Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 Lagstiftningsförslag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 Lagstiftningsförslag"— Presentationens avskrift:

1 Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 Lagstiftningsförslag
Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling Europeiska kommissionen

2 Översikt 1. Reformprocessen 2. Utmaningar och mål
3. Förslagen i detalj 4. Vad händer nu?

3 Var är vi nu i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken?
12 april – 11 juni 2010 Offentlig debatt (EU-medborgare och organisationer) 19–20 juli 2010 Konferens Kommissionens meddelande ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020” 18 november 2010 23 november 2010–25 januari 2011 Samråd om konsekvensanalysen (berörda parter) 29 juni 2011 Kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2014–2020 12 oktober 2011 Kommissionens lagstiftningsförslag och konsekvensanalys Lagstiftningsförslagen åtföljs av en konsekvensanalys med en utvärdering av alternativa scenarier för politikens utveckling, grundad på en omfattande kvantitativ och kvalitativ analys Debatt i Europaparlamentet och rådet Antagande av förordningar och genomförandeakter

4 Hur kommer EU:s jordbrukspolitik att finansieras
Enligt kommissionens förslag till flerårig budgetram för 2014 – 2020 ska utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken bibehållas på 2013 års nivå i nominella värden I miljarder euro Löpande priser - Första pelaren – Direktstöd och marknadsrelaterade utgifter 317,2 - Andra pelaren – Landsbygdsutveckling 101,2 Totalt första och andra pelaren 418,4 - Livsmedelssäkerhet 2,5 - Sämst ställda 2,8 - Krisreserv för jordbrukssektorn 3,9 - Europeiska globaliseringsfonden Upp till 2.8 - Forskning och innovation om livsmedelssäkerhet, bioekonomi och hållbart jordbruk 5,1 Totala kompletterande medel Upp till 17.1 Total föreslagen budget för perioden Upp till 435,5 Source: Commission Communication ‘A budget for Europe 2020’ – COM(2011) 500 final, part II.

5 Utgiftsutvecklingen för EU:s jordbrukspolitik 1980-2020 (i löpande priser)
Source: DG Agriculture and Rural Development Notes: 2011 = Budget; 2012 = Draft Budget; 2013 = EAGF sub-ceiling for direct payments and market-related expenditure + pillar 2 in commitments. Rural development for 2013 includes UK voluntary modulation and Article 136 “unspent amounts”. As these cease to exist end 2013, the corresponding amounts are put back to direct aids as from 2014.

6 Översikt 1. Reformprocessen 2. Utmaningar och mål
3. Förslagen i detalj 4. Vad händer nu?

7 Vilka utmaningar står jordbruket inför …
Kommissionens meddelande ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020” Utmaningar Ekonomiska utmaningar Tryggad livsmedelsförsörjning Prissvängningar Ekonomisk kris Miljömässiga utmaningar Utsläpp av växthusgaser Markförsämring Vatten- och luftkvalitet Livsmiljöer och biologisk mångfald Territoriella utmaningar Levande landsbygd Mångfald i EU:s jordbruk Ekonomiska Miljömässiga Territoriella

8 Råvaruprisutvecklingen under senare tid
Fertilisers % Energy % Agriculture + 50 % Source: World Bank.

9 Klimatförändring Möjliga effekter på EU:s jordbruk
▲ Översvämningsrisk ▲ Varmare och torrare somrar ▲ Havsnivåer ▲ Risk för skadegörare och sjukdomar på grödor ▲ Grödor, avkastning från foderväxter ▼ Djurhälsa, välbefinnande ▼ Regn på sommaren ▲ Vinterstormar, översvämningar ▲ Växtsäsongens längd, avkastning ▲ Lämplig jordbruksmark ▲ Skadegörare, sjukdomsrisk ▲ Regn på vintern, översvämningar ▼ Regn på sommaren ▲ Risk för torka, vattenstress ▲ Erosionsrisk ▲ Avkastning, urval av grödor ▼ Tillgång till vatten ▲ Risk för torka, värmeböljor ▲ Risk för markerosion ▼ Växtsäsonger, avkastning från grödor ▼ Optimala odlingsområden Källa: GD Jordbruk och landsbygdsutveckling utifrån rapporter från Europeiska miljöbyrån (EEA), gemensamma forskningscentret (GFC) och akademiska undersökningar i medlemsstaterna

10 Primärsektorns betydelse för sysselsättningen

11 … och hur ska den gemensamma jordbrukspolitiken hantera dem?
Kommissionens meddelande ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020” Lagstiftningsförslag Utmaningar Politiska mål Mål för reformen Europa 2020 Hållbar livsmedelsproduktion Ekonomiska Förbättrad konkurrenskraft Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder Miljömässiga Ökad hållbarhet Territoriella Balanserad territoriell utveckling Ökad effektivitet Förenkling

12 Vilka är de jordbrukspolitiska instrumenten för att uppnå målen?
Förbättrad konkurrenskraft Ökad hållbarhet Ökad effektivitet Förbättrade marknadsinstrument Krisreserv / Verktyg för riskhantering Förbättrad position för jordbrukare i livsmedelskedjan Forskning, innovation och kunskapsöverföring samt bättre jordbruksrådgivning Nya ”gröna” stöd i första pelaren Förstärkta tvärvillkor för klimatförändring Två miljöprioriteringar för landsbygdsutvecklingen Forskning, innovation och kunskapsöverföring samt bättre jordbruksrådgivning Omvandling av direktstödet Gemensam strategisk ram för EU:s fonder Omfördelning av direktstöd mellan och inom MS Tilldelning av anslag för landsbygdsutveckling Förenkling Första pelaren Andra pelaren Flexibilitet

13 Översikt 1. Reformprocessen 2. Utmaningar och mål
3. Förslagen i detalj 4. Vad händer nu?

14 Ny utformning av direktstödet (1)
År 2014 kommer jordbrukarna i EU att ha tillgång till: Obligatoriska stödordningar (samtliga MS): Grundläggande inkomststöd ”Grönt” stöd* Stöd för unga jordbrukare Frivilliga stödordningar (valfritt för MS): Kopplat stöd Stöd i områden med naturgivna nackdelar (+) Samtliga stöd omfattas av tvärvillkoren Alla jordbrukare ska ha tillgång till systemet för jordbruksrådgivning ELLER Ett förenklat stödsystem för små jordbrukare (obligatoriskt för MS, valfritt för jordbrukaren) * Stöd för jordbruksmetoder som är bra för klimat och miljö

15 Ny utformning av direktstödet (2)
Nedtrappning och tak (enda undantaget är grönt stöd) Kopplat stöd Kompensation för naturgivna nackdelar Många olika sektorer Upp till 5% eller 10% av direktstödsanslaget - fastställs av MS Områden med naturgivna nackdelar Upp till 5 % av direktstödsanslaget Stödsystem för små jordbrukare Stöd för unga jordbrukare Förenkling av stödansökan och kontroller Årlig klumpsumma som fastställs av MS enligt vissa villkor Start 2014 Upp till 10 % av direktstödsanslaget Upp till 2% av direktstödsanslaget < 40 år 5 år Nystartad verksamhet Uppdaterade – Klimat Tvärvillkor Grönt stöd Diversifiering av grödor Permanent gräsmark Ekologiskt fokusområde 30 % av direktstödsanslaget Grundläggande inkomststöd Enhetligt nationellt eller regionalt stödrättsvärde per stödberättigande hektar MS väljer regioner och kriterier Nya stödrättigheter 2014 Definition av jordbruksverksamhet Definition av aktiv jordbrukare ELLER 15 15

16 Omfördelning av direktstöd – Minska klyftan mellan nuvarande nivå och 90% av EU-genomsnittet med en tredjedel före 2020 * Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area 2009 Source: Impact Assessment Updated: EU-27 average = EUR/ha * Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area 2009 ** Calculated on the basis of Annex II to DP proposal for claim year 2019 (budget year 2020) and potentially eligible area (PEA) 2009 Source: European Commission - DG Agriculture and Rural Development

17 Förbättrade marknadsinstrument (den samlade marknadsordningen)
Hållbar konsumtion: Programmen för frukt och mjölk i skolan Kopplat till konsumenten Ökad finansiering Nya möjligheter till EU medfinansiering Uppmuntran till samverkan för en stärkt position i livsmedelskedjan Gemensam respons på ekonomiska och miljömässiga utmaningar Underlättat erkännande av producentorganisationer och deras sammanslutningar samt branschorganisationer Tydligare konkurrensregler Koppling till fonden för landsbygdsutveckling (start- och samarbetsåtgärder) Utökad finansiering av forskning och innovation Forum för en bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja Fortsatt marknadsorientering Vissa stödordningar upphör (skummjölkspulver, humle och silkesodling) Produktionsbegränsningar upphör (socker) Enskilda producenters konkurrenskraft Förbättrat säkerhetsnät Undantagsåtgärder – mer enhetliga och flexibla Offentlig intervention/privat lagring uppdateras för bättre respons vid kriser Krisreserv

18 Landsbygdsutveckling i ny ram (1)
Europa 2020-s Gemensam Strategisk Ram (CSF) Fonden för landsbygdsutveckling, regionala utvecklingsfonden, sammanhållningsfonden, socialfonden samt havs- och fiskerifonden – speglar Europa 2020 via gemensamma tematiska mål att uppnå genom nyckelåtgärder i varje fond Partnerskapsavtal – nationellt dokument som kartlägger hur fonderna ska avvändas för att uppnå målen för Europa 2020 Landsbygdsutveckling EJFLU Övriga CSF fonder (regionala utvecklingsfonden, sammanhållningsfonden, socialfonden, havs- och fiskerifonden) Innovation, miljö och klimat är övergripande teman Främja social delaktighet, fattigdoms- minskning och ekonomisk utveckling på landsbygden Konkurrens- och bärkraft för alla typer av jordbruk organisation av livsmedels- kedjan och riskhantering I jordbruket Återställa, bevara och förbättra ekosystemen resurseffektivitet och övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi Kunskapsöverföring Innovation inom jordbruk och skogsbruk Prioriteringar Program för landsbygdsutveckling 18 18

19 Landsbygdsutveckling i ny ram (2)
En enhetlig ram för EU:s fonder – förenkling och harmonisering av regler Gemensam strategisk ram och partnerskapsavtal Resultatgranskning baserad på milstolpar och på förhand fastställda villkor Stärkt strategisk metod: Medlemsstaterna ansvarar för att omsätta Europa 2020 and prioriteringarna för landsbygdsutvecklingen i handling … … på ett sätt som tar hänsyn till särskilda behov på lokal, regional och nationell nivå Programplanering på nationell och regional nivå: Kvantifierade mål kopplade till prioriteringar Rationaliserad uppsättning åtgärder som kan kombineras i riktade paket för att uppnå prioriteringar och mål Möjlighet till tematiska delprogram Finansiering Tilldelning av nationella anslag baserade på objektiva kriterier och nuvarande fördelning Medfinansiering Ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem Europeiskt innovationspartnerskap för ‘produktivitet och hållbarhet inom jordbruket’ 19

20 Landsbygdsutveckling i ny ram (3)
Centrala åtgärder Kunskapsöverföring, informationsåtgärder och rådgivning Investeringar i materiella tillgångar: Högre stödnivå för unga jordbrukare, kollektiva investeringar och integrerade projekt Jordbruks- och affärsutveckling Utökat stöd för små jordbrukare, unga jordbrukare och småföretag Stöd för att inrätta producentgrupper i samtliga medlemsstater Stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk samt ekologiskt jordbruk: ökad flexibilitet och ökat stöd för gemensamma åtgärder Stärkta samarbetsåtgärder, inklusive pilotprojekt, kortare livsmedelskedja och marknadsföring på lokal nivå Nya verktyg för riskhantering Förstärkt Leader för samtliga EU-fonder Europeiskt innovationspartnerskap och pris för innovation och lokalt samarbete 20

21 Förenkling – en övergripande målsättning
Exempel Politiska verktyg En förenklad stödordning för små jordbrukare (ca 30% av stödmottagarna) Enklaste möjliga ”gröna stöd”: omfattar bara åtgärder som har påtagliga miljöeffekter OCH som kan administreras och kontrolleras utan avsevärt ökade kostnader Stödbetalningar Endast en utbetalande myndighet per MS/region för samtliga åtgärder under EU: jordbrukspolitik Alternativ för förenklad betalning av kostnadsersättningar (andra pelaren) Kontroller MS med väl fungerande kontrollsystem och låg felfrekvens kan få lov att minska antalet kontroller på plats Tvärvillkor: slimmade och uppdaterade krav (18 verksamhetskrav minskas till 13 och 15 skötselkrav minskas till 8); kravet på uppföljning vid mindre överträdelser avskaffas; jordbrukare som deltar i certifieringssystem löper mindre risk att utsättas för kontroller på plats

22 Översikt 1. Reformprocessen 2. Utmaningar och mål
3. Förslagen i detalj 4. Vad händer nu? 22 22

23 Vad händer nu? Kommissionen lägger i dag fram ett antal förslag som ska göra den gemensamma jordbrukspolitiken effektivare och ge ett mer konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk och levande landsbygdsområden Nu inleds en diskussion med övriga institutioner med sikte på att en reformerad gemensam jordbrukspolitik ska vara på plats den 1 januari 2014

24 Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken i korthet
Förbättrad konkurrenskraft Innovation, kunskapsöverföring, riskhantering, samarbete i livsmedelskedjan Grönt stöd, förbättrade tvärvillkor, effektivt utnyttjande av resurser, forskning och innovation Förbättrad hållbarhet Ökad effektivitet Bättre målinriktning, omfördelning, gemensam strategisk ram, förenkling

25 Mer information Jordbrukspolitiken efter 2013
Kommissionens meddelande ”Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020” index_en.htm Konsekvensanalys Lagstiftningsförslag

26 Tack!


Ladda ner ppt "Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020 Lagstiftningsförslag"

Liknande presentationer


Google-annonser