgifter

9 Effekter på normer - NO2 NO2 (98-perc dygnsmedelv.)
dfdf NO2 (98-perc dygnsmedelv.) - 8:e ”värsta dygnet” - MKN (60 µg/m3) överskrids 2005/2006 Miljöavgifterna påverkar ej total ”röd” sträcka i länet Hornsgatan Totalt ca 10 km i länet

10 NOx, NO2 Hornsgatan... ca 33 000 f/årsmedeldygn ca 5 % tung trafik
40 km/h 23* 25 m gaturum NOx årsmedel [ug/m3] ca 25 % ca 10 % MKN=60 µg/m3 (1 jan -06)

11 PM10 Hornsgatan… PM10 årsmedel [ug/m3] MKN=50 µg/m3 (1 jan -05)
ca 1 % ca 7 % Miljöavgifter - ca 7 % (behövs halvering) MKN=50 µg/m3 (1 jan -05)

12 PM10 skillnad (ug/m3) Årsmedelvärden 2006

13 PM10 skillnad (% av noll) Årsmedelvärden 2006

14 PM10*Befolkning µg/m3*personer

15 Antal personer som får minskade respektive ökade PM10 halter

16 Antal personer som får minskade respektive ökade NOx halter

17 Befolkningsviktade halter

18 Underlag effekter på dödlighet
Inga tröskeleffekter (WHO, 2000) PM10 Amerikanska studier Pope et al 1995; Dockery et al 1996: 0,5 miljoner vuxna, >30 år, total dödlighet 4,3% per 10 ug/m3 NO2 Holländsk Hoek et al 2002 Dödlighet cancer 4500 personer 12% per 10 ug/m3 NOx Norsk studie Nafstad et al 2004 Dödlighet bland män hjärt kärlsjukdom 8% per 10 ug/m3

19 Antaganden Bättre med NOx och NO2 då dessa studier avser exponering för trafikavgaser Antagit effekt på alla åldrar trots att studierna avser 25 år eller äldre Om endast >30 år => 1% färre Ny opubl studie Los Angeles ger 3 x högre faktorer för partiklar

20 Långsiktig minskning av antal dödsfall med miljöavgifter
Tillämpat på samtliga åldrar trots att studierna avser 25 år eller äldre

21 Sammanfattning 1 Minskningar i innerstaden av
Trafikarbete: 7% (20% högtrafik) Utsläppen: NOx: 10%; PM10: 8% Halterna NOx: 3,6%; PM10: 0,9% MKN kommer inte att klaras

22 Sammanfattning 2 De flesta får minskad exponering
Små minskningar i medelhalter NOx: 0,60 µg/m3; PM10: 0,14 µg/m3 Stora effekter på dödligheten NOx: 33 färre döda per år NO2: 36 färre döda per år PM10: 5 färre döda per år

23 Värdering av effekter av utsläppen från vägtrafiken
Enbart utsläppen från vägtrafiken PMavgas, PMgrova, SO2, bensen, butadien, benso(a)pyren Befolkningsexponering 35x35 km 5x5 km 500x500 m 100x100 m

24 Halter i fyra upplösningar
35 km 5 km 500 m 100 m

25 Halt*Befolkning 35 km 5 km 500 m 100 m

26 Variation inom 5 km ruta

27 Variation inom 500 m ruta

28 Sammanfattning Upplösningens betydelse

29 Upplösningen

30 Slutsatser Befolkningsviktade värden högre än oviktade
5 km = 80% högre 100 m = 2,6 gånger högre Befolkningsviktning medför att upplösningen i beräkningarna blir mindre betydelsefull Variationerna i halterna av avgaspartiklar med 100 m upplösning inom en 5 km ruta >10 gånger PM10 betydligt högre än avgaspartikelhalterna (PM2.5 är också högre än avgaspartiklar)

31 SLUT.

32 Skillnader ExternE EDB200
Lägre trafikarbete Högre emissionsfaktorer För partiklar blir halterna ca 2 ggr högre Betydligt högre emissionsfaktor För NOx är skillnaderna ganska små Lägre trafikarbete kompenseras av högre emissionsfaktor

33 Emissionsfaktorer NOx

34 Antal färre förtida dödsfall med miljöavgifter

35 Beräkningsmetod Modell Meteorologi
Airviro’s GAUSSiska modell Meteorologi 50 m mast, Högdalen Sista 15 min av varje timme Danards vindmodell Topografi och markanvändning 500x500 m Befolkning 100x100 meter Emissioner ~10 meter… ”Upplösning” 25 meter

36 Emissionsdata Luftvårdsföbundet i Stockholms & Uppsala län Vägtrafik
EVA version 2.3, COPERT, … Fordonstyper: Pbb, pbd, llb, lb, lbs Årlig uppdatering av trafikflöden via Luftvårdsförbundet

37 Emissionsfaktorer EDB2000
NOx & avgaspartiklar EVA modellen SO2 Svavelinnehåll + bränsleförbrukning (L/fkm) Butadien, BaP TCT-modellen Bensen EVA (VOC) & COPERT (%) PM10 Tracer (NOx-Hornsg.) & korr. för hastighet

38 Emissionsfaktorer ExternE
Håkan Johansson ?

39 Svenska ExternE “Stockholm” 1 212 196 invånare
3269 fokm/invånare => 3963 Mfokm “Storstockholm” invånare 6610 Mfokm (år 2000) = 4577 Mfokm alltså 67% högre trafikarbete detta leder till högre utsläpp I Stockholm än ExternE räknat med om emissionsfaktorerna vore desamma

40 Osäkerheter emissioner
NOx Tunga fordon (allt större del) Bensen Kallstartseffekter Avdunstning VOC Eva + Copert Butadien Stora osäkerheter. Ingen validering mot halter finns BaP Stora osäkerheter Haltberäknigarna tyder på för höga utsläpp (TCT överskattar) SO2 Ganska bra kläm på Svavelandelen i bränslen PM10 Årsmedelvärden stämmer bra i Stockholm, svårt modellera timsvariationer

41 Emissionsfaktorer

42 Emissionsfaktorer ExternE/EDB2000


Ladda ner ppt "Exponeringsberäkningar: exempel från trängselförsöket i Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser