Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämneskommitté Vattenfrågor. Normalutlakning av kväve från Sveriges åkermarker beräknade med simuleringsverktyget SOILNDB på uppdrag åt Naturvårdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämneskommitté Vattenfrågor. Normalutlakning av kväve från Sveriges åkermarker beräknade med simuleringsverktyget SOILNDB på uppdrag åt Naturvårdsverket."— Presentationens avskrift:

1 Ämneskommitté Vattenfrågor

2 Normalutlakning av kväve från Sveriges åkermarker beräknade med simuleringsverktyget SOILNDB på uppdrag åt Naturvårdsverket Holger Johnsson, Kristina Mårtensson, Kristian Persson Verksamheter vid Avdelningen för vattenvårdslära

3

4 Lanna Verksamheter vid Avdelningen för vattenvårdslära

5

6 Hushållningssällskapet i Halland Mellby

7 Fältförsök för utlakningsstudier Avdelningen för jordbearbetning Avdelningen för precisionsodling Avdelningen för vattenvårdslära Wiad Bornsjön Lanna Lönnstorp Mellby Lilla Böslid Fotegården Logården Götala

8

9 För utbildning av rådgivare och inom rådgivningsarbetet För framtagande av regler och stöd för jordbruket I undervisningen vid SLU och andra högskolor/universitet Externa kurser; nationella och internationella Försöksplatserna utnyttjas även för specifika studier i lysimeterar m.m. För utveckling och testning av olika typer av modeller För att studera långsiktiga effekter av odlingsåtgärder Utlakningsförsöken ger resultat som används på många sätt

10 Frågor för Vattenkommittén Hur utnyttjar vi våra fältanläggningar för utlakningsmätning på bästa sätt? Kunskapsbehov, relevanta projekt, synergieffekter genom samarbeten Sammanlänkande funktion för de olika ämnesgrupperna Idé för 2008: Samverkan med Centrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) på temat miljömålskonflikter i odlingssystem med minimerad bearbetning.

11 Avdelningen för hydroteknik Institutionen för markvetenskap

12 Avdelningen för hydroteknik Forskning bedrivs inom fyra huvudområden ( 7 disputerade forskare/lärare ) Jordbrukslandskapets hydrologi och markvattnets reglering (2 doktorander) Markvård och markförbättring (1 doktorand) Urbana mark- och miljöfrågor (1 doktorand) Internationella mark- och vattenfrågor (5 doktorander)

13 Jordbrukslandskapets hydrologi och markvattnets reglering Transpiration Evaporation KapillärstigningPerkolation Nederbörd Bevattning Dräneringsvatten Markvattenflöde Ytavrinning Markvattenflöde ILRI Pub. 16, 1994 Forskning i olika skalor: avrinningsområden, fält, lysimetrar, laboratorium

14 Markvattnets reglering; dränering och ytvattenavledning DRAINMOD -NII Utvärdering Beslutsfattande ArcHydro Model

15 Markvattnets reglering; grundvattenreglering efter Jord- och Skogsbruksministeriet, 2000

16 Markvattnets reglering; bevattning

17 Jordbrukslandskapets hydrologi och markvattnets reglering Pågående projekt En GIS-databas med simuleringsmoduler som ett verktyg för bättre användning och förvaltning av mark- och vattenresurser, SLF. Strategier för optimal bevattningsstyrning i potatis, SLF. Långsiktiga effekter av dränering på grödans etablering, skörd och markbördighet, SLF. Utvärdering av dikningsintensitet och såtid. Sammanställning av resultat från 35 års fältförsök på Lanna, SLF. Effekt av kalk i täckdikesåterfyllningen, SLF. Miljödammar - recirkulation av vatten och växtnäring, SLF.

18 Markvård och markförbättring Efter Janne Eriksson, 1974 Efter Eriksson, 1974

19 Markvård och markförbättring Pågående projekt Markstrukturindex - ett sätt att bedöma strukturtillståndet i din jord, SLF Bortodling på organogena jordar, SLU Kalkens långsiktiga struktureffekter, SLU EUROPEAT- Tools and scenarios for sustainable management of European peat soils to protect associated landscapes and natural areas in relation to agricultural production, EU

20 Urbana mark- och miljöfrågor Hallandsåstunneln Orresta golfbana

21 Urbana mark- och miljöfrågor Pågående projekt Optimal maintenance for hardening and early spring growth of turf grass for putting greens, Stiftelsen för forskning och utveckling av grönytor för golf. Effects of soil amendments on processes related to bioavailability and mobility of heavy metals in copper mine tailings, Boliden AB. Skador på jord- och skogsbruk till följd av bortledning av grundvatten vid utförande av järnvägstunnel genom Hallandsås, Banverket.

22 Internationella mark- och vattenfrågor

23 Pågående projekt Utilisation of urban market crop wastes for crop/livestock production systems in Lake Victoria Crescent Region and other water bodies in Uganda, SIDA. Influences of rainfall pattern and land management on erosion rate and stream water quality in Nicaragua’s tropical hilly areas, SIDA. Soil fertility and turn over of organic matter under rainfed agriculture in southern Mozambique, SIDA/SAREC. Soil properties in relation to topographic aspects, vegetation communities and land use in the south- eastern highlands of Ethiopia, SIDA/SAREC.

24 Planer för framtiden Göra nuvarande kunskap mer tillgänglig, definiera begränsningar och lyfta fram behovet av ny kunskap för en effektivare vattenhantering inom jordbruksproduktion Utveckling av verktyg och metodik för beslutsstödssystem till lantbrukare Kommer framtida klimatförändringar att påverka behovet av markavvattning, bevattning och markvårdsåtgärder?


Ladda ner ppt "Ämneskommitté Vattenfrågor. Normalutlakning av kväve från Sveriges åkermarker beräknade med simuleringsverktyget SOILNDB på uppdrag åt Naturvårdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser