Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ⓒ Olof S. Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 Lagstiftningsförslag Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling Europeiska kommissionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ⓒ Olof S. Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 Lagstiftningsförslag Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling Europeiska kommissionen."— Presentationens avskrift:

1 Ⓒ Olof S. Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 Lagstiftningsförslag Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling Europeiska kommissionen

2 2 Översikt 1. Reformprocessen 2. Utmaningar och mål 3. Förslagen i detalj 4. Vad händer nu?

3 3 Var är vi nu i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken? Offentlig debatt (EU-medborgare och organisationer) 18 november 2010 12 oktober 2011 12 april – 11 juni 2010 19–20 juli 2010 23 november 2010–25 januari 2011 29 juni 2011 Konferens Kommissionens lagstiftningsförslag och konsekvensanalys Kommissionens meddelande ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020” Samråd om konsekvensanalysen (berörda parter) Kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2014–2020 Debatt i Europaparlamentet och rådet Antagande av förordningar och genomförandeakter Lagstiftningsförslagen åtföljs av en konsekvensanalys med en utvärdering av alternativa scenarier för politikens utveckling, grundad på en omfattande kvantitativ och kvalitativ analys 2011-2013

4 Hur kommer EU:s jordbrukspolitik att finansieras Enligt kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2014 – 2020 ska utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken bibehållas på 2013 års nivå i nominella värden I miljarder euro L ö pande priser - F ö rsta pelaren – Direktst ö d och marknadsrelaterade utgifter 317,2 - Andra pelaren – Landsbygdsutveckling 101,2 Totalt f ö rsta och andra pelaren 418,4 - Livsmedelss ä kerhet 2,5 - S ä mst st ä llda 2,8 - Krisreserv f ö r jordbrukssektorn 3,9 - Europeiska globaliseringsfondenUpp till 2.8 - Forskning och innovation om livsmedelss ä kerhet, bioekonomi och h å llbart jordbruk 5,1 Totala kompletterande medelUpp till 17.1 Total f ö reslagen budget f ö r perioden 2014-2020 Upp till 435,5

5 Utgiftsutvecklingen för EU:s jordbrukspolitik 1980-2020 (i löpande priser)

6 6 Översikt 1. Reformprocessen 2. Utmaningar och mål 3. Förslagen i detalj 4. Vad händer nu?

7 7 Vilka utmaningar står jordbruket inför … Utmaningar Miljömässiga Ekonomiska Territoriella Ekonomiska utmaningar –Tryggad livsmedelsförsörjning –Prissvängningar –Ekonomisk kris Miljömässiga utmaningar –Utsläpp av växthusgaser –Markförsämring –Vatten- och luftkvalitet –Livsmiljöer och biologisk mångfald Territoriella utmaningar –Levande landsbygd –Mångfald i EU:s jordbruk Kommissionens meddelande ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020”

8 Råvaruprisutvecklingen under senare tid Source: World Bank. Fertilisers + 163 %Energy + 223 % Agriculture + 50 %

9 Klimatförändring Möjliga effekter på EU:s jordbruk ▲ Översvämningsrisk ▲ Varmare och torrare somrar ▲ Havsnivåer ▲ Risk för skadegörare och sjukdomar på grödor ▲ Grödor, avkastning från foderväxter ▼ Djurhälsa, välbefinnande ▼ Tillgång till vatten ▲ Risk för torka, värmeböljor ▲ Risk för markerosion ▼ Växtsäsonger, avkastning från grödor ▼ Optimala odlingsområden ▼ Regn på sommaren ▲ Vinterstormar, översvämningar ▲ Växtsäsongens längd, avkastning ▲ Lämplig jordbruksmark ▲ Skadegörare, sjukdomsrisk ▲ Regn på vintern, översvämningar ▼ Regn på sommaren ▲ Risk för torka, vattenstress ▲ Erosionsrisk ▲ Avkastning, urval av grödor Källa: GD Jordbruk och landsbygdsutveckling utifrån rapporter från Europeiska miljöbyrån (EEA), gemensamma forskningscentret (GFC) och akademiska undersökningar i medlemsstaterna

10 Primärsektorns betydelse för sysselsättningen

11 11 … och hur ska den gemensamma jordbrukspolitiken hantera dem? Utmaningar Miljömässiga Politiska mål Ekonomiska Territoriella Mål för reformen Ökad hållbarhet Förbättrad konkurrenskraft Ökad effektivitet Lagstiftningsförslag Europa 2020 Förenkling Balanserad territoriell utveckling Hållbar livsmedelsproduktion Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder Kommissionens meddelande ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020”

12 12 Vilka är de jordbrukspolitiska instrumenten för att uppnå målen? Ökad hållbarhet Förbättrad konkurrenskraft Ökad effektivitet Nya ”gröna” stöd i första pelaren Förstärkta tvärvillkor för klimatförändring Två miljöprioriteringar för landsbygdsutvecklingen Forskning, innovation och kunskapsöverföring samt bättre jordbruksrådgivning Förbättrade marknadsinstrument Krisreserv / Verktyg för riskhantering Förbättrad position för jordbrukare i livsmedelskedjan Forskning, innovation och kunskapsöverföring samt bättre jordbruksrådgivning Omvandling av direktstödet Gemensam strategisk ram för EU:s fonder Omfördelning av direktstöd mellan och inom MS Tilldelning av anslag för landsbygdsutveckling Förenkling Första pelaren Andra pelaren Flexibilitet

13 13 Översikt 1. Reformprocessen 2. Utmaningar och mål 3. Förslagen i detalj 4. Vad händer nu?

14 14 Ny utformning av direktstödet (1) År 2014 kommer jordbrukarna i EU att ha tillgång till: ELLER Obligatoriska stödordningar (samtliga MS): –Grundläggande inkomststöd –”Grönt” stöd* –Stöd för unga jordbrukare Ett förenklat stödsystem för små jordbrukare (obligatoriskt för MS, valfritt för jordbrukaren) Frivilliga stödordningar (valfritt för MS): –Kopplat stöd –Stöd i områden med naturgivna nackdelar (+) * Stöd för jordbruksmetoder som är bra för klimat och miljö Samtliga stöd omfattas av tvärvillkoren Alla jordbrukare ska ha tillgång till systemet för jordbruksrådgivning

15 15 Ny utformning av direktstödet (2) Tvärvillkor Uppdaterade – Klimat Grundläggande inkomststöd Grönt stöd Diversifiering av grödor Permanent gräsmark Ekologiskt fokusområde 30 % av direktstödsanslaget Stöd för unga jordbrukare Upp till 2% av direktstödsanslaget < 40 år 5 år Nystartad verksamhet Stödsystem för små jordbrukare Förenkling av stödansökan och kontroller Årlig klumpsumma som fastställs av MS enligt vissa villkor Start 2014 Upp till 10 % av direktstödsanslaget Kopplat stöd Många olika sektorer Upp till 5% eller 10% av direktstödsanslaget - fastställs av MS Kompensation för naturgivna nackdelar Områden med naturgivna nackdelar Upp till 5 % av direktstödsanslaget Nedtrappning och tak (enda undantaget är grönt stöd) ELLER Nya stödrättigheter 2014 Definition av jordbruksverksamhet Definition av aktiv jordbrukare Enhetligt nationellt eller regionalt stödrättsvärde per stödberättigande hektar MS väljer regioner och kriterier

16 Omfördelning av direktstöd – Minska klyftan mellan nuvarande nivå och 90% av EU-genomsnittet med en tredjedel före 2020 * Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area 2009 Source: European Commission - DG Agriculture and Rural Development * Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area 2009 ** Calculated on the basis of Annex II to DP proposal for claim year 2019 (budget year 2020) and potentially eligible area (PEA) 2009

17 17 Förbättrade marknadsinstrument (den samlade marknadsordningen) Utökad finansiering av forskning och innovation Forum för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja Förbättrat säkerhetsnät Undantagsåtgärder – mer enhetliga och flexibla Offentlig intervention/privat lagring uppdateras för bättre respons vid kriser Krisreserv Fortsatt marknadsorientering Uppmuntran till samverkan för en stärkt position i livsmedelskedjan Underlättat erkännande av producentorganisationer och deras sammanslutningar samt branschorganisationer Tydligare konkurrensregler Koppling till fonden för landsbygdsutveckling (start- och samarbetsåtgärder) Vissa stödordningar upphör (skummjölkspulver, humle och silkesodling) Produktionsbegränsningar upphör (socker) Hållbar konsumtion: Programmen för frukt och mjölk i skolan Ökad finansiering Nya möjligheter till EU medfinansiering Kopplat till konsumenten Gemensam respons på ekonomiska och miljömässiga utmaningar Enskilda producenters konkurrenskraft

18 18 Landsbygdsutveckling i ny ram (1) Gemensam Strategisk Ram (CSF) Fonden för landsbygdsutveckling, regionala utvecklingsfonden, sammanhållningsfonden, socialfonden samt havs- och fiskerifonden – speglar Europa 2020 via gemensamma tematiska mål att uppnå genom nyckelåtgärder i varje fond Partnerskapsavtal – nationellt dokument som kartlägger hur fonderna ska avvändas för att uppnå målen för Europa 2020 Landsbygdsutveckling EJFLU Övriga CSF fonder (regionala utvecklingsfonden, sammanhållningsfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden ) Program för landsbygdsutveckling Europa 2020-s Främja social delaktighet, fattigdoms- minskning och ekonomisk utveckling på landsbygden Konkurrens- och bärkraft för alla typer av jordbruk Främja organisation av livsmedels- kedjan och riskhantering I jordbruket Återställa, bevara och förbättra ekosystemen Främja resurseffektivitet och övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi Kunskapsöverföring och Innovation inom jordbruk och skogsbruk Prioriteringar Innovation, miljö och klimat är övergripande teman

19 19 En enhetlig ram för EU:s fonder – förenkling och harmonisering av regler –Gemensam strategisk ram och partnerskapsavtal –Resultatgranskning baserad på milstolpar och på förhand fastställda villkor Stärkt strategisk metod: Medlemsstaterna ansvarar för –att omsätta Europa 2020 and prioriteringarna för landsbygdsutvecklingen i handling … –… på ett sätt som tar hänsyn till särskilda behov på lokal, regional och nationell nivå Programplanering på nationell och regional nivå: –Kvantifierade mål kopplade till prioriteringar –Rationaliserad uppsättning åtgärder som kan kombineras i riktade paket för att uppnå prioriteringar och mål –Möjlighet till tematiska delprogram Finansiering –Tilldelning av nationella anslag baserade på objektiva kriterier och nuvarande fördelning –Medfinansiering Ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem Europeiskt innovationspartnerskap för ‘produktivitet och hållbarhet inom jordbruket’ Landsbygdsutveckling i ny ram (2)

20 20 Centrala åtgärder Kunskapsöverföring, informationsåtgärder och rådgivning Investeringar i materiella tillgångar: –Högre stödnivå för unga jordbrukare, kollektiva investeringar och integrerade projekt Jordbruks- och affärsutveckling –Utökat stöd för små jordbrukare, unga jordbrukare och småföretag Stöd för att inrätta producentgrupper i samtliga medlemsstater Stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk samt ekologiskt jordbruk: ökad flexibilitet och ökat stöd för gemensamma åtgärder Stärkta samarbetsåtgärder, inklusive pilotprojekt, kortare livsmedelskedja och marknadsföring på lokal nivå Nya verktyg för riskhantering Förstärkt Leader för samtliga EU-fonder Europeiskt innovationspartnerskap och pris för innovation och lokalt samarbete Landsbygdsutveckling i ny ram (3)

21 Förenkling – en övergripande målsättning Exempel Politiska verktyg –En förenklad stödordning för små jordbrukare (ca 30% av stödmottagarna) –Enklaste möjliga ”gröna stöd”: omfattar bara åtgärder som har påtagliga miljöeffekter OCH som kan administreras och kontrolleras utan avsevärt ökade kostnader Stödbetalningar –Endast en utbetalande myndighet per MS/region för samtliga åtgärder under EU: jordbrukspolitik –Alternativ för förenklad betalning av kostnadsersättningar (andra pelaren) Kontroller –MS med väl fungerande kontrollsystem och låg felfrekvens kan få lov att minska antalet kontroller på plats –Tvärvillkor: slimmade och uppdaterade krav (18 verksamhetskrav minskas till 13 och 15 skötselkrav minskas till 8); kravet på uppföljning vid mindre överträdelser avskaffas; jordbrukare som deltar i certifieringssystem löper mindre risk att utsättas för kontroller på plats

22 22 Översikt 1. Reformprocessen 2. Utmaningar och mål 3. Förslagen i detalj 4. Vad händer nu?

23 23 Vad händer nu? Kommissionen lägger i dag fram ett antal förslag som ska göra den gemensamma jordbrukspolitiken effektivare och ge ett mer konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk och levande landsbygdsområden Nu inleds en diskussion med övriga institutioner med sikte på att en reformerad gemensam jordbrukspolitik ska vara på plats den 1 januari 2014

24 24 Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken i korthet Innovation, kunskapsöverföring, riskhantering, samarbete i livsmedelskedjan Förbättrad hållbarhet Förbättrad konkurrenskraft Ökad effektivitet Grönt stöd, förbättrade tvärvillkor, effektivt utnyttjande av resurser, forskning och innovation Bättre målinriktning, omfördelning, gemensam strategisk ram, förenkling

25 25 Mer information Jordbrukspolitiken efter 2013 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm Kommissionens meddelande ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020” http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/ index_en.htm Konsekvensanalys http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspec/cap-2020/index_en.htm Lagstiftningsförslag http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

26 26 Tack!


Ladda ner ppt "Ⓒ Olof S. Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 Lagstiftningsförslag Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling Europeiska kommissionen."

Liknande presentationer


Google-annonser